Teksti suurus:

Jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.07.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 37, 288

Jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.06.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. juuni 2005. a otsusega nr 870

I. Jäätmeseaduses (RT I 2004, 9, 52; 30, 208; 2005, 15, 87) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Jäätmekäitluskoha, kaasa arvatud prügila asukoht määratakse planeerimisseaduses (RT I 2002, 99, 579; 2004, 22, 148; 38, 258; 84, 572; 2005, 15, 87; 22, 150) sätestatud korras.»

§ 2. Seadust täiendatakse §-dega 261 ja 262 järgmises sõnastuses:

« § 261. Probleemtooteregister

(1) Probleemtooteregister on riiklik register andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158; 2004, 30, 204) tähenduses, kuhu koondatakse ning kus hoitakse ja töödeldakse Eestis toodetud, Eestisse sisseveetud ja Eestist väljaveetud probleemtoodete ja probleemtoodetest tekkinud jäätmete taaskasutamise andmeid.

(2) Probleemtooteregistri asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus andmekogude seaduses sätestatud korras.

(3) Probleemtooteregistrisse kantavad andmed, nende esitamise kord, registrikaardi vormid ja rahvusvahelistest kohustustest tulenev andmete edastamise kord kehtestatakse probleemtooteregistri põhimääruses.

§ 262. Elektri- ja elektroonikaseadmete romude kogumisel ja tootjale tagastamisel tekkinud kulude katmine

(1) Enne 2005. aasta 13. augustit turustatud kodumajapidamise elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud elektroonikaromude kokkukogumise ja taaskasutamise või kõrvaldamise kulud kannavad tootjad, kes turustavad vastavat liiki kodumajapidamise elektri- ja elektroonikaseadmeid hetkel, mil nendest elektroonikaromud tekivad, ühiselt. Tootjad kannavad kulud proportsionaalselt vastavalt oma turuosale vastavat liiki elektri- ja elektroonikaseadmete müügis.

(2) Enne 2005. aasta 13. augustit turustatud muude kui kodumajapidamise elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud elektroonikaromude, mis on asendatud uute samalaadsete seadmetega või sama funktsiooni täitvate seadmetega, kokkukogumise ja taaskasutamise või kõrvaldamise kulud kannab tootja, kes on müünud seadmed, millega elektroonikaromuks muutunud seadmed asendatakse.»

§ 3. Paragrahvi 67 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kohaliku omavalitsuse organ korraldab iseseisvalt või koostöös teiste kohaliku omavalitsuse organitega jäätmeveo eri- või ainuõiguse andmiseks konkursi konkurentsiseaduse alusel kehtestatud korras. Kohaliku omavalitsuse volikogu võib halduskoostöö seaduses (RT I 2003, 20, 117; 82, 552; 2004, 53, 367; 89, 603) sätestatud korras korraldatud jäätmeveo konkursiga seonduvate haldusülesannete täitmiseks volitada mittetulundusühingut, mille liige vastav kohaliku omavalitsuse üksus on ning mille liikmeteks saavad vastavalt põhikirjale olla ainult kohaliku omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksuste liit.»

§ 4. Paragrahvi 69 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest on vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse (RT I 2001, 85, 512; 2002, 61, 375; 2003, 73, 486; 2005, 15, 87) alusel antud keskkonnakompleksluba.»

II. Pakendiseaduses (RT I 2004, 41, 278; 89, 611) tehakse järgmised muudatused:

§ 5. Paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

« (41) Pakendit, millele on kehtestatud tagatisraha, ei pea tagasi võtma tagatisrahaga pakendisse pakendatud kaupa müüv isik, kui müügikoha suurus on alla 20 m2 ja see paikneb tiheasustusalal.

(42) Lõppkasutaja või tarbija on kohustatud pakendi ja pakendijäätmed tagastama tühjalt ja liigiti sordituna vastavalt kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjas kehtestatud korrale ja pakendiettevõtja või taaskasutusorganisatsiooni nõutele.»

§ 6. Paragrahvi 21:

1) täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Tagatisraha ei kehtestata:
1) eksporditud pakendile, kui selle väljavedu on tõendatud ekspordi tollideklaratsiooniga;
2) pakendile, mis toimetatakse Eestist teise liikmesriiki, sealhulgas pakend, mis toimetatakse välisreise tegeva vee- või õhusõiduki pardal reisijale kaasamüüdavaks kaubaks;
3) pakendile, mille maht on 3,0 liitrit või suurem, ja pakendile, mille maht on 0,1 liitrit või väikesem.»;

2) lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Tasutud tagatisraha tagastatakse, kui lõppkasutaja või tarbija viib mõistlikus koguses pakendi, millele on kehtestatud tagatisraha, kauba müügikohta või selle vahetus läheduses selleks ettenähtud kohta. Tagatisraha ei tagastata käesoleva seaduse § 23 lõikes 2 sätestatud juhul.»

§ 7. Paragrahvi 361 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesoleva seaduse § 23 lõiget 5 ja § 31 kohaldatakse alates 2005. aasta 1. oktoobrist.»

III. Pakendiaktsiisi seaduses (RT I 1997, 5/6, 31; 1999, 54, 583; 2000, 59, 381; 2001, 88, 531; 2003, 88, 591; 2004, 24, 165; 89, 611) tehakse järgmine muudatus:

§ 8. Paragrahvi 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) pakendi taaskasutamine – pakendi korduskasutus ja pakendijäätmete taaskasutus pakendiseaduse mõistes;».

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json