Teksti suurus:

Kaitsejõudude, piirivalve, päästemeeskonna, rahvusvahelise sõjalise peakorteri, välisriigi relvajõudude ja tsiviilkoosseisu ja nende liikme ning julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba tolliformaalsuste teostamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.06.2008
Avaldamismärge:

Kaitsejõudude, piirivalve, päästemeeskonna, rahvusvahelise sõjalise peakorteri, välisriigi relvajõudude ja tsiviilkoosseisu ja nende liikme ning julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba tolliformaalsuste teostamise kord

Vastu võetud 27.04.2004 nr 148
RT I 2004, 35, 242
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
16.06.2005 nr 137 (RT I 2005, 35, 275) 1.07.2005

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» (RT I 2004, 28, 188) § 58 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatud tolliformaalsuste teostamise korda rakendatakse järgmiste kaupade, transpordivahendite ja asjade importimisel ja eksportimisel:
1) kaitsejõudude, piirivalve ja päästemeeskonna (edaspidi üksus) transpordivahendid, kaup ja isikkoosseisu asjad;
2) julgeoleku- ja kaitseotstarbeline kaup;
3) rahvusvahelise sõjalise peakorteri, välisriigi relvajõudude ja nende tsiviilkoosseisu kaup ja transpordivahendid ning relvajõudude ja nende tsiviilkoosseisu liikmete isiklikud asjad ja transpordivahendid (edaspidi välisriigi üksuse varustus).

(2) Määrust ei rakendata alkoholi ja tubakatoodete tolliformaalsuste teostamisel, kui seaduse või välislepinguga ei sätestata teisiti.

(3) Määrust ei rakendata ELi Nõukogu määruse 150/2003/EÜ teatud relvastuse ja sõjaväevarustuse imporditollimaksudest vabastamise kohta (Euroopa Liidu Teataja L 25, 30.01.2003, lk 1–6) artiklis 1 nimetatud kaitsejõudude poolt määruse lisades 1 ja 2 toodud kaupade vabasse ringlusse lubamisel.

§ 2. Üksuse varustuse ja julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba nimekiri

(1) Üksuse varustuse ja julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba tolliformaalsuste teostamise lihtsustamiseks on lubatud asendada tollideklaratsioon määruse lisa kohase varustuse nimekirjaga (edaspidi nimekiri).

(2) Nimekiri koostatakse enne üksuse ja varustuse või julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba ühendusevälisest riigist Eestisse saabumist või Eestist ühendusevälisesse riiki lahkumist. Nimekirja kinnitab üksuse ülem või tema volitatud isik või Kaitseministeeriumi või Siseministeeriumi volitatud isik (edaspidi vastutav isik).

(3) Nimekiri koostatakse kahes eksemplaris ning täidetakse eesti või inglise keeles.

(4) Kui kauba importimise või eksportimise suhtes on seadusega kehtestatud piirang, esitatakse koos nimekirjaga vastav kohustuslik dokument või kontrollitakse riikliku registri kannet.

(5) Nimekiri aktsepteeritakse tollis. Nimekirja üks eksemplar tagastatakse esitajale, teine säilitatakse Maksu- ja Tolliametis.

§ 3. Välisriigi üksuse varustuse nimekiri

(1) Välisriigi üksuse varustusele transiidi või ajutise importimise tolliprotseduuri rakendamisel esitab Kaitseministeeriumi või Siseministeeriumi volitatud isik varustuse Eestisse saabumisel nimekirja kolmes eksemplaris.

(2) Toll aktsepteerib nimekirja. Nimekirja kaks eksemplari tagastatakse esitajale, kolmas eksemplar jääb Maksu- ja Tolliametile.

(3) Välisriigi üksuse ja varustuse Eestist ühendusevälisesse riiki lahkumisel esitatakse tollile varustuse Eestisse saabumisel tolli poolt aktsepteeritud nimekirja kaks eksemplari.

(4) Toll märgib nimekirjale Eestist lahkumise kuupäeva ja kellaaja.

(5) Nimekirja üks eksemplar tagastatakse nimekirja esitajale, teine säilitatakse Maksu- ja Tolliametis.

§ 4. Tolliformaalsuste teostamine nimekirja kandmata kaubale

Kui üksuse või välisriigi üksuse isikkoosseisul on kaasas kaupa, mida ei ole nimekirja kantud, lähtutakse tolliformaalsuste teostamisel reisijale kohaldatavatest tollieeskirjadest.

§ 5. Lisadeklaratsiooni esitamise kohustus

(1) Kui Eestisse toimetatud nimekirjas loetletud kaup on tehingu objektiks, esitatakse nimekirja esitaja asukohajärgsele maksu- ja tollikeskusele tehingu objektiks oleva kauba kohta tollieeskirjades ettenähtud korras täidetud tollideklaratsioon (edaspidi lisadeklaratsioon). Tehingu kohta tehakse nimekirja tabeli lahtrisse «Märkused» vastav märge.

(2) Õppustel või päästetöödel hävinud, nimekirja kantud mootorsõidukite, sõjalaevade ja -lennukite kohta esitatakse lisadeklaratsioon.

(3) Õppustel või päästetöödel äratarvitatud või hävinud, nimekirja kantud muu kauba kohta lisadeklaratsiooni ei esitata, vaid tehakse nimekirja tabeli lahtrisse «Märkused» vastav märge.

[RT I 2005, 35, 275 – jõust. 1.07.2005]

§ 6. Salastusmärkega kaup

(1) Kui vastutav isik esitab nimekirja, milles sisalduva teabe kohta on vastavalt «Riigisaladuse seadusele» (RT I 1999, 16, 271; 82, 752; 2001, 7, 17; 93, 565; 100, 643; 53, 336; 2002, 57, 355; 63, 387; 2003, 13, 67; 23, 147; 2004, 2, 7) tehtud salastusmärge ning kaupa on kirjeldatud sõnadega «julgeoleku- või kaitseotstarbeline kaup», siis aktsepteerib toll nimekirja ilma kaupa ja saatedokumente kontrollimata.

(2) Kui esitatakse lisadeklaratsioon, märgitakse kauba tariifse klassifikatsiooni asemel tähiseks «9910 1019 00» ning koos lisadeklaratsiooniga ei esitata tollile tollieeskirjades ettenähtud lisadokumente.

§ 7. Lisadeklaratsiooni esitamise tähtaeg

(1) Lisadeklaratsioon esitatakse tehingu objektiks olnud kauba importimise päevale järgneva 30 päeva jooksul. Kui nimekirjas loetletud kaup on tehingu objektiks pärast kauba importimist, esitatakse lisadeklaratsioon tehingu toimumise päevale järgneva 30 päeva jooksul.

(2) Nimekirja esitaja märgib nimekirja lisadeklaratsiooni esitamise tähtaja.

§ 8. Importimisel ja eksportimisel nimekirjade vastavuse kontrollimine

Transpordivahendi ja kauba importimisel ja eksportimisel esitatud nimekirjade vastavust võrdleb ja lisadeklaratsiooni esitamise üle teostab järelevalvet esitaja asukohajärgne maksu- ja tollikeskus.

[RT I 2005, 35, 275 – jõust. 1.07.2005]

§ 9. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 148 «Kaitsejõudude, piirivalve, päästemeeskonna, rahvusvahelise sõjalise peakorteri, välisriigi relvajõudude ja tsiviilkoosseisu ja nende liikme ning julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba tolliformaalsuste teostamise kord»
lisa

 

/otsingu_soovitused.json