Teksti suurus:

Arder Väli teenistusest vabastamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1999, 114, 1504

Arder Väli teenistusest vabastamine

Vastu võetud 20.07.1999 nr 808

1. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608) paragrahvi 83 lõike 7 punkti 1, avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276) paragrahvi 84 punkti 3 ning paragrahvi 118 lõigete 1 ja 2 alusel ja kooskõlas töötajate distsiplinaarvastutuse seadusega (RT I 1993, 26, 441; 1995, 16, 228; 1998, 64/65, 1009) ning arvestades Lääne maavanema Arder Väli üldtunnustatud kõlblusnormidega ja ametnikele esitatavate eetiliste nõuetega vastuolus olevat käitumist ebakaines olekus maavalitsuste suvepäevadel Jõgevamaal Rannal 19. juunil 1999. a, millega Arder Väli pani toime kõrgemat riigiametnikku ja valitsusasutust diskrediteeriva vääritu teo avaliku teenistuse seaduse paragrahvi 84 punkti 3 tähenduses, määrata peaministri ettepanekul ja avaliku teenistuse seaduse paragrahvi 118 lõike 1 alusel Lääne maavanemale Arder Välile distsiplinaarkaristuseks teenistusest vabastamine vääritu teo eest.

2. Arder Välil anda vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvi 65 lõikele 1 teenistuse tõttu temale usaldatud vara ja Lääne Maavalitsuse asjaajamine üle peaministri poolt nimetatud Lääne maavanema kohusetäitjale.

3. Vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 831 lõikele 1 maksta Arder Välile hüvitust kuue kuu ametipalga ulatuses.

Peaminister Mart LAAR

Riigikantselei peadirektor riigisekretäri ülesannetes Meelis PIHEL