Teksti suurus:

Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse, täitemenetluse seadustiku, teeseaduse ja raudteeseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.07.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 40, 312

Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse, täitemenetluse seadustiku, teeseaduse ja raudteeseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.06.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 4. juuli 2005. a otsusega nr 883

I. Kinnisasja sundvõõrandamise seaduses (RT I 1995, 30, 380; 2002, 61, 375) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Seaduse kogu tekstis asendatakse sõnad «Riigi Teataja» sõnadega «üleriigilise levikuga päevaleht» vastavas käändes.

§ 2. Seaduse kogu tekstis asendatakse sõna «kinnistusamet» sõnaga «kinnistusosakond» vastavas käändes.

§ 3. Paragrahvi 3 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) avalikult kasutatava tee (riigimaantee ja kohaliku tee, välja arvatud talitee), avaliku raudtee ja väljaku ehitamiseks või omandamiseks;».

§ 4. Paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktidega 15 1 ja 152 järgmises sõnastuses:

« 151) riigipiiriga külgneva maa võõrandamiseks Eesti Vabariigi rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks;
152) riigipiiriga külgneva maa omandamiseks piiriribaks;».

§ 5. Paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui eesmärk, milleks sundvõõrandamist taotletakse, on saavutatav ilma teise isiku omandis oleva kinnisasja omandamiseta, ei ole sundvõõrandamine lubatud.»

§ 6. Paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Kinnisasja omandamine riigi või kohaliku omavalitsusüksuse poolt käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud eesmärkidel on lubatud ainult käesolevas seaduses sätestatud korras.»

§ 7. Paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Sundvõõrandamine käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–7 ja 9–15 nimetatud juhtudel on lubatud planeerimisseaduse mõistes detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel kehtestatud detailplaneeringu alusel ja detailplaneeringu koostamise kohustuseta aladel kehtestatud üldplaneeringu alusel. Sundvõõrandamine kinnisasja omandamiseks avalikult kasutatava tee või avaliku raudtee ehitamiseks on lubatud kehtestatud üldplaneeringu ja tee või raudtee eelprojekti või ehitusprojekti alusel.»

§ 8. Paragrahvi 4 lõiked 2–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sundvõõrandamise poolteks on sundvõõrandatava kinnisasja omanik, hoonestusõiguse omaja ja sundvõõrandatava kinnisasja omandaja.

(3) Sundvõõrandatava kinnisasja omanik loetakse sundvõõrandiandjaks ja sundvõõrandamise taotleja sundvõõrandisaajaks sundvõõrandamise otsuse tegemisest arvates. Kui kinnisasi on koormatud hoonestusõigusega, loetakse sundvõõrandiandjaks ka hoonestusõiguse omaja.

(4) Sundvõõrandamise taotlejaks ja sundvõõrandisaajaks võivad olla riigiasutus ja valla- või linnavalitsus.»

§ 9. Paragrahvi 5 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sundvõõrandamismenetlus algab sundvõõrandamise taotluse esitamisega, valla- või linnavalitsuse poolt käesoleva seaduse § 12 1 lõikes 1 nimetatud eelnõu esitamisega valla- või linnavolikogule või eeltöödega ja lõpeb sundvõõrandatud kinnisasja kinnistamisega sundvõõrandisaaja omandisse, sundvõõrandamise taotluse rahuldamata jätmisega või sundvõõrandamisest loobumisega.

(2) Sundvõõrandamise otsuse või sundvõõrandamismenetluse käigus tehtud otsuse või toimingu (sealhulgas avalikult kasutatava tee või avaliku raudtee eel- või ehitusprojekti osas) kohtus vaidlustamisel sundvõõrandamismenetlus ning selle tähtajad ei peatu. Sellise otsuse või toimingu vaidlustamise korral ei või enne vaidluse lahendamist siiski kinnisasja valdust üle anda ega omandiõigust sundvõõrandisaajale üle kanda. Kui kohtus vaidlustatakse mitu ühe ja sama sundvõõrandamismenetluse käigus tehtud otsust või toimingut, lahendatakse vaidlused ühe menetluse raames.»

§ 10. Paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Sundvõõranditasu ja hüvitise määramise otsuse vaidlustamine vaadatakse läbi muudest sama sundvõõrandamismenetluse käigus tehtud otsuste või toimingute vaidlustamistest eraldi ning sundvõõrandamismenetlus ja selle tähtajad nimetatud otsuse vaidlustamise korral ei peatu. Nimetatud otsuse vaidlustamine ei takista sundvõõrandatava kinnisasja valduse üleandmist ega omandiõiguse ülekandmist sundvõõrandisaajale.»

§ 11. Paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sundvõõrandamise taotlejal on õigus enne sundvõõrandamise taotluse esitamist teha kinnisasjal eeltöid, selgitamaks kinnisasja sobivust sundvõõrandamise eesmärgile.»

§ 12. Paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 11 –13 järgmises sõnastuses:

« (11) Piiramata ja tähistamata kinnisasjal või selle piiramata ja tähistamata osal võib sundvõõrandamise taotleja päikesetõusust päikeseloojanguni teha eeltöid, mis ei kahjusta kinnisasja (nagu mõõtmised ja vaatlused), omaniku ja hoonestusõiguse omaja nõusolekuta.

