Teksti suurus:

“Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006” meetme 3.8 “Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine” tingimused

“Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006” meetme 3.8 “Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine” tingimused - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

“Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006” meetme 3.8 “Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine” tingimused

Vastu võetud 03.06.2005 nr 63
RTL 2005, 67, 956
jõustumine 24.06.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.03.2006RTL 2006, 22, 37710.03.2006
21.03.2007RTL 2007, 26, 45801.04.2007

Määrus kehtestatakse “Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seadus” § 16 lõike 1 alusel.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava kolmanda prioriteedi meetme 3.8 «Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine» raames nõuande- ja teabeleviteenuste toetuse (edaspidi toetus) andmise eesmärgid, toetatavad tegevused, nõuded taotlejale ja taotlusele, taotluse esitamise tähtaeg ja asutus, kellele taotlus esitatakse, taotluse läbivaatamise tähtaeg, taotleja ja taotluse vastavaks tunnistamise alused ja kord, taotluse hindamiskriteeriumid ja hindamise kord ning toetuse väljamaksete teostamise tingimused.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

§ 2.  Meetme eesmärk

  (1) Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamise meetme (edaspidi meede) üldeesmärk on osutada põllumajandustootjale nõuande- ja teabeleviteenust.

  (2) Meetme spetsiifilised eesmärgid on toetada:
  1) nõuandeteenuste pakkumise süsteemi väljaarendamist;
  2) põllumajandustootjale nõuande- ja teabeleviteenuse osutamist.

§ 3.  Meetme rakendusüksus

  Meetme rakendusüksus on Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määruse nr 81 «Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine» tähenduses Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA ).

§ 4.  Riigiabi

  Meetme raames antav toetus on põllumajanduslik riigiabi Euroopa Ühenduse põllumajandusliku riigiabi suuniste (ELT C 28, 01.02.2000) mõistes.

§ 5.  Taotluste rahastamise eelarve jaotamine

  Toetuseks määratud eelarve jaotuse toetatavate tegevuste vahel eelarveaastaks kehtestab põllumajandusminister käskkirjaga.

2. peatükk TOETATAVAD TEGEVUSED, TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED NING TOETUSE MÄÄR 

§ 6.  Toetatavad tegevused ja nendeks antavad toetused

  (1) Nõuandekeskuse arendamiseks antakse nõuandekeskuse starditoetust.

  (2) Põllumajandustootjale individuaalse nõuandeteenuse ostmiseks antakse nõuandetoetust.

  (3) Üleriigiliste infopäevade kava alusel põllumajandussaaduste ja -toodete tootmiseks ja tootmise arendamiseks ning maaelu arengu edendamise eesmärgil põllumajandustootjaile suunatud infopäeva korraldamiseks ning vajaduse korral selle raames trükise väljaandmiseks antakse üleriigilise infopäeva korraldamise toetust.

  (4) Põllumajandussaaduste ja -toodete tootmiseks ja tootmise arendamiseks ning maaelu arengu edendamise eesmärgil maakonna põllumajandustootjaile suunatud infopäeva korraldamiseks antakse maakondliku infopäeva korraldamise toetust.
[RTL 2006, 22, 377 - jõust. 10.03.2006]

§ 7.  Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Nõuandekeskuse starditoetust võib taotleda «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 54 alusel kehtestatud korras tunnustatud nõuandekeskus, kellel ei ole riikliku maksu maksuvõlga või kelle riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt.

  (2) Nõuandetoetust võib taotleda küla, alevi või aleviku territooriumil tegutsev ettevõtja, kelle omandis on või kes kasutab õiguslikul alusel põllumajandusmaad või kes peab põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määruse nr 128 «Elatustalude kohanemise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord» § 2 lõikes 1 nimetatud põllumajandusloomi (edaspidi põllumajandustootja).

  (3) Üleriigilise või maakondliku infopäeva korraldamise toetust võib taotleda juriidiline isik, kes tegeleb nõuande-, teabelevi- või koolitusteenuse osutamisega.

  (4) Taotleja võib nõuandekeskuse starditoetuse taotlemiseks esitada vaid ühe nõuetele vastava taotluse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava kehtivuse ajal.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

§ 8.  Nõuded individuaalse nõuandeteenuse osutamisele

  (1) Nõuandeteenus peab olema osutatud tunnustatud nõuandekeskusega lepingulises suhtes oleva “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 75¹ alusel kehtestatud korras asjaomases valdkonnas või alavaldkonnas atesteeritud või “Kutseseaduse” alusel ja korras kutsekvalifikatsiooni omandanud konsulendi poolt.

  (2) Osutatud nõuandeteenuse kohta vormistatakse teenuse üleandmise-vastuvõtmise akt vähemalt kahes eksemplaris, millest üks jääb põllumajandustootjale ja teine nõuandekeskusele ning milles on ära toodud nõuandeteenuse osutamine kuupäevade kaupa koos nõuandeteenuse osutamiseks kulunud töötundide arvuga, töötunni hind, osutatud nõuandeteenuse valdkond ja teema ning nõuandeteenuse lühikirjeldus.

  (3) Nõuandeteenus võib olla osutatud:
  1) lisas 1 nimetatud põllumajandussaaduse tootmiseks ja tootmise arendamiseks ning söödatootmise, marja- ja seenekasvatuse valdkonnas tootmiseks ja tootmise arendamiseks;
  2) finantsmajanduse valdkonnas põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse tõstmiseks, sealhulgas äriplaani koostamiseks (v.a § 10 lõike 9 punktis 6 nimetatud äriprojekt);
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]
  3) erametsa majandamiseks, kui põllumajandustootja ei ole saanud või ei taotle selleks toetust sihtasutuse Erametsakeskus vahenditest;
  4) põllumajandussaaduste käitlemise ja maaparanduse valdkonnas.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

  (4) Nõuandeteenust võib osutada nõuandekeskuse tunnustamisest arvates.

§ 9.  Nõuded infopäeva korraldamisele

  (1) Infopäeval käsitletakse üht teemat ning seda võib teha mitmel kalendripäeval, mis ei pea olema järjestikused.

  (2) Infopäevast peab igal kalendripäeval osa võtma vähemalt kümme inimest kirjalikult registreeritud osavõtjate nimekirja alusel.Lektorit, infopäeva korraldajat, moderaatorit ja PRIA järelevalveametnikku ei loeta osavõtjaks.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

  (3) Ühe infopäeva kestus peab olema vähemalt neli akadeemilist tundi ühel kalendripäeval.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

  (4) Infopäeva korraldajal on õigus infopäevale registreerunud osavõtjalt võtta osavõtutasu ühe kalendripäeva kohta kuni 50 krooni üleriigilise infopäeva ja 100 krooni maakondliku infopäeva eest. Osavõtutasudest laekuv summa arvestatakse taotleja omafinantseeringuna. Osavõtutasu eelarve peab toetuse taotlemisel olema märgitud infopäeva korraldamise toetuse taotluse avalduses, kusjuures väljamakstava toetuse ja osavõtutasude eelarve kohaselt laekuv omafinantseeringuna arvestatavate tasude kogusumma ei tohi ületada infopäeva korraldamiseks tehtud abikõlblike kulutuste eelarvelist maksumust.

