Teksti suurus:

Maksu- ja Tolliameti põhimäärus

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.01.2006
Avaldamismärge:

Maksu- ja Tolliameti põhimäärus

Vastu võetud 19.01.2004 nr 9
RTL 2004, 9, 136
jõustumine 01.02.2004

(õ) 2.05.2007 12:10

Muudetud järgmise aktiga (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

28.04.2004 nr 101 ( RTL 2004, 57, 958) 10.05.2004 (rakendatakse alates 1.02.2004)

28.02.2005 nr 21 ( RTL 2005, 29, 401) 01.04.2005

25.05.2005 nr 40 (RTL 2005, 58, 828) 1.07.2005

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel ning kooskõlas nimetatud seaduse § 65 lõike 2 punktiga 2.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Maksu- ja Tolliameti staatus

Maksu- ja Tolliamet (edaspidi amet) on Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ette nähtud alustel ja ulatuses.

§2. Ameti eelarve, pitsat ja sümboolika

(1) Ameti kulud kaetakse riigieelarvest. Ametil on oma eelarve, mille kinnitab, mida muudab ja mille täitmist kontrollib rahandusminister seaduses kehtestatud korras.

(2) Ametil on oma nimega dokumendiplangid, mille kasutamise kord määratakse kindlaks ameti asjaajamiskorras. Ameti struktuuriüksusel võib olla oma nimega dokumendiplank, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

(3) Ametil on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis ja millel on sõõri äärt mööda sõnad «Maksu- ja Tolliamet». Ameti struktuuriüksusel võib olla oma nimega lihtpitsat, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

(4) Amet, ameti struktuuriüksus ja selle allüksus võivad kasutada Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras registreeritud sümboolikat.

§3. Aruandekohustus

Amet on aruandekohustuslik rahandusministri ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle teenistuslikku järelevalvet.

§4. Asukoht

Amet asub Tallinnas. Ameti postiaadress on Narva mnt 9j, 15176 Tallinn. Ameti mujal asuva struktuuriüksuse asukoht ja postiaadress tuuakse ära struktuuriüksuse põhimääruses.

§5. Ameti ingliskeelne nimetus

Ameti ingliskeelne nimetus on Estonian Tax and Customs Board.

[ RTL 2005, 58, 828; 1.07.2005]

2. peatükk
TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

§6. Ameti tegevusvaldkond

Amet tegeleb riigieelarve tulude laekumise tagamisega riiklike maksude ja tollitulude osas, ühiskonna ja seadusliku majandustegevuse kaitsmisega, riigi maksu- ja tollipoliitikast juhinduva maksu- ja tollikorralduse elluviimisega, maksuseaduste, tollieeskirjade ja muude õigusaktide täitmise, hasartmängu korralduslubade ja loterii korralduslubade väljaandmise, hasartmängujärelevalveasutusena tegutsemise ja loteriide korraldamise seaduslikkuse kontrollimisega seaduses ette nähtud alustel ja ulatuses ning isikute teenindamisega maksukohustuse ja tolliformaalsuste täitmisel.

[ RTL 2005, 58, 828; 1.07.2005]

§7. Ameti ülesanded

Ameti ülesanded on:
1) riigieelarvesse laekunud ning tasumisele kuuluvate riiklike maksude ja muude rahaliste kohustuste täitmise üle arvestuse pidamine, aruannete koostamine, nende esitamine rahandusministrile ning maksukohustuslaste registri pidamine;
2) riiklike maksudega seotud maksuasjade menetlemine, riiklike maksude arvestamise ja tasumise õigsuse kontrollimine ning seadusega sätestatud suuruses ja korras maksude tasumise ning maksusoodustuste kohaldamise jälgimine, tasumisele kuuluva maksusumma ja intressi arvestamine ning määramine;
3) maksuvõlgade sissenõudmine, maksuvõla tasumise ajatamine, maksuvõla mahakandmine ja kustutamine;
4) enammakstud või hüvitatavate summade tagastamine ja tasaarvestamine;
5) kaupade ebaseadusliku käitlemise tõkestamine;
6) tollieeskirjade rakendamine ja nendest kinnipidamise tagamine;
7) maksu- ja tollialaste süütegude ennetamine, tõkestamine ja avastamine;
8) riikliku sunni kohaldamine tollieeskirjade ja maksuseaduste rikkujate suhtes seaduses sätestatud korras ning ulatuses;
9) ameti tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta arvamuste andmine;
10) vaiete menetlemine, kaebuste läbivaatamine ja lahendamine;
11) isikute juhendamine ja informeerimine maksunduse küsimustes ja tolli valdkonnas;
12) ameti teenistujate koolituse (sealhulgas täiendus- ja ümberõppe) korraldamine;
13) oma pädevuse piires riigi ja ameti esindamine kohtus;
14) rahvusvahelise maksu- ja tollialase infovahetuse korraldamine;
15) väliskaubandusstatistikaks vajalike andmete kogumine ja töötlemine;
16) välislepingutega võetud maksu- ja tollialaste kohustuste täitmise tagamine;

