Teksti suurus:

Kiu tootmiseks kasvatatavate lina- ja kanepivarte töötlemistoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RTL 2005, 69, 963

Kiu tootmiseks kasvatatavate lina- ja kanepivarte töötlemistoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 07.06.2005 nr 65

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163; 34, 236; 2005, 5, 16) § 3 lõike 2, § 6 lõike 3, § 23 lõike 2 ja § 27 lõike 3, EL Nõukogu määruse 1673/2000/EÜ, kiu tootmiseks kasvatatava lina ja kanepi turu ühise korralduse kohta (EÜT L 193, 29.07.2000, lk 16–22) artikli 2 lõigete 3 ja 4, artikli 3 lõike 5 ja Euroopa Komisjoni määruse 245/2001/EÜ, millega kehtestatakse EL Nõukogu määruse 1673/2000/EÜ (kiu tootmiseks kasvatatava lina ja kanepi turu ühise korralduse kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (EÜT L 035, 06.02.2001, lk 18–27) artikli 6 lõigete 1 ja 2, artikli 8 lõigete 2, 3 ja 4 ning artikli 13 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse kiu tootmiseks kasvatatavate lina- ja kanepivarte töötlemistoetuse (edaspidi toetus) taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm ning menetluse ajal väljastatavate dokumentide ja toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid, samuti esmatöötleja heakskiitmise, riikliku koguse rakendamise, andmete esitamise ja teavitamise täpsem kord.

§ 2. Esmatöötleja heakskiitmine

(1) Toetuse taotlemiseks esitab esmatöötleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) lisas 1 toodud vormi kohase heakskiidu taotluse.

(2) Esmatöötleja heakskiitmise otsus loetakse Euroopa Komisjoni määruse 245/2001/EÜ artikli 3 lõikes 3 nimetatud loaks.

§ 3. Riiklikud kogused

(1) PRIA jaotab EL Nõukogu määruse 1673/2000/EÜ artiklis 3 kiu tootmiseks ettenähtud riiklikud kogused Euroopa Komisjoni määruse 245/2001/EÜ artiklis 8 sätestatud alustel heakskiidetud esmatöötlejate vahel ning kontrollib riikliku koguse täitmist.

(2) Euroopa Komisjoni määruse 245/2001/EÜ artikli 8 lõigetes 3 ja 4 sätestatud kiu keskmised hektarisaagikused määrab vajaduse korral enne jooksva turustusaasta 1. jaanuari põllumajandusminister käskkirjaga.

§ 4. Toetuse taotlemine

(1) Toetust esmakordselt taotlev isik esitab PRIA-le lisas 2 toodud vormi kohase teatise oma eelnevate turustusaastate ladustatud lina- ja kanepivarte ning lina- ja kanepikiu varude kohta eelneva turustusaasta viimase kuupäeva seisuga turustusaasta 31. juuliks.

(2) Toetust taotlev heakskiidetud esmatöötleja või töötlejana käsitatav isik esitab lisas 3 toodud vormi kohase taotluse PRIA-le turustusaasta 20. septembriks.

(3) Toetust taotlev töötlejana käsitatav isik esitab lisas 4 toodud vormi kohase töötlemislepingu PRIA-le turustusaasta 20. septembriks.

(4) Kui toetust taotlev heakskiidetud esmatöötleja ja varte kasvataja on üks ja sama isik, esitab ta lisas 5 toodud vormi kohase töötlemiskohustuse teatise PRIA-le turustusaasta 20. septembriks.

(5) Kiu tootmiseks kasvatatavate lina- ja kanepivarte kasvataja ning toetust taotlev heakskiidetud esmatöötleja esitavad lisas 6 toodud vormi kohase ostu-müügilepingu koopia PRIA-le turustusaasta 20. septembriks.

(6) Toetust taotlev heakskiidetud esmatöötleja või töötlejana käsitatav isik esitab lisas 7 toodud vormi kohase töötlemise ja laovarude teatise PRIA-le Euroopa Komisjoni määruse 245/2001/EÜ artikli 6 lõikes 2 sätestatud tähtaegadel.

§ 5. Taotluse kontrollimine

PRIA vaatab taotluse läbi ja kontrollib esitatud andmete õigsust ning taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele.

§ 6. Toetuse vähendamine

Lühikese linakiu puhul, mille lisandite ja linaluude sisaldus on 7,5–15%, ning kanepikiu puhul, mille lisandite ja luude sisaldus on 7,5–25%, antakse toetust Euroopa Komisjoni määruse 245/2001/EÜ artikli 7 lõikes 2 sätestatud vähendamistingimustel.

§ 7. Toetuse määramine ja taotluse rahuldamata jätmine

PRIA otsustab toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise Euroopa Komisjoni määruse 245/2001/EÜ artiklis 12 sätestatud alustel.

§ 8. Toetuse väljamaksmine

Toetus makstakse välja §-s 7 nimetatud otsuse alusel Euroopa Komisjoni määruse 245/2001/EÜ artiklites 10 ja 12 sätestatud tähtaja jooksul.

§ 9. Turuinfo edastamine

Euroopa Komisjoni määruse 245/2001/EÜ artiklis 15 sätestatud turuinfo edastab Euroopa Komisjonile PRIA.

§ 10. Andmete säilitamiskohustus

(1) PRIA säilitab esitatud taotlusi ja toetuse saajate nimekirju kümme aastat.

(2) Taotleja säilitab kõiki toetuse taotlemise, raamatupidamise ja laoarvestusega seotud dokumente seitse aastat.

Keskkonnaminister
põllumajandusministri ülesannetes Villu REILJAN

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 7. juuni 2005. a määruse nr 65 «Kiu tootmiseks kasvatatavate lina- ja kanepivarte töötlemistoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord»
lisa 1

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 7. juuni 2005. a määruse nr 65 «Kiu tootmiseks kasvatatavate lina- ja kanepivarte töötlemistoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord»
lisa 2

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 7. juuni 2005. a määruse nr 65 «Kiu tootmiseks kasvatatavate lina- ja kanepivarte töötlemistoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord»
lisa 3

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 7. juuni 2005. a määruse nr 65 «Kiu tootmiseks kasvatatavate lina- ja kanepivarte töötlemistoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord»
lisa 4

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 7. juuni 2005. a määruse nr 65 «Kiu tootmiseks kasvatatavate lina- ja kanepivarte töötlemistoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord»
lisa 5

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 7. juuni 2005. a määruse nr 65 «Kiu tootmiseks kasvatatavate lina- ja kanepivarte töötlemistoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord»
lisa 6

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 7. juuni 2005. a määruse nr 65 «Kiu tootmiseks kasvatatavate lina- ja kanepivarte töötlemistoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord»
lisa 7

Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json