  (5) Üleriigilise infopäeva korraldaja jagab infopäevast osavõtjale § 6 lõikes 3 nimetatud trükise tasuta. Jaotamata jäänud trükised edastab infopäeva korraldaja Põllumajandusministeeriumile, kellel on õigus neid tasuta levitada.

  (6) Infopäeva korraldaja teavitab infopäeva toimumise kohast ja ajast PRIA-t ja Põllumajandusministeeriumi e-posti teel vähemalt viis tööpäeva enne maakondliku infopäeva ning vähemalt kümme tööpäeva enne üleriigilise infopäeva toimumist.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

  (7) Infopäeva korraldaja kogub infopäevast osavõtjalt küsitluslehe abil tagasisidet infopäeva kohta.

§ 10.  Abikõlblikud kulud

  (1) Nõuandekeskuse arendamisel on abikõlblikud järgmised kulud:
  1) kontoriruumi parendamise kulud;
  2) kontoriruumi rentimise kulud;
  3) kontorimööbli ostmise ja paigaldamise kulud;
  4) kontoritehnika (sh infotehnoloogiline riistvara) ostmise ja paigaldamise kulud;
  5) sellise infotehnoloogilise tarkvara ostmise ja paigaldamise kulud, mis on vajalik nõuandekeskuse tavapäraseks tööks;
  6) interneti ja telefonivõrguga liitumise tasud;
  7) «Täiskasvanute koolituse seaduse» kohase koolitusasutuse poolt nõuandekeskusega lepingulises suhtes olevale konsulendile osutatud tööalase koolituse kulud, juhul kui koolitusasutuseks ei ole nõuandekeskus, kellega konsulent on lepingulises suhtes;
  8) nõuandekeskusega töösuhtes oleva, nõuandekeskuse tehnilise töö korraldamisega tegeleva töötaja brutopalk, mis sisaldab kõiki riiklikke makse, kuni 7000 krooni ühe kalendrikuu kohta täistööajaga töötamise eest. Abikõlblikud palgakulud võivad moodustada kuni 40% § 11 lõikes 1 toodud summast.

  (2) Infopäeva korraldamisel on abikõlblikud järgmised kulud:
  1) esineja lektoritasu, milleks on brutotöötasu või lepingujärgne tasu koos tööandja või tellija tasutava sotsiaalmaksuga ja töötuskindlustusmaksega, kuid mitte rohkem kui 1200 krooni infopäeva ühe tunni kohta;
  2) ruumi ja vajaliku tehnika rentimise kulud, kuid mitte rohkem kui 1000 krooni tehnika rentimise korral ja 2000 krooni ruumi rentimise korral infopäeva ühe päeva kohta;
  3) üleriigilise infopäeva korraldamisel trükise koostamise ja trükkimise kulud;
  4) infopäevast teavitamise kulud;
  5) infopäeva korraldamisega seotud koolitusmaterjali soetamise kulud, kuid mitte rohkem kui 50 krooni infopäeva ühe päeva kohta infopäeval osavõtja kohta;
  6) lektori, infopäeva korraldaja ja moderaatori majutuskulud, kuid mitte rohkem kui 1200 krooni ööpäevas ühe inimese kohta;
  7) lektori, infopäeva korraldaja ja moderaatori infopäeva toimumiskohta ja sealt tagasi taotluses näidatud tegevuskohta transportimise kulud, sh ühissõiduki kasutamise kulud sõidupileti alusel, kuid sõiduki kasutamise korral mitte rohkem kui 4 krooni läbitud kilomeetri pealt sõiduki kohta;
  8) infopäeva korraldaja ja moderaatori brutotöötasu või lepingujärgne tasu koos tööandja või tellija tasutava sotsiaalmaksuga ja töötuskindlustusmaksega, kuid kokku mitte rohkem kui 300 krooni infopäeva ühe tunni kohta.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud abikõlblike kulude maksumuse moodustavad:
  1) teenuse või abikõlbliku kulu maksumus;
  2) abikõlbliku objekti märgistamiseks vajaliku sümboolika maksumus.

  (4) Infopäeva korraldamise toetusest arvestatakse maha osavõtutasudest laekunud summa, mis ületab taotluse avalduses märgitud osavõtutasude eelarve või nõutava omafinantseeringu.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

  (5) Nõuandeteenuse ostmise korral on abikõlblik kulu nõuandeteenuse maksumus.

  (6) Lõike 1 punktides 1 ja 3–7 nimetatud kulude ning lõike 2 punktis 3 nimetatud trükise trükkimisega seotud kulude puhul peab taotleja olema saanud vähemalt kolm hinnapakkumist. Väljavalitud hinnapakkumine ei tohi võrreldes teiste hinnapakkumistega olla põhjendamatult kõrge.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

  (7) Nõuandekeskuse starditoetuse ning üleriigilise infopäeva korraldamise toetuse taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär või liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise (äriühingu või mittetulundusühingu) juhatusse ega nõukokku.

  (8) Kõik abikõlblikud kulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad ja detailselt kirjeldatud.

  (9) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) kulud, mille eest on tasutud sularahas;
  2) infopäeva korraldamisel sisustuse ja seadmete ostmise kulud;
  3) teenustasud pangatoimingute eest, tagatismaksed, intressid ja muud finantsteenustega seotud kulud;
  4) esinduskulud ja kulud kingitustele;
  5) erisoodustusena käsitatavad majutus-, sõidu- ja toitlustuskulud;
  6) struktuuritoetuse, otsetoetuse või muu toetuse taotlemiseks avalduse ja sellega seotud äriprojekti koostamiseks osutatud nõuandeteenuse maksumus;
  7) põllumajandustootja tavapärase raamatupidamise korraldamiseks osutatud nõuandeteenuse maksumus;
  8) nõuandetoetuse puhul mitmele isikule ühel ajal osutatud nõuandeteenuse maksumus;
  9) kasutatud seadme ja kauba ostmise kulud;
  10) liisingumaksed abikõlblike kulude puhul, kui asja omandiõigus ei lähe toetuse saajale;
  11) mitterahalised sissemaksed;
  12) serveriruumi sisseseadmise kulud;
  13) üldkulud;
  14) tasu taotleja enda või tema töötaja tehtud töö eest lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul;
  15) käibemaks juhul, kui taotleja on taotluse esitamise hetkel käibemaksukohustuslane või piiratud käibemaksukohustuslane;
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]
  16) käibemaks arvates taotleja või toetuse saaja käibemaksukohustuslaseks või piiratud käibemaksukohustuslaseks registreerimise kuupäevast, kui taotleja ei olnud käibemaksukohustuslane või piiratud käibemaksukohustuslane taotluse esitamise hetkel;
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]
  17) muud kulud, mis ei ole projektiga otseselt seotud.

§ 11.  Toetuse määr ja suurus

  (1) Nõuandekeskuse starditoetust antakse abikõlblike kulude maksumuse katmiseks kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 124 000 krooni ühe nõuandekeskuse kontori kohta.

  (2) Nõuandetoetust antakse kuni 75% nõuandeteenuse abikõlblike kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 12 000 krooni ühe taotleja kohta kalendriaastas ning mitte rohkem kui 525 krooni ühe nõuandeteenuse osutamiseks kulunud tunni kohta.

