Teksti suurus:

"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument 2004-2006" meetme 3.4 "Integreeritud maaparandus" tingimused

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.09.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 68, 960

"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument 2004-2006" meetme 3.4 "Integreeritud maaparandus" tingimused

Vastu võetud 10.06.2005 nr 66

Määrus kehtestatakse «Struktuuritoetuse seaduse» (RT I 2003, 82, 552) § 16 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määruses sätestatakse «Struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava (edaspidi arengukava) kolmanda prioriteedi meetme 3.4 «Integreeritud maaparandus» raames ettevõtjale ja mittetulundusühingule integreeritud maaparanduse investeeringutoetuse (edaspidi toetus) andmise eesmärgid, toetatavad tegevused, nõuded taotlejale ja taotlusele, taotluse esitamise tähtaeg ja asutus, kellele taotlus esitatakse, taotluse läbivaatamise tähtaeg, taotleja ja taotluse vastavaks tunnistamise alused ja kord, taotluse hindamiskriteeriumid ja hindamise kord ning toetuse väljamaksete teostamise tingimused.

§ 2. Meetme eesmärk

(1) Meetme «Integreeritud maaparandus» (edaspidi meede) üldeesmärk on luua tingimused integreeritud maa-arenduseks.

(2) Meetme spetsiifilised eesmärgid on:
1) vähendada ebasoodsast veerežiimist tingitud riske põllumajandustootmisele;
2) suurendada erametsa tootlikkust;
3) luua tingimused põllumajandusmaa ja erametsa sihipäraseks kasutamiseks;
4) tagada maaparandussüsteemi koosseisu kuuluvate pinnaveekogude hea seisund;
5) parandada juurdepääsu põllumajandusmaadele.

§ 3. Meetme rakendusüksus

Meetme rakendusüksus on Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määruse nr 81 «Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine» (RT I 2004, 15, 119; 63, 444; 2005, 16, 94) tähenduses Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA ).

§ 4. Riigiabi

Meetme raames antav toetus on põllumajanduslik riigiabi Euroopa Ühenduse põllumajandusliku riigiabi suuniste (ELT C 28, 01.02.2000) mõistes.

2. peatükk
TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED, TOETATAVAD TEGEVUSED NING TOETUSE MÄÄR

§ 5. Nõuded toetuse taotlejale

(1) Toetust võib taotleda:
1) ettevõtja, kes tegutseb küla, alevi või aleviku territooriumil (edaspidi maapiirkond) ja kelle omandis on maatulundusmaa sihtotstarbega maa (edaspidi maatulundusmaa) või maapiirkonnas paiknev põllumajanduslikult kasutatava elamumaa sihtotstarbega eluasemekohtade maa (edaspidi eluasemekohtade maa) või kes kasutab nimetatud maad õiguslikul alusel;
2) mittetulundusühing lisa 1 punktis 1 nimetatud investeeringuobjekti uuendamiseks, kui ta vastab «Maaparandusseaduse» (RT I 2003, 15, 84; 2004, 32, 227) 8. peatükis maaparandusühistule sätestatud nõuetele ning kui tema põhikirjaline eesmärk vastab lisas 1 nimetatud tegevustele (edaspidi maaparandusühistu);
3) maaparandusühistu lisa 1 punktis 1 nimetatud investeeringuobjekti ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks kinnisasja omaniku antud õiguse alusel. Sellesisulise lepingu sõlmib maaparandusühistuga kinnisasja omanik või tema kirjalikul nõusolekul kinnisasja valdaja;
4) mittetulundusühing lisa 1 punktis 2 nimetatud tegevuse puhul maatulundusmaa või tee omanike antud õiguse alusel, kui tema liikmeteks on maatulundusmaa või tee valdajad ning kui tema põhikirjaline eesmärk vastab lisas 1 nimetatud tegevustele. Sellesisulise lepingu sõlmib mittetulundusühinguga maatulundusmaa või tee omanik või tema kirjalikul nõusolekul maatulundusmaa või tee valdaja.

(2) Kui mittetulundusühing on asutatud tähtajaliselt, ei või tähtaeg olla lühem kui viis majandusaastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

(3) Taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt.

(4) Taotleja peab eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.

(5) Taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust.

(6) Taotleja ei ole taotluse esitamise ja investeeringu tegemise aastal sama investeeringuobjekti kohta taotlenud ega saanud maaparandussüsteemi hooldustoetust ning taotleja ei ole sama investeeringuobjekti kohta toetust taotlenud ega saanud Sihtasutuse Erametsakeskus eraldatud vahenditest.

§ 6. Toetatavad tegevused ja neile esitatavad nõuded

(1) Taotleja võib toetust taotleda maaparandussüsteemi kuuluva hoone püstitamiseks või rajatise rajamiseks või maaparandussüsteemi teenindava tee rajamiseks (edaspidi ehitamine), nende rekonstrueerimiseks või uuendamiseks «Maaparandusseaduses» sätestatud tingimustel ja korras või juurdepääsutee ehitamiseks või rekonstrueerimiseks lisas 1 nimetatud investeeringuobjekti kohta.

