Teksti suurus:

Köögiviljakultuuride seemne kategooriate, kõõgiviljakultuuride seemne pakendamise, turustamise ja impordi korra kinnitamine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.07.2005
Avaldamismärge:RTL 1999, 101, 1256

Köögiviljakultuuride seemne kategooriate, kõõgiviljakultuuride seemne pakendamise, turustamise ja impordi korra kinnitamine

Vastu võetud 03.06.1999 nr 20

Seemne ja taimse paljundusmaterjali seaduse (RT I 1998, 52/53, 771) paragrahvi 2 lõike 3, paragrahvi 12 lõike 5, paragrahvi 15 lõike 6, paragrahvi 18 lõigete 3 ja 6, paragrahvi 20 lõike 5 ja paragrahvi 22 lõike 9 alusel ning arvestades Euroopa Liidu direktiivi 70/458/EMÜ (EÜT L 225 12. 10. 70) nõudeid:

Kinnitan «Köögiviljakultuuride seemne kategooriad, köögiviljakultuuride seemne pakendamise, turustamise ja impordi korra» (lisatud).

Minister Ivari PADAR

Välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes Ruve ÐANK

Kinnitatud
põllumajandusministri 3. juuni 1999. a määrusega nr 20

KÖÖGIVILJAKULTUURIDE SEEMNE KATEGOORIAD, KÖÖGIVILJAKULTUURIDE SEEMNE PAKENDAMISE, TURUSTAMISE JA IMPORDI KORD

I. LIIKIDE LOETELU, MILLELE KEHTIB KÄESOLEV KORD

1. Käesolev kord kehtib järgmistele köögiviljakultuuride liikidele:

Allium cepa L. sibul
Allium fistulosum L. talisibul
Allium porrum L. porrulauk
Anethum graveolens L. aedtill
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. aed-harakputk
Apium graveolens L. seller
Asparagus officinalis L. spargel
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. cicla (L.) Alef. lehtpeet
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris punapeet
Brassica oleracea L. var. acephala (DC.) subvar. laciniata L. söödakapsas
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis lillkapsas
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis spargelkapsas
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC. rooskapsas
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. kähar peakapsas
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba valge peakapsas
Brassica oleracea L. convar. capitata(L.) Alef. var. rubra punane peakapsas
Brassica rapa L. em. Metzg. ssp chinensis (L.) Hanelt hiina kapsas
Brassica rapa L. em. Metzg. ssp. pekinensis (Lour.) Hanelt pekingi kapsas
Brassica oleracea L. convar. caulorapa (DC.) Alef. var. gongyloi nuikapsas
Brassica napus L. em. Metzg. ssp. rapifera Metzg. kaalikas
Brassica rapa L. em. Metzg. ssp. rapa naeris
Capsicum annuum L. paprika
Cichorium endivia L. endiiviasigur
Cichorium intybus L. harilik sigur
Citrullus vulgaris L. arbuus
Cucumis melo L. melon
Cucumis sativus L. kurk
Cucurbita pepo L. kõrvits
Cynara scolymus L. artiðokk
Daucus carota L. porgand
Foeniculum vulgare P. Mill. apteegitill
Lactuca sativa L. aedsalat
Lepidium sativum L. salatkress
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten tomat
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex. A. W. Hill petersell
Phaseolus vulgaris L. aeduba
Pisum sativum (L. partim) aedhernes
Raphanus sativus L. redis, rõigas
Scorzonera hispanica L. mustjuur
Solanum melongena L. baklaþaan
Spinacia oleracea L. spinat
Zea mais convar. saccharata (Koern.) suhkrumais

II. KÖÖGIVILJAKULTUURIDE SEEMNE KATEGOORIAD

2. Sertifitseerimata supereliitseeme ­ supereliidile eelneva põlvkonna seeme, mis:

1) on toodetud Eestis sordi omaniku või säilitaja poolt;

2) on ette nähtud sertifitseerimata supereliitseemne, supereliitseemne või eliitseemne tootmiseks.

