Teksti suurus:

Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"* muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 69, 971

Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"* muutmine

Vastu võetud 16.06.2005 nr 81

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258; 2005, 15, 87) § 13 lõike 2 alusel.

Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruses nr 82 «Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid» (RTL 2001, 100, 1369; 2002, 84, 1299) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« 3) isiklikule veevärgile, kust võetakse vett alla 10 m 3 ööpäevas või mida kasutab vähem kui 50 inimest, välja arvatud juhul, kui joogiveega varustamine on osa ettevõtja majandustegevusest või avalik-õiguslikust tegevusest;
4) joogiveele, mis on ette nähtud üksnes tehniliseks vajaduseks, nagu autopesuvesi, seadmete jahutusvesi, tuletõrjevesi, ja muuks otstarbeks, mille puhul joogivee kvaliteet asjassepuutuvate tarbijate tervist mingil viisil otseselt ega kaudselt ei mõjuta.»;

2) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Asukohajärgne tervisekaitsetalitus nõustab tasuta käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 toodud veevarustuse omanikke terviseohtudest ja nende vähendamise võimalustest, kuid sõit objektile ja tagasi, objekti külastamine, joogiveeproovide võtmine ja veeproovide analüüsimine toimub sotsiaalministri 22. juuni 2004. a määruse nr 86 «Tasuliste tervisekaitseteenuste osutamise kord ja hinnakiri» (RTL 2004, 90, 1415) alusel.»;

3) paragrahvi 1 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Joogivee käitlemisel joogiveega kokkupuutuvad veevarustussüsteemi seadmed, vahendid ja materjalid ei tohi halvendada joogivee kvaliteeti ega ohustada inimese tervist otseselt ega kaudselt ning peavad olema kooskõlas «Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579; 2003, 25, 153; 2004, 18, 131) paragrahvi 3 ja 7 ning selle alusel kehtestatud nõuetega.»;

4) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Joogivee mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad, keemilised kvaliteedinäitajad ning organoleptilisi omadusi mõjutavad, üldist reostust iseloomustavad näitajad ja radioloogilised näitajad (edaspidi indikaatorid) ei tohi ületada paragrahvides 4, 5 ja 6 esitatud piirsisaldusi, välja arvatud paragrahvi 3 lõikes 4 esitatud tingimustel.»;

5) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Joogiveele esitatud piirsisalduste ületamisel korraldab Tervisekaitseinspektsioon koostöös ekspertidega terviseriski hindamise ja abinõude programmi väljatöötamise, mille kulud katab joogiveekäitleja. Kui lubatust kõrgemate näitajate puhul ei kaasne ohtu inimese tervisele, võib seda vett kasutada joogivee otstarbeks.»;

6) paragrahvi 5 tabeli rida «Trihalometaanide summa» muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Trihalometaanide summa 150 µg/l Määratakse ühendite
summaarne sisaldus;  
Märkused 8 ja 10     

7) paragrahvi 5 täiendatakse märkusega 10 järgmises sõnastuses:

«Märkus 10. Pudelites, kanistrites või muudes õhukindlates anumates olevale veele kehtib trihalometaanide piirsisaldus 100 µg/l.»;

8) paragrahvi 6 märkuses 9 asendatakse number 10 numbriga 11;

9) paragrahvi 6 märkus 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Välja arvatud triitium, kaalium-40, radoon ja radooni lagunemisproduktid. Efektiiv- ja ekvivalentdoosi hindamine toimub «Kiirgusseaduse» (RT I 2004, 26, 173; 2005, 15, 87) alusel kehtestatud korras.»;

10) paragrahvi 8 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Süvakontrolli eesmärk on saada teavet joogivee vastavusest kõikidele määruse paragrahvides 4, 5 ja 6 toodud kvaliteedinäitajatele, välja arvatud radioloogilised näitajad, mida tuleb määrata joogiveekäitleja poolt iga kümne aasta tagant.»;

11) paragrahvi 8 lõike 5 tabeli teise rea kolmandas veerus asendatakse sõna «kolme» sõnaga «kümne»;

12) paragrahvi 8 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kui puuduvad andmed joogiveeallika radioloogiliste näitajate kohta, tuleb need määrata veekäitleja poolt enne joogiveeallika kasutusele võttu.»;

14) paragrahvi 9 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tervisekaitsetalituse loal võib joogivee käitleja vähendada § 8 lõikes 5 nõutud mõnede näitajate osas tavakontrolli sagedust, kui kahe järjestikuse aasta jooksul tehtud uuringute tulemuste põhjal on selle näitaja osas piirsisalduse ületamine ebatõenäoline.»;

15) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui rakendatud abinõud ei anna tulemusi ning veega varustamine ei ole võimalik muul viisil, siis otsustab Tervisekaitseinspektsioon sellise vee edasise kasutamise vastavalt veeseadusele ja selle alusel kehtestatud sotsiaalministri määruse nõuetele ning teavitab sellest veekäitlejaid ning tarbijaid.»;

16) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kiirguskeskus hindab elanike ja elanikkonna vaatlusrühmade efektiivdooside tulemusi ja radionukliidide sissevõtust põhjustatud dooside doosikoefitsiendi väärtusi vastavalt «Kiirgusseaduse» §-le 42 ning teavitab tulemustest Tervisekaitseinspektsiooni.»;

17) paragrahvi 11 lõiget 6 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) radioloogilised näitajad.»;

18) paragrahvi 12 lõikes 2 asendatakse sõna «radioaktiivsuse» sõnaga «radioloogiliste»;

19) paragrahvi 13 lõikes 3 asendatakse number 5 numbriga 6;

20) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Määruse § 8 lõikes 11 sätestatud nõudeid rakendatakse tegutsevatele veekäitlejatele alates 30. juulist 2008. a.»

Minister Jaak AAB
Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json