Teksti suurus:

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 37, 284

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 15.06.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. juuni 2005. a otsusega nr 866

I. Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses (RT I 2004, 32, 227) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud abinõud on riigiabi Euroopa Ühenduse asutamislepingu (edaspidi asutamisleping) artikli 87 lõike 1 tähenduses ning vähese tähtsusega abi.»

§ 2. Paragrahvi 35 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna «kõlviku» sõnaga «põllumassiivi».

§ 3. Paragrahvi 40 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maaparandusühistu toetus on rahaline abi, millega osaliselt hüvitatakse maaparandusühistu tegutsemise esimese majandusaasta asutamiskulud ja halduskulud ning kahe järgneva majandusaasta halduskulud.»

§ 4. Paragrahvi 51 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) laen maapiirkonnas tegutsevale ettevõtjale krediidiasutuse kaudu;».

§ 5. Seadust täiendatakse peatükiga 51 järgmises sõnastuses:

«51. peatükk
VÄHESE TÄHTSUSEGA ABI

§ 661. Vähese tähtsusega põllumajanduslik abi

Vähese tähtsusega põllumajanduslikku abi võib anda, kui see vastab Euroopa Komisjoni määruses 1860/2004/EÜ, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohandamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandus- ja kalandussektoris (ELT L 325, 28.10.2004, lk 4–9), sätestatud tingimustele.

§ 662. Maaelu arenguks antav vähese tähtsusega abi

Vähese tähtsusega abi maamajandustegevuse, maapiirkonna infrastruktuuri ja elukeskkonna arenguks võib anda, kui see vastab konkurentsiseaduses sätestatud tingimustele.

§ 663. Vähese tähtsusega abi määramise ja maksmise kord

(1) Kui käesoleva seaduse §-des 661 ja 662 nimetatud vähese tähtsusega abi annab riik, kehtestab vähese tähtsusega abi taotlemise ja taotluse menetlemise korra ning taotluse vormi põllumajandusminister. Nimetatud korras nähakse ette abi saamiseks esitatavad nõuded, määratud tähtpäevaks esitatava taotluse esitamise tähtpäev ning taotluse läbivaatamise ja kontrollimise ning abi määramise ja maksmise tähtajad ja kord.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vähese tähtsusega abi määramise, maksmise ja taotluse rahuldamata jätmise otsuse ning muud abi andmisega seotud otsused teeb PRIA.

(3) Kui käesoleva seaduse §-des 661 ja 662 nimetatud vähese tähtsusega abi annab sihtasutus, kehtestab vähese tähtsusega abi taotlemise ja taotluse menetlemise korra ning taotluse vormi sihtasutuse nõukogu. Nimetatud korras nähakse ette vähese tähtsusega abi saamiseks esitatavad nõuded, taotluse esitamise tähtpäev ning taotluse läbivaatamise ja kontrollimise ning vähese tähtsusega abi määramise ja maksmise tähtajad ja kord.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud vähese tähtsusega abi määramise ja maksmise otsuse, taotluse rahuldamata jätmise otsuse ning muud abi andmisega seotud otsused teeb sihtasutus.

(5) Kui käesoleva seaduse alusel tehtud otsus piirab isiku õigusi või paneb talle kohustusi, saadetakse otsuse ärakiri või väljavõte isikule otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga või taotleja nõusolekul taotleja taotluses näidatud elektronposti aadressil. Muude otsuste kohta avaldatakse teave PRIA või sihtasutuse veebilehel otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul.»

§ 6. Paragrahvi 74 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) täidab «Eesti maaelu arengukava (2004–2006)» raames seirekomisjoni ülesandeid;».

§ 7. Seaduse 9. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Paragrahvi 77 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) käesoleva seaduse 2., 4. ja 51. peatükis nimetatud toetuste saamiseks kehtestatud nõuete täitmise üle, kui abi annab riik, PRIA;».

§ 9. Paragrahvi 85 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sihtasutus esitab Põllumajandusministeeriumile iga aasta 1. aprilliks aruande käesoleva seaduse §-s 51 ja § 64 lõikes 1 nimetatud põllumajandusliku riigiabi kohta. Aruanne esitatakse paberkandjal ja elektrooniliselt Euroopa Komisjoni määrusega 794/2004/EÜ, millega rakendatakse EL Nõukogu määrust 659/1999/EÜ, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (ELT L 140, 30.04.2004, lk 1–134), kehtestatud vormide kohaselt.

