HALDUSÕIGUSMaksuõigus

KESKKONNAÕIGUSJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Pakendiaktsiisi seadus (lühend - PakAS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.05.2008
Avaldamismärge:

Pakendiaktsiisi seadus

Vastu võetud 19.12.1996
RT I 1997, 5, 31
jõustumine 01.03.1997, osaliselt 1.12.1998.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.06.1999RT I 1999, 54, 58323.06.1999
20.06.2000RT I 2000, 59, 38127.07.2000
17.10.2001RT I 2001, 88, 53101.07.2002
17.12.2003RT I 2003, 88, 59101.01.2004
24.03.2004RT I 2004, 24, 16501.05.2004
15.12.2004RT I 2004, 89, 61101.01.2005
16.06.2005RT I 2005, 37, 28810.07.2005

§ 1.  Maksuobjekt

  Pakendiaktsiisiga (edaspidi aktsiis) maksustatakse Eestis täidetud, teisest Euroopa Liidu liikmesriigist ( edaspidi teine liikmesriik) soetatud ja imporditud pakend.
[RT I 2004, 24, 165 - jõust. 01.05.2004]

§ 2.  Mõisted

  Käesoleva seaduse mõistes on:
  1) pakend – täidetud müügipakend pakendiseaduse (RT I 2004, 41, 278) mõistes;
  2) import – pakendi vabasse ringlusse lubamine Euroopa Ühenduste Nõukogu 1992. aasta 12. oktoobri määruse 2913/92/EMÜ mõistes, millega kehtestati ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1; 1, 01.01.1995, lk 1; 17, 21.01.1997, lk 1; 119, 07.05.1999, lk 1; 311, 12.12.2000, lk 17 – edaspidi ühenduse tolliseadustik). Impordina käsitatakse ka kauba sissevedu muudel juhtudel, kui sellega kaasneb tollivõla tekkimine ühenduse tolliseadustiku mõistes;
  21) [kehtetu - RT I 2004, 24, 165 - jõust. 01.05.2004]
  22) ühendusesisene pakendi soetamine – pakendi Eestisse toimetamine teisest liikmesriigist ettevõtluse eesmärgil;
  3) pakendi taaskasutamine – pakendi korduskasutus ja pakendijäätmete taaskasutus pakendiseaduse mõistes;
  4) [kehtetu - RT I 2000, 59, 381 - jõust. 27.07.2000]
  5) pakendi kasutaja - ettevõtlusega tegelev füüsiline või juriidiline isik või välismaa äriühingu filiaal Eestis, kes täidab pakendi kaubaga;
  6) alkohol – alkohol alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse (RT I 2003, 2, 17; 48, 345; 90, 602; 88, 591) mõistes;
  7) karastusjook – jook, mille nomenklatuuri on rahandusminister kehtestanud vastavalt EÜ Nõukogu määrusele 2658/87/EMÜ tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675) .
[RT I 2005, 37, 288 - jõust. 10.07.2005]

§ 3.  Aktsiisi laekumine

  (1) Käesoleva seadusega kehtestatud aktsiis laekub riigieelarvesse.

  (2) Aktsiis makstakse täiskroonides.

§ 4.  Aktsiisimäärad

  (1) Pakend maksustatakse aktsiisiga käesoleva seaduse lisas toodud määrade järgi.

  (2) Pakendi materjali määramise korra kehtestab keskkonnaminister .

§ 5.  Aktsiisimaksja

  (1) Imporditud pakendilt maksab aktsiisi isik, kelle poolt või kelle eest deklareeritakse pakend vabasse ringlusesse lubamise tolliprotseduurile ühenduse tolliseadustiku mõistes.

  (2) Eestis täidetud pakendilt maksab aktsiisi pakendi kasutaja.

  (3) [Kehtetu - RT I 2004, 24, 165 - jõust. 01.05.2004]

  (4) Teisest liikmesriigist soetatud pakendilt maksab aktsiisi pakendit soetanud isik.
[RT I 2004, 89, 611 - jõust. 01.01.2005]

§ 6.  Aktsiisiga maksustamine

  (1) [Kehtetu - RT I 2004, 89, 611 - jõust. 01.01.2005]

  (2) Eestis täidetud pakend, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud pakend maksustatakse aktsiisiga pakendi müümise, vahetamise, tasuta võõrandamise või omatarbeks kasutusse võtmise korral.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tegevuste toimumise ajaks on varaseim hetk, mil sooritati üks alljärgnevaist toiminguist:
  1) pakendi lähetamine;
  2) saajale pakendi kättesaadavaks tegemine;
  3) pakendi omatarbeks kasutusse võtmine.

  (4) Eestis täidetud või teisest liikmesriigist soetatud või imporditud pakendi omatarbeks kasutusse võtmine on selle tarbimine aktsiisimaksja enda vajaduseks või andmine töötajale aktsiisimaksjast tööandja poolt.

