Teksti suurus:

Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimise tingimused, registreerimistunnistuse väljaandmise, selle kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning nõuded lennutegevuse käsiraamatu sisule

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2005, 67, 954

Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimise tingimused, registreerimistunnistuse väljaandmise, selle kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning nõuded lennutegevuse käsiraamatu sisule

Vastu võetud 08.06.2005 nr 65

Määrus kehtestatakse « Lennundusseaduse» (RT I 1999, 26, 376; 2001, 87, 525; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 138 ja 143; 88, 594; 2004, 25, 169; 30, 208; 81, 541; 87, 593; 2005, 29, 216) § 42 lõike 6 alusel.

§1. Määruse reguleerimisala

Määrus sätestab mittetulundusliku lennutegevuse registreerimise tingimused, registreerimistunnistuse väljaandmise, selle kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise korra ning nõuded lennutegevuse käsiraamatu sisule lennuohutuse ja selle järelevalve tõhustamiseks harrastuslennunduses.

§2. Üldsätted

(1) Mittetulunduslikel eesmärkidel õhusõidukite käitamisega tegelev juriidiline isik (edaspidi juriidiline isik) peab oma lennutegevuse registreerima Lennuametis, mille kohta Lennuamet annab välja mittetulundusliku lennutegevuse registreerimistunnistuse.

(2) Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimistunnistus (edaspidi tunnistus) on Lennuameti poolt välja antud dokument, mis kinnitab, et juriidilisel isikul on oma lennutegevuse korraldamiseks vajalike oskustega personal, nõuetekohased vahendid ning ühingusisesed protseduurid.

(3) Järelevalvet tunnistuse tingimuste täitmise üle teostab Lennuamet.

§3. Nõuded tunnistuse taotlejale

Tunnistuse taotleja:
1) peab olema Eestis registreeritud mittetulundusühing või äriühing;
2) üheks tegevusalaks põhikirja või ühingulepingu järgi peab olema õhusõidukite käitamine;
3) käitatavad õhusõidukid peavad olema registreeritud Eesti tsiviilõhusõidukite riiklikus registris või Eesti ja välisriigi kokkuleppel välisriigi vastavas registris.

§4. Tunnistuse taotlemine

(1) Taotlus mittetulundusliku lennutegevuse registreerimiseks esitatakse Lennuametile kirjalikult 30 kalendripäeva enne kavandatava lennutegevuse algust.

(2) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) taotleja nimi, registrikood, postiaadress, kontakttelefonide ja võimalusel e-posti aadress;
2) lennutegevuse eest vastutava isiku nimi, kontakttelefon ja võimalusel e-posti aadress.

(3) Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
1) asutamislepingu (asutamisotsuse) ja põhikirja või ühingulepingu koopia;
2) teave taotleja poolt käitatavate õhusõidukite kohta (registreerimissertifikaatide koopiad, õhusõiduki lennutundide arv, mootori lennutundide arv jms);
3) mittetulundusühingu puhul liimete nimekiri;
4) lennutegevuse käsiraamat;
5) lepingu koopia lennuvälja või kopteriväljakuga või maavaldaja kirjaliku nõusoleku koopia lennuvälja või kopterväljaku või maavalduse kasutamiseks.

§5. Taotluse läbivaatamine

(1) Pärast taotluse laekumist kontrollib Lennuamet, kas taotleja on esitanud kõik § 4 lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmed ja dokumendid.

(2) Kui taotluses esitatud andmed või dokumendid on puudulikud või ei ole esitatud kõiki § 4 lõikes 2 nimetatud dokumente, teavitab Lennuamet sellest taotlejat kirjalikult 7 kalendripäeva jooksul arvates taotluse laekumisest ja annab taotlejale kuni 7 kalendripäeva puuduste kõrvaldamiseks. Nimetatud juhul loetakse taotlus esitatuks puuduste kõrvaldamise hetkest.

§6. Tunnistuse väljaandmine ja kehtivus

(1) Kui Lennuamet on veendunud, et taotluses esitatud andmed ja juurdelisatud dokumendid vastavad § 4 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetele ning taotleja suudab tagada lennutegevuse ohutu korraldamise ja õhusõidukite ohutu käitamise, teatab Lennuamet tunnistuse väljaandmise otsusest taotlejale kirjalikult 24 kalendripäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse laekumisest.

(2) Tunnistus antakse välja määruse lisas 1 toodud vormil kehtivusajaga kuni 5 aastat.

(3) Tunnistuse koopia, samuti asjakohased dokumendid ning materjalid tunnistuse muutmise, kehtivuse pikendamise, kehtivuse ajutise peatamise, kehtivuse uuendamise, kehtetuks tunnistamise ning tunnistusest loobumise kohta säilitatakse Lennuametis.