(12) Piiratud ja tähistatud kinnisasjal või kinnisasja piiratud või tähistatud osal, sealhulgas ehitistes, kinnistes õuedes ja aedades, tuleb eeltööde tegemiseks saada nõusolek omanikult või juhul, kui kinnisasi on koormatud hoonestusõigusega, hoonestusõiguse omajalt. Omaniku või hoonestusõiguse omaja keeldumise korral nõusoleku andmisest eeltöödeks hoonetes, kinnistes õuedes või aedades taotleb sundvõõrandamise taotleja eeltööde loa halduskohtult, mille tööpiirkonnas kinnisasi asub, muul juhul maavanemalt või sundvõõrandamisel riigimaantee või avaliku raudtee ehitamiseks majandus- ja kommunikatsiooniministrilt.

(13) Piiramata ja tähistamata kinnisasjal või selle piiramata ja tähistamata osal tuleb juhul, kui teostatavad tööd kahjustavad kinnisasja (nagu puurimised, kaevamised ja raiumised), saada eeltööde tegemiseks omaniku või juhul, kui kinnisasi on koormatud hoonestusõigusega, hoonestusõiguse omaja nõusolek. Kui omanik või hoonestusõiguse omaja keeldub nõusoleku andmisest, peab sundvõõrandamise taotleja taotlema eeltööde loa maavanemalt või sundvõõrandamisel riigimaantee või avaliku raudtee ehitamiseks majandus- ja kommunikatsiooniministrilt.»

§ 13. Paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Maavanem või käesolevas seaduses sätestatud juhul majandus- ja kommunikatsiooniminister otsustab eeltööde loa andmise kahe nädala jooksul, arvates eeltööde loa taotluse saamise päevast.»

§ 14. Paragrahvi 7:

1) lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kinnisasja omaniku või hoonestusõiguse omaja nimi ning elu- või asukoht;»;

2) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Maavanem või käesolevas seaduses sätestatud juhul majandus- ja kommunikatsiooniminister peab kinnisasja omanikule või hoonestusõiguse omajale eeltööde loa taotlemise viivitamata teatavaks tegema ja selle andmise või andmisest keeldumise otsuse talle kätte toimetama. Eeltööde loa taotlemise teade ja selle andmise või andmisest keeldumise otsus toimetatakse isikule kätte väljastusteatega tähtkirjaga või allkirja vastu teatisel, millele märgitakse dokumendi üleandmise aeg. Kui eeltööde loa taotlemise teadet ja selle andmise või andmisest keeldumise otsust ei õnnestu kinnisasja omanikule või hoonestusõiguse omajale kätte toimetada eelnimetatud viisil või kui puuduvad andmed vastava isiku aadressi kohta või kui isik ei ela teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht ei ole teada ning teadet ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada, avaldatakse teade loa andmise või andmisest keeldumise otsuse kohta üleriigilise levikuga päevalehes, millega loetakse teade isikule kättetoimetatuks.»

§ 15. Paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 16. Paragrahvi 9 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 17. Paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Isiku teavitamine sundvõõrandamise taotluse esitamise kavatsusest

(1) Kuue kuu jooksul pärast eeltööde lõpetamist teatab sundvõõrandamise taotleja kinnisasja omanikule ja hoonestusõiguse omajale sundvõõrandamisest loobumisest, välja arvatud juhul, kui eeltööde tegemiseks ei olnud kinnisasja omaniku või hoonestusõiguse omaja nõusolek vajalik, või sundvõõrandamise taotluse esitamise kavatsusest. Sundvõõrandamise taotluse esitamise kavatsusest teavitatakse ka teisi piiratud asjaõiguste omajaid.

(2) Riik ja kohalik omavalitsusüksus peavad kinnisasja omanikule ja piiratud asjaõiguste omajatele tagama õiguse tutvuda kavatsetava ehitise ideekavandiga ja sundvõõrandamise taotlemisel avalikult kasutatava tee või avaliku raudtee ehitamiseks ehitusloa väljastaja poolt heakskiidetud avalikult kasutatava tee või avaliku raudtee eelprojekti või ehitusprojektiga.

(3) Teade sundvõõrandamise taotluse esitamise kavatsuse kohta toimetatakse isikule kätte väljastusteatega tähtkirjaga või allkirja vastu teatisel, millele märgitakse dokumendi üleandmise aeg. Kinnisasja omanikul ja piiratud asjaõiguste omajatel on õigus kahe nädala jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited.

(4) Kui sundvõõrandamise taotlejal ei õnnestu teadet sundvõõrandamise taotluse esitamise kavatsuse kohta kinnisasja omanikule või piiratud asjaõiguste omajatele kätte toimetada käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud viisil, kui puuduvad andmed vastava isiku aadressi kohta või kui isik ei ela teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht ei ole teada ning teadet ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada, avaldatakse teade üleriigilise levikuga päevalehes, millega loetakse teade isikule kättetoimetatuks.»

§ 18. Paragrahvi 11 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) sundvõõrandamise taotleja nime ning asukohta;».

§ 19. Paragrahvi 11 lõike 2 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) sundvõõrandatava kinnisasja kinnistusregistri osa ärakiri;
2) katastriõiend ja katastriüksuse plaan;».

