Teksti suurus:

Kaitseliidu poolt kaitsejõudude õppe- ja harjutuskohtade kasutamise korra kinnitamine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:RTL 1999, 109, 1401

Kaitseliidu poolt kaitsejõudude õppe- ja harjutuskohtade kasutamise korra kinnitamine

Vastu võetud 28.06.1999 nr 2

Kaitseliidu seaduse (RT I 1999, 18, 300) paragrahvi 21 lõike 3 alusel määran:

Kinnitada «Kaitseliidu poolt kaitsejõudude õppe- ja harjutuskohtade kasutamise kord» (lisatud)

Minister Jüri LUIK

Kantsler Tarmo MÄND

Kinnitatud
kaitseministri 28. juuni 1999. a määrusega nr 2

KAITSELIIDU POOLT KAITSEJÕUDUDE ÕPPE- JA HARJUTUSKOHTADE KASUTAMISE KORD

1. Kaitseliidu üksused kasutavad kaitseväe õppe- ja harjutuskohti vastavalt Kaitsejõudude väljaõppekavale, õppe- või harjutuskoha kasutamiseks kehtestatud üldistele nõuetele ja korrale ning Kaitsejõudude Peastaabi ülema poolt kinnitatud laskeväljaõppe eeskirjale.

2. Kaitseliidu Peastaap esitab Kaitseliidu väljaõppekava Kaitsejõudude Peastaabile kooskõlastamiseks üks kuu enne selle kinnitamist Kaitseliidus. Kaitseliidu väljaõppekavas esitatakse:

2.1. planeeritava väljaõppe liik;

2.2. väljaõppe koht;

2.3. väljaõppe aeg;

2.4 väljaõppe läbiviimise eest vastutava isiku andmed;

2.5 väljaõppes osalejate arv.

3. Kaitsejõudude Peastaap esitab oma seisukoha väljaõppekava suhtes kümne tööpäeva jooksul. Väljaõppekavas esitatu mittekooskõlastamise korral esitab Kaitsejõudude Peastaap Kaitseliidu Peastaabile ettepanekud väljaõppekava muutmiseks.

4. Harjutuste täpne läbiviimise ajakava kinnitatakse õppe- või harjutuskoha nädalakavaga.

5. Harjutust planeeriva maleva ülem koostab harjutuskäsu, mille esitab vähemalt viis tööpäeva enne nädalakava koostamist nõusoleku saamiseks õppe- või harjutuskoha volitatud asutuse ülemale. Harjutuskäsus sätestatakse:

5.1. harjutuse toimumise aeg ja koht;

5.2. harjutava üksuse nimetus ning harjutusel kasutatavad tehnilised abivahendid;

5.3. harjutuse eesmärk;

5.4. harjutuse läbiviija;

5.5. harjutuse läbiviimisele esitatavad nõuded.

6. Harjutuskäsu vormi kinnitab Kaitseliidu Peastaabi ülem kooskõlastatult Kaitsejõudude Peastaabi ülemaga.

Minister Jüri LUIK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json