  (3) Üleriigilise infopäeva korraldamise toetust antakse kuni 100% infopäeva korraldamise abikõlblike kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 15 000 krooni ühe kalendripäeva kohta. Üleriigilise infopäeva korraldamise raames väljaantava trükise tiraaži maksumuse kohta antakse toetust kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 100 000 krooni.

  (4) Maakondliku infopäeva korraldamise toetust antakse kuni 80% abikõlblike kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 12 000 krooni ühe kalendripäeva kohta.
[RTL 2006, 22, 377 - jõust. 10.03.2006]

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE JA TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 12.  Taotluse esitamine ja tähtaeg

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse PRIA-le taotleja tegevuskohajärgses piirkonnas taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametniku kaudu selleks ettenähtud tähtajal vormikohane avaldus ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus).

  (2) Dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi koopia esitamist.

  (3) Taotlemisel lisatakse koopiad kõikidest esitatavatest originaaldokumentidest ja dokumentide koopiatest. Nõuandetoetuse taotlemisel esitatakse vaid originaaldokumendid.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

  (4) PRIA teatab toetuse taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Üleriigilise infopäeva korraldamise toetuse taotluse esitamise tähtaeg avaldatakse hiljemalt 20 tööpäeva jooksul arvates § 18 lõike 3 punktis 1 nimetatud üleriigiliste infopäevade kava avaldamisest PRIA veebilehel.

  (5) Nõuandetoetuse taotlusi võetakse vastu kuni 95% ulatuses § 5 alusel nõuandetoetuse jaoks eelarveaastaks määratud summast. Kui nõuandetoetuse taotlusi on vastu võetud nimetatud summast 95% ulatuses, lõpetab PRIA taotluste vastuvõtmise, avaldades sellekohase teabe PRIA veebilehel. Nõuandetoetuse taotluste esitamise uue tähtaja teatab PRIA ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

§ 13.  Toetuse taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Nõuandekeskuse starditoetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le lisas 2 toodud vormi kohase avalduse ning selles esitatud andmeid tõendavad järgmised dokumendid:
  1) taotluse esitaja isikut tõendava dokumendi koopia ja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul lisaks tema volitusi tõendav volikiri;
  2) mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga väljastatud Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et taotleja on täitnud tõendi väljastamise päeva seisuga maksuseadustes sätestatud kohustused ja et tal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumise ajatamise korral on ta maksud tasunud ajakava kohaselt;
  3) avaldus «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse » § 9 lõikes 1 nimetatud struktuuritoetuste registrisse kandmiseks;
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]
  4) paragrahvi 10 lõike 1 punktides 1 ja 3–7 nimetatud abikõlblike kulude puhul vähemalt kolm hinnapakkumise koopiat ning punktis 2 nimetatud abikõlblike kulude puhul rendilepingu koopia;
  5) nõuandekeskuse järgneva viie tegutsemisaasta arengukava, milles on ära toodud nõuandekeskuse hetkeolukorra, tegevuse eesmärgi, oodatava tulemuse ja tulemuse saavutamiseks aastate kaupa planeeritavate tegevuste kirjeldus ning sihtgrupid ja koostööpartnerid.

  (2) Nõuandetoetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le lisaks lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud dokumentidele lisas 3 toodud vormi kohase avalduse ning selles esitatud andmeid tõendavad järgmised dokumendid:
  1) koopia tunnustatud nõuandekeskuse poolt põllumajandustootjale esitatud arvest või arve-saatelehest, milles lisaks «Käibemaksuseaduse» § 37 lõikes 7 sätestatud nõuetele on ära toodud ka nõuandeteenuse osutamine kuupäevade kaupa koos nõuandeteenuse osutamiseks kulunud töötundide arvuga, töötunni hind, osutatud nõuandeteenuse valdkond või teema ning nõuandeteenuse osutanud konsulendi nimi;
  2) koopia punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendavast maksekorraldusest või pangakonto väljavõttest;
  3) koopia maksukohustuslaste registri tõendist, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse;
  4) koopia dokumendist, mis tõendab, et taotleja, kelle taotluse esitamisele eelneva kalendriaasta jooksul esitatud ühtse pindalatoetuse või põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotlus ei ole heaks kiidetud, kasutab õiguslikul alusel maad, kui ta ei pea põllumajandusloomi;
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]
  5) koopia füüsilisest isikust ettevõtja isikut tõendavast dokumendist või mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri kõikidest osanikest, aktsionäridest või liikmetest koos nende sünniaja või isikukoodiga, kui taotlejaks on äriühing ja kui taotleja esitab nõuandetoetuse taotluse PRIA poolt § 12 lõike 5 alusel teatatud uue taotluste esitamise tähtaja jooksul;
  6) koopia põllumassiivi kaardist, mis tõendab, et taotleja kasutuses on põllumajandusmaa, mis asub «Eesti Maaelu Arengukavas 2004–2006» määratud ebasoodsamasse piirkonda jääval põllumassiivil, juhul kui taotleja esitab nõuandetoetuse taotluse PRIA poolt § 12 lõike 5 alusel teatatud taotluse esitamise uue tähtaja jooksul.

  (3) Üleriigilise või maakondliku infopäeva korraldamise toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le lisaks lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud dokumentidele lisas 4 toodud vormi kohase avalduse ning selles esitatud andmeid tõendavad järgmised dokumendid:
  1) [Kehtetu – [ RTL 2006, 22, 377 - jõust. 10.03.2006]
  2) koopia koostööpartneriga sõlmitud koostöölepingust või koostööpartneri antud muu kirjalik tõend kavandatava koostöö kohta juhul, kui infopäeva korraldamisse kaasatakse partner;
  3) vähemalt kolm hinnapakkumise koopiat § 10 lõike 2 punktis 3 nimetatud trükise trükkimisega seotud kulude puhul;
  4) koopia maksukohustuslaste registri tõendist, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse.

  (4) Toetuse esmakordsel taotlemisel esitab taotleja avalduse taotleja andmete põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmiseks, kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.
[RTL 2006, 22, 377 - jõust. 10.03.2006]

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 14.  Taotluse vastuvõtmine

  (1) PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist. PRIA teeb taotleja äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kaardist väljatrüki, mille taotleja allkirjastab.

  (2) Taotluse esitamisel tehtud kontrolli tulemused kantakse kontroll-lehele, kuhu märgitakse esitatud ja esitamata dokumendid.

  (3) Kui taotlus koos kõikide nõutavate dokumentidega on esitatud tähtaegselt, registreerib PRIA taotluse infosüsteemis ning teeb väljatrüki § 13 lõike 1 punktis 3 nimetatud avaldusest kahes eksemplaris, mille allkirjastavad taotleja ja taotluse vastuvõtmiseks volitatud ametnik. Teine eksemplar avaldusest väljastatakse taotlejale. Volitatud ametnik avab taotlustoimiku, millele lisatakse nimetatud avalduse väljatrükk, taotleja äriregistri kaart või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kaart ja kontroll-leht.

