Teksti suurus:

Lehtse valla, Saksi valla ja Tapa linna haldusterritoriaalse korralduse ja Kadrina valla piiri muutmine ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2005, 37, 290

Lehtse valla, Saksi valla ja Tapa linna haldusterritoriaalse korralduse ja Kadrina valla piiri muutmine ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 16.06.2005 nr 139

Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808; 1999, 93, 833; 2002, 34, 207; 2004, 56, 399) § 3 lõike 1, § 6 lõike 5 ja § 71 lõigete 2, 3 ja 5 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrusega nr 313 «Kohaliku omavalitsuse üksuste loetelu ühinemispiirkondade kaupa» (RT I 2004, 73, 513) ja Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 «Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord»(RT I 2004, 82, 550).

§1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

Lehtse valla, Saksi valla (välja arvatud Kiku, Pariisi ja Salda küla) ja Tapa linna ühinemisel moodustatakse uus kohaliku omavalitsuse üksus Tapa vald.

§2. Kadrina valla piiri muutmine

Kadrina valla piiri muudetakse senise Saksi valla kolme küla – Kiku, Pariisi ja Salda – territooriumi arvamisega Kadrina valla koosseisu.

§3. Piiri kehtestamine

Moodustatava Tapa valla piiriks on §-s 2 märgitud piiri muutmise tulemusel määratud piir ja seniste Lehtse valla ja Tapa linna piir, välja arvatud seniste Tapa linna, Lehtse valla ja Saksi valla vahelised piirid.

§4. Asula liigi kehtestamine

Tapa linna kui asula liigiks kehtestatakse vallasisene linn.

§5. Lahkmejoone määramine

Tapa kui vallasisese linna lahkmejooneks määratakse senise Tapa linna ja senise Lehtse valla ja senise Saksi valla vaheline piir.

§6. Maakondliku kuuluvuse määramine

Moodustatav Tapa vald kuulub Lääne-Viru maakonda.

§7. Muudatuste tegemine katastrikaardil

Maa-amet kannab muudatused katastrikaardile.

§8. Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

(1) Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 kinnitatud «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistus» (RT I 1995, 40, 567; 53, 855; 1996, 55, 997; 76, 1346; 1997, 74, 1236; 1998, 56, 842; 96, 1516; 1999, 31, 427; 45, 522; 52, 564 ja 568; 53, 579; 57, 606; 64, 643; 2002, 62, 382, 383, 384, 385 ja 386) tehakse järgmised muudatused:

1) Järva maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõna «Lehtse»;

2) Lääne-Viru maakonna linnade loetelust jäetakse välja sõna «Tapa»;

3) Lääne-Viru maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõna «Saksi» ja valdade loetelu täiendatakse pärast sõna «Tamsalu» sõnaga «Tapa».

(2) Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määrusega nr 244 kinnitatud «Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistus» (RT I 1997, 95/96, 1577; 99, 1604; 1998, 56, 842; 60, 955; 96, 1516; 112, 1853; 1999, 22, 345; 31, 427; 45, 522; 52, 564 ja 568; 53, 579; 57, 606; 2000, 91, 596; 2001, 100, 652 ja 653; 2002, 62, 382, 383, 384, 385 ja 386; 105, 620; 2003, 83, 566; 2005, 28, 204) tehakse järgmised muudatused:

1) Järva maakonna vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistust jäetakse välja sõnad:
«LEHTSE vald
Alevikud
Lehtse
Külad
Jootme
Jäneda
Kuru
Kõrveküla
Linnape
Läpi
Läste
Patika
Pruuna
Rabasaare
Raudla
Rägavere
Räsna
Tõõrakõrve»

2) Lääne-Viru maakonna vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistust jäetakse välja sõnad:
«SAKSI vald
Külad
Imastu
Karkuse
Kiku
Loksu
Lokuta
Moe
Nõmmküla
Näo
Pariisi
Piilu
Saiakopli
Saksi
Salda
Vahakulmu»

3) Lääne-Viru maakonna vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistut täiendatakse pärast sõna «Võhmuta» järgmise loeteluga:
«TAPA vald
Vallasisesed linnad
Tapa
Alevikud
Lehtse
Külad
Imastu
Jootme
Jäneda
Karkuse
Kuru
Kõrveküla
Linnape
Loksu
Lokuta
Läpi
Läste
Moe
Nõmmküla
Näo
Patika
Piilu
Pruuna
Rabasaare
Raudla
Rägavere
Räsna
Saiakopli
Saksi
Tõõrakõrve
Vahakulmu»

4) Lääne-Viru maakonna Kadrina valla külade loetelu sõnastatakse järgmiselt:
«Külad
Ama
Arbavere
Hõbeda
Härjadi
Jõepere
Jõetaguse
Kadapiku
Kallukse
Kihlevere
Kiku
Kõrveküla
Lante
Leikude
Loobu
Läsna
Mõndavere
Mäo
Neeruti
Ohepalu
Pariisi
Põima
Ridaküla
Rõmeda
Salda
Tirbiku
Tokolopi
Udriku
Uku
Undla
Vaiatu
Vandu
Viitna
Vohnja
Võduvere
Võipere».

§9. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

(2) Paragrahvid 1, 2 ja 8 jõustuvad Tapa valla ja Kadrina valla volikogude valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Keskkonnaminister
peaministri ülesannetes Villu REILJAN

Regionaalminister Jaan ÕUNAPUU

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json