16¹) hasartmängude ja loteriide korralduslubade väljaandmine, loteriide korraldamise üle kontrolli teostamine ning tegutsemine hasartmängujärelevalveasutusena;

17) koostöö teiste ametiasutuste, välisriikide asjakohaste ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
18) muude ametile õigusaktiga pandud ülesannete täitmine.

[ RTL 2005, 58, 828; 1.07.2005]

3. peatükk
STRUKTUUR

§8. Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine

Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab rahandusminister eraldi määrusega.

§9. Ameti struktuuriüksused

(1) Ameti struktuuriüksused on:
1) ameti osakonnad;
2) piirkondlikud maksu- ja tollikeskused;
3) Kehtetu - RTL 2005, 58, 828 - jõust. 1.07.2005.

(2) Ameti struktuuriüksuste ülesanded ja pädevus täpsustatakse ameti peadirektori (edaspidi peadirektor) poolt kinnitatavates struktuuriüksuste põhimäärustes.

[ RTL 2005, 58, 828; 1.07.2005]

§10. Ameti osakonnad

Ameti osakonnad on:
1) tolliosakond;
2) maksude osakond;
3) teenindusosakond;
4) Kehtetu - RTL 2005, 29, 401 - jõust. 01.04.2004;
5) tollikontrolli osakond;
6) kontrolli osakond;
7) uurimisosakond;
8) Kehtetu - RTL 2005, 29, 401 - jõust. 01.04.2004;

9) teabeosakond;
10) Kehtetu - RTL 2005, 29, 401 - jõust. 01.04.2004 ;
11) Kehtetu - RTL 2005, 29, 401 - jõust. 01.04.2004;
12) juriidiline osakond;
13) siseauditi osakond;
14) sisekontrolli osakond;
15) infosüsteemi arendusosakond;
16) süsteemihooldusosakond;
17) personali- ja koolitusosakond;
18) finants- ja planeerimisosakond;
19) Kehtetu - RTL 2005, 29, 401 - jõust. 01.04.2004;
20) haldusosakond;

21) tulude osakond;

22) avalike suhete ja rahvusvahelise koostöö osakond.

[RTL 2005, 29, 401; 01.04.2005]

§11. Tolliosakond

Tolliosakonna põhiülesanded on majanduspoliitilistest otsustest tuleneva tollipoliitika elluviimise korraldamine, tollieeskirjade ja teiste õigusaktide täitmiseks vajaliku teabe ning avalikkusele määratud teadaannete ettevalmistamine ja tollialaste õigusaktide eelnõudele arvamuste andmine.

§12. Maksude osakond

Maksude osakonna põhiülesanded on maksuseaduste ja nende alusel antud õigusaktide rakendamise metoodika väljatöötamine, maksualaste õigusaktide eelnõudele arvamuste andmine ning laekumiste maksusisuline analüüsimine.

§13. Teenindusosakond

Teenindusosakonna põhiülesanded on e-teenuste haldamine, teenindusprotsesside ja teenindusstandardite kirjelduste väljatöötamine ning sellekohane nõustamine, kontaktkeskuse ja piirkondlike maksu- ja tollikeskuste teenindusvaldkonna allüksuste tegevuse koordineerimine, kliendirahulolu käsitlevate küsitluste ettevalmistamine ja maksumaksjate kaebuste analüüsimine.

