Teksti suurus:

Raudteeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.07.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 38, 298

Raudteeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.06.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. juuni 2005. a otsusega nr 877

I. Raudteeseaduses (RT I 2003, 79, 530; 2004, 18, 131) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

«1 Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2001/16/EÜ üleeuroopalise tavaraudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta (EÜT L 110, 20.04.2001, lk 1–27);

EL Nõukogu direktiiv 96/48/EÜ üleeuroopalise kiirraudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta (EÜT L 235, 17.09.1996, lk 6–24);

Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2004/50/EÜ, millega muudetakse EL Nõukogu direktiivi 96/48/EÜ üleeuroopalise kiirraudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta ja Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivi 2001/16/EÜ üleeuroopalise tavaraudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta (ELT L 164, 30.04.2004, lk 114–163);

Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2004/51/EÜ, millega muudetakse EÜ Nõukogu direktiivi 91/440/EMÜ ühenduse raudteede arendamise kohta (ELT L 164, 30.04.2004, lk 164–172).»

§ 2. Paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 2 1 järgmises sõnastuses:

« 21) tava- ja kiirraudteesüsteemi koostalitlust üleeuroopalise tava- ja kiirraudteesüsteemiga;».

§ 3. Paragrahvi 3 täiendatakse punktidega 27–33 järgmises sõnastuses:

« 27) tava- ja kiirraudteesüsteem on struktuur, mis koosneb kogu tavaraudteede ja kiirraudteede võrgustiku raudteedest ning muudest rajatistest, mis on ehitatud või ümber ehitatud tavaraudteetranspordi jaoks või liiklemiseks suurtel kiirustel, ja sellel raudteeinfrastruktuuril liiklemiseks projekteeritud raudteeveeremist;
28)  üleeuroopaline tavaraudteesüsteem on Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivi 2001/16/EÜ üleeuroopalise tavaraudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta (EÜT L 110, 20.04.2001, lk 1–27) lisas I kirjeldatud struktuur, mis koosneb üleeuroopalise transpordivõrgustiku raudteedest ja muudest rajatistest, mis on ehitatud või ümber ehitatud tava- ja kombineeritud raudteetranspordi jaoks, ning sellel raudteeinfrastruktuuril liiklemiseks projekteeritud raudteeveeremist;
29) üleeuroopaline kiirraudteesüsteem on EL Nõukogu direktiivi 96/48/EÜ üleeuroopalise kiirraudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta (EÜT L 235, 17.09.1996, lk 6–24) lisas I kirjeldatud struktuur, mis koosneb üleeuroopalise transpordivõrgustiku raudteedest ja muudest rajatistest, mis on ehitatud või ümber ehitatud liiklemiseks suurtel kiirustel, ning sellel raudteeinfrastruktuuril liiklemiseks projekteeritud raudteeveeremist;
30) koostalitlus on tava- ja kiirraudteesüsteemi rongide ohutu ja katkematu liiklemise võimaldamine üleeuroopalisel tava- või kiirraudteesüsteemil seal määratud toimivuse tasemel;
31) allsüsteem on tava- ja kiirraudteesüsteemi jaotamise tulemus. Allsüsteem on struktuurne ja talitluslik, nagu on kirjeldatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivi 2001/16/EÜ lisas II ja EL Nõukogu direktiivi 96/48/EÜ lisas II;
32) koostalitluse komponent on seadme materiaalne või mittemateriaalne (näiteks tarkvara) lihtkomponent, komponentide kogum, alakoost või kogukoost, mis on liidetud või mida kavatsetakse inkorporeerida allsüsteemi ning millest koostalitlus otseselt või kaudselt sõltub;
33) koostalitluse tehniline kirjeldus on loetelu nõuetest, mis tagavad koostalitluse ja loovad vajalikud vastastikused funktsionaalsed suhted tava- ja kiirraudteesüsteemi allsüsteemi ja üleeuroopalise tava- ja kiirraudteesüsteemi allsüsteemi vahel.»

