Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Poola Vabariigi valitsuse vaheline salastatud teabe kaitse kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.06.2005
Avaldamismärge:RT II 2005, 17, 55

Eesti Vabariigi valitsuse ja Poola Vabariigi valitsuse vaheline salastatud teabe kaitse kokkulepe

Vastu võetud 12.05.2003

Vabariigi Valitsuse 10.12.2002 korraldus nr 805 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu lõppemise kohta

Eesti Vabariigi valitsuse ja Poola Vabariigi valitsuse salastatud teabe kaitse kokkulepe


Eesti Vabariigi valitsus ja Poola Vabariigi valitsus, edaspidi «lepingupooled»,

arvestades, et on vajalik tagada vastastikune kaitse igasugusele teabele, mis on lepingupoole riigisiseste õigusaktide alusel salastatud ja pädevatest asutustest või volitatud isikutelt teisele lepingupoolele edastatud;

soovides luua salastatud teabe vastastikuse kaitse eeskirjad, mis oleks aluseks kõigile lepingupoolte koostöökokkulepetele ja muudele salastatud teabe loomist, töötlemist ja vahetamist puudutavatele lepingutele,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Mõisted

Kokkuleppes tähendab salastatud teave sellist teavet, mille kaitse omavolilise avalikuks tulemise eest, olenemata teabe esitamise vormist ja viisist, samuti teabe töötlemise ajal näevad ette mõlema lepingupoole riigisisesed õigusaktid.

Artikkel 2. Salastatuse tasemed

1. Artiklis 1 nimetatud salastatud teabele antakse kooskõlas lepingupoole riigisiseste õigusaktidega teabe sisule vastav salastatuse tase ja ta märgistatakse asjakohase salastusmärkega.

2. Lepingupooled lepivad kokku, et teineteisele vastavad järgmised salastatuse tasemed:

Eesti Vabariik Poola Vabariik Inglise keeles
TÄIESTI SALAJANE ŚCIŚLE TAJNE TOP SECRET
SALAJANE TAJNE SECRET
KONFIDENTSIAALNE POUFNE CONFIDENTIAL

3. Eesti poolele edastatud teave, mille Poola on tähistanud «zastrzeżone» (restricted), tähistatakse Eestis kui «konfidentsiaalne» (confidential) ning seda kaitstakse vastavalt.

Artikkel 3. Riigipoolsed abinõud

1. Kokkuleppest ja riigisisestest õigusaktidest lähtudes rakendavad lepingupooled abinõusid ühistegevuse käigus edastatud või loodud salastatud teabe kaitseks ning tagavad, et sellist teavet kaitstakse võrdväärselt sama salastatuse tasemega tähistatud oma riigi teabega.

2. Lepingupoolte edastatud salastatud teavet kasutatakse ainult sellel eesmärgil, milleks see on edastatud. Lepingupooled ei võimalda ilma teise lepingupoole pädeva asutuse eelneva kirjaliku nõusolekuta kolmandatele isikutele juurdepääsu lõikes 1 nimetatud teabele.

3. Edastatud salastatud teabele võib juurdepääsu võimaldada vaid isikutele, kelle ametikohustused seda nõuavad, kellel on teadmisvajadus ning kellele on pärast lepingupoolte riigisiseste õigusaktidega ette nähtud menetluse läbimist antud juurdepääsuluba salastatud teabele.

4. Lepingupooled rakendavad abinõusid, et kontrollida teise lepingupoole edastatud salastatud teabe kaitset.

Artikkel 4. Salastatud teabele juurdepääsuga seotud lepingud

1. Tellija, kes soovib sõlmida salastatud teabele juurdepääsuga seotud lepingu, mida lepingupartner täidab tellija enda riigi territooriumil, esitab oma riigi pädeva asutuse kaudu taotluse lepingupartneri riigi pädevale asutusele, et saada kirjalik kinnitus selle kohta, et lepingupartneril on luba vastava salastatuse tasemega tähistatud salastatud teabele juurdepääsuks.

