Teksti suurus:

Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.08.2006
Avaldamismärge:

Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend

Vastu võetud 07.01.2005 nr 5
RTL 2005, 13, 116
jõustumine 28.01.2005

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev/number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg)

24.05.2005/10 ( RTL 2005, 61, 873) 10.06.2005

Määrus kehtestatakse « Rahvastikuregistri seaduse» (RT I 2000, 50, 317; 2001, 31, 173; 2002, 41, 254; 53, 336; 57, 355; 61, 375; 102, 599; 2003, 4, 22; 2004, 22, 148; 2005, 1, 1; 25, 192) § 30 lõike 4 ja § 40 lõike 7 alusel ning §-de 39 1 kuni 48 rakendamiseks.

[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

1. peatükk
ÜLDSÄTE

§1. Reguleerimisala

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhendid:
1) elukohateate esitamiseks isiku poolt;
2) elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse kohaliku omavalitsusüksuse algatusel;
3) rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmete muutmiseks omaniku õigustatud nõudmisel.

(2) Määrusega kehtestatakse järgmiste teadete vormid:
1) elukohateade (lisa 1);
2) teade elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse kohaliku omavalitsusüksuse algatusel (lisa 2);
3) teade rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi muutmiseks ruumi omaniku õigustatud nõudmisel (lisa 3).

(3) Määruse lisadena on toodud järgmiste dokumentide soovituslikud näidised:
1) elukoha andmete teade kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil püsivalt viibivate isikute kohta (lisa 4);
2) ruumi omaniku teade ruumi elukohana kasutavate isikute kohta (lisa 5);
3) nõusolek elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse (lisa 6);
4) ruumi omaniku avaldus elukoha aadressi muutmiseks (lisa 7).

[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

2. peatükk
ELUKOHATEATE TÄITMINE JA ELUKOHATEATE LISAD

§2. Elukohateate vorm

(1) Elukohateade (lisa 1) koosneb elukohateate esitaja poolt täidetavast osast ja kohaliku omavalitsusüksuse pädeva asutuse poolt täidetavast osast.

§3. Elukohateate täitmine esitaja poolt

(1) Elukoha aadress märgitakse aadressikoha nime, hoone numbri ja korteri või muu omaette ruumi numbri olemasolul selle täpsusega.

(2) Kui elukohateate esitaja ei ole ruumi omanik ja kui elukohateatele ei ole lisatud «Elamuseaduses» (RT 1992, 17, 254; RT I 1998, 71, 1199; 2000, 88, 576; 2001, 85, 509; 93, 565; 2002, 53, 336; 2003, 15, 86; 2004, 53, 368; 85, 577; RT III 2004, 35, 362) või «Võlaõigusseaduses» (RT I 2001, 81, 487; 2002, 60, 374; 2003, 78, 523; 2004, 13, 86; 37, 255; 75, 522; 87, 593; 90, 616) sätestatud ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopiat, tuleb elukohateatele kanda ruumi omaniku nõusolek elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse. Omanik võib oma nõusoleku anda ka eraldi dokumendil, mis lisatakse elukohateatele. Kaasomandis oleva eluruumi andmete kandmisel rahvastikuregistrisse lisatakse elukohateatele kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusolek, välja arvatud juhul, kui ruumi omanike vahelisest kaasomandi kasutamise kokkuleppest ei tulene teisiti. Kaasomanike kokkulepet tõendav dokument lisatakse elukohateatele.

(3) Ruumi üürilepingu või muu lepingu alusel kasutava isiku perekonnaliikme(te) elukohateatel ei ole ruumi omaniku nõusolek vajalik, kui perekonnaliikme(te) ruumi kasutamise õigus tuleneb «Elamuseadusest» või «Võlaõigusseadusest».

(4) Elukoha aadressil on "Rahvastikuregistri seaduse" § 48 lõikes 2 sätestatud õiguslik tähendus elukohateate saamise kuupäevast, kui kohaliku omavalitsusüksuse pädev asutus ei keeldu elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmisest "Rahvastikuregistri seaduse" § 44 alusel.

