Teksti suurus:

Rahandusministri määruste muutmine seonduvalt Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskuste moodustamisega

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.07.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 80, 1135

Rahandusministri määruste muutmine seonduvalt Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskuste moodustamisega

Vastu võetud 06.07.2005 nr 52

Määrus kehtestatakse «Maamaksuseaduse» § 5 lõike 5 ja § 13 lõike 2, «Tulumaksuseaduse» § 14 lõike 8, § 22 lõike 6, § 26 lõike 4, § 40 lõigete 5–7, § 43 lõike 3, § 44 lõike 7, § 48 lõike 4 punkti 6, § 48 lõigete 7 ja 8, § 50 lõike 6, § 54 lõike 3, § 56 lõike 2 1 ning § 571 lõike 6, «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõigete 7 ja 8, «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõigete 2 ja 7, «Maksukorralduse seaduse § 111 lõike 6, «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 542 lõike 3, § 45 3 lõike 3, § 53 lõike 5, § 581 lõike 5, § 72 lõike 4, § 77 lõike 4 ja § 791 lõike 4, «Vedelkütuse seaduse» § 7 lõike 2, «Käibemaksuseaduse» § 20 lõike 12, § 21 lõike 6, § 26 lõike 4 ja § 35 lõigete 10–12, «Tolliseaduse» § 5 lõike 5, § 30 lõike 9, § 37 lõike 7, § 52 lõike 4, § 54 lõike 9, § 60 lõike 3 ja § 65 lõike 3 ning «Kogumispensionide seaduse» § 11 lõike 1 punktide 4 ja 5 alusel ning kooskõlas «Riigilõivuseaduse» § 7 lõikega 1 1 ja «Maksukorralduse seaduse» § 120 lõikega 11 .

§ 1. Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 ««Tulumaksuseadusest» tulenevate õigusaktide kinnitamine» muutmine

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määrusega nr 120 ««Tulumaksuseadusest» tulenevate õigusaktide kinnitamine» (RTL 2000, 1, 2; 2005, 4, 29) kinnitatud «Koolituskulude ja õppelaenu intresside tulust mahaarvamise korra» § 2 lõikes 1 ja § 3 lõikes 1 asendatakse sõnad «piirkondlikule maksukeskusele» sõnadega «maksu- ja tollikeskusele».

§ 2. Rahandusministri 21. detsembri 2000. a määruse nr 112 «Kohalike omavalitsuste poolt maksuametile esitatavate andmete loetelu ning nende esitamise kord» muutmine

Rahandusministri 21. detsembri 2000. a määruses nr 112 «Kohalike omavalitsuste poolt maksuametile esitatavate andmete loetelu ning nende esitamise kord» (RTL 2000, 139, 2206) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas asendatakse sõna «maksuametile» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele»;

2) paragrahvi 1 esimeses lauses asendatakse sõnad «Maksuameti kohalikule asutusele (edaspidi maksuamet)» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele»;

3) paragrahvi 1 teises lauses ning §-des 2, 3, 5 ja 7 asendatakse sõnad «maksuamet» vastavas käändes sõnadega «maksu- ja tollikeskus» vastavas käändes.

§ 3. Rahandusministri 17. jaanuari 2001. a määruse nr 10 «Maamaksuseaduse rakendamise kord» muutmine

Rahandusministri 17. jaanuari 2001. a määruse nr 10 «Maamaksuseaduse rakendamise kord» (RTL 2001, 11, 154; 2004, 7, 101) §-s 9 asendatakse sõnad «piirkondlik maksukeskus» sõnadega «maksu- ja tollikeskus».

§ 4. Rahandusministri 3. jaanuari 2003. a määruse nr 1 «Sotsiaalmaksu arvestuse kord Maksu- ja Tolliametis» muutmine

Rahandusministri 3. jaanuari 2003. a määruse nr 1 «Sotsiaalmaksu arvestuse kord Maksu- ja Tolliametis» (RTL 2003, 7, 59; 2004, 7, 101) §-s 6 asendatakse sõnad «piirkondlikule maksukeskusele» sõnadega «maksu- ja tollikeskusele».

§ 5. Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 24 «Kütuse aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord» muutmine

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruses nr 24 «Kütuse aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord» (RTL 2003, 30, 444; 2005, 9, 77) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 2 lõigetes 1, 2, 8, 9 ja 10 ning § 3 lõikes 1 asendatakse sõna «tolliinspektuur» vastavas käändes sõnadega «maksu- ja tollikeskus» vastavas käändes;

2) määrusega kinnitatud lisas «Kütuse aktsiisivabastuse loa vorm» asendatakse sõna «tolliinspektuuri» sõnadega «maksu- ja tollikeskuse».

§ 6. Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 25 «Kemikaalikäitleja aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord» muutmine

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruses nr 25 «Kemikaalikäitleja aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord» (RTL 2003, 30, 445; 2005, 9, 77) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 2 lõigetes 1, 2, 6, 9 ja 10 ning § 3 lõikes 1 asendatakse sõna «tolliinspektuur» vastavas käändes sõnadega «maksu- ja tollikeskus» vastavas käändes;

2) määrusega kinnitatud lisas «Kemikaalikäitleja aktsiisivabastuse loa vorm» asendatakse sõna «tolliinspektuuri» sõnadega «maksu- ja tollikeskuse».

