Teksti suurus:

Avanduse valla ja Väike-Maarja valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2005, 37, 292

Avanduse valla ja Väike-Maarja valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 16.06.2005 nr 141

Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808; 1999, 93, 833; 2002, 34, 207; 2004, 56, 399) § 3 lõike 1, § 6 lõike 5 ja § 71 lõigete 2 ja 3 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrusega nr 313 «Kohaliku omavalitsuse üksuste loetelu ühinemispiirkondade kaupa» (RT I 2004, 73, 513) ja Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 «Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord»(RT I 2004, 82, 550).

§1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

Avanduse valla ja Väike-Maarja valla ühinemisel moodustatakse uus kohaliku omavalitsuse üksus Väike-Maarja vald.

§2. Piiri kehtestamine

Moodustatava Väike-Maarja valla piiriks kehtestatakse seniste Avanduse valla ja Väike-Maarja valla piir, välja arvatud seniste Avanduse valla ja Väike-Maarja valla vaheline piir.

§3. Muudatuste tegemine katastrikaardil

Maa-amet kannab muudatused katastrikaardile.

§4. Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

(1) Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 kinnitatud «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistus» (RT I 1995, 40, 567; 53, 855; 1996, 55, 997; 76, 1346; 1997, 74, 1236; 1998, 56, 842; 96, 1516; 1999, 31, 427; 45, 522; 52, 564 ja 568; 53, 579; 57, 606; 64, 643; 2002, 62, 382, 383, 384, 385 ja 386) jäetakse Lääne-Viru maakonna valdade loetelust välja sõna «Avanduse».

(2) Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määrusega nr 244 kinnitatud «Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistus» (RT I 1997, 95/96, 1577; 99, 1604; 1998, 56, 842; 60, 955; 96, 1516; 112, 1853; 1999, 22, 345; 31, 427; 45, 522; 52, 564 ja 568; 53, 579; 57, 606; 2000, 91, 596; 2001, 100, 652 ja 653; 2002, 62, 382, 383, 384, 385 ja 386; 105, 620; 2003, 83, 566; 2005, 28, 204) tehakse järgmised muudatused:

1) Lääne-Viru maakonna vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistust jäetakse välja sõnad:
«AVANDUSE vald
Alevikud
Simuna
Külad
Avanduse
Hirla
Imukvere
Kurtna
Kärsa
Käru
Määri
Nadalama
Orguse
Võivere»

2) vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistu sõnastatakse Lääne-Viru maakonna Väike-Maarja valla osas järgmiselt:
«Alevikud
Kiltsi
Simuna
Väike-Maarja
Külad
Aavere
Aburi
Avanduse
Avispea
Ebavere
Eipri
Hirla
Imukvere
Koonu
Kurtna
Kännuküla
Kärsa
Käru
Liivaküla
Määri
Müüriku
Nadalama
Nõmme
Orguse
Pandivere
Pikevere
Pudivere
Raeküla
Raigu
Rastla
Triigi
Uuemõisa
Vao
Varangu
Vorsti
Võivere
Äntu
Ärina».

§5. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

(2) Paragrahvid 1 ja 4 jõustuvad Väike-Maarja Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Keskkonnaminister
peaministri ülesannetes Villu REILJAN

Regionaalminister Jaan ÕUNAPUU

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json