Teksti suurus:

Soovahetuse arstlike toimingute ühtsed nõuded

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 1999, 87, 1087

Soovahetuse arstlike toimingute ühtsed nõuded

Vastu võetud 07.05.1999 nr 32

Tervishoiukorralduse seaduse (RT I 1994, 10, 133; 1995, 57, 978; 1997, 86,1462; 1999, 18, 305; 23,351) paragrahvi 14 punkti 5 ja rahvatervise seaduse (RT I 1995, 57, 978;1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38,569; 1999, 30, 415) paragrahvi 8 lõike 1 punkti 6 alusel ning tulenevalt asjaolust, et Eestis ei ole seadusega kehtestatud piiranguid soovahetuseks ja Sotsiaalministeeriumi poole pöörduvad transseksuaalsed inimesed soovahetamise taotlusega, milleks neil Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvide 26 ja 28 alusel on õigus, ning sellealase arstiabi andmiseks sotsiaalminister kehtestab:

1. Isiku soolise kuuluvuse otsustamiseks ja soovahetuseks vajalike arstlike toimingute sooritamiseks on vajalik:

1) isiku sellekohane avaldus Sotsiaalministeeriumile;

2) sotsiaalministri poolt moodustatud arstliku ekspertiisikomisjoni otsus soovahetuse võimalikkuse kohta.

2. Arstlik ekspertiisikomisjon lähtub oma otsuse tegemisel alljärgnevate tingimuste esinemisest soovahetuse taotlejal:

1) transseksuaalse identiteedi esinemine anamneesis vähemalt kaks aastat enne otsuse tegemist;

2) psühhiaatri otsus, mis välistab soovahetamise soovi tingituse psüühikahäirest;

3) geneetilise uuringuga kinnitatud kromosomaalse ja gonaadisoo kokkulangevus.

3. Arstliku ekspertiisikomisjoni otsus soovahetuse taotlejal transseksualismi esinemise kohta on aluseks sotsiaalministri käskkirjale, mis annab loa isiku soo vahetamise arstlikeks toiminguteks:

1) transseksualismi diagnoosimise järgselt võib alustada hormoonravi;

2) soovahetuse taotleja sotsiaalse adaptsiooni korral on soo kirurgiline muutmine lubatud ühe aasta möödudes tema kohta käskkirja väljaandmisest. Soo kirurgiline muutmine ei ole soovahetuse taotlejale kohustusliku iseloomuga toiming.

4. Soovahetuse taotlejale antakse arstliku ekspertiisikomisjoni otsus soo muutmise kohta vähemalt kahe aasta möödumisel arstlike toimingute ja ravi alustamisest.

5. Sotsiaalse desadaptsiooni korral võib soovahetuse taotleja kirjaliku avalduse ja arstliku ekspertiisikomisjoni otsuse alusel taotleda sünnisoo ennistamist.

6. Käesoleva määruse jõustumisel kaotab kehtivuse sotsiaalministri 24. aprilli 1997. a käskkiri nr 91 «Soovahetuse kohustuslike protseduuride kehtestamine».

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

Õiend 11.06.2007 14:20

Parandatud akti tekstist sõnad, mis olid läinud kokku.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json