3. Supereliitseeme (SE) ­ külviseeme, mis:

1) on toodetud omaniku poolt või vastutusel sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;

2) on ette nähtud supereliitseemne või eliitseemne või, sordi omaniku kirjaliku taotluse korral, sertifitseeritud seemne tootmiseks;

3) vastab lisas 1 eliitseemnele kehtestatud nõuetele;

4) on Taimetoodangu Inspektsiooni poolt sertifitseeritud.

4. Eliitseeme (E) -- külviseeme, mis:

1) on toodetud sordi omaniku vastutusel sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt sertifitseerimata supereliitseemnest või supereliitseemnest;

2) on ette nähtud sertifitseeritud seemne tootmiseks;

3) vastab lisas 1 eliitseemnele kehtestatud nõuetele;

4) on Taimetoodangu Inspektsiooni poolt sertifitseeritud.

5. Sertifitseeritud seeme (C) ­ külviseeme, mis:

1) on toodetud eliitseemnest või, omaniku kirjaliku taotluse korral, eliitseemnele eelneva ja lisas 1 eliitseemne kategooriale kehtestatud nõuetele vastava põlvkonna seemnest;

2) on ette nähtud köögivilja tootmiseks;

3) vastab lisas 1 sertifitseeritud seemnele kehtestatud nõuetele;

4) on Taimetoodangu Inspektsiooni poolt sertifitseeritud;

5) on ametlikult kontrollitud järelkontrolli katsetes.

6. Standardseeme -- külviseeme, mis:

1) on sordiehtne ja -puhas;

2) on ette nähtud köögivilja tootmiseks;

3) vastab lisas 1 kehtestatud nõuetele;

4) on ametlikult kontrollitud järelkontrolli katsetes.

7. Taimetoodangu Inspektsioon korraldab köögiviljakultuuride sertifitseerimist vastavalt rahvusvaheliselt kehtestatud nõuetele. Sertifitseerimist käsitlevad õigusaktid avaldatakse Taimetoodangu Inspektsiooni Teatajas.

III. KÖÖGIVILJAKULTUURIDE SEEMNE PAKENDAMISE, MÜÜGIPAKENDI SULGEMISE JA MARKEERIMISE NÕUDED

8. Turustamisotstarbelise köögiviljakultuuride seemne tootmise või pakendamisega võivad tegeleda isikud, kellel on vastav tegevusluba. Tegevusloa saamiseks peab isik esitama Taimetoodangu Inspektsioonile nõuetekohase kirjaliku taotluse (lisa 2).

9. Köögiviljakultuuride sertifitseeritud seemne tootmiseks peavad sordid olema võetud Sordilehte.

10. Köögiviljakultuuride standardseemne tootmiseks peavad sordid olema võetud köögiviljakultuuride soovitatud sortide nimekirja, mis kuulub avaldamisele Taimetoodangu Inspektsiooni Teatajas.

11. Köögiviljakultuuride soovitatud sortide nimekirja võetud sordi või väikepakendis seemnena turustamiseks imporditava sordi Eesti mullastiku- ja kliimatingimustes kasvatamiseks sobivuse eest vastutab seemne turustaja. Sobivuse kontrollimiseks läbiviidud põldkatsete tulemused peavad olema kättesaadavad Taimetoodangu Inspektsiooni inspektoritele.

12. Kui sort on eri riikides registreeritud erinevate nimede all, peavad Sordilehes ja köögiviljakultuuride soovitatud sortide nimekirjas olema ära toodud kõik kasutusel olevad sordinimed.

13. Sordilehte võetud sortimendi puhul peab tegevusloa omanik pidama välja arvestust lisaks muude kategooriate seemnele ka supereliitseemnele eelnevate seemnepõlvkondade kohta.

14. Tegevusloa omanik on kohustatud informeerima Taimetoodangu Inspektsiooni seemnepartii väikepakenditesse pakendamise alustamise ja lõpetamise kuupäevadest.

15. Standardseemne tootmisel peab tegevusloa omanik määrama pakendamise eest vastutava isiku ning teavitama sellest Taimetoodangu Inspektsiooni.