  (4) Kui taotleja ei esitanud taotlust tähtajaks, tagastatakse taotlus “Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse” § 19 lõike 6 kohaselt läbi vaatamata. Kui taotluse vastuvõtmisel ei saa üheselt tõlgendada nõutava dokumendi vajadust ja sisulist täpsust, siis võtab PRIA taotluse vastu ja volitatud ametnik avab taotlustoimiku.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

§ 15.  Andmete õigsuse kontroll

  (1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetekohasust, taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» §-dele 18 ja 19 ning määruses sätestatud nõuetele.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

  (2) Taotleja esitatud andmete kontrollimiseks ja võrdlemiseks on PRIA-l õigus kasutada teiste riiklike registrite andmeid.

  (3) PRIA volitatud ametnikul on taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks ametitõendi esitamisel õigus viibida taotleja nõusolekul või selle isiku nõusolekul, kellelt taotleja tellib teenust või tööd või ostab kaupa, tema ettevõttes, sealhulgas hoones ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente kohapeal.

  (4) Kontrolli tulemuste kohta koostab lõikes 3 nimetatud ametnik kontrollakti, mille allkirjastavad ametnik ja taotleja või isik, kellelt toetuse taotleja tellis tööd või teenust või ostis kaupa.

§ 16.  Taotluse ja taotleja vastavaks või mittevastavaks tunnistamine

  (1) Nõuetele vastavaks tunnistamiseks võrdleb PRIA avalduses märgitud andmeid neid andmeid tõendavates dokumentides esitatud andmetega.

  (2) Kui taotluse nõuetekohasuse kontrollimisel avastatakse puudusi, teavitatakse sellest viivitamata taotlejale ja määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Taotlus loetakse õigeaegselt esitatuks, kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

  (3) Taotleja ja taotlus tunnistatakse vastavaks, kui:
  1) on täidetud määruses ja «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduses» sätestatud nõuded;
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]
  2) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased.

  (4) Taotleja või taotluse mittevastavaks tunnistamise korral tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 18 lõike 3 või § 19 lõike 5 kohaselt.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

5. peatükk TAOTLUSE HINDAMINE 

1. jagu Taotluste üldine hindamine 

§ 17.  Taotluse hindamine ja paremusjärjestuse määramine

  (1) Vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse:
  1) nõuandekeskuse starditoetuse puhul «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 1 kohaselt;
  2) nõuandetoetuse puhul «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 1 või 3 kohaselt;
  3) üleriigilise infopäeva korraldamise toetuse puhul «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 2 või 3 kohaselt;
  4) maakondliku infopäeva korraldamise toetuse puhul «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 3 kohaselt.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

  (2) Vastavaks tunnistatud üleriigilise infopäeva korraldamise toetuse taotluste hindamiseks ning taotluste paremusjärjestuse koostamiseks moodustab põllumajandusminister nõuandva hindamiskomisjoni (edaspidi komisjon).

  (3) Vastavaks tunnistatud maakondliku infopäeva korraldamise toetuse taotluste hindamiseks ning taotluste paremusjärjestuse koostamiseks moodustab maavanem hindamiskomisjoni (edaspidi maakondlikkomisjon).

  (4) PRIA esitab avalduste ja nendes esitatud andmeid tõendavate dokumentide koopiad põllumajandusministrile või maavanemale tutvumiseks kahe tööpäeva jooksul arvates üleriigilise või maakondliku infopäeva korraldamise toetuse taotluse esitamise tähtaja lõppemisest.

  (5) PRIA esitab taotlejate nimekirja põllumajandusministrile või maavanemale 45 tööpäeva jooksul arvates üleriigilise või maakondliku infopäeva korraldamise toetuse taotluste esitamise tähtaja lõppemisest posti teel väljastusteatega tähtkirjaga, märkides nimekirjas eraldi ka nende taotlejate nimed, kelle taotlused ei ole «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» §-de 18 ja 19 alusel vastavaks tunnistatud.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

  (6) Paragrahvi 12 lõikes 5 nimetatud uue tähtaja jooksul esitatud ja vastavaks tunnistatud nõuandetoetuse taotlusi hindab PRIA vastavalt lisas 5 toodud hindamiskriteeriumitele ning annab taotluste paremusjärjestuse määramiseks hindepunkte vastavalt lisale 5.

2. jagu Taotluse hindamine üleriigilise infopäeva puhul 

§ 18.  Komisjoni koosseis ja ülesanded

  (1) Komisjon koosneb Põllumajandusministeeriumi ametnikest ja põllumajandustootjatest või neid esindavate organisatsioonide esindajatest (edaspidi komisjoni liige).

  (2) Põllumajandusministeerium edastab PRIA-le komisjoni moodustamise käskkirja viie tööpäeva jooksul arvates käskkirja allakirjutamisest. Komisjoni liikmete ja asendusliikmete nimed avaldatakse Põllumajandusministeeriumi ja PRIA veebilehel.

  (3) Komisjoni ülesanded on:
  1) määrata üleriigilise infopäeva korraldamise valdkonnad ja teemad ning iga teema kohta infopäeva sihtgrupp, toimumise koht ja aeg, kestus ning korraldamise piirsumma, samuti vajaduse korral infopäeva raames väljaantava informatiivse trükise teema, maht, levitamise vorm ning väljaandmise piirsumma, koostada neid andmeid kajastav üleriigiliste infopäevade kava eelarveaastaks, lähtudes üleriigilise infopäeva korraldamise toetuse taotluste rahastamise eelarvest, ning teha põllumajandusministrile ettepanek kinnitada eelarveaastaks üleriigiliste infopäevade kava;
  2) hinnata taotlusi §-s 20 nimetatud hindamiskriteeriumide alusel ning teha põllumajandusministrile ettepanek taotluste paremusjärjestuse kohta kõigi üleriigilise infopäeva kavas nimetatud teemade kaupa.
[RTL 2006, 22, 377 - jõust. 10.03.2006]

§ 19.  Komisjoni istung

  (1) Komisjoni istung toimub 15 tööpäeva jooksul arvates § 17 lõikes 5 nimetatud taotlejate nimekirja saamisest.

  (2) Komisjoni esimehel on õigus toetuse taotluse kohta lisateabe saamiseks kutsuda komisjoni istungile isik, kes ei ole taotleja, komisjoni liige ega asendusliige. Sellekohase põhjendatud kirjaliku ettepaneku võib komisjoni esimehele teha ka komisjoni liige.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui istungist võtavad osa vähemalt pooled komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees.

  (4) Kui esinevad “Haldusmenetluse seaduse” § 10 lõikes 1 toodud asjaolud, teatab komisjoni liige sellest viivitamata komisjoni esimehele ja asendusliikmele ning taandab ennast otsustamisest.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

  (5) Kui asendusliige ei saa lõikes 4 toodud põhjustel komisjoni istungist osa võtta, teatab ta sellest viivitamata komisjoni esimehele, kes määrab asendusliikme teiste komisjoni asendusliikmete hulgast, eelistades lähedase tegevusvaldkonnaga esindajat.

  (6) Kui komisjon ei ole otsustusvõimeline, kutsub komisjoni esimees kokku uue komisjoni kümne tööpäeva jooksul arvates eelmise komisjoni istungi toimumise päevast, teavitades istungi toimumise ajast ja kohast PRIA-t.

  (7) Komisjoni liige hindab taotlust §-s 20 toodud hindamiskriteeriumide alusel, täites lisas 6 toodud vormi kohase hindamislehe iga taotluse kohta.

