Teksti suurus:

Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra kinnitamine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.07.2005
Avaldamismärge:RTL 1999, 100, 1253

Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra kinnitamine

Vastu võetud 20.04.1999 nr 17

Seemne ja taimse paljundusmaterjali seaduse (RT I 1998, 52/53, 771) paragrahvi 3 lõike 3, paragrahvi 12 lõike 5, paragrahvi 14 lõike 7, paragrahvi 15 lõike 6, paragrahvi 16 lõike 3, paragrahvi 18 lõigete 3 ja 6, paragrahvi 20 lõike 5 ja paragrahvi 22 lõike 9 alusel ning arvestades Euroopa Liidu direktiivide 92/33/EMÜ (EÜT L 157, 10. 06. 92), 93/61/EMÜ (EÜT L 250, 07. 10. 93) ja 93/62/EMÜ (EÜT L 250, 07. 10. 93) nõudeid:

Kinnitan «Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra» (juurde lisatud).

Minister Ivari PADAR

Kantsler Ilmar TUPITS

Kinnitatud
põllumajandusministri 20. aprilli 1999. a määrusega nr 17

KÖÖGIVILJAKULTUURIDE PALJUNDUSMATERJALI PAKENDAMISE, TURUSTAMISE JA IMPORDI KORD

I. LIIKIDE LOETELU, MILLE SUHTES KEHTIB KÄESOLEV KORD

1. Köögivilja liikide loetelu, mille suhtes kehtib käesolev kord on toodud lisas 1.

2. Taimetoodangu Inspektsioon korraldab köögiviljakultuuride paljundusmaterjali kontrolli vastavalt rahvusvaheliselt kehtestatud metoodikatele. Kontrolli käsitlevad õigusaktid avaldatakse Taimetoodangu Inspektsiooni Teatajas.

II. KÖÖGIVILJAKULTUURIDE PALJUNDUSMATERJALI PAKENDAMINE JA MÜÜGIPAKENDI MARKEERIMINE

3. Turustamisotstarbelise paljundusmaterjali tootmise või pakendamisega tegeleda soovivad isikud peavad tegevusloa saamiseks esitama vormikohase kirjaliku taotluse (lisa 2) Taimetoodangu Inspektsioonile.

4. Pakendatud köögiviljakultuuride paljundusmaterjali turustamisel peab partii olema ühtlase kvaliteediga ja pakendatud uude või puhastatud korduvkasutusega pakendisse.

5. Paljundusmaterjali tuleb hoida eraldi partiidena. Partiid peavad tootja poolt olema tähistatud selliselt, et erinevaid partiisid oleks võimalik identifitseerida.

6. Paljundusmaterjali partii peab olema varustatud nõuetekohase taimetunnistuse ja tootekirjeldusega (lisa 3). Istikute turustamisel peab tootekirjeldus olema nähtav müügikohal.

III. KÖÖGIVILJAKULTUURIDE PALJUNDUSMATERJALI TURUSTAMISEL KEHTIVAD KVALITEEDINÕUDED

7. Sort, mille paljundusmaterjali turustatakse, peab olema piisavalt ühtlik ja püsiv.

8. Turustada on lubatud kontrollitud paljundusmaterjali, mis:

1) on ühe partii piires ühtlase kvaliteediga ning liigiehtne, sordilise materjali puhul sordiehtne;

2) mis on sõltuvalt liigile ja sordile omastest tunnustest normaalselt arenenud, kahjustusteta ning terve juurestikuga;

3) mis on küllaldase niiskusesisaldusega (ei esine närtsimise tunnuseid) ning millel ei esine ohtlikuks loetavaid taimehaigusi ja -kahjureid (lisa 4).

9. Kvaliteedinõuete täitmist kontrollib Taimetoodangu Inspektsioon. Paljundusmaterjali turustamisel kehtivate kvaliteedinõuete täitmise tagamiseks peavad tootjad, turustajad ja importijad koostöös Taimetoodangu Inspektsiooniga:

1) määrama tegevusalale vastavad kriitilised punktid, mis kuuluvad kontrollimisele;

2) kehtestama kriitiliste punktide jälgimise ja kontrolli protseduuri ning koostama kirjaliku juhendi nimetatud toimingute läbiviimiseks;

3) kehtestama proovide võtmise ja analüüsimise korra;

4) kehtestama toodetud, turustatud või imporditud paljundusmaterjali üle arvestuse pidamise korra.