16. Pakendamise eest vastutav isik peab:

1) informeerima Taimetoodangu Inspektsiooni pakendamise alustamise ja lõpetamise kuupäevadest;

2) pidama arvestust ja märkmeid kõikide standardseemne partiide kohta ning säilitama neid kontrollimiseks kolme aasta jooksul;

3) võtma proovi igast toodetud või turustatava seemne partiist ning säilitama neid kontrollimiseks vähemalt kaks aastat. Nimetatud proovid tuleb nõudmisel esitada kontrollimiseks Taimetoodangu Inspektsiooni inspektorile.

17. Mistahes kategooria sertifitseeritud seemne müügipakendi, välja arvatud väikepakend, või konteineri sulgemiskoht, peab olema pitseeritud Taimetoodangu Inspektsiooni pitseeringuga (plommi või turvakleebisega) selliselt, et selle avamine pitseeringut rikkumata ei ole võimalik.

18. Pakendit avada ja uuesti sulgeda võib ainult Taimetoodangu Inspektsiooni ametliku proovivõtja järelevalve all. Pakendi uuesti sulgemise kuupäev ja sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» peavad sellisel juhul olema märgitud ametlikul etiketil.

19. Ametlik proovivõtja on Taimetoodangu Inspektsiooni peadirektori või peadirektori asetäitja ja Taimse Materjali Kontrolli Keskuse Seemnekontrolli laboratooriumi juhataja poolt volitatud isik, kes ei saa läbiviidud toimingute tulemusel omakasu.

20. Standardseemne müügipakend või konteiner ja sertifitseeritud seemne väikepakendeid sisaldav konteiner peab olema suletud selliselt, et selle avamine ei ole võimalik ilma sulgemiskohta rikkumata. Kui konteineri või pakendi markeerimisel kasutatakse kleepetikette, võib neid kasutatada konteineri või pakendi sulgemiskoha pitseerimiseks. Lisaks peab standardseemne konteiner või pakend olema varustatud etiketeerimise eest vastutavat isikut identifitseeriva plommi või märgisega.

21. Mistahes kategooria sertifitseeritud seemne müügipakendi välisküljele kinnitatakse ametliku proovivõtja järelevalve all või tema poolt ametlik etikett, millel on ära toodud käesoleva korra lisas 3 kehtestatud teave.

22. Standardseemne müügipakend või konteiner peab olema varustatud välisküljele kinnitatud tootja etiketiga, mis vastab lisas 3 kehtestatud nõuetele.

23. Mistahes kategooria sertifitseeritud seemne ning standardseemne pakendil peab olema ära toodud informatsioon seemne keemilise töötlemise kohta.

IV. KÖÖGIVILJAKULTUURIDE SEEMNE VÄIKEPAKENDI SULGEMISE JA MARKEERIMISE NÕUDED

24. Väikepakendiks loetakse pakendit, mis sisaldab kuni:

1) 5 kilogrammi liblikõieliste, magusa maisi või pop-corn maisi seemet;

2) 500 grammi sibula, aed-harakputke, spargli, spinati, punapeedi, naeri, arbuusi, kõrvitsa, porgandi, redise, mustjuure või spinati seemet;

3) 100 grammi muude köögiviljaliikide seemet.

25. Väikepakendid peavad olema suletud selliselt, et neid ei ole võimalik avada ilma pitseeringut vigastamata.

26. Sertifitseeritud seemne ja standardseemne väikepakendid peavad olema varustatud tootja etiketiga või trükitud või tembeldatud lisas 3 sätestatud teabega.

27. Informatsioon seemne keemilise töötlemise kohta peab olema trükitud väikepakendeid sisaldavale konteinerile või selle siseküljele.

V. KÖÖGIVILJAKULTUURIDE SEEMNE TURUSTAMISEL KEHTIVAD KVALITEEDINÕUDED

28. Turustada on lubatud ainult Sordilehte, köögiviljakultuuride soovitatud sortide nimekirja või välisriigi vastavasse loetellu võetud ametlikult registreeritud sortide sertifitseeritud seemet või standardseemet.

29. Köögiviljakultuuride sertifitseeritud seemne tootmiseks rajatud seemnepõld peab olema ametlikult tunnustatud. Köögiviljakultuuride seemne kategooriatele esitatavad nõuded on toodud lisas 1. Ametliku põldtunnustamise läbiviimise eest vastutab Taimetoodangu Inspektsioon.

