Teksti suurus:

Jõhvi linna ja Jõhvi valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2005, 37, 291

Jõhvi linna ja Jõhvi valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 16.06.2005 nr 140

Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808; 1999, 93, 833; 2002, 34, 207; 2004, 56, 399) § 3 lõike 1, § 6 lõike 5 ja § 71 lõigete 2 ja 3 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrusega nr 313 «Kohaliku omavalitsuse üksuste loetelu ühinemispiirkondade kaupa» (RT I 2004, 73, 513) ja Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 «Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord» (RT I 2004, 82, 550).

§1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

Jõhvi linna ja Jõhvi valla ühinemisel moodustatakse uus kohaliku omavalitsuse üksus Jõhvi vald.

§2. Piiri kehtestamine

Moodustatava Jõhvi valla piiriks kehtestatakse seniste Jõhvi linna ja Jõhvi valla piir, välja arvatud seniste Jõhvi linna ja Jõhvi valla vaheline piir.

§3. Asula liigi kehtestamine

Jõhvi linna kui asula liigiks kehtestatakse vallasisene linn.

§4. Lahkmejoone määramine

Jõhvi kui vallasisese linna lahkmejooneks määratakse senise Jõhvi linna piir.

§5. Muudatuste tegemine katastrikaardil

Maa-amet kannab muudatused katastrikaardile.

§6. Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

(1) Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 kinnitatud «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistus» (RT I 1995, 40, 567; 53, 855; 1996, 55, 997; 76, 1346; 1997, 74, 1236; 1998, 56, 842; 96, 1516; 1999, 31, 427; 45, 522; 52, 564 ja 568; 53, 579; 57, 606; 64, 643; 2002, 62, 382, 383, 384, 385 ja 386) jäetakse Ida-Viru maakonna linnade loetelust välja sõna «Jõhvi».

(2) Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määrusega nr 244 kinnitatud «Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistut» (RT I 1997, 95/96, 1577; 99, 1604; 1998, 56, 842; 60, 955; 96, 1516; 112, 1853; 1999, 22, 345; 31, 427; 45, 522; 52, 564 ja 568; 53, 579; 57, 606; 2000, 91, 596; 2001, 100, 652 ja 653; 2002, 62, 382, 383, 384, 385 ja 386; 105, 620; 2003, 83, 566; 2005, 28, 204) täiendatakse Ida-Viru maakonna Jõhvi valla osas enne sõna «Alevikud» sõnadega:
«Vallasisesed linnad
Jõhvi».

§7. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

(2) Paragrahvid 1 ja 6 jõustuvad Jõhvi Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Keskkonnaminister
peaministri ülesannetes Villu REILJAN

Regionaalminister Jaan ÕUNAPUU

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json