[ RTL 2005, 58, 828; 1.07.2005]

§14. Kehtetu - RTL 2005, 29, 401 - jõust. 01.04.2005

§15. Tollikontrolli osakond

Tollikontrolli osakonna põhiülesanded on kauba, isikute ja veokite kontrollipoliitika väljatöötamine ning elluviimine.

§16. Kontrolli osakond

Kontrolli osakonna põhiülesanded on ameti struktuuriüksuste kontrollialase töö planeerimine ja juhendamine, järelevalve kontrollialaste tööplaanide täitmise üle, kontrollialaste probleemide haldamine, kontrollialaste projektide juhtimine, kontrolli läbiviimine kas iseseisvalt või koostöös ameti piirkondlike struktuuriüksustega, hasartmängude ja loteriide korraldamise seaduslikkuse kontrollimine, maksumaksjate maksuriskide hindamine ja riskide kindlaksmääramine ning maksumaksjatele enammakstud maksude tagastamise kontrollimine (välja arvatud juhul, kui eeltoodu kuulub tollikontrolli osakonna pädevusse vastavalt käesoleva määruse §-le 15).

[ RTL 2005, 58, 828; 1.07.2005]

§17. Uurimisosakond

Uurimisosakonna põhiülesanded on maksuseaduste ja tollieeskirjade rikkumistega seotud kuritegude ennetamine, tõkestamine ja avastamine (teostades selleks vajadusel jälitustegevust seaduses sätestatud alustel ning korras) ja maksuseaduste ning tollieeskirjade rikkumistega seotud kuritegude kohtueelne uurimine.

§18. Kehtetu - RTL 2005, 29, 401 - jõust. 01.04.2005

§19. Teabeosakond

Teabeosakonna põhiülesanded on järelevalve efektiivseks teostamiseks vajaliku riskihindamise süsteemi väljatöötamine ja elluviimine ning siseriikliku ja rahvusvahelise informatsiooni vahetamise korraldamine.

§20. Kehtetu - RTL 2005, 29, 401 - jõust. 01.04.2005

§21. Kehtetu - RTL 2005, 29, 401 - jõust. 01.04.2005

§22. Juriidiline osakond

Juriidilise osakonna põhiülesanded on vaiete    menetlemine ja kaebuste lahendamine, ameti esindamine likvideerimis-, pankroti- ja kohtumenetluses, ameti tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide  eelnõudele  arvamuste andmine, osalemine lepingute koostamisel, ameti teiste struktuuriüksuste juriidiline nõustamine ja väärteomenetluse haldamine.

[RTL 2005, 29, 401; 01.04.2005]

§23. Siseauditi osakond

Siseauditi osakonna põhiülesanded on ameti ja tema struktuuriüksuste tegevuse seaduslikkuse, sihipärasuse, säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe ning sisekontrolli süsteemi toimimise kohta hinnangu andmine ja auditite käigus ilmsiks tulnud kehtestatud nõuetest kõrvalekaldumiste ning esinenud puuduste kohta teabe õigeaegne ja objektiivne edastamine peadirektorile.

§24. Sisekontrolli osakond

Sisekontrolli osakonna põhiülesanded on süstemaatilise järelevalve teostamine ameti teenistujate tegevuse seaduslikkuse üle, distsiplinaarmenetluse läbiviimine, ameti spetsiifikast tulenevate isikutega seotud riskide maandamine ja korruptsiooni ennetava tegevuse korraldamine.

§25. Infosüsteemi arendusosakond

Infosüsteemi arendusosakonna põhiülesanded on riiklike maksude maksuhaldurite ühtse infosüsteemi arendamine, infosüsteemi arendusprojektide juhtimine, riist- ja tarkvara soetamiseks või loomiseks vajaduste väljaselgitamine ning nõustamine infosüsteemi protsesside kvaliteedi juhtimisel.

§26. Süsteemihooldusosakond

Süsteemihooldusosakonna põhiülesanded on riiklike maksude maksuhaldurite ühtse infosüsteemi rakendamine ja haldamine, riist- ja tarkvara soetamine ning selleks riigihangete korraldamine, riist- ja tarkvara hooldamine ning infosüsteemi andmeturbe korraldamine.

§27. Personali- ja koolitusosakond

Personali- ja koolitusosakonna põhiülesanded on ameti personalipoliitika väljatöötamine ja elluviimine, personalialases õigusloomes osalemine, personaliandmete haldamine, ameti teenistujate tööalase koolituse, kliendikoolituse ning täiendus- ja ümberõppe korraldamine.

