Teksti suurus:

Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis proviisori kvalifikatsiooni omandamist tõendavate dokumentide loetelu*

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.11.2007
Avaldamismärge:RTL 2005, 69, 967

Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis proviisori kvalifikatsiooni omandamist tõendavate dokumentide loetelu*

Vastu võetud 15.06.2005 nr 77

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» (RT I 2005, 2, 4; 13, 63; 24, 180) § 58 lõike 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Määrusega kehtestatakse Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis kvalifikatsiooni omandanud proviisorina tunnustamise (edaspidi tunnustamine) aluseks olevate kvalifikatsiooni omandamist tõendavate dokumentide loetelu.

(2) Proviisori kvalifikatsioon käesoleva määruse tähenduses on dokumentaalselt tõendatud farmaatsia-alane kõrgharidus ning käesolevas määruses sätestatud juhtudel töökogemus, mida nõutakse proviisorina töötamiseks.

(3) Põhjendatud kahtluse korral võib Tervishoiuamet nõuda, et taotleja esitaks päritoluriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendi kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide autentsuse kohta.

§ 2. Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis proviisori kvalifikatsiooni omandamist tõendavad dokumendid, millele registreerimismenetlusel kohaldatakse automaatset tunnustamist

(1) Proviisori kvalifikatsiooni tõendab Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis välja antud diplom, tunnistus või sertifikaat (edaspidi diplom), mille nimetus on toodud käesoleva määruse lisas.

(2) Proviisori diplom, mille nimetus erineb käesoleva määruse lisas loetletud sama Euroopa majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi diplomi nimetusest, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos pädeva organi tõendiga, mis kinnitab, et diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele vastava õppekava täitmist ning dokumendi väljaandnud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik või Šveits käsitab seda käesoleva määruse lisas loetletud diplomiga samaväärsena.

§ 3. Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis proviisori kvalifikatsiooni omandamist tõendavad dokumendid, millele tunnustamise taotluse menetlemisel kohaldatakse tunnustamist omandatud õiguse alusel

(1) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse tunnustamise taotluse menetlemisel isikule, kelle proviisoriõppe läbimist tõendava diplomi väljaandmise aluseks olev õppekava ei vasta Euroopa Liidus proviisori õppele kehtestatud nõuetele.

(2) Järgnevates liikmesriikides välja antud proviisori diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. oktoobrit 1987. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud proviisorina:
1) Belgia Kuningriik;
2) Hispaania Kuningriik;
3) Iiri Vabariik;
4) Kreeka Vabariik;
5) Luksemburgi Suurhertsogiriik;
6) Madalmaade Kuningriik;
7) Portugali Vabariik;
8) Prantsuse Vabariik;
9) Saksamaa Liitvabariik;
10) Taani Kuningriik;
11) Ühendkuningriik.

(3) Itaalia Vabariigis välja antud proviisori diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. novembrit 1993. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud proviisorina.

(4) Itaalia Vabariigis välja antud proviisori diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist ajavahemikul 1. november 1993. a kuni 1. november 2003. a, on proviisori kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgmiste dokumentidega:
1) tõend Itaalia Vabariigis proviisorina tegutsemise õiguse kohta;
2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Itaalia Vabariigis proviisorina.

(5) Järgnevates liikmesriikides välja antud proviisori diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1994. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud proviisorina:
1) Austria Vabariik;
2) Islandi Vabariik;
3) Norra Kuningriik;
4) Rootsi Kuningriik;
5) Soome Vabariik.

(6) Liechtensteini Vürstiriigi kodanikule Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsi välja antud proviisori diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. maid 1995. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud proviisorina.

(7) Šveitsi Konföderatsioonis välja antud proviisori diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juunit 2002. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud proviisorina.

(8) Saksa Demokraatlikus Vabariigis välja antud proviisori diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 3. oktoobrit 1990. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgmiste dokumentidega:
1) tõend Saksamaa Liitvabariigis proviisorina tegutsemisõiguse kohta;
2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Saksamaa Liitvabariigis proviisorina.