(2) Toetust võib taotleda lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu või selle osa ehitamiseks, kui kavandatava maaparandussüsteemi maa-alal või selle osal (reguleeriva võrgu maa-ala):
1) on maatulundusmaa või eluasemekohtade maa;
2) on üks kinnisasi, mille maaparandussüsteem mõjutab teise kinnisasja maatulundusmaa või eluasemekohtade maa mulla veerežiimi (edaspidi mõjutav kinnisasi), või on mitu kinnisasja;
3) asuva põllumajandusmaa perspektiivne keskmine boniteet on vähemalt 35 hindepunkti;
4) asuval põllumajandusmaal ei ületa üle 1 m sügavusega soomuldade pindala 30% kavandatava reguleeriva võrgu maa-ala või selle osa pindalast;
5) kasvab eramets «Metsaseaduse» (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583; 82, 750; 95, 843; 2000, 51, 319; 102, 670; 2001, 50, 282; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 594; 2004, 9, 53; 38, 258) tähenduses.

(3) Toetust võib taotleda lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu või selle osa rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks, kui maaparandussüsteemi maa-alal või selle osal:
1) on maatulundusmaa või eluasemekohtade maa;
2) on mitu kinnisasja või mõjutav kinnisasi;
3) kasvab eramets «Metsaseaduse» tähenduses.

(4) Toetust võib taotleda lisa 1 punktides 1.4–1.9 nimetatud hoone või rajatise ehitamiseks, rekonstrueerimiseks või uuendamiseks, kui nimetatud hoone või rajatis kuulub või teenindab maaparandussüsteemi, mille reguleeriv võrk paikneb mitmel kinnisasjal või mõjutaval kinnisasjal.

(5) Toetust võib taotleda lisa 1 punktis 2 nimetatud investeeringuobjekti kohta, kui see on eratee «Teeseaduse» (RT I 1999, 26, 377; 93; 831; 2001, 43, 241; 50, 283; 93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 79, 530; 88, 594; 2004, 84, 569; 2005, 11, 44) tähenduses ja asub maapiirkonnas ning on juurdepääsuks põllumajandusmaale.

(6) Toetatava tegevuse osaks võib olla ka kavandatud tegevusega seotud tellitud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajalik põllumajandusministri 30. septembri 2004. a määruse nr 163 «Maaparanduse uurimistööle esitatavad nõuded» (RTL 2004, 132, 2034) tähenduses maaparanduse uurimistöö, ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline uurimistöö ning toetuse avalduse (lisa 4), ülevaatuslehe (lisa 5) ja maaparandussüsteemi uuendustööde kava (lisa 6) ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus (edaspidi ettevalmistav töö), mille kohta on isik, kellelt taotleja tellis tööd või teenust, väljastanud arve või arve-saatelehe mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. aastal ning mille eest on tasutud enne taotluse esitamist.

§ 7. Abikõlbmatud kulud ja tegevused

(1) Abikõlblikud ei ole järgmised tegevused:
1) lisa 1 punktides 1.7 ja 1.8 nimetatud investeeringuobjekti uuendamine, kui investeeringuobjekt on nimetatud «Maaparandusseaduse» § 46 lõike 4 alusel kehtestatud ühiseesvoolude loetelus või on selle eesvoolu rajatis;
2) maaparandussüsteemi eesvoolu (edaspidi eesvool) ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine, kui nimetatud eesvool on üksnes riigimetsamaal paikneva maaparandussüsteemi või selle osa eesvool;
3) riigimetsamaal paikneva maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu või sellega seotud keskkonnarajatise ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine;
4) teenindustee ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine, kui nimetatud tee teenindab ainult riigimetsamaal paiknevat maaparandussüsteemi või selle osa.

(2) Abikõlblikud ei ole järgmised taotleja või toetuse saaja tehtavad kulutused:
1) maa ja olemasoleva ehitise ostmine, rentimine ja liisimine;
2) tolli-, sisseveo- ja muud maksud, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suured kulutused tegevuse mis tahes osale;
3) käibemaks juhul, kui taotleja on taotluse esitamise ajal käibemaksukohustuslane «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554; 2004, 41, 278; 43, 299; 45, 315; 75, 523; 89, 603; 2005, 13, 63) kohaselt;
4) käibemaks pärast taotleja või toetuse saaja käibemaksukohustuslaseks registreerimise päeva, kui taotleja ei olnud käibemaksukohustuslane taotluse esitamise hetkel;
5) remondi- ja rendikulud, kütuse-, palga-, koolitus-, side- ja transpordikulud ning muud üldkulud;
6) liisingumaksed, kui investeeringuobjekti omandiõigus ei lähe üle toetuse saajale;
7) sularahamaksed, teenustasud pangatoimingute eest, tagatismaksed, intressid ja muud finantsteenustega seotud kulud;
8) juriidiliseks konsultatsiooniks, raamatupidamisteenuse eest tasumiseks tehtud kulutused, tasud patendi ja litsentsi ning teostatavusuuringute eest, välja arvatud ehitise projekteerimiseks vajalikuks ehitusgeoloogiliseks ja -geodeetiliseks uurimistööks tehtud kulutused;
9) trahvid, finantskaristused ja kohtukulud;
10) tasu taotleja enda või tema töötaja tehtud töö eest;
11) kasutatud seadme ostmiseks tehtud kulutused.

§ 8. Hankereeglid tegevuse elluviimisel

(1) Kui lisas 1 nimetatud tegevuse käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema kavandatava tegevuse kohta väljastanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. aastal vähemalt kolm vormikohast pakkumiskutset (lisa 2) koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga (edaspidi investeeringuobjekti pakkumiskutse) ja olema saanud vähemalt kolmelt pakkujalt hinnapakkumised koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumine).

(2) Kui lisas 1 nimetatud tegevuse käibemaksuta maksumus ei ületa 156 466 krooni, peab taotleja olema väljastanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. aastal vähemalt ühe investeeringuobjekti pakkumiskutse ja olema saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumise.

