Teksti suurus:

Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2005, 36, 277

Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus1

Vastu võetud 20.06.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. juuni 2005. a otsusega nr 872

I. Tulumaksuseaduses (RT I 1999, 101, 903; 2004, 59, 414; 84, 568; 89, 604) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 4:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tulumaksu määr, välja arvatud lõikes 2 ning § 43 lõikes 4 nimetatud juhtudel, on:
1) 2006. aastal 23%;
2) 2007. aastal 22%;
3) 2008. aastal 21%;
4) alates 2009. aastast 20%.»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Paragrahvi 1 lõigetes 2–4 nimetatud maksuobjekti puhul jagatakse maksustatav summa enne maksumääraga korrutamist maksukohustuse tekkimise ajale vastava järgmise arvuga:
1) 2006. aastal – 0,77;
2) 2007. aastal – 0,78;
3) 2008. aastal – 0,79;
4) alates 2009. aastast – 0,80.»

§ 2. Paragrahvi 5 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) arvestamata 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi, laekub maksumaksja elukohajärgsele kohalikule omavalitsusüksusele 11,8% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust;».

§ 3. Paragrahvi 231 pealkiri ning lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 231. Täiendav maksuvaba tulu kahe ja enama lapse korral

(1) Lapse üks residendist vanem, eestkostja või muu last ülalpidav isik perekonnaseaduse § 60, 65, 67 või 97 tähenduses, kes peab üleval kahte või enamat alaealist last, võib maksustamisperioodi tulust maha arvata täiendava maksuvaba tulu iga kuni 17 aasta vanuse lapse kohta, alates teisest lapsest.

(2) Lõikes 1 sätestatud täiendavat maksuvaba tulu rakendatakse teise ja iga järgneva lapse kohta osas, mille võrra lapse maksustatav tulu on väiksem maksustamisperioodi maksuvabast tulust (§ 23).»

§ 4. Paragrahvi 43 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) punktides 1–7 ning 11 nimetatud väljamaksetelt vastavalt väljamakse tegemise ajale § 4 lõikes 1 sätestatu kohaselt;».

§ 5. Paragrahvi 61 lõiked 25, 27 ja 28 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (25) Paragrahvi 54 lõigete 5, 53 ja 54 alusel maha arvatava tulumaksu summa ei tohi § 50 lõike 1 või § 53 lõike 4 alusel maksukohustuse tekkimise ajale vastavalt olla suurem summast, mis moodustab mitteresidendi poolt makstud dividendide summast:
1) 2005. aastal 24/76;
2) 2006. aastal 23/77;
3) 2007. aastal 22/78;
4) 2008. aastal 21/79;
5) alates 2009. aastast 20/80.»;

« (27) Kui residendist äriühing või mitteresident Eestis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu on enne 2000. aasta 1. jaanuari, 2003. või 2004. aastal saanud dividendi residendist äriühingult ning dividendi saajale kuulus dividendi maksmise ajal vähemalt 20% dividendi maksja aktsiatest, osadest või häältest, võib dividendi saaja § 50 lõike 1 või § 53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata summa, mis § 50 lõike 1 või § 53 lõike 4 alusel maksukohustuse tekkimise ajale vastavalt võrdub järgmise osaga residendist äriühingult saadud dividendist:
1) 2005. aastal 24/76;
2) 2006. aastal 23/77;
3) 2007. aastal 22/78;
4) 2008. aastal 21/79;
5) alates 2009. aastast 20/80.

(28) Kui residendist äriühing või mitteresident Eestis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu on enne 2005. aasta 1. jaanuari saanud dividendi mitteresidendist äriühingult, võib dividendi saaja § 50 lõike 1 või § 53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigis dividendilt kinnipeetud tulumaksu. Kui dividendi saanud residendist äriühingule kuulus dividendi väljamaksmise ajal vähemalt 20% dividendi maksnud mitteresidendist äriühingu aktsiatest, osadest või häältest, võib dividendi saaja § 50 lõike 1 või § 53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata lisaks dividendilt kinnipeetud tulumaksule ka dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksu. Käesoleva lõike alusel maha arvatava tulumaksu summa ei tohi § 50 lõike 1 või § 53 lõike 4 alusel maksukohustuse tekkimise ajale vastavalt ületada mitteresidendi poolt makstud dividendi summast:
1) 2005. aastal 24/76;
2) 2006. aastal 23/77;
3) 2007. aastal 22/78;
4) 2008. aastal 21/79;
5) alates 2009. aastast 20/80.