§ 20. Paragrahvi 11 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) sundvõõrandatava kinnisasja omaniku ja kinnisasja koormavate piiratud asjaõiguste omajate kirjalik arvamus ja vastuväited nende olemasolu korral;».

§ 21. Paragrahvi 11 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 1 järgmises sõnastuses:

« 51) avalikult kasutatava tee ja avaliku raudtee puhul ehitusloa väljastaja poolt heakskiidetud eelprojekt või ehitusprojekt;».

§ 22. Paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kohalik omavalitsusüksus esitab sundvõõrandamise taotluse siseministrile, välja arvatud käesoleva seaduse § 121 lõikes 1 sätestatud juhul. Siseminister esitab taotluse ühe kuu jooksul Vabariigi Valitsusele, lisades taotlusele oma arvamuse.»

§ 23. Paragrahvi 11 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 24. Paragrahvi 12 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 1 järgmises sõnastuses:

« 51) teavet ehitise ideekavandi või avalikult kasutatava tee eel- või ehitusprojektiga tutvumise võimaluste kohta;».

§ 25. Paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Sundvõõrandamisel avalikult kasutatava tee või avaliku raudtee ehitamiseks kinnitatakse sundvõõrandamise otsusega lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule avalikult kasutatava tee või avaliku raudtee asukoht vastavalt ehitusloa väljastaja poolt heakskiidetud eel- või ehitusprojektile.»

§ 26. Paragrahvi 12 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Vabariigi Valitsus otsustab sundvõõrandamise korraldusega, mis tuleb kinnisasja omanikule ja kinnisasja koormavate piiratud asjaõiguste omajatele viivitamata kätte toimetada väljastusteatega tähtkirjaga või allkirja vastu teatisel, millele märgitakse korralduse üleandmise aeg. Kui korraldust ei õnnestu kinnisasja omanikule või piiratud asjaõiguste omajatele nimetatud viisil kätte toimetada, kui puuduvad andmed vastava isiku aadressi kohta või kui isik ei ela teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht ei ole teada ning korraldust ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada, avaldatakse korralduse resolutiivosa üleriigilise levikuga päevalehes, millega loetakse korraldus isikule kättetoimetatuks.»

§ 27. Paragrahvi 12 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 28. Seadust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

« § 121. Sundvõõrandamise otsus kinnisasja omandamiseks kohaliku tee ehitamiseks või omandamiseks

(1) Kohaliku tee ehitamise või omandamise eesmärgil kinnisasja omandamiseks läbiviidavas sundvõõrandamismenetluses teeb sundvõõrandamise otsuse valla- või linnavolikogu valla- või linnavalitsuse esitatud eelnõu alusel, mis sisaldab käesoleva seaduse § 11 lõikes 1 ja § 12 lõigetes 1 ja 11 sätestatud andmeid ning millele lisatakse § 11 lõikes 2 sätestatud dokumendid. Kohaliku tee ehitamise või omandamise eesmärgil kinnisasja omandamiseks läbiviidavas sundvõõrandamismenetluses tuleb käesoleva seaduse § 14 lõikes 4 nimetatud taotlus esitada valla- või linnavalitsuse kaudu valla- või linnavolikogule.

(2) Valla- või linnavolikogu peab otsuse kinnisasja omanikule ja kinnisasja koormavate piiratud asjaõiguste omajatele viivitamata kätte toimetama väljastusteatega tähtkirjaga või allkirja vastu teatisel, millele märgitakse otsuse üleandmise aeg. Kui otsust ei õnnestu kinnisasja omanikule või piiratud asjaõiguste omajatele nimetatud viisil kätte toimetada, kui puuduvad andmed vastava isiku aadressi kohta või kui isik ei ela teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht ei ole teada ning otsust ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada, avaldatakse otsuse resolutiivosa üleriigilise levikuga päevalehes, millega loetakse otsus isikule kättetoimetatuks.»

§ 29. Paragrahvi 16 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sundvõõranditasu ja hüvitise kindlaksmääramisel lähtutakse erakorralisel hindamisel väljaselgitatud sundvõõrandamisele määratud kinnisasja või piiratud asjaõiguse maksumusest sundvõõrandamise otsuse vastuvõtmise hetke seisuga. Kinnisasja sundvõõranditasu ei või olla madalam kinnisasja ja hoonestusõiguse harilikust väärtusest sundvõõrandamise otsuse vastuvõtmise hetke seisuga.»

§ 30. Paragrahvi 16 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Sundvõõranditasu kindlaksmääramisel ei arvestata sundvõõrandatava kinnisasja või piiratud asjaõiguse väärtuse muutumist sundvõõrandamise otsuse vastuvõtmise ja erakorralise hindamise vahelisel ajal ega selle võimalikku muutumist tulevikus.»
13.02.2015 10:58
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "sundvõõrandamise" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Riigikogu Kantselei 12.02.2015 taotlust nr 4-14/15-1/3

§ 31. Paragrahvi 16 täiendatakse lõigetega 4–10 järgmises sõnastuses:

« (4) Erakorraline hindamine viiakse läbi sundvõõrandamisotsuse jõustumisel. Erakorralisel hindamisel lähtutakse maa hindamise seaduse § 8 lõike 2 alusel kehtestatud korrast.