§ 20.  Taotluse hindamiskriteeriumid

  Taotluse sobivusele eelarveaastaks kinnitatud üleriigiliste infopäevade kavas sätestatud tingimustele hinnangu andmise korral on võimalik anda:
  1) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, milline on infopäeva korraldaja varasem kogemus teabeleviürituse korraldamises;
  2) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, milline on infopäeval esineja varasem kogemus ja kompetentsus asjaomasel teemal nõuande-, teabelevi- või koolitusteenuse pakkumises;
  3) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral on infopäeva kavandatav eelarve põhjendatud;
  4) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral tehakse infopäeva korraldamise käigus koostööd teiste põllumajanduse ning maaelu edendamisega tegelevate organisatsioonide ja isikutega.
[RTL 2006, 22, 377 - jõust. 10.03.2006]

§ 21.  Taotluste paremusjärjestuse moodustamine ja üleriigiliste infopäevade kava kehtestamine

  (1) Komisjoni liikme märgitud hindepunktide alusel arvutatakse taotluse hindepunktide summa.

  (2) Taotluste paremusjärjestuse moodustamiseks liidetakse kõigilt komisjoni liikmetelt saadud taotluse hindepunktid kokku.

  (3) Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (4) Põllumajandusminister kehtestab komisjoni ettepaneku alusel üleriigiliste infopäevade kava ja taotluste paremusjärjestuse.

  (5) Kui põllumajandusminister ei nõustu komisjoni ettepanekuga, kutsub komisjoni esimees komisjoni kokku kümne tööpäeva jooksul arvates eelmise komisjoni istungi toimumise päevast, teavitades istungi toimumise ajast ja kohast PRIA-t.

  (6) Põllumajandusministeerium edastab üleriigiliste infopäevade kava PRIA-le viie tööpäeva jooksul arvates käskkirja allakirjutamisest. Põllumajandusministeerium edastab taotluste paremusjärjestuse, milles on toodud ka taotlused, mis on saanud alla 30% maksimaalsest punktide arvust, mida taotlusele võivad anda komisjoni istungil osalenud komisjoni liikmed, PRIA-le koos komisjoni istungi protokolli koopiaga 20 tööpäeva jooksul arvates § 17 lõikes 5 nimetatud taotlejate nimekirja saamisest, kuid mitte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul lõikes 5 ja § 19 lõikes 6 toodud juhtudel.
[RTL 2006, 22, 377 - jõust. 10.03.2006]

§ 22.  Komisjoni töö avalikustamine

  (1) Põllumajandusministeeriumil on õigus oma veebilehel avaldada üleriigiliste infopäevade kava ja taotluste paremusjärjestus nende taotlejate kohta, kelle kohta on tehtud taotluse rahuldamise otsus.

  (2) PRIA avaldab üleriigiliste infopäevade kava PRIA veebilehel viie tööpäeva jooksul arvates üleriigiliste infopäevade kava saamisest.
[RTL 2006, 22, 377 - jõust. 10.03.2006]

3. jagu Taotluse hindamine maakondliku infopäeva puhul 

§ 23.  Maakondliku komisjoni koosseis

  (1) Maakondlikus komisjonis on viis kuni üheksa liiget ja liikmeid on paaritu arv.

  (2) Maakondlik komisjon koosneb vähemalt kahest asjaomase maakonna maavalitsuse ametnikust, vähemalt ühest asjaomase maakonna kohaliku omavalitsusüksuse ametnikust ja vähemalt kahest asjaomase maakonna põllumajandustootjast või neid esindava organisatsiooni esindajast (edaspidi maakondlikukomisjoni liige).

  (3) Maakondliku komisjoni liikmele võib määrata ka asendusliikme. Asendusliige tegutseb liikmega samas või lähedases tegevusvaldkonnas ning tal on kõik maakondliku komisjoni liikme õigused ja kohustused.

  (4) Maavanem edastab PRIA-le maakondliku komisjoni liikmete ja asendusliikmete nimed ja nende asutuste või isikute nimed, keda liige esindab, viie tööpäeva jooksul arvates maakondliku komisjoni koosseisu määramisest. Maakondliku komisjoni liikmete ja asendusliikmete nimed avaldatakse maavalitsuse ja PRIA veebilehel.

§ 24.  Maakondliku komisjoni ülesanded

  Maakondliku komisjoni ülesanded on:
  1) hinnata maakondliku infopäeva korraldamise toetuse taotlusi §-s 27 nimetatud hindamiskriteeriumide alusel;
  2) teha maavanemale ettepanek maakondliku infopäeva korraldamise toetuse taotluste paremusjärjestuse kohta.

§ 25.  Maakondliku komisjoni töö juhtimine ja tegevuse korraldamine

  (1) Maakondliku komisjoni tööd juhib maavanem või tema volitatud maavalitsuse ametnik (edaspidi maakondlikukomisjoni esimees ).

  (2) Maakondliku komisjoni kutsub kokku maakondliku komisjoni esimees, kooskõlastades istungi toimumise aja ja koha PRIA-ga. Maakondliku komisjoni esimees teatab komisjoni liikmetele, Põllumajandusministeeriumile ja PRIA-le komisjoni istungi toimumise aja ja koha kirjalikult või elektrooniliselt kolme tööpäeva jooksul arvates § 17 lõikes 5 nimetatud taotlejate nimekirja saamisest.

  (3) Maavalitsus võimaldab enne maakondliku komisjoni istungit komisjoni liikmel tutvuda toetuse taotluste koopiatega.

  (4) Kui esinevad “Haldusmenetluse seaduse” § 10 lõikes 1 toodud asjaolud, teatab maakondliku komisjoni liige sellest viivitamata komisjoni esimehele ja asendusliikmele ning taandab ennast otsustamisest.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

  (5) Kui asendusliige ei saa lõikes 4 toodud põhjustel maakondliku komisjoni istungist osa võtta, teatab ta sellest viivitamata maakondliku komisjoni esimehele, kes määrab asendusliikme teiste komisjoni asendusliikmete hulgast, eelistades lähedase tegevusvaldkonnaga esindajat.

  (6) Maakondliku komisjoni esimehel on õigus toetuse taotluse kohta lisateabe saamiseks kutsuda maakondliku komisjoni istungile isik, kes ei ole taotleja, komisjoni liige ega asendusliige. Sellekohase põhjendatud kirjaliku ettepaneku võib maakondliku komisjoni esimehele teha ka komisjoni liige.

§ 26.  Maakondliku komisjoni istung

  (1) Maakondliku komisjoni töövorm on istung. Maakondliku komisjoni istung on kinnine.

  (2) Maakondliku komisjoni istung toimub kümne tööpäeva jooksul arvates § 17 lõikes 5 nimetatud taotlejate nimekirja saamisest.

  (3) Maakondlik komisjon on otsustusvõimeline, kui istungist võtavad osa vähemalt pooled komisjoni liikmetest, sealhulgas maakondliku komisjoni esimees.

  (4) Kui maakondlik komisjon ei ole otsustusvõimeline, kutsub maakondliku komisjoni esimees kokku uue maakondliku komisjoni kümne tööpäeva jooksul arvates eelmise komisjoni istungi toimumise päevast, kooskõlastades istungi toimumise aja ja koha PRIA-ga.