Maha võib arvata ainult selle osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või välislepingu alusel kohustuslik. Igas riigis tasutud tulumaksu kohta peetakse eraldi arvestust.»

II. Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maamaksuseaduse muut mise seaduses (RT I 2003, 88, 587) tehakse järgmised muudatused:

§ 6. Paragrahvid 2, 3, 37, 38 ja § 70 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Paragrahvi 70 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Käesoleva seaduse § 18 jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.»

III. § 8. Tulumaksuseaduse, kohalike maksude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (RT I 2004, 45, 319) § 20 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva seaduse § 7 punkt 2 ning §-d 16 ja 17 jõustuvad 2005. aasta 1. juulil ning neid sätteid kohaldatakse alates samast kuupäevast makstud intressidele.»

IV. § 9. Sotsiaalhoolekande seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse (RT I 2004, 89, 604) § 7 punkt 2 ja § 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

V. Sotsiaalmaksuseaduses (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587; 2002, 44, 284; 62, 377; 111, 662; 2003, 82, 549; 88, 587; 88, 591; 2004, 37, 252; 84, 568; 89, 604; 2005, 9, 34; 22, 148; 25, 193) tehakse järgmised muudatused:

§ 10. Paragrahvi 2:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sotsiaalmaksu makstakse töötajale või teenistujale kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem kui käesoleva seaduse §-s 2 1 sätestatud kuumääralt, välja arvatud isiku puhul, kes saab riiklikku pensioni, ning käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud juhtudel. Riikliku pensioni saaja on isik, kes saab pensioni Eesti riigilt riikliku pensionikindlustuse seaduse (RT I 2001, 100, 648; 2002, 53, 336 ja 338; 61, 375) või muu seaduse alusel või tulenevalt Riigikogu ratifitseeritud sotsiaalkindlustuslepingust. Kui isik on töö- või teenistussuhtes mitme tööandjaga, maksab tema kohta sotsiaalmaksu vähemalt käesoleva seaduse §-s 21 sätestatud kuumääralt tööandja, kes tulumaksu kinnipidamisel arvestab maksuvaba tulu tulumaksuseaduse § 42 lõigete 1 ja 2 kohaselt.»;

2) lõike 3 preambulis asendatakse sõnad «eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt» sõnadega «käesoleva seaduse §-s 2 1 sätestatud kuumääralt»;

3) lõikes 5 asendatakse sõnad «maksustamisperioodi kuude eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumäärade summalt» sõnadega «käesoleva seaduse §-s 21 sätestatud kuumäära 12-kordselt summalt»;

4) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Kui füüsilisest isikust ettevõtja eest maksab sotsiaalmaksu ka tööandja või käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktide 1, 1 1 või 5 alusel riik ja tema ettevõtlusest saadud tulu on käesoleva seaduse §-s 21 sätestatud kuumäära 12-kordsest summast väiksem, võib tema ettevõtlusest saadud tulu alusel makstava sotsiaalmaksu summa olla nimetatud summalt arvutatud maksusummast väiksem tingimusel, et tööandja või käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktide 1, 11 või 5 alusel riigi poolt tema eest ja ettevõtlusest saadud tulu alusel makstav sotsiaalmaksu summa kokku on vähemalt võrdne sellelt summalt arvutatud maksusummaga.»

§ 11. Seadust täiendatakse paragrahviga 21 järgmises sõnastuses:

« § 21. Sotsiaalmaksu kuumäär

Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär on alates 2006. aastast 1400 krooni.»

§ 12. Paragrahvi 6:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sotsiaalmaksu maksmise erijuhtudel makstakse sotsiaalmaksu käesoleva seaduse §-s 21 sätestatud kuumääralt, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud juhul.»;

2) lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad «eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumäära» sõnadega «käesoleva seaduse §-s 2 1 sätestatud kuumäära».

§ 13. Paragrahvi 9:

1) lõike 3 punktis 1 ja lõikes 4 asendatakse sõnad «eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt» sõnadega «käesoleva seaduse §-s 21 sätestatud kuumääralt»;

2) lõige 10 tunnistatakse kehtetuks.

VI. § 14. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 8 jõustub 2005. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

1 Euroopa Nõukogu direktiiv 2003/48/EÜ hoiuseintresside maksustamise kohta (ELT L 157, 26.6.2003, lk 38–48).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json