10. Andmed, mida paljundusmaterjali tootjad on kohustatud koguma ja säilitama kvaliteedinõuete täitmise kontrollimiseks:

1) andmed ostetud paljundusmaterjali kohta;

2) andmed toodetava paljundusmaterjali kohta;

3) andmed turustatud või väljapoole tootmisüksust toimetatud paljundusmaterjali kohta;

4) andmed keemilise taimekaitse (pritsimiste arv, tööde teostamise kuupäev, kasutatud kemikaali nimetus) kohta.

11. Kontrollimise nõude täitmine turustamisel ei ole kohustuslik:

1) katseteks ja teadustööks turustatava paljundusmaterjali puhul;

2) aretustööks turustatava paljundusmaterjali puhul.

12. Taimetoodangu Inspektsiooni inspektori poolt järelevalve korras võetud proovid analüüsib Taimse Materjali Kontrolli Keskus. Analüüsi tulemuste alusel väljastab Taimetoodangu Inspektsioon partii kohta taimetunnistuse.

13. Erineva päritoluga paljundusmaterjali turustamisel peab turustaja pidama arvestust partii erinevate osade kohta.

IV.  KÖÖGIVILJAKULTUURIDE PALJUNDUSMATERJALI IMPORDI NÕUDED

14. Imporditav köögiviljakultuuride paljundusmaterjal peab olema vastava järelevalvet teostava ametkonna poolt kontrollitud ja varustatud fütosanitaarse sertifikaadiga ning käesoleva korra nõuete kohaselt pakendatud.

15. Taimetoodangu Inspektsioonil on vastavalt seemne ja taimse paljundusmaterjali seadusele õigus kehtestada tähtajaline piirang paljundusmaterjali impordile konkreetsest riigist, kui korduvate analüüside tulemused kinnitavad imporditavate partiide mittevastavust käesolevas korras kehtestatud nõuetele.

Lisa 1
«Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra» juurde

LIIKIDE LOETELU, MILLE SUHTES KEHTIB KÄESOLEV KORD

Köögiviljakultuuride liikide loetelu, mille suhtes kehtib käesolev kord on järgmine:

Allium ascalonicum ðalottsibul
Allium cepa L. sibul
Allium fistulosum L. talisibul
Allium porrum L. porrulauk
Allium sativum küüslauk
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. aed-harakputk
Apium graveolens L. aedseller
Asparagus officinalis L. spargel
Beta vulgaris L. var. vulgaris lehtpeet
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. söögipeet
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. sabellica L. lehtkapsas
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. lillkapsas
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. spargelkapsas
Brassica oleracea L. convar. var. gemmifera DC rooskapsas
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. kähar peakapsas
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC valge peakapsas
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC punane peakapsas
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes nuikapsas
Brassica pekinensis L. pekingi kapsas
Brassica rapa L. var. rapa naeris
Capsicum annuum L. paprika
Cichorium endivia L. endiivia
Cichorium inthybus L. (partim) lehtsigur
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai arbuus
Cucumis melo L. melon
Cucumis sativus L. kurk
Cucurbita maxima Duchesne suureviljaline kõrvits
Cucurbita pepo L. kõrvits
Cynara cardunculus hispaania artiðokk
Cynara scolymus artiðokk
Daucus carota L. aedporgand
Foeniculum vulgare P. Mill. apteegitill
Lactuca sativa L. aedsalat
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.  tomat
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill petersell
Phaseolus coccineus L. õisuba
Phaseolus vulgaris L. aeduba
Pisum sativum L. (partim) herned, v.a põldherned
Raphanus sativum L. redis
Rheum rabarber
Scorzonera hispanica L. aed-mustjuur
Solanum melongena L. baklaþaan
Spinacia oleracea L. aedspinat
Valerianelle locusta (L.) Laterr. põldsalat
Vicia faba L. (partim) põlduba

Lisa 2
«Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra» juurde

Lisa 3
«Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra» juurde

TAIMETUNNISTUSE JA TOOTEKIRJELDUSE VORMI JA SISU NÕUDED

1. Tootekirjeldusel on nõutavad järgmised andmed:

1) liik eesti keeles;

2) sort;

3) tootja või pakendaja nimi ja number või turustaja nimi;

4) tootjariik.

2. Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali taimetunnistuse sisu ja vormi nõuded on toodud käesolevate nõuete juurde kuuluvas lisas.