(9) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 11. märtsi 1990. a välja antud proviisori diplom või proviisori diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgmiste dokumentidega:
1) tõend Leedu Vabariigis proviisorina tegutsemisõiguse kohta;
2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Leedu Vabariigis proviisorina.

(10) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 21. augustit 1991. a välja antud proviisori diplom või proviisori diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgmiste dokumentidega:
1) tõend Läti Vabariigis proviisorina tegutsemisõiguse kohta;
2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Läti Vabariigis proviisorina.

(11) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud proviisori diplom või proviisori diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgmiste dokumentidega:
1) tõend Sloveenia Vabariigis proviisorina tegutsemisõiguse kohta;
2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Sloveenia Vabariigis proviisorina.

(12) Tšehhoslovakkia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 1. jaanuari 1993. a välja antud proviisori diplom või proviisori diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgmiste dokumentidega:
1) tõend Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis proviisorina tegutsemisõiguse kohta;
2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis proviisorina.

(13) Järgnevates liikmesriikides välja antud proviisori diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. maid 2004. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud proviisorina:
1) Küprose Vabariik;
2) Läti Vabariik;
3) Leedu Vabariik;
4) Malta Vabariik;
5) Poola Vabariik;
6) Sloveenia Vabariik;
7) Slovakkia Vabariik;
8) Tšehhi Vabariik;
9) Ungari Vabariik.
______________
* Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 85/433/EÜ proviisorite diplomite, tunnistuste ja muude formaalse kvalifikatsiooni tõendite vastastikusest tunnustamisest, sealhulgas asutamisõiguse ja teenuse osutamise vabaduse tegeliku teostamise hõlbustamise meetmetest (ELT L 253, 24/09/1985, lk 1–7); Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 85/432/EMÜ teatavat farmaatsiaalast tegevust käsitlevate õigusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 253, 24.09.1985, lk 34–36); Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 85/584/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 85/584/EÜ (ELT L 372, 31/12/1985, lk 42); Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 90/658/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 85/584/EÜ (ELT L 353, 17/12/1990, lk 73); Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 2001/19/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 85/584/EÜ (ELT L 206, 31/07/2001, lk 1); Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi liitumislepingu lisa, mis käsitleb liitumise tingimusi, muudatusi lepingus proviisorite kvalifikatsiooni osas; Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovakkia Vabariigi, Tšehhi Vabariigi ja Ungari Vabariigi liitumislepingu lisa, mis käsitleb liitumise tingimusi, muudatusi lepingus proviisorite kvalifikatsiooni osas.

Minister Jaak AAB
Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 15. juuni 2005. a määruse nr 77 «Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis proviisori kvalifikatsiooni omandamist tõendavate dokumentide loetelu»
lisa

Proviisori kvalifikatsiooni tõendavate diplomite, tunnistuste või sertifikaatide nimetused

Nr Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik ja Šveits Kvalifikatsiooni tõendava dokumendi nimetus Väljaandev institutsioon Kvalifikatsiooniga kaasnev tõend
  1. Belgia Kuningriik 1. Diploma van apotheker 2. Diplôme de pharmacien ( proviisori diplom) 1. De universiteiten/les universités (ülikool)
2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap / Ie Jury compétent d’enseignement de la Communauté française (Keskeksamikomisjon või Riiklik Kõrghariduse Eksamikomisjon)
 
  2. Taani Kuningriik Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen
(seaduse alusel kehtestatud proviisori diplom)
Danmarks Farmaceutiske Højskole
(Taani Proviisorite Koda)
 
  3. Saksamaa Liitvabariik Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung
( tunnistus, mis kinnitab riikliku proviisorieksami sooritamist)
Zuständige Behörden
(Pädev asutus)
 
  4. Kreeka Vabariik Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος
(proviisori kutsekraad)
Nομαρχιακή Aυτοδιοίκηση
(ülikooli farmaatsiateaduskonnad)
 
  5. Hispaania Kuningriik Título de Lisenciatio en farmacia
(ülikoolikraad farmaatsia alal)
Ministerio de Educación y Cultura / El rector de una Universidad
(Haridus- ja Teadusministeerium või ülikooli rektor)
 
  6. Prantsuse Vabariik Diplôme d’Etat de pharmacien / Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie
(proviisori diplom)
Universités
(ülikoolid)
 