  (5) Kui maksustamisperioodil on taaskasutatava pakendi kogus väiksem käesoleva seaduse § 8 lõikes 1 sätestatud määrast, tuleb aktsiis tasuda selle määra ja sellest määrast väiksema tegelikult taaskasutatud pakendi koguse vahe eest.

  (6) Pakendi sisseveol muudel juhtudel, kui sellega kaasneb tollivõla tekkimine ühenduse tolliseadustiku mõistes, tekib maksukohustus võlgnikul tollivõla tekkimise päeval.
[RT I 2004, 89, 611 - jõust. 01.01.2005]

§ 7.  Maksustamisperiood ja aruandlus
[RT I 2004, 89, 611 - jõust. 01.01.2005]

  (1) [Kehtetu - RT I 2004, 89, 611 - jõust. 01.01.2005]

  (2) Eestis täidetud pakendi, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud pakendi aktsiisiga maksustamise periood on kvartal. Sellise Eestis täidetud pakendi, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud pakendi, mille osas aktsiisimaksja on oma kohustused vastavalt käesoleva seaduse §-le 111 üle andnud, aktsiisiga maksustamise periood on kalendriaasta.

  (3) Eestis täidetud pakendilt, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud pakendilt makstakse aktsiis Maksu- ja Tolliameti pangakontole ja aktsiisideklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile maksustamise perioodile järgneva kuu 15. päevaks. Aktsiisideklaratsiooni vormi kehtestab rahandusminister .

  (4) [Kehtetu - RT I 2004, 89, 611 - jõust. 01.01.2005]

§ 8.  Aktsiisivabastus

  (1) Aktsiisist on täielikult vabastatud:
  1) pakend, millele on pakendiseadusega kehtestatud tagatisraha, välja arvatud metallist joogipakend, ja millest
alates 2005. aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 60%;
alates 2006. aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 63%;
alates 2007. aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 65%;
alates 2008. aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 70%;
alates 2009. aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 75%;
  2) metallist joogipakend, millest taaskasutatakse vähemalt 40%;
  3) käesoleva lõike punktis 1 nimetamata alkoholi ja karastusjoogipakend, millest taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 60%;
  4) muu müügipakend 2005. aasta 1. juulini ja sama pakend pärast nimetatud tähtaega, kui sellest taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 15%.

  (2) Aktsiisist on täielikult vabastatud:
  1) pakend, milles on kaup, mida füüsilised isikud toovad Eestisse tollieeskirjadega lubatud alkoholi piirkoguse või karastusjookide maksuvaba koguse ulatuses;
  2) eksporditud pakend, kui selle väljavedu on tõendatud ekspordi tollideklaratsiooniga;
  3) välisriigi diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste, valitsustevaheliste organisatsioonide esinduste ning Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatiliste esindajate, konsulaarametnike ja erimissioonide esindajate poolt koos ametialaseks kasutamiseks ettenähtud kaubaga diplomaatilise kauba deklaratsiooni alusel imporditud pakend;
  4) pakend, mis toimetatakse Eestist teise liikmesriiki, sealhulgas pakend, mis toimetatakse reisijale pardal kaasamüüdavaks kaubaks välisreise tegevale vee- või õhusõidukile.

  (3) Pakendi taaskasutamise määra arvutamise ja pakendi massi määramise korra kehtestab keskkonnaminister .
[RT I 2004, 89, 611 - jõust. 01.01.2005]

  §-d 9--10.
[Kehtetud - RT I 2004, 89, 611 - jõust. 01.01.2005]

§ 11.  Arvestuse pidamine

  (1) Aktsiisimaksja on kohustatud pidama kvartalite lõikes imporditud, teisest liikmesriigist soetatud pakendite ning täidetud pakendite müümise, tasuta võõrandamise, vahetamise ja omatarbeks kasutusse võtmise arvestust pakendite mahu ja pakendimaterjali liikide järgi. Kui aktsiisimaksja on oma kohustused vastavalt käesoleva seaduse §-le 111 üle andnud, on nende pakendite osas eelnimetatud arvestuse perioodiks kalendriaasta.

  (2) Aktsiisimaksja on kohustatud pidama kvartalite lõikes arvestust pakendi taaskasutamise kohta, kui aktsiisimaksja ei ole oma kohustusi üle andnud vastavalt käesoleva seaduse §-le 111. Kui aktsiisimaksja on oma kohustused vastavalt käesoleva seaduse §-le 111 üle andnud, on nende pakendite taaskasutamise osas arvestuse perioodiks kalendriaasta.