Lisa
«Taimetunnistuse ja tootekirjelduse vormi ja sisu nõuete» juurde

Lisa 4
«Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra» juurde

KÖÖGIVILJAKULTUURIDELE OHTLIKUKS LOETAVAD TAIMEHAIGUSED JA -KAHJURID

Köögiviljakultuuride liigid Taimekahjustajad, mida ei tohi taimsel materjalil visuaalsel kontrollil esineda
Allium ascalonicum Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
Delia spp.
Ditylenchus dipsaci
Thysanoptera, eriti Thrips tabaci
Seened
Botrytis spp.
- Peronospera destructor
- Sclerotium cepivorum
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik, aga eriti
Onion yellow dwarf potyvirus
Allium cepa Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
Delia spp.
Ditylenchus dipsaci
Meloidogyne spp.
Thysanoptera, eriti Thrips tabaci
Bakterid
Pseudomonas spp.
Seened
Botrytis spp.
- Fusarium oxysporum f. sp. cepae
- Peronospera destructor
- Sclerotium cepivorum
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik, aga eriti
Onion yellow dwarf potyvirus
Allium fistulosum Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
Delia spp.
Ditylenchus dipsaci
Thysanoptera, eriti Thrips tabaci
Seened
- Sclerotium cepivorum
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik
Allium porrum Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
Delia spp.
Ditylenchus dipsaci
Thysanoptera
Bakterid
Pseudomonas spp.
Seened
Alternaria porri
- Fusarium culmorum
- Phytophtera porri
- Sclerotium cepivorum
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik, aga eriti
Leek yellow stripe potyvirus
Allium sativum Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
Aceria tulipae
Delia spp.
Ditylenchus dipsaci
Thysanoptera
Bakterid
Pseudomonas fluorescens
Seened
- Sclerotium cepivorum
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik, aga eriti
Onion yellow dwarf potyvirus
Apium graveolens Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Acidia heraclei
- Lygus spp.
- Psila rosae
Thysanoptera, aga eriti Franklinella occidentalis ja Thrips tabaci
Bakterid
Erwinia carotovora subsp. carotovora
Pseudomonas syringae pv. apii
Seened
Fusarium oxysporum f. sp. apii
Phoma apiicola
Pythium spp.
- Sclerotinia scleriotorum
- Septoria apiicola
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik, aga eriti Celery mosaic virus ja

Cucmber mosaic virus

Asparagus officinalis Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Brachyorynella asparagi
- Hypopta caestrum
- Platyparea poecyloptera
Seened
Fusarium spp.
Rhizoctonia violacea
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik
Beta vulgaris Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Pegomyia betae
Seened
- Phoma betae
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik, aga eriti

Beet necrotic yellow vein furovirus

Brassica oleracea Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Aleyrodidae
- Aphididae
Heterodera spp.
Lepidoptera, eriti Pieris brassicae
Thysanoptera, eriti Franklinella occidentalis
Bakterid
Pseudomonas syringae pv. maculicola
- Xanthomonas campestris pv. campestris
Seened
- Alternaria brassicae
- Mycosphaerella spp.
- Phoma lingam
- Plasmodiophora brassicae
- Pythium spp.
- Rhizoctonia solani
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik, aga eriti
Cauliflower mosaic caulimovirus, Tospovirus ja Turnip mosaic virus
Brassica pekinensis Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Aphididae
Lepidoptera, eriti Pieris brassicae
Bakterid
Erwinia carotovora
- Xanthomonas campestris pv. campestris
Seened
- Alternaria brassicae
- Botrytis cinerea
- Mycosphaerella spp.
- Phoma lingam
- Plasmodiophora brassicae
- Sclerotinia spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik, eriti Tospoviirused
Capsicum annuum Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Aleyrodidae
- Leptinotarsa decemlineata
- Ostrinia nubilalis
- Phthorimaea operculella
- Tetranychidae
Thysanoptera, eriti Franklinella occidentalis
Seened
- Leveillula taurica
- Pyrenochaeta lycopersici
- Pythium spp.
- Phytophthora capsici
- Verticillium albo atrum
- Verticillium dahliae
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik, aga eriti
Cucumber mosaic cucumovirus
Tomato mosaic tobamovirus
Pepper mild mottle tobamovirus
Tobacco mosaic tobamovirus
Cichorium endivia Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Aphididae
Thysanoptera, eriti Franklinella occidentalis
Seened
- Botrytis cinerea
- Erysiphe cichoriacearum
- Sclerotinia spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik, aga eriti
Beet western yellows luteovirus ja

