Teksti suurus:

Välisriigis omandatud proviisori kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.10.2008
Avaldamismärge:RTL 2005, 69, 968

Välisriigis omandatud proviisori kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise kord

Vastu võetud 15.06.2005 nr 78

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» (RT I 2005, 2, 4; 13, 63; 24, 180) § 59 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrus kehtestab välisriigis proviisori kvalifikatsiooni omandanud isiku kvalifikatsiooni võrdlemise korra Eestis nõutava kvalifikatsiooniga.

(2) Määrust kohaldatakse välisriigis proviisori kvalifikatsiooni omandatud isiku tunnustamistaotluse menetlemisel Tervishoiuametis juhul, kui:
1) isik soovib töötada farmaatsia valdkonnas Eesti Vabariigis;
2) isik soovib töötada farmaatsia valdkonnas Eesti Vabariigis ning isiku välisriigis omandatud kvalifikatsiooni on eelnevalt tunnustanud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik või Šveits;
3) isik on enne 1. maid 2004. a töötanud Eesti Vabariigis ja soovib töötada farmaatsia valdkonnas väljaspool Eesti Vabariiki.

§ 2. Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) farmaatsia valdkond – ravimite ja nende koostisainete uurimine, valmistamine, tootmine, kvaliteedi kontroll, apteegiteenuse osutamine nii elanikele kui tervishoiuteenuse osutajatele, ravimialase informatsiooni jagamine ja nõustamine, sealhulgas töötamine pädeva isikuna «Ravimiseaduses» sätestatud tingimustel;
2) välisriik – riik väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriiki või Šveitsi;
3) proviisori kvalifikatsioon – dokumentaalselt tõendatud farmaatsia-alane kõrgharidus ning käesolevas määruses sätestatud juhtudel töökogemus, mida nõutakse proviisorina töötamiseks.

§ 3. Proviisori kvalifikatsiooni võrdlemiseks esitatavad dokumendid

(1) Proviisorina tunnustamist taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab Tervishoiuametile tunnustamistaotluse ja järgmised kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid:
1) kutset tõendava dokumendi (dokumentide) koopiad;
2) akadeemilise õiendi koopia;
3) õppekava ja selle eesti-, vene- või ingliskeelne tõlge;
4) määruses sätestatud juhtudel tööraamat, tööleping või töötamist tõendav muu dokument, mis kinnitab, et taotleja on tunnustamistaotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud farmaatsia valdkonnas;
5) tõend eelmisel asukohamaal tegutsemisõiguse kohta, juhul kui taotleja proviisori kvalifikatsiooni on eelnevalt tunnustatud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis;
6) lisakoolituse ja erialase täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid, juhul kui taotleja proviisori kvalifikatsiooni on eelnevalt tunnustatud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis.

(2) Kvalifikatsiooni tõendavatele dokumentidele lisatakse järgmiste dokumentide koopiad:
1) isikut tõendav dokument;
2) nimemuutust tõendavad dokumendid.

(3) Tervishoiuametil on õigus taotlejalt nõuda, et käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4 ja 5 nõutavad dokumendid esitatakse hiljemalt kolm kuud pärast nende väljaandmist.

(4) Põhjendatud kahtluse korral võib Tervishoiuamet nõuda, et taotleja esitaks välisriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendi käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide autentsuse kohta.

§ 4. Proviisori kvalifikatsiooni vastavuse Eestis nõutavaga võrdlemine taotlejal, kellel puudub töökogemus farmaatsia valdkonnas Eesti Vabariigis enne 1. maid 2004. a

Käesoleva määruse § 1 lõike 2 punktis 1 nimetatud taotleja proviisori kvalifikatsioon loetakse vastavaks Eestis omandatud kvalifikatsioonile ja isik võib Eesti Vabariigis töötada farmaatsia valdkonnas, välja arvatud osutada apteegiteenust, kui ta:
1) on läbinud proviisoriõppe riiklikult tunnustatud kõrgkoolis, mille õpe on kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 2004. a määruse nr 312 «Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded» (RT I 2004, 72, 509) §-des 14–16 ja lisas 3 olevate proviisoriõppele esitatavate nõuetega;
2) on tunnustamistaotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud farmaatsia valdkonnas.

§ 5. Proviisori kvalifikatsiooni vastavuse Eestis nõutavaga võrdlemine taotlejal, kelle kvalifikatsiooni proviisorina on Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis eelnevalt tunnustatud

Tervishoiuamet võtab taotleja proviisori kvalifikatsiooni vastavuse hindamisel arvesse järgmiseid asjaolusid:
1) õppe vastavust Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 2004. a määruse nr 312 «Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded» (RT I 2004, 72, 509) §-des 14–16 ja lisas 3 olevate proviisoriõppele esitatavate nõuetele;
2) isiku töökogemust farmaatsia valdkonnas;
3) läbitud täienduskoolitusi, samuti mõnes Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis saadud lisakoolitust või erialast töökogemust.

§ 6. Proviisori kvalifikatsiooni vastavuse Eestis nõutavaga võrdlemine taotlejal, kes on farmaatsia valdkonnas töötanud Eesti Vabariigis enne 1. maid 2004. a

Käesoleva määruse § 1 lõikes 2 punktis 3 nimetatud taotleja proviisori kvalifikatsioon loetakse vastavaks Eestis omandatud kvalifikatsioonile ja isikule väljastatakse proviisori tunnustamistõend, kui ta:
1) on läbinud proviisoriõppe riiklikult tunnustatud kõrgkoolis, mille õpe on kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 2004. a määruse nr 312 «Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded» (RT I 2004, 72, 509) §-des 14–16 ja lisas 3 olevate proviisoriõppele esitatavate nõuetega;
2) on tunnustamistaotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul töötanud Eesti Vabariigis farmaatsia valdkonnas vähemalt kolm järjestikust aastat.

§ 7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2005. a.

Minister Jaak AAB
Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json