(5) Hoone või ruumi aadressi esitamisel sideandmetena peab elukohateate esitaja olema hoone või ruumi omanik või tal peab olema hoone või ruumi kasutamise õigus.

(6) Sideandmed kehtivad elukohateatel esitaja poolt näidatud ajavahemikus. Kui elukohateatel on näidatud ainult sideandmete kehtivuse alguskuupäev, kehtivad vastavad andmed kuni samade andmetega esitatakse uus elukohateade koos kehtivuse lõpukuupäevaga või esitatakse uus elukohateade uute sideandmetega.

(7) Püsivalt välismaale elama asumisel märgib elukohateate esitaja elukohateatele elukoha aadressi välismaal, selle puudumisel vähemalt riigi ja haldusüksuse nime ning võimalusel esitab sideandmed.

(8) Elukohateate esitamisel pärast saabumist välismaal asunud püsivast elukohast kannab esitaja elukohateate riigi ja haldusüksuse (linn, osariik, kubermang vms) nime, kust saabuti Eestisse.

(9) Elukohateate esitaja kinnitab oma allkirjaga tema poolt elukohateatele kantud kõigi andmete õigsust.

[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

§4. Elukohateate lisad

Elukohateatele lisab esitaja:
1) elukohateate esitamisel posti teel – koopia elukohateate esitaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;
2) kui elukohateate esitaja ei ole elukohateates nimetatud ruumi omanik ja ruumi kasutamise õigus on dokumendiga vormistatud – koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist;
3) kaasomandis oleva ruumi aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse – kaasomanike või nende esindajate nõusoleku elukohateate esitamiseks;
4) kui elukoha andmetena esitatakse Eesti laevaregistrisse kantud laeva nimi ja kodusadam – koopia laevapere liikmeks olemist tõendavast dokumendist.

[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

§5. Elukohateate täitmine kohaliku omavalitsusüksuse pädeva asutuse poolt

(1) Kohaliku omavalitsusüksuse pädev asutus kannab elukohateatele:
1) andmed elukohateate saabumise või vastuvõtmise aja kohta ja elukohateate numbri;
2) elukohateate andmete rahvastikuregistrisse kandmise aja ning kande teinud ametniku ametikoha, ees- ja perekonnanime;
3) märkuse «elukohateade esitatud RRS § 42 lõike 12 alusel», kui elukohateade esitatakse «Rahvastikuregistri seaduse» § 42 lõike 12 alusel. Märkus kantakse elukohateatele teksti «Elukohateade nr _____ vastu võetud (saabunud)» alla.

(2) Andmete kandmist rahvastikuregistrisse tõendab ametnik oma allkirjaga.

(3) Kui kohaliku omavalitsuse pädev asutus keeldub elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmisest «Rahvastikuregistri seaduse» § 44 alusel, märgitakse elukohateatele keeldumise põhjus, keeldumise aeg ja keeldumise vormistanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi. Andmete rahvastikuregistrisse kandmisest keeldumist tõendab ametnik oma allkirjaga.

(4) Andmete rahvastikuregistrisse kandmisest keeldumisel märgitakse elukohateatele andmete esitajale keeldumisest teatamiseks saadetud kirja number, väljasaatmise kuupäev ning kirja koostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi. Kirja saatmist tõendab ametnik oma allkirjaga.

3. peatükk
TEADE ELUKOHA ANDMETE RAHVASTIKUREGISTRISSE KANDMISEKS KOHALIKU OMAVALITSUSÜKSUSE ALGATUSEL

§6. Teate koostamine

(1) Teade elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmiseks kohaliku omavalitsusüksuse algatusel koostatakse «Rahvastikuregistri seaduse» § 43 alusel.

(2) Teatele kantakse andmed isiku(te) kohta, kelle elukoha andmete kandmine rahvastikuregistrisse algatatakse ja algatuse aluseks oleva dokumendi kohta, milleks võib olla:
1) «Rahvastikuregistri seaduse» § 43 lõikes 1 nimetatud asutuse või isiku poolt kohaliku omavalitsuse pädevale asutusele esitatud elukoha andmete teade;
2) «Rahvastikuregistri seaduse» § 43 lõikes 4 nimetatud järelepärimisele saadetud ruumi omaniku teade ruumi elukohana kasutavate isikute kohta.

