Teksti suurus:

Tamsalu linna ja Tamsalu valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2005, 37, 289

Tamsalu linna ja Tamsalu valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 16.06.2005 nr 138

(õ) 21.10.2005 15:30

Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808; 1999, 93, 833; 2002, 34, 207; 2004, 56, 399) § 3 lõike 1, § 6 lõike 5 ja § 71 lõigete 2 ja 3 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrusega nr 313 «Kohaliku omavalitsuse üksuste loetelu ühinemispiirkondade kaupa» (RT I 2004, 73, 513) ja Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 «Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord» (RT I 2004, 82, 550).

§ 1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

Tamsalu linna ja Tamsalu valla ühinemisel moodustatakse uus kohaliku omavalitsuse üksus Tamsalu vald.

§ 2. Piiri kehtestamine

Moodustatava Tamsalu valla piiriks on senise Tamsalu valla piir, välja arvatud senise Tamsalu linna ja Tamsalu valla vaheline piir.

§ 3. Asula liigi kehtestamine

Tamsalu linna kui asula liigiks kehtestatakse vallasisene linn.

§ 4. Lahkmejoone määramine

Tamsalu kui vallasisese linna lahkmejooneks määratakse senise Tamsalu linna ja senise Tamsalu valla vaheline piir.

§ 5. Muudatuste tegemine katastrikaardil

Maa-amet kannab muudatused katastrikaardile.

§ 6. Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

(1) Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine» (RT I 1995, 40, 567; 53, 855; 1996, 55, 997; 76, 1346; 1997, 74, 1236; 1998, 56, 842; 96, 1516; 1999, 31, 427; 45, 522; 52, 564 ja 568; 53, 579; 57, 606; 64, 643; 2002, 62, 382, 383, 384, 385 ja 386) preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808; 1999, 93, 833; 2002, 34, 207; 2004, 56, 399) paragrahvi 3 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:».

(2) Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 kinnitatud «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistus» jäetakse Lääne-Viru maakonna linnade loetelust välja sõna «Tamsalu».

(3) Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määrusega nr 244 kinnitatud «Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistut» (RT I 1997, 95/96, 1577; 99, 1604; 1998, 56, 842; 60, 955; 96, 1516; 112, 1853; 1999, 22, 345; 31, 427; 45, 522; 52, 564 ja 568; 53, 579; 57, 606; 2000, 91, 596; 2001, 100, 652 ja 653; 2002, 62, 382, 383, 384, 385 ja 386; 105, 620; 2003, 83, 566; 2005, 28, 204) täiendatakse Lääne-Viru maakonna Tamsalu valla osas enne sõna «Alevikud» sõnadega:
«Vallasisesed linnad
Tamsalu».

§ 7. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

(2) Paragrahvid 1 ja 6 jõustuvad Tamsalu Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Keskkonnaminister
peaministri ülesannetes Villu REILJAN

Regionaalminister Jaan ÕUNAPUU

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

Õiend

Muudetud metaandmetes teksti liik algtekst, terviktekstiks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json