Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskuste moodustamisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 35, 275

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskuste moodustamisega

Vastu võetud 16.06.2005 nr 137

Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 2002, 13, 81; 61, 375; 63, 387; 102, 603; 2004, 27, 177; 34, 236) § 9 lõike 3, «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2004, 59, 414; 84, 568; 89, 604; 2005, 25, 193) § 11 lõike 7 ja «Maksukorralduse seaduse» (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341; 71, 472; 82, 554; 88, 591; 2004, 2, 7; 28, 188 ja 189; 30, 208; 45, 319; 56, 403; 84, 568 ja 569; 2005, 13, 66; 25, 193) § 17 lõike 1, § 66 lõike 5 ja § 69 lõike 4, «Tolliseaduse» (RT I 2004, 28, 188) § 52 lõike 5 ja § 58 lõike 3 ning «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163; 34, 236; 2005, 5, 16) § 41 lõike 5 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 1999. a määruse nr 444 «Eri käitlemisvaldkondades tunnustamisele kuuluvate käitlemisettevõtete liikide loetelu ja nende tunnustamise menetluse kord» muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 1999. a määruse nr 444 «Eri käitlemisvaldkondades tunnustamisele kuuluvate käitlemisettevõtete liikide loetelu ja nende tunnustamise menetluse kord» (RT I 2000, 2, 14; 2002, 28, 164; 103, 607) § 3 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad «Maksuameti kohaliku asutuse» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskuse».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2000. a määruse nr 89 «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord» muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2000. a määruse nr 89 «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord» (RT I 2000, 24, 134) §-des 3–6, § 7 punktis 4, §-des 8 ja 9 ning lisas asendatakse sõnad «Maksuamet» ja «maksuameti kohalik asutus» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskus» vastavas käändes.

§ 3. Vabariigi Valitsuse 14. mai 2002. a määruse nr 157 «Kolmandale isikule «Maksukorralduse seaduses» sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord» muutmine

Vabariigi Valitsuse 14. mai 2002. a määruse nr 157 «Kolmandale isikule «Maksukorralduse seaduses» sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord» (RT I 2002, 42, 270; 2003, 89, 600) § 3 lõikes 2 ja § 4 lõikes 2 asendatakse sõnad «piirkondlikule maksukeskusele» sõnadega «maksu- ja tollikeskusele».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 ««Maksukohustuslaste registri» asutamine ja registri pidamise põhimäärus» muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 ««Maksukohustuslaste registri» asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2002, 68, 408; 2003, 89, 599) § 15 lõikes 1, § 17 lõikes 4, § 21 lõikes 1, § 22 lõikes 2 ning § 24 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad «piirkondlik maksukeskus» sõnadega «maksu- ja tollikeskus» vastavas käändes.

§ 5. Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 147 «Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamise täiendavad juhised» muutmine

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 147 «Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamise täiendavad juhised» (RT I 2004, 35, 241; 86, 592) § 1 lõigetes 1 ja 2, § 4 lõikes 3, § 6 lõikes 3 ning § 7 lõikes 2 asendatakse sõna «tolliinspektuur» sõnadega «maksu- ja tollikeskus» vastavas käändes.

§ 6. Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 148 «Kaitsejõudude, piirivalve, päästemeeskonna, rahvusvahelise sõjalise peakorteri, välisriigi relvajõudude ja tsiviilkoosseisu ja nende liikme ning julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba tolliformaalsuste teostamise kord» muutmine

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 148 «Kaitsejõudude, piirivalve, päästemeeskonna, rahvusvahelise sõjalise peakorteri, välisriigi relvajõudude ja tsiviilkoosseisu ja nende liikme ning julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba tolliformaalsuste teostamise kord» (RT I 2004, 35, 242) § 5 lõikes 1 ja §-s 8 asendatakse sõna «tolliinspektuur» sõnadega «maksu- ja tollikeskus» vastavas käändes.

§ 7. Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 2004. a määruse nr 159 «Eksporditoetuse andmise täpsem kord» muutmine

Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 2004. a määruse nr 159 «Eksporditoetuse andmise täpsem kord» (RT I 2004, 38, 260) § 2 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Põllumajandustooted, mille kohta taotletakse eksporditoetust (edaspidi kaubad), deklareeritakse järgmistes eksporditolliasutustes:
1) Põhja maksu- ja tollikeskus: Sadamate Tollipunkti Vanasadama Teeninduskeskuses, Muuga Tollipunkti Veose Teeninduskeskuses;
2) Lääne maksu- ja tollikeskus: Saare maksu- ja tollibüroos, Pärnu maksu- ja tollibüroos;
3) Lõuna maksu- ja tollikeskus: Tartu maksu- ja tollibüroos; Põlva maksu- ja tollibüroos;
4) Ida maksu- ja tollikeskus: Narva maksu- ja tollibüroos, Rakvere maksu- ja tollibüroos.»

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2005. a.

Keskkonnaminister
peaministri ülesannetes Villu REILJAN

Rahandusminister Aivar SÕERD

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json