§ 4. Paragrahvi 10:

1) täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Raudteeveeremit võib ehitada ettevõtja, kellele majandus- ja kommunikatsiooniminister on andnud raudteeveeremi ehituse tegevusloa.»;

2) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 sätestatud tegevusluba on tähtajatu, lõigetes 4–51 sätestatud tegevusluba antakse välja kümneks aastaks.»;

3) lõikes 10 asendatakse sõnad «lõigetes 1–5» sõnadega «lõigetes 1–51»;

4) lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (12) Eestis raudteeveoteenuse osutamiseks ei ole välisriigi raudtee-ettevõtjal ega raudtee-ettevõtjate ühendusel vaja tegevusluba taotleda, kui see on antud välisriigis ning tegevuslubade vastastikuses tunnustamises on riigid kokku leppinud. Euroopa Liidu teises liikmesriigis väljastatud tegevusluba loetakse Eesti Vabariigis kehtivaks. Välisriigi, sealhulgas Euroopa Liidu liikmesriigi raudtee-ettevõtja või raudtee-ettevõtjate ühendus peab Eestis raudteeveoteenuse osutamiseks taotlema Raudteeinspektsioonilt ohutustunnistuse.»

§ 5. Paragrahvi 11:

1) lõike 1 punktid 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 2) füüsilisest isikust ettevõtjale või äriühingule või äriühingu juhatuse liikmetele või teistele juhtima õigustatud isikutele ei ole välja kuulutatud pankrotti, neid ei ole karistusregistri andmete kohaselt süüdi mõistetud esimese astme kuritegude eest, majandus- ega ametialaste kuritegude eest ega kuritegude eest töötervishoiu, tööohutuse ja tehnilise järelevalve valdkonnas ega üle kahe korra käesolevas seaduses sätestatud raudteeliikluse ohutusega seotud väärtegude eest ega väärtegude eest sotsiaal- ja tööõiguse ning tollikorralduse valdkonnas, mille eest on kohaldatud sellele väärteole kehtestatud karistuse maksimummäära;
3) füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu juhatuse liikmed või teised juhtima õigustatud isikud, kes vastutavad vastavalt kas raudteeinfrastruktuuri majandamise, reisijateveoteenuse või kaubaveoteenuse osutamise, raudteeveeremi tehnohoolde või remondi või ehitamise eest, omavad erialaseid teadmisi või kogemusi, tagamaks ettevõtja ohutu tegevuse, selle usaldusväärse korralduse ja kontrolli;»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva seaduse § 10 lõigetes 4–51 nimetatud tegevusloa saamiseks ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 sätestatud tingimust.»;

3) täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva seaduse § 10 lõigetes 4–51 nimetatud tegevusloa saamiseks peavad ettevõtjal olema:
1) ettevõtja juhatuse poolt kinnitatud raudteeveeremi tehnohoolde, remondi või ehituse tehnoloogiliste protsesside kirjeldused;
2) tootmispinnad ja seadmed tehnoloogiliste protsesside kirjeldustes ettenähtud tööde tegemiseks.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tingimuste täitmist kontrollib Raudteeinspektsioon.»

§ 6. Paragrahvi 12:

1) lõiget 1 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

« 71) käesoleva seaduse § 10 lõigetes 4–5 1 nimetatud tegevusloa taotlemisel Raudteeinspektsiooni kinnitus § 11 lõikes 3 sätestatud tingimuste täitmise kohta;»;

2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 71 nimetatud kinnituse väljastab Raudteeinspektsioon 30 päeva jooksul ettevõtjalt vastava avalduse saamisest arvates.»

§ 7. Paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Raudteeveeremi ehituse tegevusloale kantakse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete ka raudteeveeremi liik, mille ehitamiseks tegevusluba taotleti.»