(3) Teatele kantakse andmed teate koostamise alusdokumentide kohta, milleks on:
1) kohaliku omavalitsusüksuse pädeva asutuse järelepärimine ruumi omanikule nõusoleku saamiseks tema omandis olevat ruumi püsivalt kasutavate isikute elukoha aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse;
2) kohaliku omavalitsusüksuse pädeva asutuse järelepärimine isiku(te)le, kelle elukoha andmete kandmine on algatatud, nende nõusoleku saamiseks elukoha aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse;
3) omaniku vastus kohaliku omavalitsusüksuse pädeva asutuse järelepärimisele (näidis toodud lisas 6);
4) isiku(te) vastus(ed) kohaliku omavalitsusüksuse pädeva asutuse järelepärimisele (näidis toodud lisas 6).

(4) Teatele kantakse järelepärimist sisaldava kirja number ja väljasaatmise kuupäev ning isiku ja ruumi omaniku poolt järelepärimistele saadetud vastuste (kirjad) saabumise kuupäev ja kirja number või märge nende tähtajaks mittesaabumise kohta.

(5) Kui isik ja ruumi omanik teatavad vastava järelepärimise väljasaatmisest 30 päeva jooksul oma nõusolekust isiku elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks viibimiskohaks oleva ruumi täpsusega, kantakse isiku elukoha aadress rahvastikuregistrisse ruumi täpsusega.

(6) Kui isik või ruumi omanik ei teata tähtaegselt kohaliku omavalitsuse pädevale asutusele oma nõusolekust või kasvõi üks nendest teatab oma keeldumisest elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks, kantakse isiku elukoha aadress rahvastikuregistrisse linna või valla ja linnaosa või osavalla ning võimaluse korral asustusüksuse täpsusega.

(7) Teatele kantakse andmed elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise aja kohta ja andmed rahvastikuregistrisse kandnud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi. Andmete kandmist tõendab ametnik oma allkirjaga.

[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

4. peatükk
TEADE RAHVASTIKUREGISTRISSE KANTUD ELUKOHA AADRESSI MUUTMISEKS RUUMI OMANIKU ÕIGUSTATUD NÕUDMISEL

[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

§7. Teate alus

Teate koostab kohaliku omavalitsusüksuse pädev asutus ruumi omaniku või tema volitatud esindaja poolt esitatud elukoha aadressi muutmise avalduse alusel.

[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

§8. Teatele kantavad andmed

(1) Teatele kantakse isiku(te) andmed, kelle elukoha aadressi muutmist omanik taotleb, ja andmed teate koostamise alusdokumentide kohta, milleks on:
1) elukoha aadressi muutmise avaldus;
2) isiku(te)le saadetud teade omaniku avalduse kohta;
3) Ametlikes Teadaannetes avaldatud teadaanne;
4) isiku(te) nõusolek või keeldumine rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmete muutmiseks;
5) isiku(te) poolt esitatud dokumendid, millega tõestatakse oma õigust kasutada ruumi elukohana (nende olemasolul).

(2) Teatele kantakse dokumendi (kirja) number, väljasaatmise või saabumise kuupäev või märge dokumendi puudumise või tähtajaks mittesaabumise kohta.

(3) Omaniku avalduse rahuldamise korral kannab kohaliku omavalitsuse pädev asutus teatele andmed, millal omaniku avalduse alusel tehtud elukoha andmete muudatused rahvastikuregistrisse kanti, ning andmed registrisse kandnud ametniku ametikoha, ees- ja perekonnanime. Andmete muutmist tõendab ametnik oma allkirjaga.

(4) Elukoha andmete muutmisest keeldumise korral märgitakse teates keeldumise põhjus, keeldumise aeg, keeldumise otsustanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi. Andmete muutmisest keeldumist tõendab ametnik oma allkirjaga.

(5) Avaldajale (omanikule) teatatakse taotluse läbivaatamise tulemusest kirjalikult. Teatele kantakse kirja number ja väljasaatmise aeg ning kirja välja koostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi. Kirja saatmist tõendab ametnik oma allkirjaga.

[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json