(3) Kui toetust taotletakse maaparandussüsteemi uuendamiseks, ei tohi investeeringuobjekti hinnapakkumise kavandatava tegevuse maksumus sisaldada mitterahalist sissemakset.

(4) Investeeringuobjekti pakkumiskutse ja hinnapakkumine peavad olema väljastatud lisas 1 nimetatud investeeringuobjektide kaupa.

(5) Kui ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema ettevalmistava töö kohta väljastanud vähemalt kolm vabas vormis kirjalikku pakkumiskutset ja olema saanud vähemalt kolm hinnapakkumist.

(6) Väljavalitud hinnapakkumine ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes teiste hinnapakkumistega.

(7) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär või liige ei tohi omada üksteise äriühingus osalust ega kuuluda üksteise (äriühingu, mittetulundusühingu) juhatusse või nõukokku.

§ 9. Toetatava tegevuse maksumus

(1) Toetatava tegevuse abikõlbliku maksumuse moodustavad:
1) lisas 1 nimetatud tegevuse käibemaksuta maksumus, mis koosneb väljavalitud käibemaksuta hinnapakkumisest ja mitterahalisest sissemaksest, abikõlbliku objekti märgistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuta maksumus, ning ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus, kui taotleja on ettevõtja või käibemaksukohustuslasest mittetulundusühing;
2) lisas 1 nimetatud tegevuse käibemaksuga maksumus, mis koosneb väljavalitud käibemaksuga hinnapakkumisest ja mitterahalisest sissemaksest, abikõlbliku objekti märgistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuga maksumus, ning ettevalmistava töö käibemaksuga maksumus, kui taotleja on mittetulundusühing ega ole käibemaksukohustuslane «Käibemaksuseaduse» §-de 19 ja 20 kohaselt.

(2) Ettevalmistava töö maksumus kaetakse:
1) kuni 12% lõike 1 punktis 1 nimetatud väljavalitud käibemaksuta hinnapakkumise ja mitterahalise sissemakse maksumusest, kui taotleja on ettevõtja või käibemaksukohustuslasest mittetulundusühing;
2) kuni 12% lõike 1 punktis 2 nimetatud väljavalitud käibemaksuga hinnapakkumisest ja mitterahalise sissemakse maksumusest, kui taotleja on mittetulundusühing ega ole käibemaksukohustuslane.

(3) Mitterahaline sissemakse ja abikõlblik käibemaks kokku võivad moodustada kuni 25% toetuse ja lisa 1 punktis 1 nimetatud investeeringuobjekti uuendamise omafinantseeringu summast.

§ 10. Toetuse määr ja suurus

(1) Toetust antakse lisa 1 punktis 1 nimetatud tegevuse kohta:
1) kuni 90% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest, kui taotlejaks on maaparandusühistu ning kui maaparandussüsteemi maa-alal või selle osal on mitme omaniku kinnisasjad või kui investeeringuobjekt kuulub või teenindab maaparandussüsteemi, mille reguleeriv võrk paikneb eespool nimetatud maa-alal või selle osal;
2) kuni 75% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest, kui taotlejaks on ettevõtja ning kui maaparandussüsteemi maa-alal või selle osal on mitme omaniku kinnisasjad või kui investeeringuobjekt kuulub või teenindab maaparandussüsteemi, mille reguleeriv võrk paikneb eespool nimetatud maa-alal või selle osal;
3) kuni 50% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest, kui taotlejaks on ettevõtja või maaparandusühistu ning kui maaparandussüsteemi maa-alal või selle osal on mitu sama omaniku kinnisasja või mõjutav kinnisasi või kui investeeringuobjekt kuulub või teenindab maaparandussüsteemi, mille reguleeriv võrk paikneb eespool nimetatud maa-alal või selle osal.

(2) Toetust antakse lisa 1 punktis 2 nimetatud tegevuse kohta:
1) kuni 50% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest, kui juurdepääsutee põllumajandusmaale paikneb ühel kinnisasjal või on mitmel sama omaniku kinnisasjal;
2) kuni 75% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest, kui juurdepääsutee põllumajandusmaale paikneb mitme omaniku kinnisasjadel.

(3) Kui taotleja taotleb toetust mitme investeeringuobjekti kohta, siis arvestatakse toetus ettevalmistava töö kohta vastavalt selle investeeringuobjekti määrale, mille kohta on ette nähtud väikseim toetuse määr.

(4) Toetust võib taotleda:
1) lisa 1 punktis 1 nimetatud investeeringuobjekti ehitamiseks kuni 3 900 000 krooni kalendriaastas;
2) lisa 1 punktis 1 nimetatud investeeringuobjekti rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks kuni 5 470 000 krooni kalendriaastas;
3) lisa 1 punktis 2 nimetatud investeeringuobjekti ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks kuni 1 500 000 krooni kalendriaastas.

(5) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kõikide tegevuste kohta kokku võib olla 7 000 000 krooni kalendriaastas ja 12 000 000 krooni meetme raames kokku.

§ 11. Taotleja omafinantseering

(1) Taotleja omafinantseeringu osaks võib olla ka Euroopa Komisjoni määruse 448/2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1685/2000, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses struktuurifondide kaasfinantseeritavate meetmetega seotud kulutuste abikõlblikkusega, ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1145/2003 (ELT L 072, 11. 03. 2004, lk 66 –77), kohaselt investeeringu tegemiseks vajalik taotleja tehtud vabatahtlik tasustamata töö (edaspidi mitterahaline sissemakse). Mitterahalise sissemaksena arvestatavad tööd ja nende ühikumäärad on toodud lisas 3.