2. Kui lepingu täitmiseks tuleb salastatud teavet edastada teise lepingupoole riigi territooriumil asuvasse lepingupartneri asutusse, peab lõikes 1 nimetatud tõend kinnitama ka lepingupartneri suutlikkust nimetatud teavet kaitsta.

3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud tõend on võrdväärne tagatisega, et tõendi väljastamiseks on läbitud lepingupoole riigisiseste õigusaktidega ette nähtud toimingud ning et lepingupartner on võimeline salastatud teavet kaitsma. Lepingupoolte pädevad asutused lepivad kokku tõendi saamise taotluse vormis, taotluse esitamise viisis ja tähtajas.

Artikkel 5. Salastatud teabele juurdepääsuga seotud lepingute täitmine

1. Lepingu täitmiseks edastab tellija lepingupartnerile salastatud teabe juhised, sealhulgas ka juhendi lepingupartneri poolt lepingu täitmisega loodava teabe kohta, ning informeerib lepingupartnerit kohustusest järgida oma riigi salastatud teabe kaitset reguleerivaid riigisiseseid õigusakte.

2. Lepingu täitmisega seotud lepingupoole pädev asutus kontrollib, et lepingupartner kaitseks tellija edastatud või lepingu täitmise käigus loodud salastatud teavet lõikes 1 märgitud salastatud teabe juhiste alusel.

3. Lepingu või selle osa täitmine on võimalik alles pärast seda, kui lepingupartner on viinud läbi salastatud teabe kaitstuse tagamiseks vajalikud toimingud.

Artikkel 6. Salastatud teabe tähistamine

1. Nii teisele lepingupoolele edastatud kui ka lepingu täitmisega seoses loodav salastatud teave tähistatakse salastusmärkega kooskõlas lepingupoole riigisiseste õigusaktidega ning kooskõlas artikli 2 lõigetega 2 ja 3.

2. Lepingupoole salastatud teabe salastatuse taset võib muuta või tühistada ainult selle lepingupoole pädeva asutuse kirjalikul nõusolekul.

3. Lepingupoolte pädevad asutused teavitavad teineteist viivitamatult kõigist salastatuse taseme muutmise või tühistamise juhtudest.

Artikkel 7. Salastatud teabe edastamine

1. Salastatud teavet edastatakse kas diplomaatiliste või sõjaväeliste kulleritega, välja arvatud lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhud. Adressaat kinnitab, et on salastatud teabe kätte saanud.

2. Lepingupoolte pädevad asutused võivad erandjuhtudel kasutada mõnda muud salastatud teabe edastamise viisi, mis tagab selle teabe kaitstuse.

3. Salastatud teavet võib edastada kaitstud telekommunikatsioonisüsteemide ja -võrkude kaudu, mille usaldusväärsus on mõlema lepingupoole riigisiseste õigusaktide kohaselt tõendatud.

4. Lepingupoolte pädevad asutused võtavad vajalikke meetmeid, et tagada edastatud salastatud teabe kaitse telekommunikatsioonisüsteemides ja -võrkudes ning ühenduse korraldamine ja tehniline teostamine.

Artikkel 8. Visiidid

1. Teist lepingupoolt külastavatele lepingupoole volitatud isikutele võimaldatakse salastatud teabele juurdepääs vajalikus ulatuses ning salastatud teabega töötavatele asutustele ainult teise lepingupoole pädeva asutuse eelneva kirjaliku loa olemasolul.

2. Lõikes 1 nimetatud luba antakse ainult isikutele, kellel on neid saatnud lepingupoole riigisiseste õigusaktide kohaselt juurdepääs salastatud teabele.

3. Visiidile saabuvate isikute isikuandmed, mis on vajalikud lõikes 1 nimetatud loa saamiseks, edastatakse saatva lepingupoole pädeva asutuse kaudu teise lepingupoole pädevale asutusele kooskõlas külastatava lepingupoole riigisiseste õigusaktidega.