(5) Erakorralise hindamise läbiviimiseks pöördub sundvõõrandamise taotleja avaldusega maavanema poole. Kui sundvõõrandamist kavandatakse riigimaantee või avaliku raudtee ehitamiseks või omandamiseks, pöördub sundvõõrandamise taotleja erakorralise hindamise avaldusega majandus- ja kommunikatsiooniministri poole. Avalduses näidatakse kinnisasja asukoht, kinnistu number ning kinnisasja omaniku ja hoonestusõiguse omaja, samuti teiste piiratud asjaõiguste omajate nimi ning elu- või asukoht. Maavanem või majandus- ja kommunikatsiooniminister peab avalduse viivitamata menetlusse võtma. Sundvõõrandamisel kohaliku tee ehitamiseks või omandamiseks korraldab erakorralise hindamise valla- või linnavalitsus.

(6) Hindamist alustades teeb maavanem, sundvõõrandamise kavandamisel riigimaantee või avaliku raudtee ehitamiseks või omandamiseks majandus- ja kommunikatsiooniminister ning sundvõõrandamise kavandamisel kohaliku tee ehitamiseks või omandamiseks valla- või linnavalitsus kinnisasja asukohajärgsele kohtutäiturile ülesandeks sundvõõrandatav kinnisasi üles kirjutada, hinnata ja vajaduse korral hoiule võtta täitemenetluse seadustikus sätestatud korras käesolevast seadusest tulenevate erisustega. Täitemenetluse seadustiku kohaselt käsitatakse võlgniku ja sissenõudjana sundvõõrandamise pooli. Kinnisasja ja piiratud asjaõiguste hindamisel osaleb vastavalt maa hindamise seaduse § 4 lõikele 1 tegevuslitsentsi omav maa hindaja.

(7) Maavanem, majandus- ja kommunikatsiooniminister ning valla- või linnavalitsus võivad kinnisasja ja piiratud asjaõiguste hindamiseks kaasata täiendavaid eksperte ja moodustada komisjone.

(8) Üleskirjutamise ja hindamise tähtaeg ei või olla lühem kui kaks nädalat ega pikem kui kaks kuud.

(9) Erakorralise hindamise tulemus vormistatakse hindamisaktina, mille allkirjastavad kõik selle koostajad. Hindamisakt saadetakse maavanemale või majandus- ja kommunikatsiooniministrile või valla- või linnavalitsusele, sundvõõrandamise taotlejale, kinnisasja omanikule ja piiratud asjaõiguste omajatele.

(10) Erakorralise hindamisega seotud kulud, milleks on sundvõõranditasu ja hüvitise kindlaksmääramise tegelikud kulud, nagu kohtutäituri tasu, eksperditasud, sõidu- ja päevarahad, kantseleikulud ning muud sellesarnased kulud, kannab sundvõõrandisaaja.»

§ 32. Paragrahvi 22 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kokkuleppemenetlus on kokkuleppe sõlmimine sundvõõrandatava kinnisasja ja hoonestusõiguse eest sundvõõrandiandjale makstava sundvõõranditasu ja teiste isikute õigustele sundvõõrandamisega tekitatud kahju hüvitamise suuruse ning maksmise, kahjustatud õiguste omajate huvide tagamise ning kinnisasja valduse üleandmise tingimuste kohta. Kokkuleppemenetluse korraldab üldjuhul maavanem, sundvõõrandamisel kohaliku tee ehitamiseks või omandamiseks vallavanem või linnapea, sundvõõrandamisel avalikult kasutatava tee või avaliku raudtee ehitamiseks või omandamiseks majandus- ja kommunikatsiooniminister (edaspidi pädev isik).

(2) Pärast sundvõõrandamise otsuse jõustumist ja erakorralist hindamist alustab pädev isik viivitamata kokkuleppemenetlust.»

§ 33. Paragrahvi 23 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kokkuleppemenetluse alustamiseks avaldab pädev isik üleriigilise levikuga päevalehes teate, milles ta teeb isikutele, kelle õigusi sundvõõrandamine kahjustab, ettepaneku teatada oma õigustest ja nõuetest teate avaldajale. Teatamisaeg ei või olla lühem kui kaks nädalat.

(2) Pädev isik teeb kinnisasja omanikule ja piiratud asjaõiguste omajatele ettepaneku teatada sundvõõrandamisega tekitatud kahjudest, mis käesoleva seaduse § 16 lõikes 9 nimetatud hindamisaktis ei kajastu. Pädev isik toimetab ettepaneku isikutele kätte väljastusteatega tähtkirjaga või allkirja vastu teatisel, millele märgitakse dokumendi üleandmise aeg. Kinnisasja omanik ja piiratud asjaõiguste omajad peavad oma nõuetest teatama kahe nädala jooksul, arvates ettepaneku saamisest.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ettepanekut ei õnnestu kinnisasja omanikule või piiratud asjaõiguste omajatele käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud viisil kätte toimetada, kui puuduvad andmed vastava isiku aadressi kohta või kui isik ei ela teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht ei ole teada ning ettepanekut ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada, avaldatakse ettepaneku resolutiivosa üleriigilise levikuga päevalehes, millega loetakse ettepanek isikule kättetoimetatuks.»