(2) Põllumajandusministeerium koostab PRIA andmete alusel aruanded käesoleva seaduse § 3 lõike 1 punktide 1–13 ja § 61 lõike 1 alusel antud toetuste kohta vastavalt Euroopa Komisjoni määruses 794/2004/EÜ sätestatule ning edastab need koos käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruandega Euroopa Komisjonile.»

§ 10. Seadust täiendatakse §-ga 851 järgmises sõnastuses:

« § 851. Vähese tähtsusega põllumajandusliku abi andmise üle arvestuse pidamine ja aruandlus

PRIA ja sihtasutus peavad arvestust vähese tähtsusega põllumajandusliku abi saajate ja neile antud abi suuruse üle ning esitavad abisaajate andmed Põllumajandusministeeriumile 1. aprilliks. Põllumajandusministeerium säilitab ja edastab saadud andmed Euroopa Komisjoni määruses 1860/2004/EÜ sätestatud korras.»

§ 11. Paragrahvi 86 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesoleva seaduse § 3 lõike 1 punktides 1–13 ja 4. peatükis nimetatud toetuste taotlejate ja toetuste ja 51. peatükis nimetatud PRIA kaudu antava vähese tähtsusega abi ja abi saajate ning struktuuritoetuse seaduse (RT I 2003, 82, 552; RT I 2005, 279) alusel PRIA kaudu antavate toetuste, toetuste taotlejate ja toetuste saajate andmed kantakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (RT I 2004, 24, 163; 34, 236; 2005, 5, 16) alusel ja korras peetavasse põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.»

§ 12. Paragrahvi 93:

1) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Maaparandusühistu, kes viib vastavalt maaparandusseaduse § 83 lõikele 1 oma põhikirja kooskõlla maaparandusseaduses ühistu põhikirjale esitatud nõuetega, võib maaparandusühistu toetuse andmise puhul taotleda põhikirja kooskõlla viimise aastal ja kahel järgneval majandusaastal tehtud halduskulude hüvitamist. Sellisel juhul käsitatakse maaparandusühistu põhikirja maaparandusseaduse sätetega kooskõlla viimise aastat maaparandusühistu asutamise aastana.»

§ 13. Paragrahvi 94 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva seaduse 51. peatükki ning § 85 1 rakendatakse 2005. aasta 1. jaanuarist.»

II. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses (RT I 2004, 24, 163; 34, 236; 2005, 5, 16) tehakse järgmised muudatused:

§ 14. Paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Täiendavat otsetoetust on õigus taotleda isikul, kes kasvatab EL Nõukogu määruse 1782/2003/EÜ artiklis 141 ja lisas IX toodud loetelus nimetatud põllukultuuri või lisa XI punktides 3 ja 4 toodud loetelus nimetatud liiki seemet, välja arvatud hariliku herne (Pisum sativum L. (partim)) või põldoa (Vicia faba L. (partim) ) sertifitseeritud seemet, või veiseid või uttesid.»

§ 15. Paragrahvi 54 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Nõuandekeskuses võib konsulendina tegutseda isik, kellele on kutseseaduse (RT I 2001, 3, 7; 2002, 61, 375; 2003, 13, 68; 83, 559) alusel ja korras omistatud konsulendi kutsekvalifikatsioon. Nõuandekeskuses ei tohi konsulendina tegutseda veterinaarravimite, mineraalväetiste, taimekaitsevahendite või põllumajandustehnika müügi või põllumajandussaaduste kokkuostu alal tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja või tema ettevõtte töötaja ning sellisel tegevusalal tegutseva äriühingu juhatuse liige või äriühingut juhtima õigustatud muu isik ja äriühingu töötaja ning Põllumajandusministeeriumi või tema valitsemisalas oleva valitsusasutuse ametnik või maaparanduse järelevalvetöötaja.»

§ 16. Paragrahvi 55 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) garantiina.»