§28. Finants- ja planeerimisosakond

Finants- ja planeerimisosakonna põhiülesanded on ameti juhtimissüsteemi arendamine, eelarve, strateegia ja juhtimisplaani koostamine ning korrigeerimine ja ameti raamatupidamisarvestuse ning sellekohase aruandluse korraldamine ja arendusprojektide juhtimine ja koordineerimine.

[RTL 2005, 29, 401; 01.04.2005]

§29. Kehtetu - RTL 2005, 29, 401 - jõust. 01.04.2005

§30. Haldusosakond

Haldusosakonna põhiülesanded on ameti valduses oleva riigivara haldamise korraldamine, riigihangete läbiviimine, ameti majanduskulude ja investeeringute eelarve projektide väljatöötamine ning kinnitatud eelarvete täitmise jälgimine ja analüüsimine, ameti asjaajamise ja arhiivi pidamise koordineerimine.

§ 301. Tulude osakond

Tulude osakonna põhiülesanne on riiklike maksude ja muude rahaliste kohustuste tasumise korraldamine ning arvestuse pidamine, võlgade sissenõudmisega seotud tegevuste korraldamine, maksukohustuslaste registri pidamine ning maksu- ja tolli valdkonda puudutavate teiste põhiinfosüsteemide andmete töötlemine.

[RTL 2005, 29, 401; 01.04.2005]

§302 . Avalike suhete ja rahvusvahelise koostöö osakond

Avalike suhete ja rahvusvahelise koostöö osakonna põhiülesanded on ameti avalike suhete korraldamine, teabematerjalide avaldamise ja kliendirahulolu käsitlevate küsitluste läbiviimise korraldamine, ameti veebilehe ja intraneti arendamine ning nende haldamise koordineerimine, ameti arengustrateegia, välisabiprogrammide, rahvusvahelises koostöös osalemise ja rahvusvaheliste projektide koordineerimine.

[RTL 2005, 29, 401; 01.04.2005]

§31. Kehtetu - RTL 2005, 58, 828 - jõust. 1.07.2005

§32. Kehtetu - RTL 2005, 58, 828 - jõust. 1.07.2005

§33. Piirkondlikud maksu- ja tollikeskused ja nende tööpiirkonnad

Piirkondlikud maksu- ja tollikeskused ja nende tööpiirkonnad on:
1) Ida maksu- ja tollikeskus – Ida-Viru maakond ja Lääne-Viru maakond;
2) Lõuna maksu- ja tollikeskus – Jõgeva maakond, Põlva maakond, Tartu maakond, Valga maakond, Viljandi maakond ja Võru maakond;
3) Lääne maksu- ja tollikeskus – Hiiu maakond, Järva maakond, Lääne maakond, Pärnu maakond, Rapla maakond ja Saare maakond;
4) Põhja maksu- ja tollikeskus – Harju maakond.

[ RTL 2005, 58, 828; 1.07.2005]

§34. Piirkondliku maksu- ja tollikeskuse põhiülesanded

Piirkondliku maksu- ja tollikeskuse põhiülesanded on maksuseaduste ja tollieeskirjade täitmise kontrollimine, riigi maksu- ja tollipoliitikast juhinduva maksu- ja tollikorralduse elluviimine, riigieelarve tulude laekumise tagamine riiklike maksude ja tollitulude osas, ühiskonna ja seadusliku majandustegevuse kaitsmine oma tööpiirkonnas ning isikute teenindamine maksukohustuse ja tolliformaalsuste täitmisel.

[ RTL 2005, 58, 828; 1.07.2005]

§35. Ameti struktuuriüksuste allüksused

(1) Ameti struktuuriüksustel võivad olla järgmised allüksused, kui need on rahandusministri poolt kinnitatud ameti struktuuris ette nähtud:
1) ameti osakonnal – talitus;
2) piirkondlikul maksu- ja tollikeskusel – osakond, talitus, maksu- ja tollibüroo, teenindusbüroo, tollipunkt;
3) Kehtetu - RTL 2005, 58, 828 - jõust. 1.07.2005.