§ 8. Paragrahvi 14:

1) lõike 1 sissejuhatav osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva seaduse § 10 lõigetes 1–51 sätestatud tegevusloa ja § 24 punktis 1 nimetatud registreeringu taotlemiseks sõlmib ettevõtja tema tegevuse tõttu tekkida võiva kahju hüvitamiseks vastutuskindlustuslepingu järgmistel tingimustel:»;

2) lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kindlustusjuhtum on ettevõtja poolt raudteeinfrastruktuuri majandamise, raudteeveoteenuse osutamise, raudteerajatise ehitamise või raudteeveeremi tehnohoolde tegemise või remontimise või ehitamisega seoses vastavalt reisijatele, pagasi, kauba ja posti omanikele, raudteerajatiste või raudteeveeremi omanikele või valdajatele ning kolmandatele isikutele kindlustusperioodil otsese varalise kahju, samuti kehavigastustest tuleneva kahju tekitamine, mille eest ettevõtja õigusaktide kohaselt vastutab;»;

3) lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) ettevõtjal, kes ehitab raudteeveeremit – 1 miljon krooni.»

§ 9. Paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teavitab viivitamata Euroopa Komisjoni ettevõtjast, kes taotleb raudteeinfrastruktuuri majandamise või raudtee reisijateveoteenuse või kaubaveoteenuse tegevusluba, ja ettevõtjast, kellele on väljastatud raudteeinfrastruktuuri majandamise või raudtee reisijateveoteenuse või kaubaveoteenuse tegevusluba.»

§ 10. Paragrahvi 16 lõikes 1 asendatakse sõnad «lõigetes 1–5» sõnadega «lõigetes 1–51».

§ 11. Paragrahvi 17 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) ettevõtja, kellele on antud käesoleva seaduse § 10 lõigetes 4–5 1 nimetatud tegevusluba, ei ole vastaval tegevusalal tegutsenud ühe aasta jooksul tegevusloa väljaandmisest arvates.»

§ 12. Paragrahvi 51 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva seaduse § 63 lõikes 1 sätestatud juhul esitab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja raudteevõrgustiku teadaandesse tehtava paranduse kinnitamiseks Raudteeinspektsiooni peadirektorile. Paranduse kinnitamise või kinnitamata jätmise otsustab Raudteeinspektsiooni peadirektor viivitamata.»

§ 13. Paragrahvi 54 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotatakse lähtuvalt liiklusgraafikuperioodist, mis algab maikuu viimasel pühapäeval ja lõpeb järgmise aasta maikuu viimasele pühapäevale eelneval laupäeval.»

§ 14. Paragrahvi 63 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja annab käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud toimingud üle Raudteeinspektsioonile, kui ta kasutab oma raudteeinfrastruktuuri raudteeveoteenuse osutamiseks ka ise või kui ta ei ole läbilaskevõime jaotamise otsustamises erapooletu ja sõltumatu põhjusel, et läbilaskevõimet taotleb raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjaga ühte kontserni kuuluv raudtee-ettevõtja või läbilaskevõimet taotlev raudtee-ettevõtja on raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjaga muul viisil seotud valitseva mõju kaudu konkurentsiseaduse tähenduses.»

§ 15. Paragrahvi 64 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui majandus- ja kommunikatsiooniministril on alust eeldada, et raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja on toime pannud konkurentsiseaduse §-des 735–737 sätestatud väärteo, edastab ta kaebuse koos asjas kogutud materjalidega Konkurentsiametile.»

§ 16. Seadust täiendatakse 71. peatükiga järgmises sõnastuses:

«71. peatükk
RAUDTEESÜSTEEMIDE KOOSTALITLUS

§ 661. Tava- ja kiirraudteesüsteemi koostalitluse nõuded ning tehnilised kirjeldused

(1) Üleeuroopalise tava- või kiirraudteesüsteemiga ühendatud tava- ja kiirraudteesüsteem, selle allsüsteem ja koostalitluse komponent peavad vastama kehtivatele ohutuse, töökindluse, käideldavuse, tervise- ja keskkonnakaitse ning tehnilise ühtesobivuse nõuetele.

(2) Tava- ja kiirraudteesüsteemi, selle allsüsteemi ja koostalitluse komponendi ohutuse, töökindluse, käideldavuse, tervise- ja keskkonnakaitse ning tehnilise ühtesobivuse nõuded ja allsüsteemi erinõuded kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(3) Koostalitluse tehnilisi kirjeldusi kohaldatakse allsüsteemi või koostalitluse komponendi projekteerimisel ja ehitamisel.

