Teksti suurus:

Riigile kuuluva kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I 2005, 34, 266

Riigile kuuluva kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise kord

Vastu võetud 09.06.2005 nr 132

Määrus kehtestatakse «Maapõueseaduse» (RT I 2004, 84, 572; 2005, 15, 87) § 53 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrus reguleerib riigile kuuluva kinnisasja kasutamisõiguse andmist maavaravaru kaevandamiseks. Riigile kuuluv kinnisasi käesoleva määruse tähenduses on kinnistu või selle osa (edaspidi kinnisasi ).

§ 2. Kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks kasutada andmise viisid

Kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks kasutada andmine toimub rendile andmise, kasutusvalduse seadmise või hoonestusõiguse seadmise teel (edaspidi maavara kaevandamiseks andmine).

§ 3. Kinnisasja saamiseks õigustatud isik

Kinnisasi loovutatakse maavara kaevandamiseks isikule, kellele kaevandamisloa andja on otsustanud loa anda.

§ 4. Kinnisasja maavara kaevandamiseks andev asutus

Kinnisasja võib maavara kaevandamiseks anda riigivara valitseja või tema volitatud asutus (edaspidi kinnisasja maavara kaevandamiseks andja ).

§ 5. Kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise tähtaeg

Kinnisasi antakse maavara kaevandamiseks maavara kaevandamise loa andmise otsuses määratud kaevandamisloa kehtivusajaks. «Maapõueseaduse» § 30 lõikes 4 ja § 38 lõikes 1 nimetatud juhul kaevandamisloa kehtivusaja pikendamise või muutmise korral pikendab või muudab riigimaa valitseja kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise tähtaega.

§ 6. Kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise ulatus

Kinnisasi antakse maavara kaevandamiseks maavara kaevandamise loa andmise otsusega määratud mäeeraldise teenindusmaa piirides, arvestades sealjuures «Maakorraldusseaduse» (RT I 1995, 14, 169; 59, 1006; 1996, 36, 738; 1999, 10, 155; 54, 580; 2001, 31, 171; 93, 565; 2002, 61, 375; 90, 521) §-s 5 sätestatud nõudeid.

2. peatükk
KINNISASJA MAAVARA KAEVANDAMISEKS ANDMINE

§ 7. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine ja kinnisasja jagamine

(1) Kui kinnisasja maavara kaevandamiseks andmisega kaasneb katastriüksuse või selle osa sihtotstarbe muutmine, toimub sihtotstarbe muutmine kinnisasja kaevandamiseks andmise menetluse käigus. Sihtotstarbe muutmise korraldab kinnisasja valitseja.

(2) Kui maavara kaevandamiseks antakse osa kinnisasjast, korraldab vajadusel kinnisasja jagamise riigimaa valitseja.

§ 8. Maa riigi omandisse jätmine

Kui maa ei ole kantud kinnistusraamatusse ning kuulub vastavalt «Maareformi seaduse» (RT 1991, 34, 426; RT I 2001, 52, 304; 93, 565; 2002, 11, 59; 47, 297 ja 298; 99, 579; 100, 586; 2003, 26, 155; 2004, 30, 208; 38, 258) § 6 lõike 2 punktile 4 riigi omandisse jätmisele, jäetakse kinnisasja maavara kaevandamiseks andmiseks maa riigi omandisse ning kinnistusraamatusse tehakse kanne uue kinnistu moodustamise kohta vastavalt Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määrusega nr 226 kinnitatud «Maa riigi omandisse jätmise korras» (RT I 1996, 64, 1182; 77, 1367; 1997, 69, 1123; 99, 1605; 1998, 85, 1392; 1999, 98, 873; 2001, 54, 327; 2004, 4, 24) sätestatule.

§ 9. Kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise taotlemine

Kinnisasja maavara kaevandamiseks saamiseks esitab õigustatud isik kirjaliku avalduse kinnisasja maavara kaevandamise loa andjale.