  (5) Maakondliku komisjoni istungil osaleb vaatlejana PRIA määratud järelevalveametnik. Maakondliku komisjoni istungil võib osaleda Põllumajandusministeeriumi esindaja ja § 25 lõikes 6 nimetatud komisjoni istungile kutsutud isik. Nimetatud isikud ei osale paremusjärjestuse koostamises.

  (6) Maakondliku komisjoni liige hindab taotlust §-s 27 toodud hindamiskriteeriumide alusel, täites lisas 7 toodud vormi kohase hindamislehe iga taotluse kohta.

  (7) Maakondliku komisjoni istungil koostatakse lisas 8 toodud vormi kohane maakondliku komisjoni ettepanek (edaspidi maakondlikukomisjoni ettepanek).
[RTL 2006, 22, 377 - jõust. 10.03.2006]

§ 27.  Taotluse hindamiskriteeriumid

  Taotluse sobivusele maakonna põllumajandusliku tootmise ning maaelu arengu edendamise eesmärgile hinnangu andmise korral on võimalik anda:
  1) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral vastavad kavandatava infopäeva teemad kohalikele oludele ning arvestavad maakonna põllumajandustootjate eripära;
  2) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral on infopäeval käsitletavad teemad aktuaalsed ning lähtuvad infopäeva sihtgrupi vajadustest;
  3) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, milline on infopäeva korraldaja varasem kogemus teabeleviürituse korraldamises;
  4) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, milline on infopäeval esineja varasem kogemus ja kompetentsus asjaomasel teemal nõuande-, teabelevi- või koolitusteenuse pakkumises;
  5) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral on infopäeva kavandatav eelarve põhjendatud;
  6) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral tehakse infopäeva korraldamise käigus koostööd teiste kohalike põllumajanduse ning maaelu edendamisega tegelevate organisatsioonide ja isikutega.
[RTL 2006, 22, 377 - jõust. 10.03.2006]

§ 28.  Maakondlike taotluste paremusjärjestuse moodustamine

  (1) Maakondliku komisjoni liikme märgitud hindepunktide alusel arvutatakse taotluse hindepunktide summa.

  (2) Taotluste paremusjärjestuse moodustamiseks liidetakse kõigilt maakondliku komisjoni liikmetelt saadud taotluse hindepunktid kokku. Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (3) Võrdse hindepunktide summa saanud taotluste paremusjärjestus koostatakse komisjoni liikmete hääletuse tulemuste alusel. Maakondliku komisjoni otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral loetakse vastuvõetuks otsus, mille poolt hääletas maakondliku komisjoni esimees. Hääletuse tulemused märgitakse maakondliku komisjoni ettepanekusse.

  (4) Maakondlik komisjon koostab maavanemale ettepaneku kinnitada paremusjärjestustus. Hindepunktide summa märgitakse maakondliku komisjoni ettepanekusse taotluste ja hindepunkte andnud maakondliku komisjoni liikmete kaupa.

  (5) Maakondliku komisjoni ettepanekule kirjutavad alla maakondliku komisjoni esimees, komisjoni liikmed ja PRIA järelevalveametnik.

  (6) Maavanem kehtestab maakondliku komisjoni ettepaneku alusel taotluste paremusjärjestuse maakonna kohta.

  (7) Kui maavanem ei nõustu maakondliku komisjoni ettepanekuga, kutsub maakondliku komisjoni esimees maakondliku komisjoni kokku kümne tööpäeva jooksul arvates eelmisest komisjoni istungi toimumise päevast, kooskõlastades istungi toimumise aja ja koha PRIA-ga.

  (8) Maavanem edastab kinnitatud paremusjärjestuse PRIA-le 15 tööpäeva jooksul arvates § 17 lõikes 5 nimetatud taotlejate nimekirja saamisest, lisades maakondliku komisjoni ettepaneku koos hindamislehtedega, kuid mitte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul lõikes 7 ja § 26 lõikes 4 toodud juhtudel.

§ 29.  Maakondliku komisjoni töö avalikustamine

  Maavanemal on õigus maavalitsuse veebilehel avaldada taotluste paremusjärjestus nende taotlejate kohta, kelle kohta on tehtud taotluse rahuldamise otsus.
[RTL 2006, 22, 377 - jõust. 10.03.2006]

6. peatükk TAOTLUSE RAHULDAMINE VÕI RAHULDAMATA JÄTMINE JA TOETUSE VASTUVÕTMISE KINNITAMINE 

§ 30.  Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 1 alusel kuuluvad rahuldamisele nõuandekeskuse starditoetuse ja nõuandetoetuse vastavaks tunnistatud taotlused.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

  (2) «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 3 alusel kuuluvad rahuldamisele § 17 lõike 6 alusel hindamise tulemusel moodustatud paremusjärjestuse alusel parimad nõuandetoetuse taotlused. Kui vastavaks tunnistatud nõuandetoetuse taotluste rahastamise summa ületab taotluste rahastamise eelarvet, eelistatakse taotluse rahuldamise otsustamisel võrdse hindepunktide arvuga taotluste korral ajaliselt varem esitatud taotlusi.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

  (3) «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 2 või 3 alusel kuuluvad rahuldamisele hindamise tulemusel moodustatud paremusjärjestuse alusel kas iga teema parim taotlus või parimad üleriigilise infopäeva korraldamise toetuse taotlused, mis on saanud vähemalt 30% maksimaalsest punktide arvust, mida taotlusele võivad anda asjaomase komisjoni istungil osalenud komisjoni liikmed.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

  (4) «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike3 alusel kuuluvad rahuldamisele hindamise tulemusel moodustatud paremusjärjestuse alusel parimad maakondliku infopäeva korraldamise toetuse taotlused, mis on saanud vähemalt 30% maksimaalsest punktide arvust, mida taotlusele võivad anda asjaomase komisjoni istungil osalenud komisjoni liikmed.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

  (5) PRIA peadirektor teeb nõuandekeskuse starditoetuse ja nõuandetoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmise päevast ning üleriigilise ja maakondliku infopäeva korraldamise toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 75 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest. Lõikes 2 nimetatud nõuandetoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA peadirektor 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest.

  (6) Vajaduse korral võib PRIA peadirektor teha taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmise päevast, üleriigilise ja maakondliku infopäeva korraldamise toetuse puhul arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest, teatades taotlejale otsuse tegemise tähtaja pikendamisest lõikes 5 nimetatud tähtaja jooksul. Otsuse tegemise tähtaja pikendamist tuleb põhjendada.

  (7) Taotlus jäetakse rahuldamata «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 2 või 3 alusel.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

  (8) PRIA avaldab toetuse saajate nimed PRIA veebilehel.

  (9) PRIA saadab taotlejale taotluse rahuldamata jätmise otsuse koopia posti teel väljastusteatega tähtkirjaga viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (10) Toetuse saaja asjakohase avalduse esitamise korral võib PRIA “Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse” § 202 kohaselt taotluse rahuldamise otsust muuta või selle kehtetuks tunnistada 15 tööpäeva jooksul arvates avalduse saamisest.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

§ 31.  Toetuse vastuvõtmise kinnitamine

  (1) PRIA saadab pärast nõuandetoetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist toetuse saajale koopia PRIA peadirektori käskkirjast või väljavõtte sellest posti teel väljastusteatega tähtkirjaga. Nimetatud käskkirjas sätestatakse muu hulgas toetuse saaja nimi, toetuse suurus ja toetatav tegevus.