30. Avalduse seemne sertifitseerimise eesmärgil ametliku põldtunnustamise läbiviimiseks esitab sordi omanik või säilitaja Taimetoodangu Inspektsioonile.

31. Seemnepõld peab olema vähemalt üks kord tunnustatud. Taimik peab olema piisavalt sordiehtne ja -puhas. Sordiehtsuse kontrollimisel võrdleb ametlik tunnustaja kasvava taimiku morfoloogilisi tunnuseid Taimetoodangu Inspektsiooni kinnitatud ametliku sordikirjeldusega.

32. Köögiviljakultuuride standardseemne tootmiseks rajatud seemnepõld peab olema tegevusluba omava tootja selleks volitatud tunnustaja poolt tunnustatud. Vähemalt 20% seemnepõldudest peab olema kontrollitud ametliku tunnustaja poolt.

33. Põllu agrotehniline tase ja taimede kasvustaadium peavad võimaldama liigiehtsuse ja -puhtuse, sordiehtsuse ja -puhtuse ning haiguste leviku adekvaatset hindamist.

34. Võõrliikide või umbrohtude rohke esinemise korral võib ametlik või volitatud tunnustaja seemnepõllu prakeerida.

35. Tunnustamise käigus kontrollib Taimetoodangu Inspektsiooni ametlik tunnustaja rahvusvahelise metoodika kohaselt seemnepõllul kasvava taimiku vastavust lisas 1 sätestatud nõuetele.

36. Ametlik tunnustaja on:

1) Taimetoodangu Inspektsiooni inspektor;

2) Taimetoodangu Inspektsiooni peadirektori või peadirektori asetäitja poolt volitatud isik tingimusel, et nimetatud isikud ei saa läbiviidud toimingute tulemusel omakasu.

37. Ametlik tunnustaja ja ametlik proovivõtja kannavad oma tegevuse eest vastutust seemne ja taimse paljundusmaterjali seaduse paragrahvi 26 lõikes 1 ette nähtud korras.

38. Avalduse sertifitseerimise eesmärgil seemnepartiist ametliku seemneproovi võtmiseks esitab Taimetoodangu Inspektsioonile partii omanik, standardseemnena kontrollimiseks sordi omanik või säilitaja.

39. Ametlik proovivõtja võtab sertifitseeritavast müügikonditsiooni viidud seemnepartiist ametlikud seemneproovid seemnepartii kvaliteedi määramiseks ja järelkontrolliks.

40. Seemneproovi laboratoorse analüüsi tulemused edastatakse vastavalt kooskõlastatud tähtaegadele Taimetoodangu Inspektsioonile, kes võttes sertifitseeritud seemne puhul lisaks arvesse ametliku põldtunnustamise ja järelkontrolli tulemused väljastab partii kohta sertifitseerimist kinnitava seemnetunnistuse ja ametlikud etiketid müügipakendite markeerimiseks.

41. Sertifitseeritava seemne järelkontrolli katsete läbiviimise korraldab Taimetoodangu Inspektsioon. Standardseemnena kontrollitava seemne järelkontrolli katsete läbiviimise korraldab tegevusluba omav tootja Taimetoodangu Inspektsiooni inspektori järelevalve all.

42. Kui järelkontrolli katsetes tuvastatakse, et sort ei ole enam piisavalt sordiehtne ja -puhas, on sellise sordi seemne müük vastavalt seemne ja taimse paljundusmaterjali seadusele keelatud. Müügikeeld tühistatakse, kui seemnetootja poolt tarvitusele võetud meetmete tulemusena on tuvastatud, et selle sordi seeme on edaspidi piisavalt sordiehtne ja -puhas.

43. Turustatav seeme peab olema käesoleva korra nõuete kohaselt pakendatud ja pakendid nõuetekohaselt markeeritud.

44. Turustamisel sertifitseerimise või standardseemnena kontrollimise nõue ei ole kohustuslik:

1) katseteks ja teadustööks turustatavale seemnele;

2) aretustööks turustatavale seemnele;

3) tootja poolt lepingu alusel toodetud ja sorteerimiseks ning pakkimiseks edasi toimetatavatele seemnepartiidele tingimusel, et seemne identsus on tagatud.