(4) Tava- ja kiirraudteesüsteemi koostalitluse tehniliste kirjelduste kohaldamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister valdkonniti vastavalt Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud koostalitluse tehnilistele kirjeldustele.

§ 662. Koostalitluse tehniliste kirjelduste kohaldamise välistus

Koostalitluse tehnilisi kirjeldusi ei kohaldata järgmistel juhtudel:
1) olemasolevale raudteeinfrastruktuurile ja olemasoleva raudteeinfrastruktuuri laiendamisel või rekonstrueerimisel;
2) uue raudtee ehitamisel, kui seda raudteed ei kavatseta kasutada tava- või kiirraudteesüsteemi osana;
3) õnnetuse või loodusõnnetuse järel, kui raudteevõrgustiku taastamise käigus ei ole võimalik vastavaid koostalitluse tehnilisi kirjeldusi majanduslikel või tehnilistel põhjustel osaliselt või täielikult kohaldada;
4) raudteeveeremile, mis on kasutusel Eesti Vabariigi territooriumil ja mis tuleb Euroopa Liitu mittekuuluvatest riikidest või läheb Euroopa Liitu mittekuuluvatesse riikidesse;
5) uuele raudteeveeremile, mida kasutatakse olemasoleval 1520 või 1524 mm laiuse rööbastee raudteeinfrastruktuuril või selle raudteeinfrastruktuuri laiendatud või rekonstrueeritud osal.

§ 663. Allsüsteemi ja koostalitluse komponendi vastavuse tõendamine

Tootja või tema volitatud esindaja tõendab tava- ja kiirraudteesüsteemi allsüsteemi ning koostalitluse struktuurse või ekspluatatsioonilise komponendi nõuetele vastavust kooskõlas allsüsteemile antava Euroopa Liidu vastavussertifikaadiga, koostalitluse komponendile antava Euroopa Liidu vastavusdeklaratsiooniga või Euroopa Liidu kasutuskõlblikkuse deklaratsiooniga, mis on sätestatud EL Nõukogu direktiivis 96/48/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivis 2001/16/EÜ.

§ 664. Allsüsteemi raudteerajatise kasutusluba

(1) Allsüsteemi raudteerajatise kasutuselevõtuks annab kasutusloa Raudteeinspektsioon. Kasutusluba väljastatakse käesoleva seaduse § 31 alusel. Raudteeinspektsiooni tuleb teavitada pärast kasutusloa väljaandmist raudteerajatise laiendamisest või rekonstrueerimisest. Kui raudteerajatist laiendatakse või rekonstrueeritakse, otsustab Raudteeinspektsioon kasutusloa kehtivuse enne raudteerajatise uuesti kasutusele võtmist. Vajaduse korral väljastatakse uus kasutusluba.

(2) Raudteeinspektsioon väljastab kasutusloa ainult käesoleva seaduse § 661 lõikes 1 nimetatud nõuetele vastavale allsüsteemi raudteerajatisele. Raudteeinspektsiooni väljastatud kasutusluba on tähtajaline ning see võib sisaldada piiranguid ja tingimusi, millega tagatakse § 661 lõikes 1 nimetatud nõuete täitmine.

§ 665. Teavitatud asutus

(1) Tava- või kiirraudteesüsteemi allsüsteemi ja koostalitluse komponendi vastavust käesoleva seaduse §-s 661 nimetatud nõuetele tõendab ja koostalitluse komponendi kasutuskõlblikkust hindab teavitatud asutus toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse tähenduses.

(2) Teavitatud asutusele tegutsemisõiguse andmisele ja selle kehtetuks tunnistamisele ning peatamisele, samuti teavitatud asutusena tegutsemisele ja tema üle riikliku järelevalve teostamisele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seadust, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

(3) Teavitatud asutus peab olema akrediteeritud vastavalt toote nõuetele vastavuse tõendamise seadusele ja vastama nimetatud seaduses tunnustatud asutusele esitatavatele nõuetele.

