Teksti suurus:

Ravimite kodeerimise ning ravimikoodi kasutamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.05.2016
Avaldamismärge:RTL 2005, 79, 1108

Ravimite kodeerimise ning ravimikoodi kasutamise kord

Vastu võetud 01.07.2005 nr 90

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 80 lõike 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse Ravimiameti juurde loodud riiklikus registris Koodikeskus (edaspidi Koodikeskus) ravimite kodeerimise ja Koodikeskuse antud ravimikoodi kasutamise kord.

(2) Käesolevat korda kohaldatakse ka Eesti Haigekassa poolt kompenseeritavate meditsiiniseadmete ja eritoitude kodeerimisel ning neile antud ravimikoodi kasutamisel.

§ 2. Ravimikoodi ülesehitus

Ravimikood on kuuekohaline number, millele lisandub kontrollnumber, mis on kuuekohalise ravimikoodi ristsumma viimane number.

2. peatükk
RAVIMITE KODEERIMINE

§ 3. Ravimikoodi kasutamine

(1) Ravimikood on unikaalne numbrite kombinatsioon, mida ei kanta ravimite pakenditele, kuid mille kasutamine on kohustuslik kõikide ravimite puhul.

(2) Ravimikood antakse ravimpreparaadi pakendile ühekordselt ja see on ajas muutumatu.

(3) Ravimite kodeerimisel ei kasutata juba kasutusel olnud ravimikoode.

§ 4. Ravimite kodeerimine ravimile müügiloa andmisel

(1) Igale ravimpreparaadi pakendile omistatakse ravimikood pärast müügiloa väljaandmist.

(2) Info uue müügiluba omava ravimpreparaadi pakendi kohta kantakse riiklikust registrist Ravimiregister üle Koodikeskusesse.

(3) Pakendi lisandumisel müügiloaga ravimile omistatakse ravimikood uuele pakendile pärast ravimi müügiloa andmise aluseks olevate tingimuste muudatuste kinnitamist.

(4) Ravimi müügiloa hoidja ei pea ravimikoodi saamiseks esitama Ravimiametile vastavasisulist taotlust, ravimikood omistatakse pakendile automaatselt müügiloa väljastamisel või pakendisuuruse lisamise muutuse kinnitamisel.

§ 5. Ravimite kodeerimine müügiloata ravimite sisseveol

(1) Müügiloata ravimile omistatakse ravimikood pärast ravimpreparaadi pakendile sisseveoloa andmist.

(2) Müügiloata ravimpreparaadi info pakendi kohta kantakse Koodikeskusesse.

(3) Müügiloata ravimi erandkorras sissevedu taotlev isik ega asutus ning ravimite hulgimüügi tegevusloa omaja ei pea ravimikoodi saamiseks esitama Ravimiametile vastavasisulist taotlust, ravimikood omistatakse pakendile automaatselt pärast ravimpreparaadile sisseveoloa väljastamist.

§ 6. Ravimite kodeerimine taotluse alusel

(1) Apteegis jaendatavatele, seeriaviisiliselt või ekstemporaalselt valmistatud ravimitele, Eesti Haigekassa poolt kompenseeritavatele meditsiiniseadmetele ja eritoitudele antakse ravimikood ravimite käitlemise tegevusluba omava isiku, Eesti Haigekassa või Sotsiaalministeeriumi taotlusel.

(2) Taotlus ravimikoodi saamiseks Eesti Haigekassa poolt kompenseeritavatele eritoitudele esitatakse Koodikeskusele Sotsiaalministeeriumi poolt ja taotlus Eesti Haigekassa poolt kompenseeritavatele meditsiiniseadmetele esitatakse Koodikeskusele Eesti Haigekassa poolt.

(3) Ravimikood väljastatakse igale pakendi suurusele. Ekstemporaalselt valmistatud ravimite puhul kasutatakse ravimikoodi andmisel määruse lisas toodud grupipõhiseid ravimikoode.

(4) Ravimikoodi omistamise taotlus tuleb Koodikeskusele esitada kirjalikult paberkandjal või elektrooniliselt, kasutades Koodikeskuse kasutajaliidest Ravimiameti koduleheküljel.

(5) Taotluse esitamisel elektrooniliselt, kasutades Koodikeskuse kasutajaliidest, peab taotleja Koodikeskuse andmebaasi sisenemiseks vajalike kasutajanime ja parooli saamiseks esmalt sisestama oma andmed (ees- ja perekonnanimi, asutus, amet, e-posti aadress).

(6) Autoriseeritud kasutaja täidab taotluse esitamiseks kohustuslikud andmeväljad ravimpreparaadi pakendi kohta:
1) ATC kood, kui on teada;
2) toimeaine või toimeained;
3) ravimi nimetus;
4) ravimvorm;
5) toimeaine sisaldus üksikannuse, milliliitri või grammi kohta;
6) kogus pakendis;
7) ravimi liik;
8) retseptinõue.

(7) Autoriseeritud kasutaja täidab taotluse esitamiseks kohustuslikud andmeväljad Eesti Haigekassa poolt kompenseeritavate eritoitude pakendi kohta:
1) nimetus;
2) koostis;
3) vorm (pulber, lahus vms);
4) pakend;
5) tootja;
6) tootja esindaja aadress.