(2) Ameti struktuuriüksuse allüksuse ülesanded ja pädevus sätestatakse struktuuriüksuse põhimääruses.

[ RTL 2005, 58, 828; 1.07.2005]

4. peatükk
JUHTIMISE KORRALDUS

§36. Ameti juhtimine

Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist rahandusminister Rahandusministeeriumi kantsleri ettepanekul.

§37. Peadirektor

(1) Peadirektor:
1) juhib ameti tööd ja korraldab peadirektori asetäitjate, ameti struktuuriüksuste juhtide ning nõunike kaudu ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
2) koordineerib, suunab ja kontrollib juriidilise osakonna, sisekontrolli osakonna ning siseauditi osakonna tööd;
3) esindab ametit ning annab üld- ja erivolitusi ameti esindamiseks (sealhulgas avalik-õiguslike haldustoimingute sooritamiseks ja esindamiseks kohtumenetluses ning tsiviilõiguslikes suhetes);
4) vastutab ameti tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru rahandusministrile;
5) teostab teenistuslikku järelevalvet või annab selleks ülesande vastavalt käesoleva määruse 5. peatükile;
6) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti ametnikud ning sõlmib, muudab ja lõpetab ameti abiteenistujatega töölepinguid;
7) kinnitab ameti sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra, raamatupidamise sise-eeskirja ja muud sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ning korrad, struktuuriüksuste põhimäärused, teenistujate ametijuhendid ja ametipalgad vastavuses kehtivate õigusaktidega;
8) esitab rahandusministrile ettepanekuid ameti tulude ning kulude eelarve kohta ja valvab eelarve täpse ning otstarbeka täitmise üle;
9) teeb rahandusministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
10) moodustab nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone, nõukogusid ja töörühmi ning määrab nende ülesanded ja töökorra;
11) riikliku järelevalve teostamisel annab õigusaktides sätestatud maksuhalduri haldusakte;
12) annab nõusoleku piirkondlikule maksu- ja tollikeskusele või selle struktuuriüksuse ülesannete täitmiseks väljaspool antud struktuuriüksuse tööpiirkonda; (õ) 5.06.2008 12:40
13) korraldab ameti valdusesse antud riigivara heaperemehelikku kasutamist kooskõlas riigivaraseadusega;
14) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

(2) Peadirektoril on õigus anda vastavalt õigusaktidele teenistusalastes küsimustes käskkirju.

[ RTL 2005, 58, 828; 1.07.2005]

§38. Peadirektori asetäitja

(1) Peadirektoril on neli asetäitjat, kes alluvad vahetult peadirektorile:
1) peadirektori asetäitja teeninduse alal;
2) peadirektori asetäitja järelevalve ja uurimise alal;
3) peadirektori asetäitja siseteenuste alal;
4) peadirektori asetäitja infotehnoloogia alal.

(2) Peadirektori asetäitja äraolekul võib peadirektor panna tema ülesanded teisele peadirektori asetäitjale või ameti osakonnajuhatajale.

(3) Peadirektori asetäitja:
1) koordineerib, suunab ja kontrollib rakenduslike õigusaktide väljatöötamist oma valdkonnas;
2) annab oma pädevuse piires ameti struktuuriüksustele suulisi ja kirjalikke korraldusi;
3) pärib temale alluvatelt osakonnajuhatajatelt aru nende tegevuse kohta;
4) esindab ametit oma pädevuse ja peadirektorilt saadud volituste piires;
5) kirjutab oma pädevuse piires alla ameti dokumentidele;
6) asendab peadirektorit tema äraolekul vastavalt käesoleva määruse §-le 43;
7) teeb ettepanekuid teenistujate edutamiseks, ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;
8) arendab koostööd teiste täidesaatva riigivõimu asutustega;
9) täidab muid õigusaktis sätestatud või peadirektori poolt antud ülesandeid.

§39. Peadirektori asetäitja teeninduse alal

Peadirektori asetäitja teeninduse alal koordineerib, suunab ja kontrollib tulude osakonna, maksude osakonna, teenindusosakonna ning tolliosakonna tööd.

[RTL 2005, 29, 401; 01.04.2005]

§40. Peadirektori asetäitja järelevalve ja uurimise alal

Peadirektori asetäitja järelevalve ja uurimise alal koordineerib, suunab ning kontrollib kontrolli osakonna, tollikontrolli osakonna, uurimisosakonna ja teabeosakonna tööd.