45. Taimetoodangu Inspektsioon võib sertifitseerida ja anda loa turustada eliitseemet, mis ei vasta lisas 1 kehtestatud idanevuse nõuetele, kui seemne müüja näitab pakendil tegeliku idanevuse lisaks turustaja nimele ja aadressile.

VI. KÖÖGIVILJAKULTUURIDE SEEMNE IMPORDI NÕUDED

46. Seemne importijal peab olema Taimetoodangu Inspektsiooni poolt väljastatud impordiluba.

47. Sort, mille seemet soovitakse importida, peab olema tootjariigis ametlikult registreeritud.

48. Imporditav seemnepartii peab olema ametlikult sertifitseeritud või standardseemnena kontrollitud ja varustatud nõuetekohaste dokumentidega.

Lisa 1
«Köögiviljakultuuride seemne kategooriate, köögiviljakultuuride seemne pakendamise, turustamise ja impordi korra» juurde

KÖÖGIVILJAKULTUURIDE SEEMNELE OHTLIKUKS LOETAVAD TAIMEHAIGUSED JA -KAHJURID NING KÖÖGIVILJASEEMNE KATEGOORIATELE ESITATAVAD JA TURUSTAMISEL KEHTIVAD KVALITEEDINÕUDED

1. Köögiviljakultuuride seemnepõllu minimaalne kaugus soovimatut tolmlemist põhjustada võivatest põldudest peab olema järgmine:

Supereliit- ja eliitseeme Sertifitseeritud ja standardseeme
1) Beta liigid:
mistahes Beta alamliikide külvidest 1000 m
sama alamliigi erinevasse sortide gruppi kuuluvate sortide põldudest 1000 m 600 m
sama alamliigi samasse sortide gruppi kuuluvate sortide põldudest 1000 m 600 m
2) Brassica liigid
mistahes soovimatu võõrtolmemise allikatest 1000 m 600 m
3) teiste risttolmlejate köögiviljakultuuride
põldudest, mis võõrtolmlemise tõttu võivad põhjustada kasvatatava sordi kvaliteedi alanemist 500 m 300 m
4) suureseemnelisel põldoal teistest oakülvidest
seemnepõld kuni 2 ha 200 m 100 m
seemnepõld üle 2 ha 100 m 50 m

2. Seemne kasutusväärtust vähendavaid haigusi ja kahjureid võib esineda minimaalselt.

3. Seemne tootmine põllul, kus esineb tuulekaera, on keelatud.

4. Seemnepartii, millest proov võetakse, peab olema ühtlase kvaliteediga. Sertifitseeritavad seemnepartiid peavad olema üksteisest eraldatud ja partii omaniku poolt nõuetekohaselt markeeritud. Seemnepartii maksimaalne ja seemneproovi minimaalne kaal on järgmine:

Partii maksimaalne kaal (kg) Proovi minimaalne kaal (g)
aed-harakputk 10 000 20
aedhernes 25 000 1000
aedsalat 10 000 10
aedtill 10 000 25
aeduba 25 000 1000
apteegitill 10 000 25
arbuus 10 000 250
artiðokk 20 000 50
baklaþaan 10 000 20
endiiviasigur 10 000 15
hapuoblikas 10 000 15
harilik sigur 10 000 50
hiina kapsas 10 000 20
kaalikas 10 000 25
kurk 20 000 25
kõrvits 20 000 150
kähar peakapsas 10 000 25
lehtpeet 20 000 100
lillkapsas 10 000 25
melon 10 000 100
mustjuur 10 000 30
naeris 10 000 20
nuikapsas 10 000 25
paprika 10 000 40
pastinaak 10 000 25
pekingi kapsas 10 000 20
petersell 10 000 10
porgand 10 000 10
porrulauk 10 000 20
punane peakapsas 10 000 25
punapeet 20 000 100
rabarber 10 000 80
redis, rõigas 10 000 50
rooskapsas 10 000 25
salatkress 10 000 10
seller 10 000 20
sibul 10 000 25
spargel 10 000 100
spargelkapsas 10 000 25
spinat 10 000 75
suhkrumais 40 000 1000
söödakapsas 10 000 25
talisibul 10 000 15
tomat 10 000 20
valge peakapsas 10 000 25

