Teksti suurus:

Hasartmänguseaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja loteriiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.06.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 32, 236

Hasartmänguseaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja loteriiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.05.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 6. juuni 2005. a otsusega nr 850

§ 1. Hasartmänguseaduses (RT I 1995, 58, 1005; 1996, 49, 953; 1997, 93, 1564; 1998, 57, 860; 2000, 86, 545; 2002, 61, 375; 63, 387) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Korraldusloa väljaandmise või sellest keeldumise otsustab Maksu- ja Tolliamet (korraldusloa väljaandja).»;

2) paragrahvi 24 täiendatakse lausega:

«Hasartmängujärelevalveasutus on Maksu- ja Tolliamet.»;

3) paragrahvi 25 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 292 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Hasartmängukorraldaja või tema töötaja poolt:
1) alla 21-aastase isiku hasartmängus osalema lubamise eest,
2) isiku, kes alkoholi, narkootikumi või muu tugevatoimelise aine mõjul ei suuda ilmselt mõista oma tegude tähendust, hasartmängus osalema lubamise eest,
3) mängijale panuste tegemiseks krediidi andmise eest,
4) õnnemängudes saavutatud võitude registreerimise nõude rikkumise eest või
5) muude hasartmängu korraldajale ettenähtud nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut või arestiga.»;

5) paragrahvi 298 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Politseiprefektuur või Maksu- ja Tolliamet võib konfiskeerida §-s 293 ja kohus §-des 293 ja 295 sätestatud süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme vastavalt karistusseadustiku §-le 83.

(3) Käesoleva seaduse § 292 punktides 3–5 ja §-des 293–296 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Maksu- ja Tolliamet.»

§ 2. Julgeolekuasutuste seadust (RT I 2001, 7, 17; 100, 643; 2002, 61, 375; 2003, 23, 147; 90, 601; 2004, 46, 332; 87, 593) täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

« § 151. Julgeolekuasutuse ametniku teenistusest vabastamine nimetamise korral ametniku ametikohale teises valitsusasutuses

(1) Julgeolekuasutuse ametniku võib tema nõusolekul vabastada julgeolekuasutuse teenistusest ja nimetada teise valitsusasutusse ametniku ametikohale kuni kolmeks aastaks.

(2) Ametnik vabastatakse ametist teises valitsusasutuses teenistustähtaja möödumise korral ning julgeolekuasutuse juht nimetab ametniku tema nõusolekul sama ametiastme ametikohale, kus ta töötas enne teise valitsusasutusse ametisse nimetamist, või selle puudumisel muule ametikohale.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud alusel ja tähtajaks teise valitsusasutusse ametniku ametikohale nimetatud julgeolekuasutuse ametnikule:
1) makstakse palka, mis ei või olla väiksem tema palgast julgeolekuasutuse ametnikuna;
2) säilitatakse õigus kasutada tööandja eluruumi.

(4) Teenistusaeg teises valitsusasutuses ametniku ametikohal arvatakse ametikoha teenistusaja hulka, kus julgeolekuasutuse ametnik töötas enne teise valitsusasutusse nimetamist.»

§ 3. Loteriiseaduses (RT I 1994, 50, 845; 1995, 95, 1630; 1997, 1, 6; 2000, 14, 95; 2001, 93, 565; 2002, 63, 387) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 2 punktis 2, § 184 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 1 asendatakse sõna «Rahandusministeerium» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet»;

2) paragrahvi 18 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kontrolli teostab Maksu- ja Tolliamet.»;

3) paragrahvi 184 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Politseiprefektuur, Maksu- ja Tolliamet või kohus võib konfiskeerida käesoleva seaduse §-des 181 ja 18 3 sätestatud väärtegude toimepanemise vahetuks objektiks olnud loteriipileti vastavalt karistusseadustiku §-le 83.»

§ 4. Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse §-d 1 ja 3 jõustuvad 2005. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json