(2) Mitterahaline sissemakse on lubatud, kui tegevuseks on maaparandussüsteemi uuendamine ja kui taotlejaks on maaparandusühistu.

(3) Mitterahaline sissemakse võib moodustada kuni 90% taotleja lisa 1 punktis 1 nimetatud investeeringuobjekti uuendamise omafinantseeringu summast.

(4) Maaparandussüsteemi uuendamise korral peavad lisas 3 nimetatud tööd vastama «Maaparandusseaduse» § 45 lõike 5 alusel kehtestatud maaparandushoiutöödele esitatavatele nõuetele.

(5) Piirkondlik maaparandusbüroo (edaspidi maaparandusbüroo ) kinnitab § 13 lõike 3 punktis 4 nimetatud mitterahaliste sissemaksete kava, kui kavas nimetatud tööd vastavad § 13 lõike 3 punktis 2 nimetatud uuendustööde kavas toodud mitterahalise sissemaksena arvestatavatele töödele.

(6) Taotleja teatab vähemalt seitse kalendripäeva enne mitterahalise sissemaksena arvestatava töö tegemise algust mitterahalise sissemaksena arvestatava töö tegemise aja ning töö tegemise koha PRIA-le posti teel väljastusteatega tähtkirjaga või elektrooniliselt.

(7) Taotleja täidab mitterahalise sissemaksena arvestatava töö tegemise tõendamiseks päevikut, milles kajastub töö kirjeldus, tehtud töö maht, tegemise aeg, tehtava töö ühiku hind, töö tegijad ja tööks kulunud aeg. Päeviku allkirjastavad töö tegija ja taotleja.

3. peatükk
TOETUSE TAOTLEMINE JA TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED

§ 12. Taotluse esitamine ja tähtaeg

(1) Taotleja esitab avalduse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgses piirkonnas volitatud ametniku kaudu.

(2) Lisa 1 punktis 1 nimetatud tegevuste kohta toetuse saamiseks esitab taotleja enne toetuse taotlemist kavandatava investeeringu asukohajärgsele maaparandusbüroole kooskõlastamiseks ülevaatuslehe (lisa 5) ja lisa 1 punktis 1 toodud investeeringuobjekti uuendamiseks maaparandussüsteemi uuendustööde kava (lisa 6) ning mitterahalise sissemaksena arvestatavate tööde kava (lisa 7).

(3) Maaparandussüsteemi ülevaatuslehe ja uuendustööde kava koostab maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registris maaparanduse projekteerimise või maaparandusekspertiisi alal registreeringut omav ettevõtja või spetsialist, kellel on erialane kõrg-, keskeri- või kutsekeskharidus ja vähemalt viieaastane maaparandusalane töökogemus (edaspidi projekteerija).

(4) Projekteerija teeb maaparandussüsteemi ülevaatuslehel kindlaks maaparandussüsteemi investeeringuobjekti vastavuse § 6 lõigetes 2–4 sätestatud nõuetele ning hindab kuivendusseisundi.

(5) Maaparandusbüroo kooskõlastab ülevaatuslehe, kui:
1) kavandatav tegevus vastab § 6 lõigetes 2–4 toodud nõuetele;
2) selle on koostanud lõikes 3 nimetatud projekteerija;
3) kavandatav tegevus ei ole § 7 lõike 1 punktides 2–4 nimetatud abikõlbmatu tegevus;
4) maaparandusühistu vastab § 5 lõike 1 punktis 2 sätestatud nõuetele.

(6) Maaparandusbüroo kooskõlastab uuendustööde kava, kui:
1) kavandatav tegevus ei ole § 7 lõike 1 punktis 1 nimetatud abikõlbmatu tegevus;
2) kavandatav tegevus on uuendamine ning see on vajalik ja tehniliselt teostatav;
3) selle on koostanud lõikes 3 nimetatud projekteerija.

(7) PRIA teatab toetuse taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

(8) Taotleja võib esitada ettenähtud tähtajal vaid ühe taotluse.

§ 13. Toetuse taotlusele esitatavad nõuded

(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le vormikohase avalduse (lisa 4) ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid, mis on loetletud lõigetes 2 ja 3 (edaspidi taotlus).

(2) Taotleja nõuetekohasust tõendavad dokumendid on:
1) koopia maksukohustuslaste registri tõendist, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse;
2) koopia taotluse esitaja isikut tõendavast dokumendist ja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul lisaks tema volitusi tõendav volikiri;
3) koopia põhikirjast, kui taotleja on mittetulundusühing;
4) mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga väljastatud Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et tõendi väljastamise päeva seisuga ei ole taotlejal riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumise ajatamise korral on ta tasunud maksud ajakava kohaselt.

