Teksti suurus:

Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:

Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise täpsem kord

Vastu võetud 20.04.2004 nr 46
RTL 2004, 48, 828
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.06.2005/64 RTL 2005, 67, 957 01.07.2005

Määrus kehtestatakse “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” (RT I 2004, 24, 163; 34, 236; 2005, 5, 16) § 55 lõike 4 alusel ning kooskõlas Euroopa Komisjoni määrusega 2220/1985/EMÜ, millega kehtestatakse põllumajandustoodete tagatissüsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad (EÜT L 205, 03.08.1985, lk 5–11).
[RTL 2005, 67, 957 – jõust. 01.07.2005]

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nende tagatiste, mille andmine on Euroopa Liidu määrustest tulenevalt teatud turukorraldusabinõude rakendamise korral kohustise täitmise tagamiseks kohustuslikud, esitamise, kasutamise ja vabastamise täpsem kord.

§ 2.  Tagatiste esitamine

  (1) Tagatise esitab isik PRIA-le garantiina või deposiidina, märkides ära,millise kohustise täitmiseks tagatis esitatakse.

  (2) [Kehtetu – RTL 2005, 67, 957 - jõust. 01.07.2005]

  (3) PRIA sõlmib garantii andjaga koostöölepingu.

  (4) Tagatise esitamisel deposiidina teeb isik sissemakse PRIA tagatiste pangakontole.

  (5) Sissemakse tegemisel tagatiste pangakontole tuleb maksekorraldusele märkida:
  1) maksja nimi ja registrikood, füüsilise isiku korral tema ees- ja perekonnanimi ning isikukood või sünniaeg;
  2) makse saajana Rahandusministeerium ning tagatiste pangakonto number kindlaksmääratud pangas;
  3) makse sõnaline selgitus, millise kohustise täitmise tagamiseks tagatis esitatakse;
  4) kui tagatise maksja on kolmas isik, siis isiku, kelle eest tagatis esitatakse, nimi ja registrikood, füüsilise isiku korral tema ees- ja perekonnanimi ning isikukood või sünniaeg;
  5) viitenumber;
  6) summa.

  (6) PRIA loeb deposiidina esitatud tagatise aktsepteerituks, kui on tõendatud summa laekumises tagatiste pangakontole või garantiidokumendi kohta selle aktsepteerimisest märke tegemisest.

  (7) PRIA loeb antud garantii piisavaks, kui see kehtib pärast tagatava taotlusega seotud kõigi nõuete täitmise lõpptähtaega veel ühe kuu jooksul.
[RTL 2005, 67, 957 - jõust. 01.07.2005]

§ 3.  Tagatise kasutamine ja vabastamine

  (1) Tagatisi kasutatakse ja vabastatakse Euroopa Liidu asjakohastes määrustes ettenähtud korras.

  (2) PRIA vabastatab tagatise kohustise täitmise tagamise vajaduse äralangemisel.

  (3) Tagatis vabastatakse ennetähtaegselt, kui garantii andja ei ole enam usaldatav tagama kohustise täitmist.

  (4) Garantiina esitatud tagatise ennetähtaegsest vabastamisest teavitab PRIA tagatise esitajat kirjalikult kümne päeva jooksul tagatise vabastamise päevast alates.
[RTL 2005, 67, 957 - jõust. 01.07.2005]

§ 4.  Tagatise tagastamine

  Deposiidina esitatud tagatise summa tagastab PRIA tagatise esitaja taotluse alusel pärast tagatise vabastamist.

  (2) Garantiidokumendi tagastab PRIA garantii andja taotluse alusel pärast tagatise vabastamist.
[RTL 2005, 67, 957 - jõust. 01.07.2005]

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2004. a 1. mail.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json