Teksti suurus:

Riigile kuuluval maapõue osal maavara otsingu eesmärgil tehtava üldgeoloogilise uurimistöö, geoloogilise uuringu või riigi omandis oleva maavara kaevandamise õiguse enampakkumise teel müümise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I 2005, 34, 267

Riigile kuuluval maapõue osal maavara otsingu eesmärgil tehtava üldgeoloogilise uurimistöö, geoloogilise uuringu või riigi omandis oleva maavara kaevandamise õiguse enampakkumise teel müümise kord

Vastu võetud 09.06.2005 nr 133

Määrus kehtestatakse «Maapõueseaduse» (RT I 2004, 84, 572; 2005, 15, 87) § 17 lõike 1 ja § 32 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Kohaldamisala

Määrust kohaldatakse üldgeoloogilise uurimistöö, geoloogilise uuringu tegemise õiguse või kaevandamisõiguse müümisel enampakkumise teel, kui:
1) samale riigi omandis olevale maapõue osale on esitanud üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse maavara otsingu eesmärgil või uuringuloa taotluse mitu isikut ja esitatud taotlusi ei saa üheaegselt rahuldada;
2) samale riigi omandis olevale maavarale on esitanud kaevandamisloa taotluse mitu isikut ja esitatud taotlusi ei saa üheaegselt rahuldada.

§ 2. Enampakkumise korraldaja

(1) Maavara otsingu eesmärgil tehtava üldgeoloogilise uurimistöö või geoloogilise uuringu tegemise õiguse enampakkumise korraldaja on üldgeoloogilise uurimistöö loa või uuringuloa andja (edaspidi loa andja).

(2) Kaevandamisõiguse enampakkumise korraldaja on kaevandamisloa andja (edaspidi loa andja).

§ 3. Enampakkumisel osalejad

Enampakkumisel võivad osaleda kõik enampakkumisel müüdavat kaevandamisõigust taotlevad isikud, kelle esitatud taotlus vastab «Maapõueseaduse» § 17 lõikes 3 ja § 32 lõikes 3 nimetatud tingimustele ja kes on nõuetekohaselt tasunud tagatisraha.

2. peatükk
ENAMPAKKUMISE KORRALDAMINE

§ 4. Enampakkumise korraldamise otsus

(1) Maavara otsingu eesmärgil tehtava üldgeoloogilise uurimistöö, geoloogilise uuringu tegemise õiguse või kaevandamisõiguse enampakkumise teel müümise otsustab loa andja kahe nädala jooksul pärast «Maapõueseaduse» § 17 lõikes 2 ja § 32 lõikes 2 sätestatud tähtaja möödumist.

(2) Enampakkumise korraldamise otsuses määratakse:
1) enampakkumise objekt, mille kohta määratakse objekti nimetus, piirid, pindala, võimaluse korral ka maavara varu suurus ning vajadusel muud enampakkumise objekti iseloomustavad andmed;
2) enampakkumise korraldamise eest vastutav isik. Otsusesse märgitakse isiku nimi ja tema kontaktandmed;
3) pakkumiste esitamise kuupäev, kellaaeg ja koht;
4) tagatisraha suurus ja tagatisraha tasumise kord;
5) pakkumiste avamise kuupäev, kellaaeg ja koht;
6) muud enampakkumise korraldamise seisukohalt tähtsust omavad asjaolud.

(3) Enampakkumise korraldamise otsus saadetakse kõigile isikutele, kelle taotlused omavahel kattuvad.

§ 5. Tagatisraha

(1) Tagatisraha maksimaalne suurus on sätestatud «Maapõueseaduse» § 17 lõikes 5 ja § 32 lõikes 5.

(2) Enampakkumise võitja poolt enne pakkumist tasutud tagatisraha tasaarvestatakse omandatud õiguse ostuhinnaga.

(3) Pärast enampakkumise võitja selgumist tagastatakse tagatisraha isikutele, kes pakkumist ei võitnud. Tagatisraha tagastatakse 10 tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise või enampakkumise nurjunuks tunnistamise päevast arvates.

(4) Enampakkumise nurjanud isikule tagatisraha ei tagastata.

§ 6. Enampakkumine

(1) Pakkumised esitatakse loa andjale kirjalikult ühes eksemplaris. Esitatud pakkumised registreeritakse loa andja juures laekumise järjekorras.

(2) Pakkumine esitatakse kinnises ümbrikus. Ümbrikule märgitakse pakkumise objekti nimetus ja märkus »Pakkumist mitte avada enne enampakkumise korraldamise otsuses märgitud kuupäeva ja kellaaega».

(3) Pakkumises peab olema:
1) pakkuja nimi, registri- või isikukood ja aadress;
2) enampakkumise objekti nimetus ja andmed;
3) pakkumise summa;
4) kinnitus, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega ja kohustub tema pakkumise võitjaks tunnistamise korral tasuma pakkumise summa vastavalt kehtivale korrale;
5) pakkuja või tema esindaja allkiri;
6) pangaarve number, kuhu soovitakse tagatisraha tagastamist võitjaks mitteosutumise korral.

(4) Pakkumisele tuleb lisada järgmised dokumendid:
1) tagatisraha tasumist tõendav dokument;
2) kui pakkumisele on märgitud pakkuja esindaja ja tegemist ei ole põhikirjast tuleneva esindusõigusega – esindusõigust tõendav dokument või selle koopia;
3) juriidilisest isikust pakkuja puhul – maksuameti õiend maksuvõlgnevuste puudumise kohta.

(5) Pakkumine peab olema kinnitatud pakkuja või tema esindaja allkirjaga.