5. Seeme kuulub sertifitseerimisele või standardseemnena kontrollimisele 18 kuu jooksul pärast saagi koristust.

6. Köögiviljakultuuride seemnele esitatavad kvaliteedinõuded on toodud käesoleva lisa juurde kuuluvas tabelis.

Lisa
«Köögiviljakultuuride seemnele ohtlikuks loetavate taimehaiguste ja -kahjurite ning köögiviljaseemne kategooriatele esitatavate ja turustamisel kehtivate kvaliteedinõuete» juurde

KÖÖGIVILJAKULTUURIDE SEEMNELE KEHTIVAD KVALITEEDINÕUDED

1. Seeme peab olema piisavalt sordiehtne ja sordipuhas.

2. Seemne kasutusväärtust vähendavaid kahjureid ja haigusi võib esineda võimalikult minimaalselt.

3. Partiid, milles esineb tuulekaera (Avena fatua) ja võrmi (Cuscuta sp.), ei sertifitseerita.

4. Seeme peab vastama järgmistele kvaliteedinõuetele:

Liik Analüütiline puhtus, min (% kaalust) Teiste liikide seemneid, max (% kaalust) Idanevus, min (% norm. idandeid)
aed-harakputk 96 1 70
aedhernes 98 0,1 80
aed-mustjuur 95 1 70
aedporgand 95 1 65
aedsalat 95 0,5 75
aedseller 97 1 70
aedspinat 97 1 75
aedtill 98 0,2 60
aeduba 98 0,1 75
apteegitill 96 1 70
baklaþaan 96 0,5 65
endiiviasigur 95 1 65
harilik arbuus 98 0,1 75
harilik aspar 96 0,5 70
harilik kurk 98 0,1 80
harilik kõrvits 98 0,1 75
harilik paprika 97 0,5 65
harilik sibul 97 0,5 70
harilik sigur 95 1,5 65
hiina kapsas 97 1 75
hispaania artiðokk 98 0,5 65
kaalikas 97 1 80
kapsa teisendid (v.a pekingi kapsas ja lillkapsas) 97 1 75
lehtpeet 97 0,5 70
lillkapsas 97 1 70
melon 98 0,1 75
naeris 97 1 80
pastinaak 96 0,2 60
pekingi kapsas 97 1 75
petersell 97 1 65
porrulauk 97 0,5 65
punapeet 97 0,5 70
redis, rõigas 97 1 70
salatkress 98 0,1 80
suhkrumais 98 0,1 85
suureseemneline põlduba 98 0,1 80
talisibul 97 0,5 65
tomat 97 0,5 75

5. Liblikõieliste taimede seeme ei tohi sisaldada järgmisi kahjureid:

1) Acanthoscelides obtectus sag.

2) Bruchus affinis Froel.

3) Bruchus atomarius L.

4) Bruchus pisorum L. -- herne-teramardikas

5) Bruchus rufimanus Boh. -- punajalgne teramardikas

6. Seeme ei tohi sisaldada lesta (Acarina).

Lisa 2
«Köögiviljakultuuride seemne kategooriate, köögiviljakultuuride seemne pakendamise, turustamise ja impordi korra» juurde

Lisa 3
«Köögiviljakultuuride seemne kategooriate, köögiviljakultuuride seemne pakendamise, turustamise ja impordi korra» juurde

AMETLIKU ETIKETI JA SEEMNETUNNISTUSE VORMI JA SISU NÕUDED

1. Etiketi minimaalne suurus (v.a väikepakendid) on 110 x 67 mm.

2. Supereliitseemne ametlik etikett peab olema valge violetse diagonaalse triibuga ja sellel on nõutavad järgmised andmed:

1) «sertifitseeritud seeme»;

2) Taimetoodangu Inspektsioon, Eesti (vastutav ametkond ja riik või nende lühendid);

3) pitseerimise kuu ja aasta märgituna «pitseeritud . . . . . (kuu ja aasta)»;

4) partii number;

5) liik;

6) sort;

7) «supereliitseeme»;

8) tootjariik;

9) deklareeritud neto- või brutokaal;

10) granuleeritud pestitsiidide, draþeerimisainete või muude tahkete lisandite kasutamisel puhta seemne ja kogukaalu ligikaudne suhe;

11) Eestis pakendatud seemne puhul puhtus, idanevus ja pakendaja number.