(4) Tunnistuse tingimuste täitmist kontrollib Lennuamet taotluses toodud andmete ning esitatud dokumentide põhjal, samuti järelevalve raames läbiviidavate inspekteerimiste käigus.

§7. Tunnistuse väljaandmisest keeldumine

(1) Taotlus jäetakse rahuldamata ning tunnistuse väljaandmisest keeldutakse järgmistel juhtudel:
1) taotleja ei vasta §-s 3 sätestatud nõuetele;
2) taotluse esitamisel ei ole ilma mõjuva põhjuseta järgitud § 4 lõikes 1 sätestatud tähtaega;
3) taotluses ei esitatud kõiki § 4 lõikes 2 nimetatud andmeid või § 4 lõikes 3 nimetatud dokumente või esitatud andmed või dokumendid ei vasta tegelikkusele;
4) lennutegevuse käsiraamat ei vasta määruse lisas 2 esitatud nõuetele;
5) Lennuameti hinnangul ei ole tagatud ohutu lennutegevus.

(2) Taotluse rahuldamata jätmise ning tunnistuse väljaandmisest keeldumise otsusest teatab Lennuamet taotlejale kirjalikult 24 kalendripäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse laekumisest.

(3) Taotlejal on õigus pärast lõikes 1 nimetatud puuduste kõrvaldamist esitada uus taotlus mittetulundusliku lennutegevuse registreerimiseks.

§8. Tunnistuse kehtivuse pikendamine

(1) Taotlus tunnistuse kehtivuse pikendamiseks esitatakse Lennuametile hiljemalt 30 kalendripäeva enne tunnistuse kehtivuse lõppemist. Taotluses esitatakse § 4 lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmed ning dokumendid.

(2) Taotlus tunnistuse kehtivuse pikendamiseks vaadatakse läbi §-des 5–7 sätestatud korras.

(3) Tunnistuse kehtivuse pikendamisel asendab Lennuamet varem väljaantud tunnistuse uuega, märkides sellel ära uue kehtivusaja ning säilitades uuel tunnistusel vana registreerimisnumbri.

§9. Tunnistuse muutmine

(1) Taotlus tunnistusele kantavate andmete või tingimuste muutmiseks esitatakse Lennuametile kirjaliku hiljemalt 30 kalendripäeva enne muudatuste kavandatavat rakendamist. Taotluses esitatakse § 4 lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmed ning dokumendid.

(2) Taotlus tunnistusele kantavate andmete või tingimuste muutmiseks vaadatakse läbi §-des 5–7 sätestatud korras.

(3) Lennuamet võib tunnistuse tingimusi muuta omal algatusel ja juriidilist isikut sellest viivitamata teavitades, kui ilmneb, et juriidilise isiku lennutegevuse korraldamisel ja õhusõidukite käitamisel ei ole tagatud lennuohutus.

(4) Tunnistuse andmete või tingimuste muutmisel asendab Lennuamet varem väljaantud tunnistuse uuega, tehes tunnistuse paremas ülaservas numbrilisele järjestusele osutava märke «Muudatus nr …». Uuel tunnistusel säilitatakse vana registreerimisnumber.

§10. Tunnistuse kehtetuks tunnistamine, kehtivuse peatamine ja uuendamine

(1) Lennuamet võib tunnistuse kehtetuks tunnistada või selle kehtivuse ajutiselt peatada, kui juriidiline isik:
1) ei taga lennutegevuse korraldamisel ja õhusõidukite käitamisel piisavat lennuohutust;
2) ei suuda Lennuameti hinnangul korraldada ohutut lennutegevust vastavuses lennutegevuse käsiraamatu nõuetega;
3) ei täida Lennuameti järelevalve korras tehtud ettekirjutusi;
4) on vastutustundetu, tahtlikult sooritanud nõuetele mittevastavaid tegevusi või esitanud lennuohutust mõjutavaid valeandmeid.

(2) Lennuamet tunnistab tunnistuse kehtetuks ka juhul, kui juriidiline isik loobub tunnistusest. Tunnistusest loobumise taotluse peab juriidiline isik Lennuametile esitama kirjalikult vähemalt 30 kalendripäeva enne loobumise kuupäeva. Loobumise korral tunnistatakse tunnistus kehtetuks loobumise kuupäevast alates.

(3) Tunnistuse kehtetuks tunnistamise ja kehtivuse peatamise otsusest ning selle põhjustest teatab Lennuamet juriidilisele isikule viivitamata lennuohutust mõjutavate asjaolude ilmnemisel või pärast inspekteerimise läbiviimist.

(4) Kui tunnistuse kehtivuse peatamise alus on kõrvaldatud või ära langenud, uuendab Lennuamet tunnistuse kehtivuse. Tunnistuse kehtivuse uuendamisest teavitab Lennuamet juriidilist isikut.