§ 10. Kinnisasja maavara kaevandamiseks saamise avaldus

(1) Kinnisasja maavara kaevandamiseks saamiseks esitatavas avalduses märgitakse:
1) füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood ning elukoht. Isik, kes ei ole Eesti Vabariigi kodanik, märgib avalduses kehtiva passi või passi asendava dokumendi andmed;
2) juriidilise isiku nimetus, asukoht, äriregistri registrikood, juriidilist isikut esindama volitatud isiku nimi, aadress ja sidevahendite numbrid;
3) taotletava maa asukoht (maakond, vald, küla), maavara kaevandamiseks määratud maapõueosa ligikaudne suurus ja taotletav maakasutuse otstarve;
4) andmed maa senise maakasutuse kohta – maa suurus ja kasutamise õiguslik alus viitega maakasutusõiguse aluseks olevale pädeva organi otsusele, lepingule või muule dokumendile;
5) kas kinnisasja maavara kaevandamiseks andmist taotletakse rendile andmise, kasutusvalduse seadmise või hoonestusõiguse seadmise teel.

(2) Kinnisasja maavara kaevandamiseks saamiseks esitatavale avaldusele lisatakse:
1) avaldaja valduses olevad, senist maakasutusõigust tõendavad dokumendid ning taotletava maa asendiplaan;
2) otsus maavara kaevandamise loa andmise kohta koos kaevandamisloa taotlusega või nimetatud dokumentide koopiad, mille on kinnitanud loa andja.

§ 11. Kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise avalduse menetlemine

Kinnisasja maavara kaevandamise loa andja:
1) registreerib esitatud avalduse;
2) korraldab maavara kaevandamiseks antava maa riigi omandisse jätmise ning kui taotletav maa on kinnistamata, kinnistusraamatusse kandmise. Katastriüksuse moodustamisega seotud tööd tellib ning sellega seotud kulud kannab isik, kellele kinnisasi loovutatakse;
3) nõuab vajaduse korral välja muud kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise korraldamiseks vajalikud dokumendid. Isik, kelle poole pöördutakse, on kohustatud väljastama nõutavad dokumendid 15 päeva jooksul asjakohase taotluse saamise päevast arvates või sama tähtaja jooksul teatama asjaoludest, mis takistavad nõutud dokumendi väljastamist.

§ 12. Kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise otsus

Kinnisasja maavara kaevandamise loa andja teeb kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise kohta otsuse, milles määrab kindlaks kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise tingimused. Otsus tehakse 30 päeva jooksul avalduse registreerimise päevast arvates.

§ 13. Kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise otsusest teatamine

Kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise otsus saadetakse kinnisasja kaevandamiseks saajale posti teel viie päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

§ 14. Kinnisasja maavara kaevandamiseks andmine maavara kaevandamise õiguse loovutamise korral

Maavara kaevandamise õiguse loovutamise korral «Maapõueseaduse» § 44 kohaselt antakse kinnisasi maavara kaevandamiseks isikule, kellele kaevandamisõigus on loovutatud.

3. peatükk
KINNISASJA MAAVARA KAEVANDAMISEKS ANDMISE LEPING

§ 15. Kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise lepingu sõlmimine ja sellega seotud kulude kandmine

(1) Kui kinnisasja maavara kaevandamiseks saaja ei esita vastuväiteid kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise otsusele, sõlmitakse kinnisasja maavara kaevandada andmiseks rendi-, kasutusvalduse või hoonestusõiguse seadmise leping.

(2) Rendileping sõlmitakse kirjalikult.

(3) Lepingu notariaalse vormistamise ja asjaõiguste kinnistamisega seotud kulud kannab isik, kellele kinnisasi maavara kaevandamiseks antakse.

§ 16. Kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise lepingu kohustuslikud tingimused

Rendi-, kasutusvalduse või hoonestusõiguse seadmise lepingu kohustuslikeks tingimusteks on:
1) maavara kaevandamiseks kasutatud maa-ala korrastamise nõue vastavalt «Maapõueseadusele» ja sellest tulenevatele õigusaktidele;
2) vastutus lepingu täitmata jätmise korral;
3) kinnisasja loovutaja õigus muuta korralise hindamise käigus kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise tasu suurust vastavalt maksustamismäära muutumisele.