[RTL 2005, 29, 401; 01.04.2005]

§41. Peadirektori asetäitja siseteenuste alal

Peadirektori asetäitja siseteenuste alal koordineerib, suunab ja kontrollib avalike suhete ja rahvusvahelise koostöö osakonna, finants- ja planeerimisosakonna, personali- ja koolitusosakonna ning haldusosakonna tööd.

[RTL 2005, 29, 401; 01.04.2005]

§42. Peadirektori asetäitja infotehnoloogia alal

Peadirektori asetäitja infotehnoloogia alal koordineerib, suunab ja kontrollib infosüsteemi arendusosakonna ning süsteemihooldusosakonna tööd.

[RTL 2005, 29, 401; 01.04.2005]

§43. Peadirektori asendamine

Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja teeninduse alal, peadirektori asetäitja teeninduse alal äraolekul asendab peadirektorit peadirektori asetäitja järelevalve ja uurimise alal, peadirektori asetäitja järelevalve ja uurimise alal äraolekul asendab peadirektorit peadirektori asetäitja siseteenuste alal, viimase äraolekul asendab peadirektorit peadirektori asetäitja infotehnoloogia alal.

§44. Ameti struktuuriüksuste ja nende allüksuste juhtimine

(1) Ameti struktuuriüksuseid ja nende allüksuseid juhivad järgmised ametiisikud:
1) ameti osakonda juhib osakonnajuhataja, kes allub vahetult kas peadirektorile tulenevalt käesoleva määruse § 37 lõike 1 punktist 2 või peadirektori asetäitjale tulenevalt käesoleva määruse §-dest 39–42;
2) piirkondlikku maksu- ja tollikeskust juhib maksu- ja tollikeskuse juhataja, kes allub vahetult peadirektorile;
3) piirkondliku maksu- ja tollikeskuse osakonda juhib osakonnajuhataja, kes allub vahetult vastavalt maksu- ja tollikeskuse juhatajale või piirkondliku maksu- ja tollikeskuse põhimääruses sätestatud juhtudel vahetult maksu- ja tollikeskuse juhataja asetäitjale;
4) tollipunkti juhib tollipunktijuhataja, kes allub vahetult piirkondliku maksu- ja tollikeskuse põhimääruses määratletud maksu- ja tollikeskuse juhataja asetäitjale;
5) maksu- ja tollibürood ning Põhja maksu- ja tollikeskuse teenindusbürood juhib büroojuhataja, kes allub vahetult piirkondliku maksu- ja tollikeskuse põhimääruses määratletud maksu- ja tollikeskuse juhataja asetäitjale;
6) talitust juhib talitusejuhataja, kes allub vahetult osakonnajuhatajale, välja arvatud ameti uurimisosakonnas, kus talitusejuhataja allub osakonna põhimääruses sätestatud juhul vahetult osakonnajuhataja asetäitjale.

(2) Iga üksuse juht peab tagama tema poolt juhitava üksuse põhimäärusega kinnitatud funktsioonide täitmise ning üksusele eraldatud ressursside sihipärase ja efektiivse kasutamise. Selleks üksuse juht:
1) vastutab tema poolt juhitavale üksusele pandud ülesannete õiguspärase, õigeaegse ja asjatundliku täitmise eest ning kontrollib temale alluvate teenistujate teenistuskohustuste täitmist;
2) osaleb arengustrateegiate ja aastaplaanide väljatöötamisel ning juhib üksuse arenguplaanide koostamist;
3) annab alluvatele teenistujatele korraldusi üksuse ülesannete täitmiseks;
4) täidab temale kõrgemalseisva juhi poolt antud korraldused või teatab nende täitmise takistustest ning annab kõrgemalseisvale juhile aru üksuse tegevusest;
5) annab üksuse nimel arvamusi ja kooskõlastusi juhtkonnale ja teistele üksustele;
6) teeb kõrgemalseisvale juhile ettepanekuid üksuse struktuuri, koosseisu ja töökorralduse muutmiseks, üksuse teenistujate edutamiseks ning üksuse teenistujatele palga, toetuste või distsiplinaarkaristuste määramiseks või ergutuste kohaldamiseks;
7) taotleb üksuse ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ning korraldab nende nõuetekohase hoidmise, hooldamise ja kasutamise;
8) taotleb üksuse töötajatele täienduskoolitust teenistusülesannete tulemuslikumaks täitmiseks;
9) allkirjastab üksuses koostatud kirjad ja dokumendid, millega ei võeta rahalisi ega muid varalisi kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi ametivälistele isikutele, kui õigusakt ei sätesta teisiti.