  (2) “Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse” § 201lõike 2 kohaselt saadab PRIA toetuse saajale koos nõuandekeskuse starditoetuse, üleriigilise ja maakondliku infopäeva korraldamise toetuse taotluse rahuldamise otsuse käskkirja koopiaga PRIA peadirektori allakirjutatud kinnituskirja kahes eksemplaris ja kulude deklareerimiseks lisas 9 või 10 toodud väljamaksetaotluse vormi (edaspidi kuludeklaratsioon) posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

  (3) Nõuandekeskuse starditoetuse kasutamise tingimusteks taotluse rahuldamise otsuse kohaselt on eelkõige:
  1) toetuse vastuvõtmine;
  2) nõuandeteenuse osutajana jätkamine vähemalt viie aasta jooksul arvates viimase toetusosa väljamaksmisest;
  3) toetuse eest ostetud eseme sihipärane säilitamine ja kasutamine vähemalt viie aasta jooksul arvates viimase toetusosa väljamaksmisest;
  4) projekti asjaomase abikõlbliku objekti märgistamine struktuuritoetuse sümboolikaga;
  5) saadud raha toetuse mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasimaksmine;
  6) “Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse” § 41lõikes 3 nimetatud muude kohustuste täitmine;
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]
  7) toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalve teostamise võimaldamine;
  8) PRIA määratud tähtajal “Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse” § 7 lõike 3 alusel kehtestatud tingimustel ja korras PRIA-le toetuse mõju hindamiseks viie aasta jooksul arvates viimase toetusosa väljamaksmisest kirjalike andmete esitamine.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

  (4) Üleriigilise ja maakondliku infopäeva korraldamise toetuse kasutamise tingimusteks taotluse rahuldamise otsuse kohaselt on eelkõige:
  1) toetuse vastuvõtmine;
  2) infopäeva korraldamine taotluses kirjeldatud viisil ja tähtajal;
  3) infopäeva korraldamisega seotud asjaomase abikõlbliku objekti märgistamine struktuuritoetuse sümboolikaga;
  4) üleriigilise infopäeva korraldamise raames väljaantava trükise märgistamine struktuuritoetuse sümboolikaga;
  5) saadud raha toetuse mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasimaksmine;
  6) “Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse” § 41lõikes 3 nimetatud muude kohustuste täitmine;
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]
  7) toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalve teostamise võimaldamine;
  8) PRIA määratud tähtajal “Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse” § 7 lõike 3 alusel kehtestatud tingimustel ja korras PRIA-le toetuse mõju hindamiseks viie aasta jooksul arvates viimase toetusosa väljamaksmisest kirjalike andmete esitamine.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

  (5) Kui toetuse saaja on nõus taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustega, kirjutab ta kinnituskirjale alla, märgib allakirjutamise kuupäeva ja tagastab kinnituskirja ühe eksemplari PRIA-le posti teel väljastusteatega tähtkirjaga 15 kalendripäeva jooksul arvates kinnituskirja saamisest.

§ 32.  Muudatustest teavitamine

  (1) Taotleja ning toetuse saaja teavitab viivitamata PRIA-t kirjalikult:
  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  2) ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest, jagunemisest ja lõpetamisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust;
  3) mittetulundusühingu ja sihtasutuse ümberkujundamisest, ühinemisest, jagunemisest ja lõpetamisest;
  4) abikõlbliku kuluga seotud muutusest;
  5) toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu ei ole toetuse taotluses esitatud andmed enam täielikud või õiged.

  (2) Projekti muutmiseks peab toetuse saaja selleks eelnevalt PRIA-le esitama vastavasisulise taotluse.

7. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEOSTAMISE TINGIMUSED 

§ 33.  Projekti elluviimist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Maakondliku infopäeva korraldamise toetuse saaja teeb abikõlblikud kulutused ja esitab infopäeva toimumist tõendavad dokumendid ühes osas ühe taotluse kohta. Nõuandekeskuse starditoetuse saaja teeb abikõlblikud kulutused ja esitab projekti elluviimist tõendavad dokumendid kuni kahes osas ühe taotluse kohta. Üleriigilise infopäeva korraldamise toetuse saaja teeb abikõlblikud kulutused ning esitab projekti elluviimist ja infopäeva toimumist tõendavad dokumendid kuni kahes osas, kusjuures infopäeva korraldamisega seotud kulusid tõendavad dokumendid peavad olema esitatud ühes osas. PRIA teatab projekti elluviimist ja infopäeva toimumist tõendavate dokumentide esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded samal ajal toetuse taotluse esitamise tähtaja teatamisega.

  (2) Nõuandekeskuse starditoetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse » § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud korra kohaselt pärast projekti osalist või täielikku elluviimist ja selle eest osaliselt või täielikult tasumist, kuid mitte varem kui pärast kinnituskirja allkirjastamist, PRIA-le lisas 9 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]
  1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse või pangakonto väljavõtte koopia;
  3) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia juhul, kui see tegevus on seotud § 10 lõike 1 punktis 1 nimetatud kulutusega;
  4) paragrahvi 10 lõike 1 punktis 8 nimetatud palgakulude korral netopalga maksmist tõendava maksekorralduse või pangakonto väljavõtte koopia;
  5) väljavõte palgalehest, millelt on näha selle töötaja nimi, kellele on üle kantud punktis 4 nimetatud netopalk, ametikoht, töölepingu number, arvestatud brutopalk ning sellest kinnipeetud maksud ja muud kinnipidamised;
  6) koopia tööajatabelist, millelt on näha § 10 lõike 1 punktis 8 nimetatud töötaja nimi, tema ametikoht, periood, mille kohta on tööajatabel koostatud, sel perioodil töötatud tunnid ja tehtud tööde kirjeldus ning mille on allkirjastanud töötaja ja tunnustatud nõuandekeskuse juht;
  7) koopia töölepingust, mis on sõlmitud § 10 lõike 1 punktis 8 nimetatud töötajaga.

  (3) Kapitalirendi (liising) puhul esitab nõuandekeskuse starditoetuse saaja PRIA-le pärast projekti osalist või täielikku elluviimist ja selle eest osaliselt või täielikult tasumist kapitalirendilepingus ettenähtud korras, kuid mitte varem kui pärast kinnituskirja allkirjastamist, toetuse väljamaksmiseks lisas 9 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
  2) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku koopia;
  3) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse või pangakonto väljavõtte koopia.

  (4) Nõuandekeskuse starditoetuse puhul ei tohi projekti elluviimisega alustada ja projekti elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui toetuse taotluse esitamisele vahetult järgneval päeval.

  (5) Üleriigilise ja maakondliku infopäeva korraldamise toetuse taotleja võib infopäeva korraldada pärast kinnituskirja allkirjastamist. Infopäeva korraldamisega seotud abikõlblike kulutuste tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui kinnituskirja allkirjastamisele vahetult järgneval päeval.