§ 17. Paragrahvi 63:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide täitmise üle teostavad vastavalt oma pädevusele PRIA, Veterinaar- ja Toiduamet, Taimetoodangu Inspektsioon, Tarbijakaitseamet, Põllumajandusuuringute Keskus, Maksu- ja Tolliamet, riigi ja kohaliku omavalitsuse keskkonnajärelevalve asutused, käesoleva seaduse § 54 lõikes 2 nimetatud mittetulundusühing ning alkoholiseaduse §-s 49 sätestatud järelevalveasutused.»;

2) lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Nimetatud kontrolli puhul on eriasutuseks PRIA selleks määratud struktuuriüksus ning eriasutuse ülesandeid täidab Maksu- ja Tolliameti selleks määratud struktuuriüksus vastavalt oma pädevusele.»

§ 18. Paragrahvi 66 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alustele nõutakse maaelu arengu toetus tagasi, kui:
1) toetusraha ei ole kasutatud sihipäraselt ja rikkumise kõrvaldamiseks määratud tähtpäevaks ei ole toetusraha kasutamist nõuetekohaseks viidud või rikkumist ei saa kõrvaldada või ei ole täidetud nõuded, mida peab täitma pärast toetusraha saamist;
2) ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks on jäetud tähtpäevaks täitmata;
3) toetuse saaja ei võimalda järelevalvet teostada;
4) toetuse saaja ei ole täitnud teisi toetuse saamise aluseks olevaid tingimusi.»

§ 19. Paragrahvi 72 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva seaduse §-s 68 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on vastavalt oma pädevusele Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet või Veterinaar- ja Toiduamet. Käesoleva seaduse §-des 69 ja 71 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. Käesoleva seaduse §-s 70 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on vastavalt oma pädevusele Taimetoodangu Inspektsioon, Veterinaar- ja Toiduamet või jaemüügi etapis Tarbijakaitseamet.»

§ 20. Seadust täiendatakse §-ga 751 järgmises sõnastuses:

« § 751. Atesteeritud konsulentide tegutsemine nõuandekeskuses

Enne 2005. aasta 1. juulit kehtinud korras atesteeritud konsulent võib tegutseda nõuandekeskuses konsulendina kuni atesteerimisotsuses sätestatud tähtpäevani.»

III. Maaparandusseaduses (RT I 2003, 15, 84; 2004, 32, 227) tehakse järgmised muudatused:

§ 21. Paragrahvi 81 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Enne käesoleva seaduse jõustumist ehitatud maaparandussüsteemi andmed kantakse maaparandussüsteemide registrisse 2007. aasta 1. jaanuariks.»

§ 22. Paragrahvi 83 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Enne käesoleva seaduse jõustumist asutatud mittetulundusühing, kelle üheks põhikirjaliseks eesmärgiks on maaparandushoid ja kes soovib käesoleva seaduse alusel jätkata tegevust maaparandusühistuna, peab oma põhikirja viima kooskõlla käesolevas seaduses ühistu põhikirjale esitatud nõuetega hiljemalt 2006. aasta 1. juuliks.»

IV. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduses (RT I 1997, 52, 834; 2001, 88, 531; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 591; 2005, 2, 4; 24, 180) tehakse järgmine muudatus:

§ 23. Paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Unimaguna ja kanepi kasvatamine narkootilise aine valmistamise eesmärgil on keelatud. Põllumajandusliku tootmise eesmärgil võib unimagunat ja kanepit kasvatada Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika asjakohase turukorraldusabinõu nõuete kohaselt.»

V. Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses (RT I 2003, 23, 145; 88, 591) tehakse järgmised muudatused:

§ 24. Paragrahvi 2:

1) lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse (RT I 2000, 82, 526; 2001, 42, 235; 88, 531; 2002, 16, 93; 56, 352; 96, 566) § 5 tähenduses» sõnadega «maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse (RT I 2004, 32, 227) § 6 tähenduses».

2) lõike 2 punktis 3 ning lõike 3 punktides 2 ja 3 asendatakse sõnad «§ 5 tähenduses» sõnadega «§ 6 tähenduses».

VI. § 25. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2005. aasta 1. juulil.

(2) Käesoleva seaduse § 17 punkt 1 jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json