§ 17. Kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise lepingu lisa

Rendi-, kasutusvalduse või hoonestusõiguse seadmise lepingu lahutamatu lisa on kinnistu plaan või kui rendile anti osa kinnistust, siis selle asendiplaan.

§ 18. Kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise lepingu registreerimine

Kinnisasja maavara kaevandamiseks andmiseks sõlmitud rendi-, kasutusvalduse või hoonestusõiguse seadmise lepingu esitab kinnisasja loovutaja registreerimiseks maakatastris ja riigivara registris kolme päeva jooksul lepingu sõlmimise päevast arvates.

§ 19. Kasutusvalduse kinnistamiseks vajalike dokumentide esitamine

Kui kinnisasi antakse maavara kaevandamiseks kasutusvalduse või hoonestusõiguse seadmise lepingu alusel, esitab kasutusvalduse või hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmiseks vajalikud dokumendid isik, kellele kinnisasi loovutati.

§ 20. Kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise lepingu sõlmimise avalikustamine

Kinnisasja maavara kaevandamiseks andja peab 10 päeva jooksul lepingu jõustumisest arvates teatama sellest väljaandes Ametlikud Teadaanded vastavalt «Riigivaraseaduse» (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446; 1997, 45, 724; 1998, 30, 409; 1999, 10, 155; 16, 271; 2000, 39, 239; 49, 306; 51, 319; 2001, 7, 17; 93, 565; 2002, 53, 336; 64, 393; 2003, 13, 69; 2004, 24, 166) § 19 lõikele 6.

4. peatükk
KINNISASJA MAAVARA KAEVANDAMISEKS ANDMISE TASU, KINNISASJA OLULISTE OSADE MAKSUMUSE MÄÄRAMINE JA MUUD KINNISASJAGA SEOTUD KOORMATISED

§ 21. Kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise tasu

Maavaravaru kaevandamiseks antud, riigi omandisse kuuluva kinnisasja kasutamise aastane tasumäär on sätestatud «Maapõueseaduse» § 53 lõikes 6.

§ 22. Maavara kaevandamiseks antaval kinnisasjal kasvava metsa ja kinnisasja teiste oluliste osade maksumuse määramine

(1) Maavara kaevandamiseks antaval kinnisasjal kasvava metsa maksumus määratakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 1998. a määrusega nr 73 kinnitatud «Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise korras» (RT I 1998, 33, 438; 2000, 49, 313; 2003, 65, 436) sätestatule, kui kinnisasja valitseja ei soovi metsa raadata enne maavara kaevandamist.

(2) Kinnisasja teiste oluliste osade maksumus määratakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 16. detsembri 1998. a määrusega nr 288 kinnitatud «Maakorralduse käigus kinnisasja oluliste osade hindamise korras» (RT I 1998, 111, 1838) sätestatule.

§ 23. Kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise tasu maksmine ja kinnisasja oluliste osade maksumuse tasumine

(1) Kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise tasu maksab isik, kellele kinnisasi maavara kaevandamiseks anti, järgneva perioodi eest ette võrdsete osadena kaks korda aastas, 1. jaanuariks ja 1. juuliks.

(2) Tasu maksmise kohustus algab rendi-, kasutusvalduse või hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisest. Lepingu sõlmimisest kuni esimese maksetähtajani tasu maksmise kord määratakse lepingus.

(3) Kinnisasja oluliste osade maksumus tasutakse enne riigile kuuluva kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise lepingu sõlmimist.

§ 24. Kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise tasu ja kinnisasja oluliste osade maksumuse laekumine

Kinnisasja maavara kaevandamiseks andmise tasu ja kinnisasja oluliste osade maksumus laekub kinnisasja kaevandamiseks andjale.

§ 25. Maamaksu maksmine ja muude kinnisasjaga seotud koormatiste kandmine

Isik, kellele kinnisasi maavara kaevandamiseks anti, maksab maamaksu ning kannab kõik muud kinnisasjaga seotud koormatised.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json