§ 7. Pakkumise avamine

(1) Pakkumised avatakse loa andja juures enampakkumise korraldamise otsuses määratud ajal ja kohas. Pakkumiste avamine protokollitakse.

(2) Pakkumiste avamise ruumis võivad viibida enampakkumise korraldamise eest vastutav isik, protokollija ning pakkujad. Muud isikud võivad enampakkumise ruumis viibida eelnimetatud isikute nõusolekul.

(3) Kui pakkumiste avamisel selgub, et pakkumise on esitanud isik, kellel puudub õigus enampakkumisel osaleda, fikseeritakse see protokollis ning pakkumine tagastatakse pakkujale ilma seda arvestamata.

§ 8. Enampakkumise edukaks tunnistamine ja võitja väljakuulutamine

(1) Enampakkumine tunnistatakse edukaks, kui pakkumise võitja on selgunud.

(2) Enampakkumise võitjaks kuulutatakse kõrgeima ostusumma pakkunud isik.

(3) Kui kehtivatele nõuetele vastas esitatud pakkumiste hulgast ainult üks pakkumine, kuulutatakse selle pakkumise teinud isik võitjaks, hoolimata pakkumise suurusest.

(4) Enampakkumine tunnistatakse edukaks ja isik kuulutatakse enampakkumise võitjaks protokolli allakirjutamisega enampakkumise eest vastutava isiku poolt.

9. Enampakkumise protokoll

(1) Enampakkumise läbiviimise kohta vormistatakse protokoll, kuhu kantakse:
1) pakkumiste avamise kuupäev, kellaaeg ja koht, enampakkumise korraldamise eest vastutava isiku ja protokollija nimi;
2) pakkumiste avamise juures viibinud isikute nimed;
3) enampakkumise objekt;
4) eduka pakkumise teinud isiku nimi ja tema pakutud ostuhind;
5) enampakkumisele esitatud mittevõitnud pakkumised, mille puhul märgitakse pakkuja nimi ja pakutud ostuhind;
6) enampakkumise nurjumise põhjustanud asjaolu, kui see leiab aset enampakkumise käigus;
7) muud käesolevas määruses sätestatud või enampakkumisel tähtsust omavad asjaolud.

(2) Enampakkumise protokollile kirjutavad alla enampakkumise korraldamise eest vastutav isik ja protokollija ning pakkumiste avamise juures viibivad pakkumise teinud isikud.

(3) Enampakkumise protokolli koopia antakse pakkumisi teinud isikutele üle allkirja vastu või saadetakse posti teel tähtkirjaga viie tööpäeva jooksul pakkumiste avamise päevast arvates.

§ 10. Enampakkumise nurjumine

(1) Loa andja tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui:
1) selle käigus, olenemata põhjustest, ei selgu enampakkumise võitja;
2) enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumist;
3) ükski esitatud pakkumine ei vastanud kehtivatele nõuetele.

(2) Enampakkumise nurjunuks tunnistamise otsuses peab olema märgitud enampakkumise nurjunuks tunnistamise põhjus ja alus.

3. peatükk
PROTESTI ESITAMINE JA ENAMPAKKUMISE JÄRELTOIMINGUD

§ 11. Protestid

(1) Enampakkumise korraldamisel tehtud toimingute ja otsuste asjus võivad pakkumises osalejad esitada loa andjale proteste.

(2) Protest esitatakse loa andjale hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pakkumiste avamise päevast arvates ja selles peab olema märgitud:
1) esitaja nimi;
2) protestitava toimingu või otsuse sisu ja põhjused, miks protesti esitaja peab seda otsust oma õigusi rikkuvaks;
3) esitaja selgelt väljendatud taotlus.

(3) Loa andja vaatab protesti läbi viie tööpäeva jooksul protesti saamise päevast arvates ja teeb otsuse selle rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

(4) Protesti rahuldamise korral tunnistab loa andja enampakkumise nurjunuks ja kuulutab kooskõlas § 12 lõikega 6 välja uue enampakkumise.

§ 12. Enampakkumise tulemuste kinnitamine

(1) Viie nädala jooksul pakkumiste avamisest arvates kinnitab loa andja enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata.

(2) Loa andja jätab enampakkumise tulemused kinnitamata, kui:
1) enampakkumise korraldamisel rikuti oluliselt enampakkumise korda;
2) tal on alust arvata, et enampakkumise tulemust mõjutas oluliselt enampakkumisest osavõtjate kokkulepe või kooskõlastatud tegevus;
3) enampakkumise võitnud isik on pakkumisest loobunud.

(3) Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral tuleb märkida selle põhjus.

(4) Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmisest ning kinnitamata jätmise põhjusest teatatakse enampakkumises osalenud isikutele viivitamata.

(5) Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral enampakkumise võitja pakkumisest loobumise tõttu ja enampakkumise nurjumise korral ei korraldata uut pakkumist juhul, kui luba on võimalik väljastada «Maapõueseaduse» § 17 lõikes 8 või § 32 lõikes 8 sätestatud korras.

(6) Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise ja enampakkumise nurjumise korral, kui luba ei ole lõike 5 kohaselt võimalik väljastada, korraldab loa andja 60 päeva jooksul pakkumiste avamise päevast arvates uue enampakkumise.

§ 13. Enampakkumise ostuhinna tasumine

(1) Enampakkumise võitja tasub pakutud ostuhinna 30 päeva jooksul pakkumiste avamise päevast arvates.

(2) Enampakkumisel pakutud hinnale vastav rahasumma laekub riigieelarvesse.

(3) Kui enampakkumise võitnud isik ei ole lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul esitanud loa andjale ostuhinna tasumist tõendavat dokumenti, loetakse ta pakkumisest loobunuks.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json