(4) Teavitatud asutus peab tagama, et tema töötajad hoiavad oma tegevuse käigus saadud teavet konfidentsiaalsena.

(5) Teavitatud asutus peab regulaarselt avaldama ajakohast teavet laekunud Euroopa Liidu vastavushindamise taotluste, väljastatud vastavussertifikaatide ja vastavussertifikaatide väljastamisest keeldumiste kohta.

(6) Teavitatud asutusel peab olema teavitatud asutusena tegutsemise aja jooksul kehtiv vastutuskindlustusleping tema teavitatud asutusena töötamisel tekkida võiva kahju hüvitamiseks. Teavitatud asutuse vastutuskindlustuse kindlustussumma alampiir ühe kindlustusjuhtumi kohta on vähemalt 1 miljon krooni.»

§ 17. Paragrahvi 72 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Raudteeinspektsiooni riiklikku järelevalvet teostaval ametiisikul on õigus oma tööülesannete täitmisel sõita veduril ja reisirongis tasuta.»

§ 18. Paragrahvi 73 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Majandus- ja kommunikatsiooniministril ning Raudteeinspektsioonil on õigus teha ettekirjutusi, millega kohustatakse isikut tegema käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis nõutavat tegu või hoiduma käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis keelatud teost.»

§ 19. Seaduse 9. peatükki täiendatakse 3. jaoga järgmises sõnastuses:

«3. jagu
Tava- ja kiirraudteesüsteemi koostalitluse riiklik järelevalve

§ 781. Tava- ja kiirraudteesüsteemi koostalitluse riikliku järelevalve teostamine

(1) Järelevalvet tava- ja kiirraudteesüsteemi vastavuse üle käesoleva seaduse § 661 lõikes 1 nimetatud nõuetele teostab Raudteeinspektsioon.

(2) Raudteeinspektsioonil on õigus saada järelevalvega seotud ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid teavitatud asutuselt, allsüsteemi ja koostalitluse komponendi tootjalt, nende esindajalt, isikult, kes laseb allsüsteemi või koostalitluse komponente turule, müüb või võõrandab neid muul moel, ning isikult, kes võtab kasutusele või kasutab allsüsteemi või koostalitluse komponenti.

(3) Kui allsüsteemi või koostalitluse komponendi käesoleva seaduse § 66 1 lõikes 1 nimetatud nõuetele mittevastavus ohustab raudteeliiklust või on muul viisil oluline, peab Raudteeinspektsioon võtma tarvitusele abinõud allsüsteemi või koostalitluse komponendi kasutamise piiramiseks või keelamiseks.

(4) Raudteeinspektsioonil on õigus igal ajal kontrollida allsüsteemi või koostalitluse komponendi vastavust käesoleva seaduse § 661 lõikes 1 nimetatud nõuetele.

(5) Raudteeinspektsioonil on õigus teha ettevõtjale ettekirjutusi käesoleva seaduse § 661 lõikes 1 nimetatud nõuete täitmiseks, määrates selleks mõistliku tähtaja.

(6) Kui ettevõtja ei täida Raudteeinspektsiooni ettekirjutust määratud tähtaja jooksul, on Raudteeinspektsioonil õigus rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras käesoleva seaduse § 73 lõikes 3 sätestatud summa ulatuses.»

§ 20. Paragrahvi 119:

1) senine tekst loetakse lõikeks 1;

2) täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesoleva seaduse § 10 lõige 51 jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.»

II. Riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 2005, 32, 237) tehakse järgmised muudatused:

§ 21. Paragrahvi 1896:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1896. Raudteeinfrastruktuuri majandamise, raudtee reisijateveoteenuse, raudtee kaubaveoteenuse, raudteeveeremi remondi, tehnohoolde ja ehituse tegevusloa väljastamine ning raudtee-ehituseks registreeringu tegemine»;

2) täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) raudteeveeremi ehituse tegevusloa väljastamise eest 10 000 krooni.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json