Teksti suurus:

Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 77 "Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord; registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.07.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 76, 1066

Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 77 "Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord; registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord" muutmine

Vastu võetud 21.06.2005 nr 75

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 11 lõike 2 ning Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 «Volituste andmine «Loomatauditõrje seadusest» ja «Loomakaitseseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» punkti 2 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruses nr 77 «Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord; registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord» (RTL 2003, 93, 1390; 2005, 18, 192) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

« (12) Lamba ja kitse üle arvestuse pidamine ning nende identifitseerimine ja registreerimine toimub vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määrusele 21/2004/EÜ, millega kehtestatakse lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteem ja muudetakse määrust nr 1782/2003/EÜ ja direktiive 92/102/EMÜ ning 64/432/EMÜ (Euroopa Liidu Teataja L 5, 9.01.2004, lk 8–17).»;

2) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Põllumajandusloom märgistatakse kõrvamärgi, tätoveeringu või Euroopa Liidu Nõukogu määruse 21/2004/EÜ lisa A lõikes 4 nimetatud identifitseerimisvahendiga.»;

3) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Veis märgistatakse kahe identse kõrvamärgiga, millel on põllumajanduslooma kordumatu ja eluaegne registreerimisnumber (edaspidi registrinumber). Kõrvamärk kinnitatakse veise kummassegi kõrva 20 päeva jooksul alates looma sündimise päevast.»;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

« (41) Lammas ja kits märgistatakse kuue kuu jooksul alates looma sündimise päevast või enne nimetatud tähtaja möödumist looma ühest karjast teise või tapamajja viimise korral.

(42) Lammas ja kits, keda peetakse Eestist teise Euroopa Liidu liikmesriiki toimetamiseks, märgistatakse ka Euroopa Liidu Nõukogu 21/2004/EÜ lisa A lõikes 4 nimetatud elektroonilise transponderiga.»;

5) paragrahvi 4 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 5 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 8 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Veise, lamba ja kitse kohta registrisse kantavate andmete muutumise korral täidab loomapidaja lisas 2 toodud vormi ja sea ühest karjast teise liikumise korral lisas 8 toodud vormi ning esitab selle registreerimiseks töötlejale seitsme päeva jooksul arvates asjakohase sündmuse toimumisest.»;

8) paragrahvi 8 lõike 2 teises lauses asendatakse sõnad «väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvasse riiki (edaspidi ühenduseväline riik)» sõnadega «ühendusevälisesse riiki»;

9) paragrahvi 8 lõige 21 sõnastatakse järgmiselt:

« (21) Loomapidaja täidab sigade kohta lisas 6 toodud vormi ja esitab selle töötlejale iga aasta 15. maiks ning lammaste ja kitsede kohta lisas 7 toodud vormi ja esitab selle töötlejale iga aasta 15. jaanuariks.»;

10) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Euroopa Liidu liikmesriigist veise, lamba ja kitse Eestisse toimetamise korral täidab loomapidaja lisas 3 toodud vormi ning sea puhul lisas 8 toodud vormi ja esitab selle töötlejale registreerimiseks seitsme päeva jooksul alates looma Eestisse toimetamise päevast.»;

11) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Ühendusevälisest riigist imporditud ja profülaktilise karantiini läbinud põllumajanduslooma märgistab loomapidaja 14 päeva jooksul alates importimise päevast ning täidab veise, lamba ja kitse puhul lisas 3 ning sea puhul lisas 8 toodud vormi, näidates ära ka looma eelmise registrinumbri, ja esitab selle töötlejale registreerimiseks seitsme päeva jooksul alates põllumajanduslooma märgistamise päevast.»;

12) paragrahvi 13 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Arvestusdokumentides peavad olema karja kuuluva veise kohta vähemalt Euroopa Liidu Komisjoni määruse 911/2004/EÜ, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1760/2000 kõrvamärkide, loomapasside ja põllumajandusettevõtete registrite kohta (Euroopa Liidu Teataja L 163, 21.05.2004, lk 65–70), artiklis 8 toodud andmed ning lamba ja kitse kohta Euroopa Liidu Nõukogu määruse 21/2004/EÜ artiklis 5 viidatud andmed.»;

13) paragrahvi 14 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Enne 10. juulit 2005. a sündinud lammast ja kitse ei pea uuesti märgistama ega registreerima. Enne 10. juulit 2005. a sündinud lamba või kitse kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise korral väljastab Jõudluskontrolli Keskus 20 päeva jooksul arvates § 3 lõikes 6 nimetatud teate saamisest loomapidajale lamba või kitse kõrva kinnitatava sama registrinumbriga kõrvamärgi, millel on Eesti ISO-koodi tähis «EE».»;

14) paragrahvi 14 lõiget 6 täiendatakse järgmise lausega:

«Paragrahvi 3 lõige 42 jõustub 1. jaanuaril 2008. a.»;

15) lisad 2, 3 ja 6 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

16) määrust täiendatakse lisadega 7 ja 8 (lisatud).

§ 2. Määrus jõustub 9. juulil 2005. a.

Keskkonnaminister
põllumajandusministri ülesannetes Villu REILJAN

Põllumajandus- ja
kaubanduspoliitika asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 77 «Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord; registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord»
lisa 2
(põllumajandusministri 21. juuni 2005. a määruse nr 75 sõnastuses)

Põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 77 «Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord; registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord»
lisa 3
(põllumajandusministri 21. juuni 2005. a määruse nr 75 sõnastuses)

1 tõupuhta veise tõu tähis valitakse järgnevast loetelust:

  1) aberdiin-angus (Aberdeen Angus) Ab;
  2) belgia sinine (Belgian Blue) Bb;
  3) eesti punane EPK;
  4) eesti holstein EHF;
  5) eesti maatõug EK;
  6) hele tõug (Blonde d'Acquitaine) Ba;
  7) hereford Hf;
  8) limusiin (Limousin) Li;
  9) piemont (Piedmontese) Pi;
  10) simmental (Simmental) Si;
  11) šarolee (Charolais) Ch;
  12) šoti mägiveis (Highland Cattle) Hc;
  13) dexter De.

2 ristandveise puhul märgitakse domineeriva tõu tähise järgi X

3 lamba ja kitse kohta märgitakse tõug või karva värvus

Põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 77 «Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord; registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord»
lisa 6
(põllumajandusministri 21. juuni 2005. a määruse nr 75 sõnastuses)

Põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 77 «Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord; registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord»
lisa 7
(põllumajandusministri 21. juuni 2005. a määruse nr 75 sõnastuses)

Põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 77 «Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord; registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord»
lisa 8
(põllumajandusministri 21. juuni 2005. a määruse nr 75 sõnastuses)

Põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json