  (3) Pakendi ja pakendijäätmetega seotud tegevuse kohta esitatakse andmed vastavalt pakendiseaduse § 24 lõikele 4.
[RT I 2004, 89, 611 - jõust. 01.01.2005]

§ 111.  Kohustuste üleandmine

  (1) Aktsiisimaksja võib käesoleva seadusega sätestatud kohustused anda kirjaliku lepinguga üle ainult pakendiseaduse § 16 lõike 2 alusel taaskasutusorganisatsioonile.
05.02.2015 14:25
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnades "alusel taaskasutusorganisatsioonile." Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

  (2) Käesoleva seadusega sätestatud kohustused kirjaliku lepinguga taaskasutusorganisatsioonile üle andnud aktsiisimaksja, kes on täitnud oma kohustused taaskasutusorganisatsiooni ees, ei ole vastutav pakendijäätmete taaskasutamise sihtarvude täitmise ning pakendiregistrile ja muudele pädevatele organitele info edastamise eest.
[RT I 2004, 89, 611 - jõust. 01.01.2005]

§ 12.  Kontroll ja vastutus

  (1) Aktsiisi arvutamise õigsust ja maksmise tähtajalisust kontrollib Maksu- ja Tolliamet.

  (2) Aktsiisi vale arvutamise, maksmisest kõrvalehoidumise või hilinenud maksmise puhul kohaldab riiklike maksude maksuhaldur maksukorralduse seaduses ettenähtud intressi ja sanktsioone.

  (3) [Kehtetu - RT I 2004, 89, 611 - jõust. 01.01.2005]

  (4) Aktsiisimaksja maksuvõlalt ei arvestata maksukorralduse seaduses (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341; 71, 472; 82, 554; 88, 591; 2004, 2, 7; 28, 188 ja 189; 30, 208; 45, 319; 56, 403) sätestatud intressi käesoleva seaduse § 7 lõikes 3 nimetatud aktsiisideklaratsiooni esitamise tähtpäevani.
[RT I 2004, 89, 611 - jõust. 01.01.2005]

§ 13.  Ekspordi ja impordi tõendamine

  (1) Maksu- ja Tolliameti vaidluses maksukohustuslasega kauba taassisseveo või impordi toimumise üle loetakse kauba taassisseveo või impordi toimumise tõendiks kauba väljaveo registreerimist tõendav dokument, mille on väljastanud selle välisriigi tolliasutus, kust kaup Maksu- ja Tolliameti andmetel Eestisse vahetult saabus.

  (2) Maksu- ja Tolliameti vaidluses maksukohustuslasega kauba ekspordi või taasväljaveo toimumise üle loetakse kauba ekspordi või taasväljaveo toimumise tõendiks kauba sisseveo registreerimist tõendav dokument, mille on väljastanud selle välisriigi tolliasutus, kuhu kaup maksukohustuslase andmetel Eestist vahetult saadeti.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentide hankimiseks pöördub välisriigi tolliasutuse poole Maksu- ja Tolliamet.
[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]

§ 131.  Seaduse rakendamine

  (1) Pakendi taaskasutamise tõendid kehtivad kuni tõendil näidatud kehtivusaja lõpuni, kuid mitte kauem kui 2006. aasta 1. jaanuarini .

  (2) Kui maksustamisperioodil on taaskasutatava pakendi kogus väiksem tõendil märgitud määrast, tuleb aktsiis tasuda selle määra ja sellest määrast väiksema tegelikult taaskasutatud pakendi koguse vahe eest.
[RT I 2004, 89, 611 - jõust. 01.01.2005]

§ 14.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 1997. aasta 1. märtsil, välja arvatud seaduse lisa punkt 2, mis jõustub 1998. aasta 1. detsembril.

  (2) 2005. aasta 1. jaanuaril:
  1) jõustuvad käesoleva seaduse § 6 lõiked 5 ja 6, §-d 111 ja 131;
  2) jõustuvad 2004. aasta 15. detsembri redaktsioonis käesoleva seaduse § 2 punktid 1, 3 ja 7, § 5 lõige 1, § 6 lõiked 2 ja 4, § 7 lõiked 2 ja 3, §-d 8 ja 11, § 12 lõige 4 ning käesoleva seaduse lisa;
  3) tunnistatakse kehtetuks käesoleva seaduse § 6 lõige 1, § 7 lõiked 1 ja 4, §-d 9 ja 10 ning § 12 lõige 3.
[RT I 2004, 89, 611 - jõust. 01.01.2005]

 

Lisa
pakendiaktsiisi seaduse juurde

[RT I 2004, 89, 611 - jõust . 1.01.2005]PAKENDIAKTSIISI MÄÄRAD

Maksustatav pakend

Aktsiisimäär kroonides kg kohta

1) klaas ja keraamika

10

2) plastik

40

3) metall

40

4) paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong

20

5) muu

20

/otsingu_soovitused.json