(5) Tunnistuse kehtetuks tunnistamisel peab juriidiline isik tunnistuse originaaleksemplari Lennuametile viivitama tagastama.

§11. Nõuded lennutegevuse käsiraamatule

(1) Igal mittetulundusliku lennutegevusega tegeleval ning õhusõidukeid käitaval juriidilisel isikul peab olema määruse lisas 2 toodud nõuetele vastav lennutegevuse käsiraamat.

(2) Lennutegevuse käsiraamat on instruktsioonide, juhendite, protseduuride, tegevuse- või töökorralduslike regulatsioonide kogumik, millest juriidiline isik ja tema liikmed lennutegevuse korraldamisel ning õhusõidukite käitamisel juhinduvad.

(3) Lennutegevuse käsiraamatu ja kõik selle hilisemad muudatused esitab juriidiline isik kooskõlastamiseks Lennuametile. Lennutegevuse käsiraamatu ühte eksemplari säilitatakse Lennuametis.

§12. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2005. a määruse nr 65 «Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimise tingimused, registreerimistunnistuse väljaandmise, selle kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning nõuded lennutegevuse käsiraamatu sisule»
lisa 1

Lennuameti logo

MITTETULUNDUSLIKU LENNUTEGEVUSE
REGISTREERIMISTUNNISTUS

Nr .............

Lennuamet tõendab, et

.....................................
  (juriidilise isiku nimi)

asukohaga: .................................

lennutegevuse korraldus ning õhusõidukite käitamine vastab majandus- ja kommunikatsiooniministri ............ 2005. a määruse nr ...... nõuetele.

Lubatud lennutegevuse liigid on:

1) .....................................

2) .....................................

3) .....................................

.........................................

Lennutegevuse eest vastutav isik ...................................................
                                                    (eesnimi ja perekonnanimi)

Käitatavad õhusõidukid:

.................. ...................
.................. ...................
.................. ...................
(õhusõiduki nimetus) (õhusõiduki registritähis)

Registreerimistunnistus kehtib kuni ............................

Välja antud: Tallinn Allkiri: ......................................
Väljaandmise kuupäev: ...................... Ametniku nimi: ............................
  Ametinimetus: ..............................

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2005. a määruse nr 65 «Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimise tingimused, registreerimistunnistuse väljaandmise, selle kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning nõuded lennutegevuse käsiraamatu sisule»
lisa 2

LENNUTEGEVUSE KÄSIRAAMATU KOOSTAMISE JUHEND

1. Käsiraamatu vorm

1.1. Käsiraamat koostatakse selliselt, et muudatuste sisseviimisel oleks võimalik lehti asendada.

1.2. Käsiraamatu igale leheküljele märgitakse:
1.2.1. juriidilise isiku nimi;
1.2.2. pealdis «Lennutegevuse käsiraamat»;
1.2.3. osa ja peatüki number;
1.2.4. lehekülje number;
1.2.5. muudatuse number;
1.2.6. jõustumise kuupäev.

2. Käsiraamatu sisu

2.1. Käsiraamat sisaldab alljärgnevaid osi:

A osa – «Üldosa», mis sisaldab organisatsiooni kirjeldust, lennutegevuse juhendeid ja lennutegevuse protseduuride kirjeldusi;

B osa – «Õhusõiduki(te) käitamise käsiraamat või käitamisjuhend»;

C osa – marsruutide, lennuvälja, kopteriväljaku, navigatsiooni ja raadioside juhendid;

D osa – liikmeskonna ettevalmistus ja lennundusalane koolitus.

2.2. Käsiraamatu osad võib vormistada ühtse köitena või eraldi köidetena.

3. Käsiraamatu ülesehitus

Käsiraamatu koostamisel lähtutakse järgmisest käsiraamatu ülesehitusest:

A osa

Üldosa

1. Lennutegevuse käsiraamatu pidamine ja uuendamine.
1.1. Sissejuhatus
1.1.1. juriidilise isiku juhtorgani kinnitus käsiraamatu kasutuselevõtu kohta;
1.1.2. kasutatavate mõistete ja terminite definitsioonid ning selgitused.
1.2. Käsiraamatu pidamise ja muudatuste tegemise kord
1.2.1. käsiraamatu eest vastutav isik;
1.2.2. kehtivate lehekülgede loetelu;
1.2.3. muudatuste tegemise korra kirjeldus.

2. Organisatsiooniline struktuur
2.1. Organisatsioonilise struktuuri kirjeldus.
2.2. Lennutegevuse, õhusõidukite lennukõlblikkuse ja hooldustööde eest vastutavate isikute nimed, nende kohustuste, õiguste ja vastutuse loetelu.
2.3. Õhusõiduki piloodi, kapteni volitused, kohustused ja vastutus.