4. Lepingupoolte pädevad asutused lepivad kokku loataotluse üksikasjades ning tagavad isikuandmete kaitse.

Artikkel 9. Salastatud teabe vastastikuse kaitse eeskirjade rikkumine

1. Kui esineb kahtlus, et edastatud salastatud teave on avalikuks tulnud või kui selle avalikuks tulek on avastatud, teavitatakse sellest viivitamatult teise lepingupoole pädevat asutust.

2. Kõiki salastatud teabe vastastikuse kaitse eeskirjade rikkumisi uuritakse ning eeskirjade rikkujaid karistatakse selle lepingupoole riigisiseste õigusaktide alusel, kelle territooriumil rikkumine on toimunud.

3. Pädevad asutused teavitavad teineteist viivitamatult lõikes 2 nimetatud abinõude tulemustest.

Artikkel 10. Julgeolekuabinõude kulud

Lepingupool ei hüvita kulusid, mis teine lepingupool on teinud salastatud teabe kaitsmise tagamiseks.

Artikkel 11. Pädevad asutused

1. Lepingupooled teavitavad teineteist diplomaatiliste kanalite kaudu, millised on nende riigisisestest õigusaktidest lähtuvalt kokkuleppe rakendamiseks pädevad asutused.

2. Lõikes 1 nimetatud pädevad asutused võivad sõlmida kokkuleppe rakenduskokkuleppeid.

Artikkel 12. Konsultatsioonid ja kontroll

1. Lepingupoolte pädevad asutused teavitavad teineteist viivitamatult kõigist oma riigi salastatud teabe kaitset reguleerivate õigusaktide muudatustest.

2. Ühe lepingupoole pädeva asutuse taotlusel konsulteerivad lepingupoolte pädevad asutused teineteisega, et tagada koostöö kokkuleppe rakendamisel.

3. Lepingupool lubab teise lepingupoole esindajatel, kes on määratud vastastikusel kokkuleppel, külastada oma riigi territooriumi, et kontrollida ja analüüsida teise lepingupoole edastatud salastatud teabe kaitsmise korda ja selle rakendamise meetmeid.

4. Lõikes 3 nimetatud juhul abistavad lepingupoolte pädevad asutused külastajaid teabe nõuetekohase kaitstuse kontrollimisel.

Artikkel 13. Vaidluste lahendamine

1. Kokkuleppe tõlgendamise ja rakendamisega seotud vaidlused lahendavad lepingupoolte pädevad asutused otsekonsultatsioonide teel.

2. Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada lõikes 1 nimetatud viisil, lahendatakse see diplomaatiliste kanalite kaudu.

Artikkel 14. Lõppsätted

1. Kokkulepe jõustub kolmekümne päeva möödudes päevast, mil on saabunud viimane teade kokkuleppe jõustumiseks vajalike riigisiseste nõuete täitmise kohta.

2. Kokkulepe on sõlmitud määramata ajaks. Lepingupool võib kirjalikult ette teatades kokkuleppe lõpetada; kokkulepe lõpeb kuue kuu möödudes päevast, mil teine lepingupool on lõpetamisteate kätte saanud.

3. Kui kokkulepe lõpetatakse, kaitstakse kogu ühistegevuse käigus edastatud või loodud salastatud teavet endiselt käesoleva kokkuleppe kohaselt või teave tagastatakse teabe saatnud lepingupoolele.

Koostatud Varssavis 12. mail 2003. aastal kahes eksemplaris eesti, inglise ja poola keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgendamiserinevuse korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Poola Vabariigi valitsuse nimel
Margus HANSON Pawl DAKOWSKI

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND ON MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION
Done on 12 May 2003 in Warsaw, in force as of 9 June 2005

The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Poland hereinafter referred to as the “Contracting Parties”,

whereas it is necessary to guarantee the mutual protection of any information, which has been classified, subject to the internal laws of the State of one of the Contracting Parties and transmitted to the other Contracting Party by competent authorities or authorised persons;

guided by the intention to create regulations on mutual protection of classified information which shall cover all co-operation agreements concluded by the Contracting Parties and any awarded contracts involving creation, processing and exchange of classified information;

have agreed as follows:

Article 1. Definitions

Classified information in understanding of the present Agreement is information which, regardless of the form and manner of its presentation and also at the time it is processed, needs, according to the internal laws of the State of each of the Contracting Parties, to be protected against an unauthorised disclosure.