[ RTL 2005, 58, 828; 1.07.2005]

§45. Nõunikud

Ameti koosseisu võivad kuuluda nõunikud vastavalt rahandusministri poolt kinnitatud ameti teenistujate koosseisule. Nõunike tegevusvaldkonna, ülesanded ja alluvuse määrab peadirektor.

5. peatükk
TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE

§46. Teenistuslik järelevalve

(1) Peadirektor teostab seadusega ette nähtud korras teenistuslikku järelevalvet ameti struktuuriüksuste ja ameti teenistujate tegevuse üle.

(2) Peadirektor võib teenistusliku järelevalve vahetu teostamise teha ülesandeks peadirektori asetäitjale, ameti struktuuriüksuse juhile või nõunikule.

6. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE

§47. Ameti ümberkorraldamine ja lõpetamine

Amet korraldatakse ümber või lõpetatakse seaduse alusel.

§48. Registritoimingud

(1) Amet registreeritakse seaduses sätestatud korras.

(2) Kehtetu - RTL 2004, 57, 958 - jõust. 10.05.2004 (rakendatakse alates 01.02.2004)

(3) Maksuameti kohalike asutuste kui valitsusasutuste tegevus loetakse lõppenuks arvates 2004. a 1. jaanuarist ja need asutused kustutatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud registrist.

7. peatükk
LÕPPSÄTTED

§49. [käesolevast tekstist välja jäetud]

§50. Seniste piirkondlike maksukeskuste ülesannete üleminek

Enne käesoleva määruse jõustumist tegutsenud piirkondlike maksukeskuste ülesanded lähevad käesoleva määruse jõustumisel üle järgmiselt:
1) Harju maksukeskuse, Tallinna füüsiliste isikute maksukeskuse ja Tallinna juriidiliste isikute maksukeskuse ülesanded – Põhja maksukeskusele;
2) Ida-Viru maksukeskuse, Lääne-Viru maksukeskuse ja Narva maksukeskuse ülesanded – Ida maksukeskusele;
3) Jõgeva maksukeskuse, Kagu maksukeskuse, Tartu maksukeskuse, Valga maksukeskuse ja Viljandi maksukeskuse ülesanded – Lõuna maksukeskusele;
4) Järva maksukeskuse, Pärnu maksukeskuse, Rapla maksukeskuse, Saare maksukeskuse ja käesoleva määrusega kehtetuks tunnistatava määruse § 18 punktis 6 nimetatud Lääne maksukeskuse ülesanded – käesoleva määruse § 33 punktis 3 nimetatud Lääne maksukeskusele.

§51. Maksupettuste Uurimise Keskuse ülesannete üleminek

Enne käesoleva määruse jõustumist tegutsenud Maksupettuste Uurimise Keskuse ülesanded lähevad käesoleva määruse jõustumisel üle ameti uurimisosakonnale.

§52. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. veebruaril.

Õiend

Lugeda rahandusministri 19. jaanuari 2004. a määruse nr 9 "Maksu- ja Tollimeti põhimäärus" pealkirjaalune tekst õigeks järgmises sõnastuses:

"Vastu võetud rahandusministri 19.01.2004. a määrusega nr 9 (RTL 2004, 9, 136), jõustunud 1.02.2004".

Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 17 lõige 32.

Õiend

Parandatud ilmne ebatäpsus rahandusministri 19. jaanuari 2004. a määruse nr 9 «Maksu- ja Tolliameti põhimäärus» §-i 37 lõike 1 punktis 12 järgmiselt:

"12) annab nõusoleku piirkondlikule maksu- ja tollikeskusele või selle struktuuriüksuse ülesannete täitmiseks väljaspool antud struktuuriüksuse tööpiirkonda;"

Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 17 lg 32.

/otsingu_soovitused.json