(8) Autoriseeritud kasutaja täidab taotluse esitamiseks kohustuslikud andmeväljad Eesti Haigekassa poolt kompenseeritavate meditsiiniseadmete pakendi kohta:
1) nimetus;
2) pakend;
3) meditsiiniseadme liik;
4) tootja või tootja esindaja Euroopa Liidus.

(9) Ravimikoodi andmiseks vajaliku info olemasolul väljastatakse uus ravimikood taotletud pakendile. Kui taotleja esitatud teave ei ole ravimikoodi andmiseks piisav, teavitatakse sellest taotlejat.

(10) Ravimikoodi taotlus menetletakse 10 tööpäeva jooksul. Aega, mis taotlejal kulub nõutud täiendava teabe esitamiseks ja selle kontrollimiseks, ei loeta eelmainitud tähtaja hulka.

(11) Info ravimikoodi kohta edastatakse taotlejale vastavalt tema soovile kas paberkandjal või elektrooniliselt.

3. peatükk
RAVIMIKOODI KASUTAMINE

§ 7. Ravimikoodi kasutajad

(1) Apteegiteenuse osutaja kasutab ravimikoodi järgmistel juhtudel:
1) ravimite väljastamine;
2) ravimite arvestus;
3) Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvate ravimite aruandlus.

(2) Ravimite hulgimüügi tegevusloa omaja kasutab ravimikoodi järgmistel juhtudel:
1) saatedokumentidel ravimipakendi info kajastamine;
2) ravimite aruandluse koostamine.

(3) Sotsiaalministeerium kasutab ravimikoodi järgmistel juhtudel:
1) Eesti Haigekassa ravimite loetelu koostamine;
2) Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvate ravimite statistika koostamine;
3) piir- ja kokkuleppehindade kehtestamine.

(4) Eesti Haigekassa kasutab ravimikoodi järgmistel juhtudel:
1) kindlustatud isikutele apteegist väljastatavate ravimite eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel;
2) soodustingimustel väljastatavate ravimite statistika koostamine;
3) ravimipakendite info haldamine ravikindlustuse andmekogus.

(5) Ravimiamet kasutab ravimikoodi järgmistel juhtudel:
1) ravimite kasutamise statistika kogumine;
2) ravimipakendite info haldamine Ravimiameti andmekogudes.

§ 8. Ravimikoodide kasutamine teistes andmekogudes

Ravimikoodide nimekirja koos pakendi infoga saab Ravimiameti koduleheküljelt alla laadida nii tekstiformaadis kui XML failina ning seostada teiste andmekogudega. Andmekogu struktuur on avalik.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 1. juuli 2005. a määruse nr 90 «Ravimite kodeerimise ning ravimikoodi kasutamise kord»
lisa

Arsti retsepti alusel valmistatavate ravimite koodide gruppide loetelu

A Seedetrakt ja ainevahetus
• Stomatoloogilised preparaadid
• Suukaudsed seedetrakti ja ainevahetust mõjutavad preparaadid
• Rektaalsed seedetrakti ja ainevahetust mõjutavad preparaadid

B Veri ja vereloome, sealhulgas perfusiooni- ja irrigatsioonilahused
• Loputuslahused
• Intravenoossed lahused

C Kardiovaskulaarsüsteem
• Suukaudsed kardiovaskulaarsüsteemi toimivad preparaadid
• Rektaalsed kardiovaskulaarsüsteemi toimivad preparaadid

D Dermatoloogilised preparaadid
• Dermatoloogilised salvid, kreemid ja pastad
• Dermatoloogilised lahused ja emulsioonid
• Dermatoloogilised pulbrid

G Urogenitaalsüsteem
• Suukaudsed urogenitaalsüsteemi toimivad preparaadid
• Vaginaalsed urogenitaalsüsteemi toimivad preparaadid
• Rektaalsed urogenitaalsüsteemi toimivad preparaadid

M Skeleti-lihassüsteem
• Suukaudsed skeleti-lihassüsteemi toimivad preparaadid
• Rektaalsed skeleti-lihassüsteemi toimivad preparaadid
• Skeleti-lihassüsteemi toimivad nahalahused
• Skeleti-lihassüsteemi toimivad kreemid ja salvid

N Närvisüsteem
• Suukaudsed närvisüsteemi toimivad preparaadid
• Nahale manustatavad närvisüsteemi toimivad preparaadid
• Rektaalsed närvisüsteemi toimivad preparaadid

P Parasiidivastased ained
• Suukaudsed parasiidivastased preparaadid
• Parasiidivastased nahalahused
• Parasiidivastased nahasalvid

R Hingamissüsteem
• Suukaudsed hingamissüsteemi toimivad preparaadid
• Inhaleeritavad hingamissüsteemi toimivad preparaadid
• Ninatilgad
• Ninasalvid
• Kurgupreparaadid

S Meeleelundid
• Silmatilgad
• Silmasalvid
• Silmaloputuslahused
• Kõrvatilgad

V Varia
• Teised suukaudsed preparaadid
• Teised rektaalsed preparaadid
• Teised salvid ja kreemid
• Teised lahused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json