§ 34. Paragrahvi 24 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pärast käesoleva seaduse §-s 23 sätestatud nõuete esitamise ja kahjudest teatamise tähtaja möödumist kutsub pädev isik kokkuleppemenetluse osalistena välja sundvõõrandamise pooled ja teised isikud, kelle õigusi sundvõõrandamine kahjustab, ning teeb neile ettepaneku leppida kokku sundvõõranditasu ja hüvitise suuruses ning maksmise, kahjustatud õiguste omajate huvide tagamise ning kinnisasja ja hoonestusõiguse valduse vabatahtliku üleandmise tingimustes. Vallavanem või linnapea kutsub kokkuleppemenetluse osalistena välja sundvõõrandiandja ja teised isikud, kelle õigusi sundvõõrandamine kahjustab. Läbirääkimiste pidamisel võib pädeva isiku asemel osaleda tema volitatud isik.

(2) Kokkuleppemenetluses toimetatakse teade kokkuleppemenetluse koosoleku toimumise aja kohta, mille on määranud pädev isik, osalistele kätte, arvestades käesoleva seaduse § 23 lõigetes 2 ja 3 sätestatud korda. Esimene koosolek loetakse toimunuks, kui sellest võtab osa vähemalt üks sundvõõrandiandja või üks piiratud asjaõiguse omaja. Järgmise kokkuleppemenetluse koosoleku toimumise aeg lepitakse kokku toimuval koosolekul või määratakse pädeva isiku poolt.

(3) Läbirääkimistel sundvõõranditasu ja hüvitise suuruses kokkuleppe saavutamiseks lähtuvad sundvõõrandamise pooled ja teised isikud, kelle õigusi sundvõõrandamine kahjustab, käesoleva seaduse § 16 lõikes 9 nimetatud hindamisaktis märgitud kõrgeimast kinnisasja või piiratud asjaõiguse väärtusest. Läbirääkimistel on pädeval isikul õigus kaasata eksperte, kelle kulud kannab sundvõõrandisaaja.
13.02.2015 10:58
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "sundvõõrandamine" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Riigikogu Kantselei 12.02.2015 taotlust nr 4-14/15-1/3

(4) Käesoleva seaduse § 23 lõike 1 alusel määratud tähtpäevaks ja § 23 lõikes 2 sätestatud tähtpäevaks esitamata jäänud nõudeid, mis ei ole kantud kinnistusraamatusse, ei rahuldata.»

§ 35. Paragrahv 25 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 25. Kokkuleppe sõlmimise tähtaeg

(1) Kokkuleppe sõlmimiseks määrab pädev isik tähtaja, mis ei tohi ületada 30 päeva.

(2) Kui määratud või kokkulepitud ajaks mõni sundvõõrandamise pool või mitte ükski sundvõõrandamise pool pädeva isiku juurde mõjuva põhjuseta ei ilmu või määratud tähtaja jooksul kokkulepet ei saavutata, lõpetab pädev isik kokkuleppemenetluse ja sundvõõrandamismenetlus jätkub.»

§ 36. Paragrahvi 26 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kokkuleppemenetluse osaliste kokkuleppe saavutamise kohta koostab pädev isik või tema volitatud isik akti, millele kirjutavad alla menetluse osalised ja akti koostaja. Aktis kajastatakse sundvõõranditasu ja hüvitise maksmise, kahjustatud õiguste omajate huvide tagamise ja kinnisasja valduse üleandmise tingimused. Kui sundvõõranditasu ja teiste isikute õigustele sundvõõrandamisega tekitatud kahju hüvitamise suuruses või maksmise, kahjustatud õiguste omajate huvide tagamise või kinnisasja valduse üleandmise tingimustes kokkulepet ei saavutata, toimub sundvõõranditasu ja hüvitise maksmine ning valduse ülevõtmine käesolevas seaduses sätestatud korras.»

§ 37. Paragrahvi 26 lõikes 3 asendatakse sõna «maavanem» sõnadega «pädev isik või tema volitatud isik.»

§ 38. Seaduse 5. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«5. peatükk
SUNDVÕÕRANDITASU JA HÜVITISE OTSUSTAMINE».

§ 39. Paragrahv 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 27. Sundvõõranditasu ja hüvitise määramise otsus

(1) Kui sundvõõranditasus ja kahjustatud õiguste eest makstavas hüvitises kokkuleppele ei jõutud, teeb sundvõõranditasu ja hüvitise määramise otsuse maavanem, sundvõõrandamisel riigimaantee või avaliku raudtee ehitamiseks või omandamiseks majandus- ja kommunikatsiooniminister ning sundvõõrandamisel kohaliku tee ehitamiseks või omandamiseks valla- või linnavalitsus.

(2) Sundvõõranditasu ja hüvitise suurusena näidatakse sundvõõranditasu ja hüvitise määramise otsuses käesoleva seaduse § 16 lõikes 9 nimetatud hindamisaktis märgitud kõrgeim kinnisasja või piiratud asjaõiguse väärtus. Muude nõuete hindamiseks, millest on õigeaegselt teatatud, kuid milles ei ole saavutatud kokkulepet, korraldab pädev isik viivitamata täiendava hindamismenetluse, mille kulud kannab sundvõõrandisaaja.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud täiendava hindamismenetluse korraldamiseks võib pädev isik kaasata eksperte ja moodustada komisjone. Hindamise tähtaeg ei või olla pikem kui üks kuu. Hindamise tulemus vormistatakse hindamisaktis. Sundvõõranditasu ja hüvitise määramise otsuses näidatakse kahjunõude väärtuse suurusena hindamisaktis märgitud kahjunõude kõrgeim väärtus. Hindamisakt esitatakse puudutatud isikule koos sundvõõranditasu ja hüvitise määramise otsusega.