Lettuce mosaic potyvirus

Cichorium inthybus Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Aphididae
- Napomyza cichorii
- Apion assimile
Bakterid
Erwinia carotovora
- Erwinia chrysanthemi
- Pseudomonas marginalis
Seened
Phoma apiicola
- Phytophthora erythroseptica
Pythium spp.
- Sclerotinia scleriotorum
Citrullus lanatus Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Aleyrodidae
- Aphididae
- Meloidogyne spp.
- Polyphagotarsonemus latus
- Tetranychus spp.
Thysanoptera, eriti Franklinella occidentalis
Seened
- Colletotrichum lagenarium
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik, aga eriti
Watermelon mosaic virus 2
Cucumis melo Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Aleyrodidae
- Aphididae
- Meloidogyne spp.
- Polyphagotarsonemus latus
- Tetranychus spp.
Thysanoptera, eriti Franklinella occidentalis
Bakterid
- Pseudomonas syringae pv. lachrymans
Seened
- Colletotrichum lagenarium
- Fusarium spp.
- Pythium spp.
- Sphaerotheca fuliginea
- Verticillium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik, aga eriti
Cucumber green mottle mosaic tobamovirus
Cucumber mosaic cucumovirus
Squash mosaic comovirus
Cucumis sativus Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Aleyrodidae
- Aphididae
- Delia platura
- Meloidogyne spp.
- Polyphagotarsonemus latus
- Tetranychus spp.
Thysanoptera, eriti Franklinella occidentalis
Bakterid
- Pseudomonas syringae pv. lachrymans
Seened
- Fusarium spp.
- Phytophthora spp.
- Pseudoperonospora cubensis
- Pythium spp.
- Rhizoctonia spp.
- Sphaerotheca fuliginea
- Verticillium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik
Cucurbita maxima Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Aleyrodidae
- Aphididae
- Meloidogyne spp.
- Polyphagotarsonemus latus
- Tetranychus spp.
Thysanoptera, eriti Franklinella occidentalis
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik
Cucurbita pepo Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Aleyrodidae
- Aphididae
- Meloidogyne spp.
- Polyphagotarsonemus latus
- Tetranychus spp.
Thysanoptera, eriti Franklinella occidentalis
Bakterid
- Pseudomonas syringae pv. lachrymans
Seened
- Fusarium spp.
- Sphaerotheca fuliginea
- Verticillium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik, aga eriti
Cucumber mosaic cucumovirus
Squash mosaic comovirus
Zucchini yellow mosaic potyvirus
Tospoviirused
Cynara cardunculus Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
Cynar scolymus - Aleyrodidae
- Aphididae
Thysanoptera
Seened
- Bremia lactucae
- Leveillula taurica f. sp. cynara
- Pythium spp.
- Rhizoctonia solani
- Sclerotium rolfsii
- Sclerotinia sclerotiorum
- Verticillium dahliae
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik
Foeniculum vulgare Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Aleyrodidae
- Aphididae
Thysanoptera
Bakterid
Erwinia carotovora subsp. carotovora
- Pseudomonas marginalis pv. marginalis
Seened
- Cercospora foeniculi
- Phytophthora syringae
- Sclerotinia spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid
- Celery mosaic potyvirus
Lactuca sativa Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Aphididae
Meloidogyne spp.
Thysanoptera, eriti Franklinella occidentalis
Seened
- Botrytis cinerea
- Bremia lactucae
- Pythium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik, aga eriti
Lettuce big vein
Lettuce mosaic potyvirus
Lettuce ring necrosis
Lycopersicon lycopersicum Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Aleyrodidae
- Aphididae
- Hauptidia maroccana
- Meloidogyne spp.
- Tetranychus spp.
Thysanoptera, eriti Franklinella occidentalis
- Vasates lycopersici
Bakterid
- Pseudomonas syringae pv. tomato
Seened
- Alternaria solani
- Cladosporium fulvum
- Colletotrichum coccoides
- Didymella lycopersici
- Fusarium oxysporum
- Leveillula taurica
- Phytophthora nicotianae
- Pyrenochaeta lycopersici
- Pythium spp.
- Rhizoctonia solani
- Sclerotinia sclerotiorum
- Verticillium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik, aga eriti
Cucumber mosaic cucumovirus
Potato X potexvirus
Potato Y potyvirus
Tobacco mosaic tobamovirus
Tomato mosaic tobamovirus
Tomato yellow leaf curl virus
Rheum spp. Bakterid
- Agrobacterium tumefaciens
- Erwinia rhapontici
Seened
- Armillariella mellea
- Verticillium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik, aga eriti
Arabis mosaic nepovirus
Turnip mosaic potyvirus
Solanum melongena Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
- Aleyrodidae
- Aphididae
- Hemitarsonemus latus
- Leptinotarsa decemlineata
- Meloidogyne spp.
- Tetranychidae
Thysanoptera, eriti Franklinella occidentalis
Seened
- Fusarium spp.
- Leveillula taurica f. sp. cynara
- Pythium spp.
- Rhizoctonia solani
- Sclerotinia sclerotiorum
- Verticillium spp.
Viirused ja viirusesarnased organismid
kõik, aga eriti
Cucumber mosaic cucumovirus
Eggplant mosaic tymovirus
Potato Y potyvirus
Tobacco mosaic tobamovirus

SID

SID

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json