Teksti suurus:

Paraspõllu looduskaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2016, 31

Paraspõllu looduskaitseala kaitse-eeskiri1

Vastu võetud 06.06.2005 nr 123
RT I 2005, 33, 252
jõustumine 19.06.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009
19.03.2010RT I 2010, 13, 7001.04.2010
07.07.2016RT I, 09.07.2016, 2719.07.2016

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Paraspõllu looduskaitseala kaitse-eesmärk

  (1) Paraspõllu looduskaitseala2 (edaspidi kaitseala ) eesmärk on:
  1) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) I lisas nimetatud elupaigatüüpide rikutud, kuid taastumisvõimeliste rabade (7120)3, siirde- ja õõtsiksoode (7140), allikate ja allikasoode (7160), nõrglubja-allikate (7220*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse;
  2) kaitsealuse liigi püsiksannika (Swertia perennis) ning EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud kaitsealuste liikide soohiilaka (Liparis loeselii), kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) ja eesti soojumika (Saussurea alpina ssp. esthonica) elupaikade kaitse.
[RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

  (2) Kaitseala maa- ja veeala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele Paraspõllu sihtkaitsevööndisse.

  (3) Kaitsealal tuleb arvestada «Looduskaitseseaduses» sätestatud piiranguid käesolevas määruses sätestatud erisustega.

  (4) [Kehtetu - RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

§ 2.  Kaitseala asukoht

  (1) Kaitseala asub Harju maakonnas Rae vallas Suursoo külas ning Raasiku vallas Igavere ja Pikavere külas.

  (2) Kaitseala välispiir on esitatud kaardil määruse lisas4.

§ 3.  Kaitseala valitseja

  Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]

2. peatükk KAITSEALA KAITSEKORD 

§ 4.  Lubatud tegevus

  (1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu kaitsealal.

  (2) [Kehtetu - RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

  (3) Kaitseala teedel on lubatud sõidukiga sõitmine. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid ning maastikusõidukiga sõitmine on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, valitsemisega seotud töödel ja kaitseala valitseja nõusolekul teostatavas teadustegevuses.

  (4) Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades.

  (5) Kaitsealal on lubatud kuni 20 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 20 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

  (6) Kaitsealal on lubatud jahipidamine ja kalapüük.

  (7) Kaitsealal on kaitseala valitseja nõusolekul lubatud:
  1) puu- ja põõsarinde harvendamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudmisi raieaja ja -tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
  2) hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks;
  3) poollooduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu säilimiseks vajalik tegevus;
  4) Silmsi oja ja kaitseala piirideks olevate kraavide hooldustööde tegemine;
  5) teede ehitamine, tehnovõrgu rajatiste rajamine ja nende hooldustööd;
  6) loodusliku veerežiimi taastamine kuivendusest kahjustatud sooaladel;
[RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]
  7) koosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile.
[RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

§ 5.  Keelatud tegevus

  (1) Kaitsealal on keelatud:
  1) majandustegevus;
  2) loodusvarade kasutamine;
  3) [kehtetu - RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

  (2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
  1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
  2) koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid;
  3) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
  4) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist, sealhulgas lubada püstitada või laiendada lautrit või paadisilda;
  5) anda projekteerimistingimusi;
  6) anda ehitusluba;
  7) jahiulukeid lisasööta.
[RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

§ 6.  Tegevuse kooskõlastamine

  (1) [Kehtetu - RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

  (2) Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt kaitseala valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit.

  (3) Kui tegevust ei esitata kaitseala valitsejale kooskõlastamiseks või tegevuses ei arvestata kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt «Haldusmenetluse seadusele» õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse osas.

  (4) [Kehtetu - RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 7.  Kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1 EÜ nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50).
[RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

2 Kaitseala on moodustatud Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määrusega nr 385 „Paraspõllu looduskaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine”. Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” lisa 1 punkti 2 alapunktist 297 hõlmab kaitseala Paraspõllu loodusala, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade kohta kehtivaid erisusi.
[RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

3 Sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigatüübid.

4 Kaitseala välispiir on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1 : 10 000) alusel ja kasutades maakatastri andmeid. Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

Lisa Paraspõllu looduskaitseala

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json