3. Eliitseemne ametlik etikett peab olema valge ja sertifitseeritud seemne etikett sinine ning neil on nõutavad järgmised andmed, v.a väikepakendid:

1) «sertifitseeritud seeme»;

2) Taimetoodangu Inspektsioon, Eesti (vastutav ametkond ja riik või nende lühendid);

3) pitseerimise kuu ja aasta märgituna «pitseeritud . . . . (kuu ja aasta)»;

4) partii number;

5) liik;

6) sort;

7) kategooria;

8) tootjariik;

9) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;

10) granuleeritud pestitsiidide, draþeerimisainete või muude tahkete lisandite kasutamisel puhta seemne ja kogukaalu ligikaudne suhe;

11) Eestis pakendatud seemne puhul puhtus, idanevus ja pakendaja number.

4. Standardseemne tootja etikett peab olema tumekollane ja sellel on nõutavad järgmised andmed, v.a väikepakendid:

1) tegevusloa omaniku (seemne tootja või pakendaja) või tema poolt etiketeerimise eest vastutava isiku nimi ja aadress või teda identifitseeriv plomm või märgis;

2) pitseerimise kuu ja aasta märgituna «pitseeritud . . . . . (kuu ja aasta)»;

3) liik;

4) sort;

5) «standardseeme»;

6) etiketeerimise eest vastutava isiku poolt antud partii number;

7) deklareeritud neto- või brutokaal;

8) granuleeritud pestitsiidide, draþeerimisainete või muude tahkete lisandite kasutamisel puhta seemne ja kogukaalu ligikaudne suhe;

9) Eestis pakendatud seemne puhul idanevus.

5. Sertifitseeritud seemne väikepakendi tootja etikett peab olema sinine ja sellel on nõutavad järgmised andmed:

1) pakendaja nimi ja aadress või teda identifitseeriv pakendaja number;

2) pakkimise aasta;

3) liik;

4) sort;

5) «sertifitseeritud seeme»;

6) seemnepartii identifitseerimist võimaldav partii number;

7) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;

8) granuleeritud pestitsiidide, draþeerimisainete või muude tahkete lisandite kasutamisel puhta seemne ja kogukaalu ligikaudne suhe;

9) Eestis pakendatud seemne puhul idanevus ja pakendaja number.

6. Standardseemne väikepakendi kaaluga üle 50 grammi tootja etikett peab olema tumekollane ja sellel on nõutavad järgmised andmed:

1) liik;

2) sort;

3) pakendi markeerimise eest vastutava isiku nimi ja aadress või teda identifitseeriv plomm või märgis;

4) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;

5) «standardseeme»;

6) pakendamise aasta;

7) seemnepartii identifitseerimist võimaldav partii number;

8) granuleeritud pestitsiidide, draþeerimisainete või muude tahkete lisandite kasutamisel puhta seemne ja kogukaalu ligikaudne suhe;

9) Eestis pakendatud seemne puhul idanevus.

7. Standardseemne väikepakendil kaaluga kuni 50 grammi on nõutavad järgmised andmed:

1) pakendaja nimi või teda identifitseeriv pakendaja number või maaletooja nimi;

2) liik;

3) sort;

4) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;

5) pakendamise aasta;

6) seemnepartii identifitseerimist võimaldav partii number;

7) granuleeritud pestitsiidide, draþeerimisainete või muude tahkete lisandite kasutamisel puhta seemne ja kogukaalu ligikaudne suhe;

8) idanevus;

9) eestikeelne sordi lühikirjeldus ja kasvatamise juhend.

8. Seemnetunnistuse vormi ja sisu nõuded on toodud käesolevate nõuete juurde kuuluvas lisas.

Lisa
«Ametliku etiketi ja seemnetunnistuse vormi ja sisu nõuete» juurde

SID

SID

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json