Teksti suurus:

Vanemahüvitise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2005, 37, 285

Vanemahüvitise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.06.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. juuni 2005. a otsusega nr 867

§ 1. Vanemahüvitise seaduses (RT I 2003, 82, 549; 2005, 9, 34) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Hüvitis määratakse hüvitisele õiguse tekkimise päevast kuni ajani, mil täitub 455 päeva sünnitushüvitise määramisest, kui lapse ema on jäänud rasedus- ja sünnituspuhkusele vähemalt 30 kalendripäeva enne arsti määratud eeldatavat sünnitamiskuupäeva. Õigus hüvitisele väheneb nende päevade võrra, mille võrra lapse ema jäi rasedus- ja sünnituspuhkusele hiljem. Kui lapse emal ei olnud õigust sünnitushüvitisele, määratakse hüvitis lapse 14 kuu vanuseks saamise päevani.»;

2) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Isikule, kellele sünnitushüvitise või hüvitise määramisest on 2006. aasta 1. jaanuariks möödunud vähem kui käesoleva seaduse § 4 lõikes 4 toodud aeg, jätkatakse hüvitise maksmist kuni käesoleva seaduse § 4 lõikes 4 sätestatud ajani. Isikule, kelle õigus hüvitisele on 2005. aasta 31. detsembri seisuga lõppenud, jätkatakse arvates 2006. aasta 1. jaanuarist varemmääratud hüvitise maksmist kuni käesoleva seaduse § 4 lõikes 4 sätestatud ajani.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json