(4) Sundvõõranditasu ja hüvitise määramise otsus toimetatakse isikule kätte väljastusteatega tähtkirjaga või allkirja vastu teatisel, millele märgitakse otsuse üleandmise aeg. Kui otsust ei õnnestu kinnisasja omanikule või piiratud asjaõiguste omajatele või muude kahjustatud õiguste omajatele nimetatud viisil kätte toimetada, kui puuduvad andmed vastava isiku aadressi kohta või kui isik ei ela teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht ei ole teada ning otsust ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada, avaldatakse otsuse resolutiivosa üleriigilise levikuga päevalehes, millega loetakse otsus isikule kättetoimetatuks.»

§ 40. Paragrahvid 28–32 tunnistatakse kehtetuks.

§ 41. Paragrahv 33 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 33. Sundvõõrandamisest loobumine

(1) Sundvõõrandisaajal on õigus sundvõõrandamisest loobuda kuni sundvõõranditasu ja hüvitise maksmiseni sundvõõrandiandjale, piiratud asjaõiguste ja teiste kahjustatud õiguste omajatele või kohtutäituri deposiitarvele, sundvõõrandiandja nõusolekul ka kuni kinnisasja kinnistamiseni sundvõõrandisaaja nimele.

(2) Maavanem, sundvõõrandamisel kohaliku tee ehitamiseks või omandamiseks valla- või linnavalitsus või sundvõõrandamisel riigimaantee või avaliku raudtee ehitamiseks või omandamiseks majandus- ja kommunikatsiooniminister tunnistab sundvõõrandisaaja sundvõõrandamisest loobunuks, kui:
1) sundvõõrandisaaja ei ole kolme kuu jooksul, arvates sundvõõrandamise otsuse jõustumisest, erakorralise hindamise taotlusega maavanema või sundvõõrandamisel riigimaantee või avaliku raudtee ehitamiseks või omandamiseks majandus- ja kommunikatsiooniministri poole pöördunud või sundvõõrandamisel kohaliku tee ehitamiseks või omandamiseks erakorralist hindamist alustanud;
2) sundvõõrandisaaja ei ole kolme kuu jooksul, arvates erakorralisest hindamisest, avaldusega kokkuleppemenetluse alustamiseks maavanema või sundvõõrandamisel riigimaantee või avaliku raudtee ehitamiseks või omandamiseks majandus- ja kommunikatsiooniministri poole pöördunud või linnapea või vallavanem ei ole sundvõõrandamisel kohaliku tee ehitamiseks või omandamiseks kolme kuu jooksul, arvates erakorralisest hindamisest, kokkuleppemenetlust alustanud;
3) sundvõõrandisaaja teatab käesoleva paragrahvi lõikes 1 ettenähtud aja jooksul sundvõõrandiandjale ja pädevale isikule kirjalikult, et ta on sundvõõrandamisest loobunud;
4) sundvõõrandisaaja ei ole sundvõõranditasu ja hüvitist sundvõõrandiandjale, piiratud asjaõiguste ja muude kahjustatud õiguste omajatele kokkulepitud tähtajaks tasunud või kolme kuu jooksul, arvates sundvõõranditasu ja hüvitise määramise otsuse tegemisest, kohtutäituri deposiitarvele maksnud.

(3) Sundvõõrandisaaja sundvõõrandamisest loobunuks tunnistamise järel lõpetab maavanem, sundvõõrandamisel kohaliku tee ehitamiseks või omandamiseks valla- või linnavalitsus või sundvõõrandamisel riigimaantee või avaliku raudtee ehitamiseks või omandamiseks majandus- ja kommunikatsiooniminister sundvõõrandamismenetluse, teatab sellest sundvõõrandiandjale, sundvõõrandisaajale ja teistele isikutele, kelle õigusi sundvõõrandamine kahjustab, ning esitab kinnistusosakonnale lihtkirjaliku avalduse sundvõõrandamismärke kustutamiseks. Sundvõõrandamismenetluse lõpetamise kohta peab maavanem, majandus- ja kommunikatsiooniminister või valla- või linnavalitsus avaldama teate üleriigilise levikuga päevalehes.»

§ 42. Paragrahvi 36:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui sundvõõranditasu ja hüvitist ei ole kolme kuu jooksul sundvõõranditasu ja hüvitise määramise otsuse tegemisest arvates kohtutäituri deposiitarvele makstud, teatab kohtutäitur sellest viivitamata maavanemale või sundvõõrandamisel riigimaantee või avaliku raudtee ehitamiseks või omandamiseks majandus- ja kommunikatsiooniministrile.»;
13.02.2015 10:58
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "sundvõõrandamisel" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Riigikogu Kantselei 12.02.2015 taotlust nr 4-14/15-1/3

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kohtutäitur asub sundvõõrandatava kinnisasja valduse ülevõtmisele ja -andmisele pärast maavanemalt või kinnisasja sundvõõrandamisel riigimaantee või avaliku raudtee ehitamiseks või omandamiseks majandus- ja kommunikatsiooniministrilt või sundvõõrandamisel kohaliku tee ehitamiseks või omandamiseks valla- või linnavalitsuselt korralduse saamist. Maavanem või majandus- ja kommunikatsiooniminister teeb korralduse sundvõõrandatava kinnisasja valduse ülevõtmisele asumiseks sundvõõrandisaaja avalduse alusel, millele tuleb lisada tõend sundvõõranditasu ja hüvitise maksmise kohta täitevbüroo deposiitarvele. Sundvõõrandatava kinnisasja valduse ülevõtmise korralduse võib valla- või linnavalitsus teha koos käesoleva seaduse § 27 lõikes 1 nimetatud otsusega.»

