Teksti suurus:

V. Z-le elamisloa andmisest keeldumine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1999, 118, 1609

V. Z-le elamisloa andmisest keeldumine

Vastu võetud 06.08.1999 nr 869

(õ) 30.04.2009 12.05

Välismaalaste seaduse (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582) paragrahvi 12 lõike 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 14. mai 1996. a määrusega nr 130 (RT I 1996, 34, 693; 50, 960; 74, 1314; 88, 1561) kinnitatud «Välisriigi relvajõududes kaadrisõjaväelasena teeninud välismaalastele ja nende perekonnaliikmetele elamislubade andmise korra» punktiga 1 mitte teha erandit välismaalaste seaduse paragrahvi 12 lõike 4 punktidest 5 ja 7 ja mitte anda elamisluba V. Z-le (sünd 31.08.1946).

V. Z. teenis välisriigi relvajõududes kaadrisõjaväelasena aastail 1970–1991, olles välisriigi julgeolekuteenistuses ja arvati sealt reservi 31. detsembril 1991. a. V. Z-l on polkovniku auaste. V. Z. ei kuulu 26. juulil 1994. a alla kirjutatud «Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimustes Eesti Vabariigi territooriumil» (RT II 1995, 46, 203) artikli 2 punktis 3 nimetatud nimekirja. V. Z. teenistus kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes ja julgeolekuteenistuses on aluseks talle elamisloa andmisest keeldumisele.

Peaminister Mart LAAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉNÕiend

Isikuandmed on asendatud initsiaalidega.

Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 11 lõige 3 ja § 17 lõige 3² ning kooskõlas «Isikuandmete kaitse seadusega» ja riigisekretäri 2.03.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-01268.