Article 2. Security Classification Levels

1. The classified information specified in Article 1 is marked according to their content with security classification level in accordance with the internal laws of the State of each of the Contracting Parties.

2. The Contracting Parties hereby agree that following security classification levels are corresponding:

The Republic of Estonia The Republic of Poland In English language
TÄIESTI SALAJANE ŚCIŚLE TAJNE TOP SECRET
SALAJANE TAJNE SECRET
KONFIDENTSIAALNE POUFNE CONFIDENTIAL

3. Information marked by the Polish side as “zastrzeżone”(restricted) and transmitted to the Estonian side shall be marked by Estonian side as “konfidentsiaalne” (confidential) and shall be protected according to this security classification level.

Article 3. Measures Taken by the State

1. Pursuant to the present Agreement and the internal laws of their States, the Contracting Parties shall undertake measures in order to protect the classified information, which shall be transmitted or created as a result of common activity and shall assure, that this information is protected on the same level as their own classified information marked with corresponding security classification level.

2. Classified information transmitted by the Contracting Parties shall be used solely for the purpose for which it has been transmitted. The Contracting Parties shall not grant access to the information specified in Paragraph 1 to third parties without a previous written consent of the competent authority of the other Contracting Party.

3. Access to the transmitted classified information may only be granted to the persons whose official duties require, that they get access to it, who have the need to know and have been authorised to have access to classified information after following the necessary procedures required by the internal laws of the State of each of the Contracting Parties.

4. Each of the Contracting Parties shall undertake measures in order to control the protection of classified information transmitted by the other Contracting Party.

Article 4. Contracts Involving Access to Classified Information

1. The orderer intending to place a contract, involving the access to the classified information, which will be executed by the contractor in the territory of the State of the orderer, applies through the competent authority of the orderer to the competent authority of the contractor for written assurance that the contractor is authorized to have access to the classified information marked with corresponding security classification level.

2. In case, when the execution of the contract requires transmitting classified information to the establishment of the contractor in the territory of the State of the other Contracting Party, the assurance specified in Paragraph 1 shall also confirm the capability of the contractor to protect that information.

3. Granting the assurance specified in Paragraphs 1 and 2 is equal to granting warranty that activities required by the internal laws of the State of the Contracting Party for issuing the assurance and confirmation of the capability of the contractor to protect the classified information have been undertaken. Competent authorities of the Contracting Parties agree to the form, way and date of applying for the assurance.

Article 5. Execution of Contracts Involving Access to Classified Information

1. The orderer shall transmit to the contractor the Classified Information Guidelines for the execution of the contract, including the Guidelines for such information that would be created by the contractor in relation to the execution of the contract and shall inform the contractor of the duty of obeying the internal laws of the State of the contractor related to the protection of the classified information.

2. The competent authority of the State of the Contracting Party where the contract is executed shall control that the contractor protects the classified information transmitted by the orderer and created in relation to the execution of the contract according to the Classified Information Guidelines specified in Paragraph 1.

3. The execution of the contract or its part shall be possible only after the contractor has accomplished the necessary activities for assuring the protection of classified information.

Article 6. Marking of Classified Information

1. The transmitted classified information and classified information, that shall be created in relation to the execution of the contract shall be marked with security classification in accordance with the internal laws of the State, pursuant to the requirements of Article 2 Paragraphs 2 and 3.

2. Classification level of classified information of one of the contracting parties can only be changed or removed on the written permission of the competent authority of that Contracting Party.

3. The competent authorities of the Contracting Parties shall immediately inform each other in case of any change or removal of security classification level.

Article 7. Transmission of Classified Information

1. Classified information shall be transmitted by diplomatic or military couriers, except for cases specified in Paragraphs 2 and 3. An Addressee shall confirm the receipt of classified information.

