Teksti suurus:

Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2005, 38, 295

Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.06.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. juuni 2005. a otsusega nr 874

§ 1. Soodustingimustel vanaduspensionide seaduses (RT 1992, 21, 292; RT I 2002, 61, 375) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkti 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) isikul, kes on töötanud tervist eriti kahjustavatel ja eriti raskete töötingimustega töödel Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatava tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade nimekirja nr. 1 (edaspidi nimekiri nr 1) järgi ning kellel on vähemalt 20-aastane pensionistaaž, millest vähemalt 10 aastat on töötatud nendel töödel.»;

2) paragrahvi 1 punkti 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) isikul, kes on töötanud muudel tervist kahjustavatel ja raskete töötingimustega töödel Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatava tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade nimekirja nr 2 (edaspidi nimekiri nr 2) järgi ning kellel on vähemalt 25-aastane pensionistaaž, millest vähemalt 12 aastat ja kuus kuud on töötatud nendel töödel.»;

3) paragrahvi 11 esimene lõik muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 11. Pensionistaaž tehakse kindlaks riikliku pensionikindlustuse seaduse ja okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel.»;

4) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 3. Soodustingimustel vanaduspension arvutatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 11 alusel.

Isikule, kellel on õigus saada soodustingimustel vanaduspensioni käesoleva seaduse § 1 punkti 1 alusel, arvestatakse käesoleva paragrahvi esimeses lõigus sätestatud alusel arvutatud pensionile juurde 3,1 protsenti aastahindest iga nimekirjas nr 1 olevatel töödel töötatud aasta eest ning allmaatöödel töötanud isikule sellele lisaks 21,9 protsenti aastahindest iga allmaatöödel töötatud aasta eest.»;

5) paragrahvi 42 täiendatakse järgmiste lõikudega:

«Naisel on kuni 2015. aastani õigus nimekirja nr 1 järgi soodustingimustel vanaduspensionile vähemalt järgmise pensionistaaži olemasolul:

Aasta Pensionistaaž (aastat) Sellest nimekirja nr 1 järgi (aastat)
Kuni 31. dets. 2006 15
7,5
2007 16
8
2008 16
8
2009 17
8,5
2010 17
8,5
2011 18
9
2012 18
9
2013 19
9,5
2014 19
9,5

Naisel on kuni 2015. aastani õigus nimekirja nr 2 järgi soodustingimustel vanaduspensionile vähemalt järgmise pensionistaaži olemasolul:

Aasta Pensionistaaž (aastat) Sellest nimekirja nr 2 järgi (aastat)
Kuni 31. dets. 2006 20
10
2007 21
10,5
2008 21
10,5
2009 22
11
2010 22
11
2011 23
11,5
2012 23
11,5
2013 24
12
2014 24
12

Naisel, kellel on 2007. aasta 1. jaanuariks soodustingimustel vanaduspensioni saamiseks nõutud pensionistaaž, tekib õigus soodustingimustel vanaduspensionile kuni 2006. aasta 31. detsembrini kehtinud pensionistaaži nõuete alusel.»

§ 2. Väljateenitud aastate pensionide seaduses (RT 1992, 21, 294; RT I 2004, 27, 180) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) politseiametnikel, päästeteenistujatel ning vanglaametnikel (§ 12);»;

2) paragrahvi 2 punktis 6 asendatakse sõna «naistöötajatel» sõnaga «töötajatel»;

3) paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Mõne kutseala spetsialistidele (§ 12 teine lõik ja § 13 punktid 2–4) väljateenitud aastate pensioni määramiseks vajalik pensionistaaž tehakse kindlaks riikliku pensionikindlustuse seaduse ja okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel.»;

4) paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 12. Õigus saada väljateenitud aastate pensioni on politseiametnikel, päästeteenistujatel ja vanglaametnikel, kes on töötanud politseis, päästeteenistuses või vanglas sellele pensionile õigust andvatel kutsealadel või ametikohtadel vähemalt 25 aastat.

Käesoleva paragrahvi esimeses lõigus nimetatud isikutel, kes on teenistusest vabastatud vanuse, pikaajalise töövõimetuse või koondamise tõttu, on õigus saada väljateenitud aastate pensioni, kui neil teenistusest vabastamise päevaks puudub riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõikes 1 või 2 sätestatud vanusesse jõudmisest kuni 5 aastat ning nende üldine pensionistaaž on vähemalt 25 aastat, millest vähemalt 12 aastat ja kuus kuud on teenitud selle pensioni saamise õigust andvatel kutsealadel või ametikohtadel.»;

5) paragrahv 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 13. Õigus saada väljateenitud aastate pensioni on järgmiste kategooriate lennundustöötajatel:
1) lennukoosseisu töötajatel ja katselenduritel, kellel on välja teenitud vähemalt 25-aastane staaž lennukoosseisu töötajana või katselendurina.

Nimetatud töötajatel, kes on lennukoosseisust või katselenduri ametikohalt vabastatud tervisliku seisundi tõttu, on õigus saada pensioni proportsionaalselt väljateenitud aastatega, kui see staaž on vähemalt 20 aastat;
2) lennuliikluse lennujuhtidel ja lennuinformaatoritel (dispetšeritel) 10 aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõikes 1 või 2 sätestatud vanusesse jõudmist, kui neil on vähemalt 20-aastane pensionistaaž, millest vähemalt 10 aastat on töötatud lennuliikluse vahetul juhtimisel.

Lennuliikluse juhtimisega seotud töötajatel arvatakse väljateenitud aastate staaži hulka ka töötamine käesoleva paragrahvi punktis 1 märgitud kutsealadel;
3) insener-tehnilise teenistuse töötajatel 5 aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõikes 1 või 2 sätestatud vanusesse jõudmist, kui neil on vähemalt 25-aastane pensionistaaž, millest vähemalt 20 aastat on töötatud käesolevas punktis märgitud teenistuses.