(3) Kavandatava investeeringuobjekti nõuetekohasust tõendavad dokumendid on:
1) projekteerija koostatud ja maaparandusbürooga kooskõlastatud vormikohane maaparandussüsteemi ülevaatusleht (lisa 5), kui toetust taotletakse lisa 1 punktis 1 nimetatud tegevuse kohta;
2) projekteerija koostatud ja maaparandusbürooga kooskõlastatud vormikohane maaparandussüsteemi uuendustööde kava investeeringuobjektide kaupa (lisa 6), kui toetust taotletakse lisa 1 punktis 1 nimetatud investeeringuobjekti uuendamiseks;
3) maaparandusbüroo väljastatud maaparandussüsteemi kaart, mis on väljavõte maaparandussüsteemi teostusjoonisest, või muu plaan mõõtkavas M1:2000 kuni M1:10000, millelt selgub maaparandussüsteemi paiknemine ja millele on märgitud uuendustööde kavas ettenähtud uuendustööd ja mahud, sealhulgas mitterahalise sissemaksena arvestatavad tööd, kui toetust taotletakse lisa 1 punktis 1 nimetatud investeeringuobjekti uuendamiseks;
4) maaparandusbürooga kooskõlastatud vormikohane mitterahalise sissemaksena arvestatud tööde kava investeeringuobjektide kaupa (lisa 7), kui omafinantseeringu osaks on mitterahaline sissemakse;
5) koopia väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumisele vastavast investeeringuobjekti pakkumiskutsest koos tehniliste tingimuste loeteluga investeeringuobjektide kaupa;
6) vähemalt kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise koopiad koos tehniliste tingimuste loeteluga, kui tegevuse käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni; kui tegevuse käibemaksuta maksumus on alla 156 466 krooni, siis vähemalt ühe pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise koopia koos tehniliste tingimuste loeteluga investeeringuobjektide kaupa;
7) vormikohane hinnavõrdlustabel (lisa 8) § 8 lõikes 1 sätestatud juhul, kusjuures väljavalitud hinnapakkumine peab olema objektiivselt põhjendatud;
8) koopia ehitusloast, kui see on nõutav «Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579; 2003, 25, 153; 2004, 18, 131) või «Maaparandusseaduse» kohaselt;
9) investeeringuobjekti asukohaskeem, kuhu on märgitud katastritunnuse piirid ja numbrid, mis on seotud kavandatava investeeringuobjektiga;
10) lisa 1 punktis 2 nimetatud tegevuse puhul kohaliku omavalitsusüksuse kinnitus, et investeeringuobjekt on eratee «Teeseaduse» § 4 lõike 4 tähenduses;
11) koopia arve-saatelehest või arvest, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis ettevalmistava töö või teenuse, ning nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav pangakonto väljavõte või maksekorralduse koopia;
12) koopia ehitusprojekti põhiplaanist, kui toetust taotletakse lisa 1 punktis 2 nimetatud tegevuse kohta;
13) koopia dokumendist, mis tõestab, et lisa 1 punktis 2 nimetatud juurdepääsutee on juurdepääs põllumajandusmaale, mis kuulub taotleja või mittetulundusühingu liikme omandisse või mis on antud taotlejale või mittetulundusühingu liikmele õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks majandusaastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
14) koopia üldkoosoleku otsusest, millest peab nähtuma mittetulundusühingu liikmete nõusolek taotleda toetust käesoleva meetme raames;
15) koopia § 5 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud lepingust;
16) koopia maatulundusmaa, eluasemekohtade maa või tee omaniku kirjalikust nõusolekust, kui toetust taotleb maa või tee valdaja;
17) mittetulundusühingu liikmete nimekiri, mitte varasema kui punktis 14 nimetatud üldkoosoleku toimumise seisuga.

(4) Dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi koopia esitamist. Taotlemisel lisatakse ka koopiad kõikidest esitatavatest originaaldokumentidest ja dokumentide koopiatest.

(5) Taotleja esitab avalduse «Struktuuritoetuse seaduse» § 9 lõikes 1 nimetatud struktuuritoetuse registrisse kandmiseks.

(6) Juhul kui taotleja andmeid ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab taotleja avalduse eespool nimetatud registrisse andmete kandmiseks.

4. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMINE

§ 14. Taotluse vastuvõtmine

(1) PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist. PRIA teeb taotleja äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kaardist väljatrüki, mille taotleja allkirjastab.

(2) Taotluse esitamisel tehtud kontrolli tulemused kantakse kontroll-lehele, kuhu märgitakse esitatud ja esitamata dokumendid.

(3) Kui taotlus koos kõikide nõutavate dokumentidega on esitatud tähtaegselt, registreerib PRIA taotluse infosüsteemis ning teeb väljatrüki § 13 lõikes 5 nimetatud avalduse osast kahes eksemplaris, mille taotleja ja taotluse vastuvõtmiseks volitatud ametnik allkirjastavad. Teine eksemplar avaldusest väljastatakse taotlejale. Volitatud ametnik avab taotlustoimiku, millele lisatakse nimetatud avalduse väljatrükk, taotleja äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kaart ning kontroll-leht.

(4) Kui taotleja ei esitanud kõiki toetuse taotlemiseks nõutavaid dokumente või ei esitanud taotlust tähtaegselt, jäetakse taotlus «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 7 alusel läbi vaatamata. Kui taotluse vastuvõtmisel ei saa üheselt tõlgendada nõutava dokumendi vajadust ja sisulist täpsust, siis võtab PRIA taotluse vastu ja volitatud ametnik avab taotlustoimiku.

§ 15. Andmete õigsuse kontroll

(1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetekohasust, taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust «Struktuuritoetuse seaduse» §-dele 18 ja 19 ning määruses sätestatud nõuetele.

(2) PRIA volitatud ametnikul on taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks ametitõendi esitamisel õigus viibida taotleja nõusolekul ja kui toetuse saajaks on mittetulundusühing, siis tema liikme nõusolekul või selle isiku nõusolekul, kellelt taotleja investeeringu tegemiseks tellib teenust või tööd või ostab kaupa, tema ettevõttes, sealhulgas hoones ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente ja tehtud töid kohapeal.