3. Järelevalve lennutegevuse üle
3.1. Lennunduslubade ja pädevuste kehtivuse järelevalve.
3.2. Liikmeskonna lennutegevuse isiklikud toimikud.
3.3. Lennutegevuse kontrollimiste ajakava.
3.4. Puuduste arvestamise ja kõrvaldamise süsteemi kirjeldus.

4. Nõuded õhusõiduki meeskonnaliikmetele
4.1. Selgitus metoodika kohta, mille järgi määratakse õhusõiduki meeskond.
4.2. Nõuded meeskonnale olenevalt õhusõiduki klassifikatsioonist .
4.3. Nõuded meeskonnale tulenevalt lennutegevuse liigist ja lennu iseloomust.
4.4. Nõuded meeskonnaliikme viimasele lennukogemusele (näiteks igale iseseisvale lennule peab eelnenud 90 päeva jooksul olema sooritatud vähemalt 3 starti-maandumist jms).
4.5. Nõuded lendamiseks mitmel erineval õhusõiduki tüübil.
4.6. Nõuded meeskonnaliikmete tervisele.
4.7. Lennuaja piirangud ja puhkeaja nõuded.

5. Lennutegevuse protseduurid
5.1. Lennuks ettevalmistamise juhendid, kus kirjeldatakse:
5.1.1. lendude planeerimise korda;
5.1.2. meeskonna lennuks ettevalmistamise toiminguid;
5.1.3. aeronavigatsioonilise olukorra hindamise korda;
5.1.4. õhusõiduki lennuks valmisoleku kontrolli;
5.1.5. lennueelse dokumentatsiooni vormistamist;
5.1.6. õhusõiduki tankimise ja massi määramise korda;
5.1.7. koostööd lennuliiklusteenindusega.
5.2. Lennu teostamise protseduuride kirjeldus:
5.2.1. meeskonna tegevus ruleerimisel;
5.2.2. meeskonna tegevus lendutõusul, marsruudil, maandumisel;
5.2.3. kõrgusemõõtja seadistamise kord;
5.2.4. ilmastikutingimuste hindamine lennul;
5.2.5. ebasoodsad ja ohtlikud ilmastikunähtused;
5.2.6. navigatsiooniprotseduurid marsruudil ja lennuvälja või kopteriväljaku piirkonnas.
5.3. Julgestusmeetmed, personali vastustus, õigused ja tegevus ebaseadusliku sekkumise vältimiseks või ebaseadusliku sekkumise korral.
5.4. Lennureeglid
5.5. Lennuohutust mõjutavate juhtumite lahendamine ja nendest teatamine:
5.5.1. protseduuride kirjeldused juhtumite lahendamiseks;
5.5.2. erinevatest juhtumitest teatamise kord;
5.5.3. aruandluse protseduurid;
5.5.4. lennuõnnetusi ennetava tegevuse kava.

B osa

Õhusõiduki käitamise käsiraamat või juhend

1. Üldinfo ja mõõtühikud.
1.1. Õhusõiduki üldandmed, mõõtmed, tüübi käitamisel kasutatav mõõtühikute süsteem.
1.2. Kehtivate lehekülgede loetelu.

2. Piirangud.

3. Käitamine tavaolukordades.

4. Käitamine eri- ja ohuolukordades.

5. Lennu planeerimine.

6. Mass, balanseering ja lastimine.

7. Minimaalvarustuse loetelu.

8. Pääste- ja avariivarustus.

9. Evakueerimise protseduurid avariiolukorras.

10. Õhusõiduki süsteemid.

11. Õhusõidukite hoolduse korralduse kirjeldus (kasutatavad hooldusprogrammid, hooldustööde lepingud jne).

C osa

Marsruudid, kasutatavate lennuväljade või kopteriväljakute juhendmaterjalid ja lennuks vajalik informatsioon

1. Sidepidamise juhendid.

2. Lennuväljade maandumisskeemid.

3. Aeronavigatsiooniline informatsioon.

4. Protseduurid eriolukordades.

5. Lennukaardid.

D osa

Sisekoolitus

1. Regulaarse koolituse ja täienduskoolituse plaan liikmete – pilootide ja mehaanikute (edaspidi lennundusspetsialistid) pädevuse jätkumiseks.

2. Lennundusspetsialistide pädevuste tagamise ja kontrollimise plaan.

3. Protseduuride kirjeldus:
3.1. kontroll-lendudeks;
3.2. treeninglendudeks;
3.3. koolituse läbiviimiseks.

4. Koolitusalane dokumentatsioon, vormistamine, säilitamine.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json