  7. Iirimaa Vabariik Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist
(tõend proviisorina registreerimise kohta)
   
  8. Itaalia Vabariik Diploma o certificato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato
(proviisori diplom)
Università
(ülikool)
 
  9. Luksemburgi Suurhertsogiriik Diplôme d’Etat de pharmacien
(proviisori diplom)
Jury d’examen d’Etat+visa duministre de l’éducation nationale (riiklik eksamikomisjon)  
10. Madalmaade Kuningriik Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen
( proviisori ülikoolitunnistus)
Faculteit Farmacie
(farmaatsiateaduskond)
 
11. Austria Vabariik Staatliches Apothekerdiplom
(riiklik proviisori diplom)
Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales  
12. Portugali Vabariik Carta de Curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas
(farmaatsia koolituse lõpetamist kinnitav diplom)
Universidades
(ülikool)
 
13. Soome Vabariik Proviisorin tutkinto / provisorexamen
(tunnistus proviisori eksami sooritamise kohta)
1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet
( Helsingi/Helsingfori Ülikool)
2. Kuopion yliopisto ( Kuopio Ülikool)
 
14. Rootsi Kuningriik Apotekarexamen
(proviisorieksam)
Universitet
(ülikool)
 
15. Ühendkuningriik Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist
(tõend proviisorina registreerimise kohta)
   
16. Tšehhi Vabariik Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.)
(proviisori diplom)
Farmaceutická fakulta univerzity v České republice
(Tšehhi Vabariigi Ülikooli farmaatsiateaduskond)
Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce
(riigieksamitunnistus)
17. Ungari Vabariik Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, abbrev.: mag. pharm)
(proviisori diplom)
Egyetem
(ülikool)
 
18. Sloveenia Vabariik Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv «magister farmacije / magistra farmacije»
(diplom, millega omistatakse proviisori kvalifikatsioon)
Univerza
(ülikool)
Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije / magistra farmacije
(riigieksamitunnistus)
19. Slovakkia Vabariik Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «magister farmácie» («Mgr.»)
(akadeemiline proviisori diplom koos kraadiga, Mgr)
Vysoká škola
(ülikool)
 
20. Poola Vabariik Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja z tytułem magistra
(proviisori diplom)
1. Akademia Medyczna (meditsiiniakadeemia)
2. Uniwersytet Medyczny (meditsiiniülikool)
3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
(Jagiellonia Ülikooli arstiteaduskond)
 
21. Malta Vabariik Lawrja fil-farmaċija
(farmaatsia-alane kraad)
Universita` ta’ Malta
(Malta Ülikool)
 
22. Läti Vabariik Farmaceita diploms
(proviisori diplom)
Universitātes tipa augstskola
(kõrgkool, millele on omistatud ülikooli staatus)
 
23. Leedu Vabariik Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją
(kõrgharidusdiplom, millega omi statakse proviisori kvalifikatsioon)
Universitetas
(ülikool)
 
24. Küprose Vabariik Πιστοποιητικό Eγγραφής Фαρμακοποιού
(proviisorina registreerimise tunnistus)
Συμβούλιο Фαρμακευτικής
(farmaatsiateaduskond)
 
25. Islandi Vabariik Próf í lyfjafræði
(proviisori diplom)
Háskóli Íslands
(Islandi ülikool)
 
26. Liechtensteini Vürstiriiki Vürstiriik Käesoleva määruse lisas 1 nimetatud diplomid, mis on välja antud teiste liikmesriikide poolt, koos pädeva asutuse väljastatud õppepraktika sooritamise tunnistusega    
27. Norra Kuningriik Vitnemål for fullført grad candidata / candidatus pharmaciae, (cand. pharm.)
(proviisori diplom)
Universitetsfakultet
(ülikooli teaduskond)
 
28. Šveitsi Konföderatsioon Diplôme de pharmacien Eidgenössisches Apothekerdiplom Diploma federale di farmacista
(proviisori diplom)
Département fédéral de l’intérieur Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell’interno”
( riiklik siseasjade osakond)
 

/otsingu_soovitused.json