§ 43. Paragrahvi 37 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sundvõõrandatava kinnisasja valduse ülevõtmise ja -andmise kohta koostab kohtutäitur akti, millele kirjutavad alla sundvõõrandamise pooled, kohtutäitur ning ülevõtmise ja -andmise juures viibinud kaks tunnistajat. Kui üks pool keeldub aktile alla kirjutamast, tehakse selle kohta märge akti. Akt saadetakse sundvõõrandiandjale, sundvõõrandisaajale, kohtutäiturile ja maavanemale, sundvõõrandamisel riigimaantee või avaliku raudtee ehitamiseks või omandamiseks majandus- ja kommunikatsiooniministrile ja sundvõõrandamisel kohaliku tee ehitamiseks või omandamiseks valla- või linnavalitsusele. Akti vormi kehtestab justiitsminister.»

§ 44. Paragrahv 38 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 38. Sundvõõranditasu vähendamine

(1) Sundvõõrandisaajal on õigus sundvõõrandatava kinnisasja valduse ülevõtmise ja -andmise akti kantud pretensioonide alusel taotleda akti koostamisest arvates 10 päeva jooksul sundvõõranditasu vähendamist. Tasu vähendamise aluseks on sundvõõrandiandja süül tekkinud kinnisasja väärtust vähendavad ja sundvõõrandamise eesmärgi saavutamist raskendavad kahjustused, nagu keskkonnareostus, ulatuslikud puurimised, kaevamised ja raiumised.

(2) Sundvõõranditasu vähendamise avaldus esitatakse maavanemale, sundvõõrandamisel riigimaantee või avaliku raudtee ehitamiseks või omandamiseks majandus- ja kommunikatsiooniministrile. Pärast avalduse saamist on maavanem või majandus- ja kommunikatsiooniminister kohustatud sundvõõrandamise pooled sundvõõranditasu suuruse vähendamise kokkuleppe sõlmimiseks viie päeva jooksul kokku kutsuma. Vastava teate kättetoimetamisel lähtutakse käesoleva seaduse § 27 lõikes 4 sätestatust.

(3) Kui kokkulepet ei saavutata, esitab maavanem või majandus- ja kommunikatsiooniminister avalduse ja kinnisasja valduse ülevõtmise ja -andmise akti hindajale sundvõõranditasu ülevaatamiseks, arvestades akti kantud pretensioone. Hindaja on kohustatud kahe nädala jooksul koostama uue hindamisakti või esitama maavanemale või majandus- ja kommunikatsiooniministrile motiveeritud seisukoha hindamisakti muutmata jätmise kohta.

(4) Uue hindamisakti koostamisel teeb maavanem ning sundvõõrandamisel riigimaantee või avaliku raudtee ehitamiseks või omandamiseks majandus- ja kommunikatsiooniminister uue sundvõõranditasu määramise otsuse, mis on sundvõõranditasu väljamaksmise aluseks.

(5) Sundvõõrandamisel kohaliku tee ehitamiseks või omandamiseks võib valla- või linnavalitsus valduse ülevõtmise ja -andmise akti kantud pretensioonide alusel sundvõõrandiandja viie päeva jooksul akti saamisest arvates välja kutsuda ja teha talle ettepaneku sundvõõranditasu vähendamiseks. Vastava teate kättetoimetamisel lähtutakse käesoleva seaduse § 27 lõikes 4 sätestatust. Kui sundvõõrandiandjaga kokkulepet ei saavutata, võib valla- või linnavalitsus teha 20 päeva jooksul hindajale ettepaneku sundvõõranditasu ülevaatamiseks. Hindaja on kohustatud kahe nädala jooksul koostama uue hindamisakti või esitama valla- või linnavalitsusele motiveeritud seisukoha hindamisakti muutmata jätmise kohta. Uue hindamisakti koostamise korral teeb valla- või linnavalitsus uue sundvõõranditasu määramise otsuse, mis on sundvõõranditasu väljamaksmise aluseks.»

§ 45. Paragrahvi 40:

1) lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maavanem või sundvõõrandamisel riigimaantee ja avaliku raudtee ehitamiseks või omandamiseks majandus- ja kommunikatsiooniminister või sundvõõrandamisel kohaliku tee ehitamiseks või omandamiseks valla- või linnavalitsus peab teatama sundvõõrandiandjale ja teistele puudutatud isikutele sundvõõranditasu ja hüvitise väljamaksmisest ning avaldama teate üleriigilise levikuga päevalehes.