  (6) Infopäeva korraldamise toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja “Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse” § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestud korra kohaselt pärast projekti täielikku elluviimist ja selle eest täielikult tasumist PRIA-le lisas 10 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]
  1) koopia infopäeval osavõtjate nimekirjast, kus on ära toodud iga osavõtja nimi, kontaktandmed, organisatsioon või ettevõtja, keda osavõtja esindab, ja osavõtja allkiri;
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]
  2) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia. Lektori, infopäeva korraldaja ja moderaatori tasu kohta väljastatud arvel peab olema märgitud selle isiku nimi, kelle tehtud töö või osutatud teenuse eest arve on väljastatud;
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]
  3) punktis 2 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse või pangakonto väljavõtte koopia;
  4) [Kehtetu – RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]
  5) koopia töövõtulepingust, kui lektor, infopäeva korraldaja või moderaator osutab teenust töövõtulepingu alusel, või sellekohasest otsusest lisatööülesande panemise kohta infopäeval esinemiseks või infopäeva korraldamiseks, kui lektor, infopäeva korraldaja või moderaator on taotleja töötaja, kelle töölepingust tulenevate kohustuste hulka ei kuulu infopäeval lektorina esinemine või infopäeva korraldamine;
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]
  6) väljavõte tööajatabelist, millelt on näha lektori, infopäeva korraldaja või moderaatori nimi ning periood, mille jooksul on infopäeval lektorina esinetud või korraldajana või moderaatorina osaletud, juhul, kui taotleja töötaja osaleb infopäeval punktis 5 nimetatud otsuse alusel;
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]
  7) väljavõte palgalehest, millelt on näha selle lektori, infopäeva korraldaja või moderaatori nimi, kellele on punktis 5 nimetatud dokumentide alusel kantud üle töötasu infopäeval töötamise eest ning arvestatud töötasu suurus. Nimetatud töötasu peab palgalehel olema eristatav põhipalgast;
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]
  8) paragrahvi 10 lõike 2 punktides 1 ja 8 nimetatud palgakulude puhul netopalga tasumist tõendava maksekorralduse või pangakonto väljavõtte koopia. Palgakulude tasumisel ühe koondsummana terves asutuses esitatakse väljavõte toetuse saaja raamatupidamisprogrammist, millelt on näha on infopäevaga seotud isikute töötasude ja maksude ülekannete kuupäevad ning asjakohased summad. Tööandja maksude tõendamiseks lisatakse asjaomaste töötajate sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse arvestusleht ning taotleja kirjalik kinnitus selle kohta, millal on sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse deklareeritud ja tasutud;
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]
  9) koopia dokumendist, sh sõidupäevikust või ühissõiduki kasutamist tõendavast sõidupiletist, mis tõendab tehtud transpordikulusid ning mis vastab “Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse” § 42 lõike 3 alusel kehtestatud tingimustele ja korrale;
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]
  10) koopia sõiduki registreerimistunnistusest. Kui sõidukit kasutanud isiku nimi ei ole registreerimistunnistusel märgitud, siis esitatakse lisadokumendina sõiduki kasutamise õigust tõendava volikirja koopia.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

§ 34.  Järelevalve
[RTL 2006, 22, 377 - jõust. 10.03.2006]

  (1) Enne toetuse väljamaksmist kontrollib PRIA toetuse saaja esitatud projekti abikõlbliku kulutuse eest täieliku või osadena tasumist tõendava kuludeklaratsiooni ja sellele lisatud dokumentide ning nendes esitatud andmete õigsust ja nõuetekohasust «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 25 alusel.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

  (2) PRIA järelevalveametnikul on ametitõendi esitamisel õigus viibida lõikes 1 nimetatud asjaolude kontrollimiseks toetuse saaja nõusolekul tema ettevõttes, sealhulgas hoones ja kinnisasjal, ning infopäeval, nõuda projekti elluviimise ja muude toetuse saamiseks esitatud nõuete täitmist ja nende vastavust taotlusele ning kontrollida dokumente kohapeal.

  (3) PRIA järelevalveametnikul on ametitõendi esitamisel õigus viibida lõikes 1 nimetatud asjaolude kontrollimiseks nõuandekeskuses ja selle isiku nõusolekul, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, tema ettevõttes, sealhulgas hoones ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente kohapeal.

  (4) Järelevalveametnik koostab järelevalvetoimingu tulemuste kohta kontrollakti, mille allkirjastavad järelevalveametnik ja toetuse saaja või nõuandekeskuse esindaja või isik, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa.

§ 35.  PRIA ettekirjutus

  PRIA järelevalveametnikul on õigus «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõike 2 punkti 5 alusel ja korras teha toetuse saajale järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutus.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

§ 36.  Toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine

  (1) Toetus makstakse välja «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud korra kohaselt.
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]

  (2) PRIA peadirektor teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse. Toetuse maksmisest keeldumise otsus tehakse 20 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

  (3) Toetuse maksmise otsus tehakse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda nõuandekeskuse starditoetuse või infopäeva korraldamise toetuse saaja arvelduskontole või kapitalirendi korral nõuandekeskuse nimetatud kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 33 lõigetes 2, 3 ja 6 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamise päevast.

  (4) Toetuse maksmise otsus tehakse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda nõuandetoetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.

  (5) Toetust ei maksta, kui tehakse kindlaks § 30 lõikes 7 toodud taotluse rahuldamata jätmise alused või kui:
  1) toetuse saaja, kellele on järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks tehtud ettekirjutus, on jätnud ettekirjutuse tähtpäevaks täitmata;
  2) toetuse saaja ei ole PRIA-t infopäeva toimumise ajast ja kohast teavitanud § 9 lõikes 6 nimetatud tähtaja jooksul;
  3) nõuandekeskuse starditoetuse või infopäeva korraldamise toetuse saaja ei ole abikõlbliku kulutuse või selle osa eest tasunud või ei ole esitanud nõuetekohaseid projekti elluviimist tõendavaid dokumente § 33 lõikes 1 ettenähtud tähtajaks;
  4) toetuse saaja on jätnud kinnituskirja § 31 lõikes 5 ettenähtud tähtpäevaks tagastamata;
[RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]
  5) toetuse saaja tegevus ei vasta määruse nõuetele;
  6) [Kehtetu – RTL 2007, 26, 458 - jõust. 01.04.2007]
  7) tehtud kulutus ei ole abikõlblik.

  (6) PRIA saadab toetuse saajale toetuse maksmisest keeldumise otsuse koopia otsuse tegemisest arvates kolme tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

§ 37.  Dokumentide säilitamine

  (1) Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse PRIA-s vähemalt 2015. aasta 31. detsembrini «Arhiiviseaduse» kohaselt.

  (2) Toetuse saaja säilitab toetuse taotlemise ja projekti elluviimisega seotud dokumente vähemalt 2015. aasta 31. detsembrini.

§ 38.  Rakendussäte

  (1) Maavanemad moodustavad § 17 lõikes 3 nimetatud komisjoni 15 tööpäeva jooksul arvates määruse jõustumisest.

  (2) Paragrahvi 9 lõiget 4, § 10 lõiget 4 ja lisa 10 kohaldatakse kõigi infopäevade suhtes, mis toimuvad pärast 2006. a 10. märtsi.
[RTL 2006, 22, 377 - jõust. 10.03.2006]

  Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2, Põllumajandusministeeriumi 14.06.2005. a kiri nr 4.1-6/1211 ja riigisekretäri 15.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505352.)

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

Lisa 7 

Lisa 8 

Lisa 9 

Lisa 10 

Lisa 11 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json