(3) Kontrolli tulemuste kohta koostab lõikes 2 nimetatud ametnik kontrollakti, mille allkirjastavad ametnik ja taotleja või isik, kellelt taotleja investeeringu tegemiseks tellib teenust või tööd või ostab kaupa.

(4) PRIA esitab Sihtasutusele Erametsakeskus taotlejate nimekirja, mis sisaldab ka iga taotleja investeeringuobjektide loetelu. Sihtasutus Erametsakeskus kontrollib, et kavandatava investeeringuobjekti kohta ei ole toetust taotletud ega saadud Sihtasutuse Erametsakeskus eraldatud vahenditest. Kontrolli tulemused edastatakse PRIA-le nimekirja saamisest arvates kümne tööpäeva jooksul.

(5) Taotleja esitatud andmete kontrollimiseks ja võrdlemiseks on PRIA-l õigus kasutada teiste riiklike registrite andmeid ning «Maaparandusseaduse» alusel teostatud riikliku järelevalve käigus maaparandusbüroo kogutud andmeid.

§ 16. Taotluse ja taotleja vastavaks või mittevastavaks tunnistamine

(1) Nõuetele vastavaks tunnistamiseks võrdleb PRIA avalduses märgitud andmeid neid andmeid tõendavates dokumentides esitatud andmetega.

(2) PRIA määrab «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 3 alusel taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, kui esitatud taotluses või muudes määruse alusel esitatud dokumentides on ebatäpsusi. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus õigeaegselt esitatuks.

(3) Taotleja ja taotlus tunnistatakse vastavaks, kui:
1) on täidetud määruses ja «Struktuuritoetuse seaduses» sätestatud nõuded;
2) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased.

(4) PRIA volitatud ametnik koostab kontroll-lehe. Kui taotleja kavandatav investeering ei vasta toetuse saamiseks sätestatud nõuetele, märgitakse kontroll-lehel, millised nõuded ei ole täidetud ja milliste andmete põhjal mittevastavus kindlaks tehti.

(5) Taotleja või taotluse mittevastavaks tunnistamise korral tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus «Struktuuritoetuse seaduse» § 18 lõike 2 või § 19 lõike 6 alusel.

§ 17. Taotluse hindamine ja paremusjärjestuse moodustamine

(1) PRIA hindab vastavaks tunnistatud taotlusi «Struktuuritoetuse seaduse» § 20 kohaselt.

(2) Taotlusi hinnatakse lisas 9 nimetatud hindamiskriteeriumite alusel.

(3) Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks kõrgema hindepunktide summa saanud taotlus.

(4) Võrdsete hindepunktidega taotluste korral loetakse paremaks ajaliselt varem esitatud taotlus.

§ 18. Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

(1) PRIA peadirektor teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse «Struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 2 punkti 2 alusel 90 tööpäeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest. Mitterahalise sissemaksena tehtud tööde puhul rahuldatakse taotlus vastavalt lisas 3 toodud ühikmääradele.

(2) Taotlus jäetakse rahuldamata «Struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 3 või 4 alusel.

(3) Kui ettevalmistavad tööd ei vasta § 6 lõikes 6, § 8 lõikes 5 ja § 9 lõikes 2 sätestatud nõuetele või kui esinevad «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõikes 5 toodud alused, jäetakse taotlus rahuldamata ettevalmistavate tööde osas.

(4) Kui §-s 17 sätestatud korras määratud paremusjärjestuses eespool oleva taotluse rahuldamise otsustamise järel puuduvad rahalised vahendid paremusjärjestuses järgneva taotluse rahuldamiseks, jäetakse nimetatud taotlus rahuldamata, kuigi taotleja vastab kõigile toetuse saamiseks esitatud nõuetele.

(5) PRIA saadab taotlejale taotluse rahuldamata jätmise otsuse koopia posti teel väljastusteatega tähtkirjaga viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 19. Toetuse vastuvõtmise kinnitamine

(1) PRIA saadab pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist toetuse saajale PRIA peadirektori allkirjastatud kinnituskirja kahes eksemplaris ja kulude deklareerimiseks lisas 10 toodud väljamakse taotluse vormi (edaspidi kuludeklaratsioon) posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

(2) Kui toetuse saaja on nõus võtma lõikes 3 sätestatud kohustused, kirjutab ta kinnituskirjale alla, märgib allakirjutamise kuupäeva ja tagastab kinnituskirja ühe eksemplari PRIA-le posti teel väljastusteatega tähtkirjaga 15 kalendripäeva jooksul arvates kinnituskirja saamisest.

