Teksti suurus:

Riikliku programmi «Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002-2006» kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.05.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Riikliku programmi «Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002-2006» kinnitamine

Vastu võetud 14.08.2002 nr 534
RTL 2002, 94, 1468
jõustumine 14.08.2002

Muudetud järgmiste korraldustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
10.11.2004 nr 804-k (RTL 2004, 145, 2193) 10.11.2004
23.05.2005 nr 298 (RTL 2005, 58, 840) 23.05.2005

«Säästva arengu seaduse» (RT I 1995, 31, 384; 1997, 48, 772; 1999, 29, 398; 2000, 54, 348) § 9 lõike 1 alusel:

1. Kinnitada juurdelisatud riiklik programm «Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002–2006» (edaspidi programm).

2. Riigieelarvest eraldatakse raha programmis seatud eesmärkide saavutamise tagamiseks vastavalt riigieelarve iga-aastastele võimalustele.

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 14. augusti 2002. a korraldusega nr 534-k

PÕLLUMAJANDUSKULTUURIDE GENEETILISE RESSURSI KOGUMINE JA SÄILITAMINE AASTATEKS 2002–2006

Programmi eesmärk

Programmi põhieesmärgiks on põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi sordilise ja liigilise mitmekesisuse kaitsmine ning säilitamine ja säästva arengu tagamine kooskõlas keskkonnastrateegia, globaalsete, regionaalsete ning bilateraalsete konventsioonidega ja lepingutega, millega Eesti Vabariik on ühinenud.

Programmi täitmine peab looma eeldused põllumajanduskultuuride kohalikku päritolu geneetilise ressursi säilitamiseks ja kasutamiseks vastavalt Eesti Vabariigi poolt bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ratifitseerimisest tulenevatele rahvusvahelistele kohustustele põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi säilitamise osas.

Programmi alameesmärgid
• teraviljade, kartuli, heintaimede, köögiviljade, puuvilja- ja marjakultuuride, ilu-, ravim- ja maitsetaimede säilikute identifitseerimine, säilitamine in situ ja ex situ, hindamine, iseloomustamine ja dokumenteerimine ning kollektsioonide täiendamine;
•kartuli ja aiakultuuride tervendatud materjali säilitamine in vitro, säilikute hindamine, iseloomustamine ja dokumenteerimine;
•kollektsioonides säilitatavate kohalikku päritolu sortide ja aretiste majanduslike ja bioloogiliste omaduste aretusväärtuse selgitamine;
•aiakultuuride erakogude inventeerimine;
•lutserni looduslike kasvualade säilitamine in situ;
• osalemine Põhjamaade Geenipanga ja Baltimaade ühisprojekti töögruppide tegevuses;
•osalemine Rahvusvahelise Taimede Geneetiliste Ressursside Instituudi (IPGRI) poolt koordineeritavas programmis ECP/GR tegevliikmena.

Oodatavad tulemused
• koordineeritud tegevus põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi säilitamisel;
•bioloogilise mitmekesisuse komponendid on identifitseeritud;
•teraviljade, kartuli, heintaimede, köögiviljade, puuvilja- ja marjakultuuride, ilu-, ravim- ja maitsetaimede kollektsioonide säilimine;
•taimede geneetilise ressursi pidev, mitmekülgne ja säästev kasutus;
•ökosüsteemide kaitse, maastike ja elustiku mitmekesisuse säilimine;
•rahvusliku ja rahvusvahelise koostöö edenemine;
•riigi loodusressursside kaitsmise alase tegevuse pidev analüüs;
•koordineeritud töö bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks ja ühiskonna säästva arengu tagamiseks;
•majanduslik kasu säilikute kasutamisest sordiaretusprogrammides;
•põllumajanduskultuuride kohaliku geneetilise ressursi kui kultuurilise ja ajaloolise pärandi säilimine;
•Eesti aktsepteeritus rahvusvahelisel tasemel geneetiliste ressursside säilitajana ja rahvusvaheliste lepete täitjana;
•taimekasvatuse majandusliku tulukuse tõus.

Programmi elluviimise kava

Põllumajandusministeerium juhib programmi elluviimist, sõlmib täitjatega lepingud ettenähtud tööde läbiviimiseks ja kontrollib lepingute täitmist.

Programmi täitjateks on järgmised asutused:
•Jõgeva Sordiaretuse Instituut (JSAI);
•Eesti Põllumajandusülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut (PKI);
•Eesti Põllumajandusülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut (PKI);
•Tallinna Tehnikaülikooli matemaatika-loodusteaduskonna geenitehnoloogia instituut (GTI);
•Tartu Ülikooli Botaanikaaed (TÜBA).

Programmi täitmise abinõude loetelu, elluviimise ajakava, täitjad ja finantseerimine

Programmi elluviimise algusetapil on peaeesmärgiks koguda informatsiooni kõikide põllumajanduskultuuride kollektsioonide kohta. Vajalik on inventeerida kõiki kogusid leidmaks nendes Eesti päritolu originaalsäilikuid ja tagada nende pikaajaline hoiustamine. Kollektsioonides hallatavate säilikute kohta koostatakse ühine andmekogu, millesse kantakse säilikute üldandmed.