(2) Pärast maavanema või sundvõõrandamisel riigimaantee ja avaliku raudtee ehitamiseks või omandamiseks majandus- ja kommunikatsiooniministri või sundvõõrandamisel kohaliku tee ehitamiseks või omandamiseks valla- või linnavalitsuse korralduse saamist maksab kohtutäitur vastavalt sundvõõranditasu ja hüvitise määramise otsusele sundvõõranditasu ja hüvitise välja sundvõõrandiandjale ja teistele isikutele, kelle õigusi on sundvõõrandamisega kahjustatud.»;

2) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kui sundvõõrandatava kinnisasja oluliseks osaks või hoonestusõiguse esemeks on eluruum, mida sundvõõrandiandja kuni sundvõõrandamise otsuse tegemiseni kasutas oma alalise või peamise elukohana, makstakse sundvõõrandiandjale sundvõõranditasu välja viivitamatult pärast kokkuleppemenetluses akti koostamist või käesoleva seaduse § 27 lõikes 1 nimetatud otsuse tegemist. Sundvõõranditasu hilisema vähendamise korral tekib sundvõõrandisaajal vähendatud summa osas sundvõõrandiandja suhtes tagasinõudeõigus.»

§ 46. Paragrahvi 41 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui sundvõõranditasu ja hüvitis on tasutud kokkuleppe kohaselt otse sundvõõrandiandjale ja kahjustatud õiguste omajatele või makstud kohtutäituri deposiitarvele, kinnistab kinnistusosakond sundvõõrandatava kinnisasja sundvõõrandisaaja omandisse viimase avalduse alusel.

(2) Avaldusele tuleb lisada sundvõõranditasu ja hüvitise määramise otsus ja tõend sundvõõranditasu ja hüvitise maksmise kohta.»

§ 47. Paragrahv 48 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 48. Seaduse kohaldamine ehitiste sundvõõrandamisele

Käesolevat seadust kohaldatakse nii ehitiste kui vallasasjade sundvõõrandamisel. Sundvõõrandamismärge kantakse riiklikusse ehitisregistrisse.»

II. Täitemenetluse seadustiku (RT I 1993, 49, 693; 2004, 56, 403) § 1 lõike 1 punkt 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 16) maavanema, majandus- ja kommunikatsiooniministri ning valla- või linnvalitsuse otsused kinnisasjade sundvõõrandamismenetluses;».

III. Teeseaduses (RT I 1999, 26, 377; 2005, 11, 44) tehakse järgmised muudatused:

§ 48. Paragrahvi 18 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 49. Paragrahv 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 19. Tee-ehitusprojekt

(1) Tee ehitamise aluseks on tee-ehitusprojekt (edaspidi teeprojekt ) ja eelarve. Muudeks teehoiutöödeks koostatakse projekt või kulutuste kalkulatsioon. Uue tee ehitamisel koostatakse teeprojekti esimese etapina tee eelprojekt, millega määratakse kindlaks tee asukoht. Eelprojekti koostamise käigus küsib tee omanik puudutatud isikute arvamust ja vastuväiteid, millega eelprojekti koostamisel võimaluse korral arvestatakse. Projekti järgi tehtavad teehoiutööd on ette nähtud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tee projekteerimise normide ja nõuetega.

(2) Projekti suhtes esitatavad nõuded, tee projekteerimise normid ja nõuded ning projekti ekspertiisi tegemise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(3) Asulate vahel ja läbi asulate üldiseks liiklemiseks ettenähtud tee projekteerimise nõuded kehtestab Maanteeamet. Kohalikuks liiklemiseks ettenähtud tee projekteerimise nõuded kehtestab valla- või linnavalitsus. Projekteerimisnõuded esitatakse tee omanikule.

(4) Teeprojekt tuleb koostada kooskõlas kehtiva planeeringuga.

(5) Uue tee projekteerimise käigus tuleb korraldada keskkonnamõju hindamine vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele.

(6) Teeprojektile tuleb teha ekspertiis. Teeprojekti ekspertiis peab muu hulgas selgitama, kuidas teehoiutöö mõjutab keskkonda.

(7) Ekspertiisi võib teha isik, kellel on asjakohane tegevusluba.»

§ 50. Paragrahvi 21 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Riigi põhimaantee tee-ehitusloa annab Maanteeamet ning riigi tugi- ja kõrvalmaantee tee-ehitusloa Maanteeameti kohalik asutus või Maanteeameti hallatav riigiasutus oma tegevuspiirkonnas. Teiste avalikult kasutatavate teede tee-ehitusloa annab valla- või linnavalitsus. Tee-ehitusluba antakse tee omanikule.»

§ 51. Paragrahvi 36 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) ehitada hooneid või rajatisi ning rajada istandikke. Detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel võib hooneid ehitada teekaitsevööndisse juhul, kui see on lubatud kohaliku omavalitsuse kehtestatud detailplaneeringus;».

IV. Raudteeseaduse (RT I 2003, 79, 530; 2004, 18, 131) § 31 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Raudteerajatise ehitamise aluseks on ehitusprojekt. Uue raudtee ehitamisel koostatakse ehitusprojekti esimese etapina raudtee eelprojekt, millega määratakse kindlaks raudtee asukoht. Eelprojekti koostamise käigus küsib raudtee omanik puudutatud isikute arvamust ja vastuväiteid, millega eelprojekti koostamisel võimaluse korral arvestatakse. Raudteerajatise ehitusprojekti aluseks olev planeering või projekteerimistingimused kooskõlastatakse Raudteeinspektsiooniga.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json