Insener-tehnilise teenistuse töötajate väljateenitud aastate staaži hulka arvatakse ka töötamine käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 märgitud kutsealadel;
4) stjuuarditel, instruktor-stjuuarditel, stjuardessidel ja instruktor-stjuardessidel 10 aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõikes 1 või 2 sätestatud vanusesse jõudmist, kui neil on vähemalt 20-aastane pensionistaaž, millest vähemalt 10 aastat on töötatud käesolevas punktis nimetatud kutsealadel.

Käesolevas punktis ettenähtud tingimustel määratakse pension vaid neile stjuuarditele (instruktor-stjuuarditele) ja stjuardessidele (instruktor-stjuardessidele), kelle aastane lennutundide arv on vähemalt 500.

Väiksema lennutundide arvu korral suurendatakse proportsionaalselt nõutavat staaži väljateenitud aastate pensioni õigust andval tööl.»;

6) paragrahvi 14 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) mere- ja jõelaevastiku ning kalalaevastiku mõnd tüüpi laevade ujuvkoosseisu mõnedel kutsealadel ja ametikohtadel töötajatel, olenemata vanusest, kui nad on nimetatud kutsealadel ja ametikohtadel töötanud vähemalt 25 aastat;»;

7) paragrahvi 14 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) tekstiilitööstuses telgedel ja masinatel töötavatel töötajatel 5 aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõikes 1 või 2 sätestatud vanusesse jõudmist, kui nad on töötanud sellel kutsealal vähemalt 20 aastat;»;

8) paragrahvi 14 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) linnasisestel regulaarliinidel töötavatel autobussi- (v.a mikrobuss), trammi- ja trollijuhtidel rohkem kui 40 000 elanikuga linnades 5 aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõikes 1 või 2 sätestatud vanusesse jõudmist, kui nad on töötanud sellel kutsealal vähemalt 25 aastat.»;

9) paragrahv 16 tunnistatakse kehtetuks;

10) seadust täiendatakse §-dega 18–24 järgmises sõnastuses:

« § 18. Meestel on kuni 2015. aastani õigus käesoleva seaduse § 12 teises lõigus sätestatud väljateenitud aastate pensionile, kui nad teenistusest vabastamise päevaks on jõudnud järgmisse vanusesse:

Aasta Vanus
2005–2006 53
2007 54
2008 54
2009 55
2010 55
2011 56
2012 56
2013 57
2014 57

§ 19. Naistel on kuni 2015. aastani õigus käesoleva seaduse § 13 punktis 1 sätestatud väljateenitud aastate pensionile järgmise väljateenitud aastate staaži olemasolul:

Aasta Staaž lennukoosseisu töötajana või katselendurina (aastat) Lennukoosseisust või katselenduri ametikohalt tervisliku seisundi tõttu vabastatud töötajate staaž (aastat)
Kuni 31. dets. 2006 20 15
2007 21 16
2008 21 16
2009 22 17
2010 22 17
2011 23 18
2012 23 18
2013 24 19
2014 24 19

§ 20. Naistel on kuni 2015. aastani õigus käesoleva seaduse § 13 punktis 2 sätestatud väljateenitud aastate pensionile järgmise pensionistaaži olemasolul:

Aasta Pensionistaaž (aastat) Sellest töötatud lennuliikluse vahetul juhtimisel (aastat)
Kuni 31. dets. 2006 15
7,5
2007 16
8
2008 16
8
2009 17
8,5
2010 17
8,5
2011 18
9
2012 18
9
2013 19
9,5
2014 19
9,5

§ 21. Naistel on kuni 2015. aastani õigus käesoleva seaduse § 13 punktis 3 sätestatud väljateenitud aastate pensionile järgmise pensionistaaži olemasolul:

Aasta Pensionistaaž (aastat) Sellest töötatud insener-tehnilises teenistuses (aastat)
Kuni 31. dets. 2006 20 15
2007 21 16
2008 21 16
2009 22 17
2010 22 17
2011 23 18
2012 23 18
2013 24 19
2014 24 19

§ 22. Stjuardessil ja instruktor-stjuardessil on kuni 2015. aastani õigus käesoleva seaduse § 13 punktis 4 sätestatud väljateenitud aastate pensionile järgmise pensionistaaži olemasolul:

Aasta Pensionistaaž (aastat) sellest töötatud stjuardessina või instruktor-stjuardessina (aastat)
Kuni 31. dets. 2006 15
7,5
2007 16
8
2008 16
8
2009 17
8,5
2010 17
8,5
2011 18
9
2012 18
9
2013 19
9,5
2014 19
9,5

§ 23. Naistel on kuni 2015. aastani käesoleva seaduse § 14 punktides 2 ja 7 sätestatud kutsealadel ja ametikohtadel ning tingimustel töötamisel õigus väljateenitud aastate pensionile, kui neil on nimetatud kutsealadel või ametikohtadel vähemalt järgmine pensionistaaž:

Aasta Pensionistaaž (aastat)
Kuni 31. dets. 2006 20
2007 21
2008 21
2009 22
2010 22
2011 23
2012 23
2013 24
2014 24

§ 24. Isikutel, kellel on 2007. aasta 1. jaanuariks väljateenitud aastate pensioni saamiseks nõutud pensionistaaž, tekib õigus väljateenitud aastate pensionile kuni 2006. aasta 31. detsembrini kehtinud pensionistaaži nõuete alusel.»;

11) paragrahvidest 15–24 moodustatakse V peatükk pealkirjaga «Rakendussätted».

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json