2. Competent authorities of the Contracting Parties may in special cases adopt other mode of transmitting the classified information, which assures its protection.

3. Classified information may be transmitted by protected telecommunication systems and networks, which have been certified according to the internal laws of the State of each of the Contracting Parties.

4. Competent authorities of the Contracting Parties shall make the necessary settlements to ensure the security of transmitted classified information in telecommunication systems and networks, as well as organisational solutions and technical terms of connection.

Article 8. Visits

1. Authorised persons from one of the Contracting Party visiting the other Contracting Party, shall be allowed access to the classified information, within the required scope, as well as to establishments, which work with classified information, only after a prior written permission has been issued by the competent authority of the other Contracting Party.

2. The permission, specified in Paragraph 1, shall be granted only to the persons authorised to have access to classified information according to the internal laws of the State of the sending Contracting Party.

3. Personal data, required to obtain a permission specified in Paragraph 1, of persons coming on a visit, shall be delivered through the competent authority of the sending Contracting Party to the competent authority of the other Contracting Party, in accordance with the internal laws of the State they come to visit.

4. Competent authorities of each of the Contracting Parties shall agree with each other on the details of the application and shall ensure the protection of personal data.

Article 9. Breach of Regulations on Mutual Protection of Classified Information

1. If there is a suspicion that unauthorised disclosure of transmitted classified information has taken place or it has been detected, the competent authority of the other Contracting Party shall be immediately informed of this fact.

2. All violations of regulations on mutual protection of classified information shall be investigated and prosecuted in accordance with the internal laws of the State of the Contracting Party in whose State territory such violations occurred.

3. The competent authorities shall immediately inform each other of the results of the measures specified in Paragraph 2.

Article 10. Costs of Security Measures

Any costs incurred by one Contracting Party to assure the protection of classified information shall not be refunded by the other Contracting Party.

Article 11. Competent Authorities

1. The Contracting Parties shall inform each other through diplomatic channels, which authorities are competent according to the internal laws of their States to implement the present Agreement.

2. Competent authorities specified in Paragraph 1 may conclude executive agreements to the present Agreement.

Article 12. Consultations and Inspections

1. Competent authorities of the Contracting Parties shall immediately inform each other of any amendments in the internal laws of their States related to the protection of classified information.

2. In order to ensure co-operation in the implementation of the present Agreement, competent authorities shall carry out consultations with each other at a request made by one of the competent authorities.

3. Each of the Contracting Parties shall allow the representatives of the other Contracting Party assigned upon mutual consent to visit the territory of its State to discuss and inspect the procedures and measures to ensure the protection of the classified information that has been transmitted by the other Contracting Party.

4. In the event specified in Paragraph 3, the competent authority of each of the Contracting Parties shall assist the visitors in inspecting whether this information is adequately protected.

Article 13. Settlement of Disputes

1. All disputes related to the interpretation or implementation of the present Agreement shall be settled through the direct consultations of the competent authorities of the Contracting Parties.

2. If it is not possible to settle the dispute according to Paragraph 1, it will be settled through the diplomatic channels.

Article 14. Final Provisions

1. The present Agreement enters into force thirty days after the receipt of the latter note informing of the accomplishment by the Contracting Parties of the internal legal procedures required for its entry into force.

2. The present Agreement is concluded for an indefinite period of time. It may be terminated upon notice by each of the Contracting Parties, whereby it shall terminate after a lapse of six months from the date of the receipt of note informing of the termination.

3. In the event of termination of the present Agreement any classified information transmitted or created as a result of a common activity shall remain protected in accordance with the provisions of this Agreement or returned to the Contracting Party who has transmitted it.

Done in Warsaw on this 12 day of May 2003 in two copies, each in Estonian, Polish and English language, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

On behalf of the Government of the Republic of Estonia On behalf of the Government of the Republic of Poland
Margus HANSON Pawl DAKOWSKI

/otsingu_soovitused.json