(3) Kinnituskirja tagastamisega kinnitab toetuse saaja, et kohustub:
1) toetuse vastu võtma;
2) mitte muutma maaparandussüsteemi maa-ala sihtotstarvet lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjekti puhul ega selle põllumajandusmaa sihtotstarvet, millele juurdepääsuks tee ehitati või rekonstrueeriti lisa 1 punktis 2 toodud investeeringuobjekti puhul vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
3) säilitama ja kasutama investeeringuobjekti sihipäraselt vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
4) mitte tegema maaparandussüsteemi maa-alal uuendusraiet, lageraiet ega turberaiet viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, välja arvatud juhul, kui see on metsamajanduskavas ette nähtud. Metsamajandamiskavas lubatud raide korral peab viiendaks aastaks pärast PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmist kasvama maaparandussüsteemi maa-alal metsakultuur;
5) maksma saadud toetuse «Struktuuritoetuse seaduse» §-s 26 toodud alusel PRIA nõudmisel tagasi;
6) maksma saadud toetuse «Struktuuritoetuse seaduse» §-s 26 toodud alusel PRIA nõudmisel osaliselt tagasi, kui toetuse saajaks on maaparandusühistu ja kui tema liige on lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjekti maa-ala sihtotstarvet muutnud enne viie aasta möödumist PRIA poolt viimase toetuseosa väljamaksmisest. Tagasimakstava toetuse suurus arvutakse proportsionaalselt maaparandusühistu liikme osamaksuga toetatava tegevuse maksumusest;
7) teavitama viie tööpäeva jooksul PRIA-t enda registreerimisest käibemaksukohustuslaseks, saates «Käibemaksuseaduse» § 20 lõikes 5 nimetatud registreerimist käsitleva otsuse koopia PRIA-le posti teel väljastusteatega tähtkirjaga;
8) märgistama investeeringuobjekti struktuuritoetuse sümboolikaga;
9) täitma muid toetuse saamiseks sätestatud nõudeid.

(4) Toetuse saaja lubab kinnituskirja tagastamisega PRIA-l teostada järelevalvet investeeringu tegemise ning toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle ning lubab PRIA määratud tähtajal esitada PRIA-le kirjalikud andmed toetuse mõju hindamiseks selle saamisele järgneva viie aasta jooksul «Struktuuritoetuse seaduse» § 10 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud toetuse seire ja hindamise üldise korra ja § 13 lõike 5 punkti 2 alusel kehtestatud toetuse seire läbiviimise eeskirja kohaselt. Samuti lubab toetuse saaja määrata maaparandussüsteemi maa-ala kuivendusseisundit.

§ 20. Muudatustest teavitamine

(1) Taotleja ning toetuse saaja teavitab viivitamata PRIA-t kirjalikult:
1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
2) ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust;
3) mittetulundusühingu ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest;
4) investeeringuobjektiga seotud muutustest;
5) käibemaksukohustuslaseks registreerimisest «Käibemaksuseaduse» § 19 alusel;
6) muudest toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud asjaoludest, mille tõttu toetuse taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

(2) Taotluses kirjeldatud tegevuse muutmiseks esitab toetuse saaja eelnevalt PRIA-le sellesisulise taotluse.

5. peatükk
TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEOSTAMISE TINGIMUSED

§ 21. Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

(1) Toetuse saaja teeb investeeringu ja esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta. PRIA teatab investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded samal ajal toetuse taotluse esitamise tähtajaga.

(2) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja PRIA-le «Struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud korra kohaselt pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist, kuid mitte enne kinnituskirjale märgitud allakirjutamise kuupäeva, kuludeklaratsiooni (lisa 10) koos järgmiste dokumentidega:
1) isiku, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
2) isiku, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia, kui investeeringuobjektiks on ehitis või kui toetatava tegevuse maksumus sisaldab käibemaksu;
3) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava pangakonto väljavõtte või maksekorralduse koopia.

(3) Kapitalirendi (liisingu) puhul esitab toetuse saaja toetuse väljamaksmiseks PRIA-le pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest kapitalirendi lepingus ettenähtud korras tasumist, kuid mitte enne kinnituskirjale märgitud allakirjutamise kuupäeva, kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
1) isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
2) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku koopia;
3) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava pangakonto väljavõtte või maksekorralduse koopia;
4) toetuse saaja ja kapitalirendile andja vahel sõlmitud osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia, kui toetatava tegevuse maksumus sisaldab käibemaksu.

(4) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja PRIA-le lisa 1 punktis 1 nimetatud tegevuse puhul pärast investeeringu täielikku tegemist ja selle eest tasumist lisaks lõigetes 2 ja 3 nimetatud dokumentidele:
1) maaparandussüsteemi ehitamise ja rekonstrueerimise puhul maaparandusbüroo kinnitud maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti koopia;
2) vormikohase kinnituse mitterahalise sissemaksena tehtud tööde kohta (lisa 11), kui omafinantseeringu osaks on mitterahaline sissemakse.

(5) Ettevalmistava töö puhul esitab toetuse saaja PRIA-le kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
1) isiku, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava pangakonto väljavõtte või maksekorralduse koopia.

(6) Lõike 2 punktis 1, lõike 3 punktis 1 ja lõike 5 punktis 1 nimetatud tellitava töö või teenuse või ostetava kauba puhul väljastatud arve-saatelehe või arve koopial näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele.

(7) Mitterahalise sissemakse kinnituses näidatud tööd peavad vastama mitterahalise sissemaksena arvestatavate tööde kavas toodud töödele ning nende maht ei tohi ületada mitterahalise sissemaksena arvestatavate tööde kavas toodud tööde mahtu. Mitterahalises sissemakse kinnituses toodud tööde maksumus ei tohi ületada lisas 3 toodud ühikumäärasid.

(8) Maaparandussüsteemi ehitamise ja rekonstrueerimise korral on lubatud muudatused, mis on sätestatud «Maaparandusseaduse» § 26 lõike 3 alusel kehtestatud maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise korras.

(9) Investeeringu tegemisega ei tohi alustada ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui toetuse taotluse esitamisele vahetult järgneval päeval, välja arvatud ettevalmistava töö puhul.