Abinõud

Kava

Täitjad

Finantseerimine

Kollektsioonide inventeerimine

2002–2003

JSAI, PKI, PKI, GTI, TÜBA, TÜFI

Taotlemisel riigieelarvest

Andmekogude koostamine ja haldamine

2003–2006

JSAI, PKI, PKI, TÜBA, TÜFI

Taotlemisel riigieelarvest

Kollektsioonide säilitamine ja süsteemne uuendamine

2002–2006

JSAI, PKI, PKI, TÜBA, TÜFI

Taotlemisel riigieelarvest

Säilikute uurimine ja iseloomustamine, metoodika-
alased uuringud

2003–2006

JSAI, PKI, PKI, GTI, TÜBA, TÜFI

Taotlemisel riigieelarvest

Lühi- ja pikaajaliseks säilita-
miseks vajalike seadmete, vahendite ja materjalide uuendamine ning soetamine

2002–2006

JSAI, PKI, PKI, GTI, TÜBA, TÜFI

Taotlemisel riigieelarvest

Osalemine Põhjamaade Geeni-
panga ja Baltimaade ühises põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside kogumise ja säilitamise alases programmis

2002–2006

JSAI, PKI, PKI, TÜFI, GTI, TÜBA

Taotlemisel riigieelarvest

Osalemine FAO ja IPGRI poolt koordineeritavates rahvus-
vahelistes projektides

2002–2006

JSAI, PKI, PKI, GTI, TÜBA, TÜFI

Taotlemisel riigieelarvest

Programmi täitmise planeeritav koondeelarve (tuh kr)

Tegevus/Aasta

2005

2006

Kokku

Andmekogude koostamine ja haldamine

100

100

200

Kollektsioonide säilitamine ja süsteemne uuendamine

1395

1315

2710

Säilikute uurimine ja iseloomustamine, metoodikaalased uuringud

475

470

945

Lühi- ja pikaajaliseks säilitamiseks vajalike seadmete, vahendite ja materjalide uuendamine ja soetamine

260

245

505

Osalemine Põhjamaade Geenipanga ja Baltimaade ühises põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside kogumise ja säilitamise alases programmis

155

155

310

Osalemine FAO ja IPGRI poolt koordineeritavates rahvusvahelistes projektides

245

245

490

Kokku

2630

2530

5160

 

Tegevus

Asutus

2005

2006

Kokku

Andmekogude koostamine ja haldamine

JSAI

20

20

40

PKI

40

40

80

GTI

10

10

20

TÜBA

30

30

60

Kokku

 

100

100

200

 

Kollektsioonide säilitamine ja süsteemne uuendamine

JSAI

180

180

360

PKI

1015

920

1935

GTI

15

20

35

TÜBA

185

195

380

Kokku

 

1395

1315

2710

 

Säilikute uurimine ja iseloomustamine, metoodikaalased uuringud 

JSAI

70

70

140

PKI

200

190

390

GTI

80

75

155

TÜBA

125

135

260

Kokku

 

475

470

945

 

Lühi- ja pikaajaliseks säilitamiseks vajalike seadmete, vahendite ja materjalide uuendamine ning soetamine

JSAI

30

30

60

PKI

120

110

230

GTI

15

15

30

TÜBA

95

90

185

Kokku

 

260

245

505

 

Osalemine Põhjamaade Geenipanga ja Baltimaade ühises põllumajanduskultuuride geneetiliste ressurside kogumise ja säilitamise alases programmis

JSAI

40

40

80

PKI

60

60

120

GTI

15

15

30

TÜBA

40

40

80

Kokku

 

155

155

310

 

Osalemine FAO ja IPGRI poolt koordineeritavates rahvusvahelistes projektides

JSAI

90

90

180

PKI

80

80

160

GTI

25

25

50

TÜBA

50

50

100

Kokku

 

245

245

490

KÕIK KOKKU

Kokku

2630

2530

5160

 

Sellest

JSAI

430

430

860

PKI

1515

1400

2915

GTI

160

160

320

TÜBA

525

540

1065

 

 Programmi elluviimise tähtaeg: 1. detsember 2006. a.

Programmi efektiivsuse ja edukuse hindamise kriteeriumid

Programmi täitmist hindab ja analüüsib Põllumajandusministeerium igal aastal, võttes aluseks järgmised hindamiskriteeriumid:
•säilikute omaduste püsimine rahvusvahelistes standardites määratletud tasemel;
•elektrooniliste andmekogude olemasolu;
•publikatsioonid;
•rahvusvahelistes projektides osalemine ja rahvusvaheline tunnustatus;
•geneetilise ressursi kättesaadavus eri riikide sordiaretajatele.

[RTL 2005, 58, 840 – jõust. 23.05.2005]

 

/otsingu_soovitused.json