§ 22. Riiklik järelevalve

(1) PRIA kontrollib enne toetuse väljamaksmist toetuse saaja esitatud investeeringu eest täielikku või osadena tasumist tõendavat kuludeklaratsiooni ja sellele lisatud dokumentide ning nendes esitatud andmete õigsust ja nõuetekohasust «Struktuuritoetuse seaduse» § 25 alusel.

(2) PRIA järelevalveametnikul on ametitõendi esitamisel õigus viibida toetuse saaja nõusolekul ning kui toetuse saajaks on mittetulundusühing, siis tema liikme nõusolekul tema ettevõttes, sealhulgas hoones ja kinnisasjal, nõuda investeeringuobjekti kohta ja muude toetuse saamiseks esitatud nõuete täitmist, kontrollida dokumente ja tehtud töid kohapeal ja nende vastavust taotlusele ning nõuda investeeringuobjekti lõikes 1 nimetatud asjaolude kontrollimiseks vajalike dokumentide esitamist, sealhulgas:
1) selle maa kasutamis- või omandiõigust tõendavat dokumenti, millel investeeringuobjekt paikneb;
2) kapitalirendi puhul investeeringuobjekti kasutusõigust kinnitavat dokumenti;
3) teekasutusluba või kohaliku omavalitsuse kirjalikku nõusolekut lisa 1 punktis 2 nimetatud investeeringuobjekti puhul, kui see on nõutav «Teeseaduse» alusel;
4) raamatupidamisdokumente.

(3) PRIA järelevalveametnikul on ametitõendi esitamisel õigus viibida lõikes 1 nimetatud asjaolude kontrollimiseks selle isiku nõusolekul, kellelt toetuse saaja investeeringu tegemiseks tellis teenust või tööd või ostis kaupa, tema ettevõttes, sealhulgas hoones ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente kohapeal.

(4) Riikliku järelevalve teostamisel teeb PRIA koostööd maaparandusbürooga ning PRIA-l on õigus kasutada «Maaparandusseaduse» alusel teostatud riikliku järelevalve käigus maaparandusbüroo kogutud andmeid.

(5) Järelevalveametnik koostab järelevalvetoimingu tulemuste kohta kontrollakti, mille allkirjastavad järelevalveametnik ja toetuse saaja, mittetulundusühingu liige või isik, kellelt toetuse saaja investeeringu tegemiseks tellis teenust või tööd või ostis kaupa.

§ 23. PRIA ettekirjutus

PRIA järelevalveametnikul on õigus «Struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõike 1 punkti 5 alusel ja korras teha toetuse saajale järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutus.

§ 24. Toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine

(1) Toetus makstakse välja «Struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud korra kohaselt.

(2) PRIA peadirektor teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse. Toetuse maksmisest keeldumise otsus tehakse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest. Toetuse maksmise otsus tehakse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole või kapitalirendi korral toetuse saaja nimetatud kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 21 lõigetes 2–6 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

(3) Toetust ei maksta, kui tehakse kindlaks § 18 lõikes 2 sätestatud taotluse rahuldamata jätmise tingimused või kui:
1) toetuse saaja ei ole investeeringuobjekti või selle osa eest tasunud või ei ole esitanud nõuetekohaseid investeeringu tegemist tõendavaid dokumente § 21 lõikes 1 ettenähtud tähtajaks;
2) toetuse saaja tegevus ei vasta määruse nõuetele;
3) toetuse saaja on jätnud kinnituskirja § 19 lõikes 2 ettenähtud tähtpäevaks tagastamata;
4) toetuse saaja, kellele järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks on tehtud ettekirjutus, on jätnud ettekirjutuse tähtpäevaks täitmata;
5) tehtud kulutus ei ole abikõlblik.

(4) Toetust ei maksta ettevalmistava töö kohta, kui ilmnevad § 18 lõikes 3 sätestatud taotluse rahuldamata jätmise tingimused või kui toetuse saaja ei ole ettevalmistava töö kohta esitanud nõuetekohaseid investeeringu tegemist tõendavaid dokumente ettenähtud tähtajaks.

(5) Kui toetust ei maksta lõikes 3 sätestatud asjaolude ilmnemise korral, siis ei hüvitata toetuse saajale ka tehtud kulutusi ettevalmistava töö osas.

(6) PRIA saadab toetuse saajale toetuse maksmisest keeldumise otsuse koopia otsuse tegemisest arvates kolme tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

§ 25. Toetuse tagasinõudmine ja tagasimaksmine

Toetus nõutakse tagasi «Struktuuritoetuse seaduse» 6. peatükis sätestatud alusel ja korras.

§ 26. Dokumentide säilitamine

(1) Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse PRIA-s vähemalt 2015. aasta 31. detsembrini «Arhiiviseaduse» (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 82, 480; 2004, 28, 188) kohaselt.

(2) Toetuse taotlemise ja investeeringu tegemisega seotud dokumente säilitab toetuse saaja vähemalt 2015. aasta 31. detsembrini.


Keskkonnaminister
põllumajandusministri ülesannetes Villu REILJAN

Kantsler Ants NOOT

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2, Põllumajandusministeeriumi 10.06.2005. a kiri nr 4.1-6/1198 ja riigisekretäri 14.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505314.)

Lisa 914244 Lisa 1

Lisa 914245 Lisa 2

Lisa 914246 Lisa 3

Lisa 914247 Lisa 4

Lisa 914248 Lisa 5

Lisa 914250 Lisa 6

Lisa 914251 Lisa 7

Lisa 914255 Lisa 8

Lisa 914257 Lisa 9

Lisa 914258 Lisa 10

Lisa 914260 Lisa 11

/otsingu_soovitused.json