§ 7. Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 29 «Alkoholi aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord» muutmine

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruses nr 29 «Alkoholi aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord» (RTL 2003, 31, 462; 2004, 44, 747) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 2 lõigetes 1, 2, 7 ja 8 ning § 3 lõikes 1 asendatakse sõna «tolliinspektuur» vastavas käändes sõnadega «maksu- ja tollikeskus» vastavas käändes;

2) määrusega kinnitatud lisas «Alkoholi aktsiisivabastuse loa vorm» asendatakse sõna «tolliinspektuuri» sõnadega «maksu- ja tollikeskuse».

§ 8. Rahandusministri 27. mai 2003. a määruse nr 69 «Kütuse käitlemise aruande vorm, selle täitmise ja esitamise kord» muutmine

Rahandusministri 27. mai 2003. a määruses nr 69 «Kütuse käitlemise aruande vorm, selle täitmise ja esitamise kord» (RTL 2003, 69, 998; 103, 1578) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Vedelkütuse seaduse» § 7 lõike 3 alusel.»;

2) määruse § 3 lõikes 5 asendatakse sõna «tolliinspektuur» vastavas käändes sõnadega «maksu- ja tollikeskus» vastavas käändes;

3) määrusega kinnitatud lisas 1 «Kütuse käitlemise aruandest», lisas 2 «Erimärgistatud kütuse soetamise aruanne» ja lisas 3 «Erimärgistatud kütuse müümise aruanne» asendatakse sõna «tolliinspektuur» sõnadega «maksu- ja tollikeskus».

§ 9. Rahandusministri 16. oktoobri 2003. a määruse nr 94 «Julgeolekuasutuse teenistujate tulumaksu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse arvestamise kord» muutmine

Rahandusministri 16. oktoobri 2003. a määruse nr 94 «Julgeolekuasutuse teenistujate tulumaksu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse arvestamise kord» (RTL 2003, 111, 1765; 2004, 7, 101) § 2 punktis 3 asendatakse sõnad «piirkondlikus maksukeskuses» sõnadega «maksu- ja tollikeskuses».

§ 10. Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 «Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine» muutmine

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine» (RTL 2004, 4, 45; 2005, 32, 450) lisades 1 ja 2 ning 11–23 asendatakse sõnad «piirkondlik maksukeskus» vastavas käändes sõnadega «maksu- ja tollikeskus» vastavas käändes.

§ 11. Rahandusministri 19. jaanuari 2004. a määruse nr 11 «Mitteresidendi tulu deklareerimine» muutmine

Rahandusministri 19. jaanuari 2004. a määruse nr 11 «Mitteresidendi tulu deklareerimine» (RTL 2004, 13, 182; 2005, 20, 248) lisades 1–3 asendatakse sõnad «piirkondlik maksukeskus» vastavas käändes sõnadega «maksu- ja tollikeskus» vastavas käändes.

§ 12. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 51 «Tubakatoodete aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord» muutmine

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruses nr 51 «Tubakatoodete aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord» (RTL 2004, 44, 734) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 2 lõigetes 1, 2, 8 ja 9 asendatakse sõna «tolliinspektuur» vastavas käändes sõnadega «maksu- ja tollikeskus» vastavas käändes;

2) määrusega kinnitatud lisas «Tubakatoodete aktsiisivabastuse loa vorm» asendatakse sõna «tolliinspektuuri» sõnadega «maksu- ja tollikeskuse».

§ 13. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 56 «Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt ja kütuselt aktsiisi tagastamise kord» muutmine

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 56 «Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt ja kütuselt aktsiisi tagastamise kord» (RTL 2004, 44, 739; 2005, 9, 77) § 2 lõikes 1 asendatakse sõnad «Põhja maksukeskusele» sõnadega «Põhja maksu- ja tollikeskusele».

§ 14. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 57 «Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele, EÜNi otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele ja teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkooseisule ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus, nende enda või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ja nende sööklate varustamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise kord» muutmine

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 57 «Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele, EÜNi otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele ja teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkooseisule ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus, nende enda või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ja nende sööklate varustamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise kord» (RTL 2004, 44, 740; 2005, 9, 77) § 2 lõikes 1 asendatakse sõnad «Põhja maksukeskusele» sõnadega «Põhja maksu- ja tollikeskusele».

§ 15. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 68 «Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ning humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord» muutmine

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruses nr 68 «Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ning humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord» (RTL 2004, 44, 751) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad «Põhja maksukeskusele» sõnadega «Põhja maksu- ja tollikeskusele»;

2) määruse lisas asendatakse sõnad «Põhja maksukeskus» sõnadega «Põhja maksu- ja tollikeskus» ning sõnad «Northern Regional Tax Center» sõnadega «Northern Regional Tax and Customs Centre».

§ 16. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 71 «Ühe maksukohustuslasena registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning maksukohustuslaste taotlusel nende ühe maksukohustuslasena registreerimise otsuse kehtetuks tunnistamise kord» muutmine

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 71 «Ühe maksukohustuslasena registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning maksukohustuslaste taotlusel nende ühe maksukohustuslasena registreerimise otsuse kehtetuks tunnistamise kord» (RTL 2004, 44, 754) § 1 lõikes 2, §-s 2, § 4 lõigetes 1 ja 3 ning lisades 1 ja 2 asendatakse sõnad «piirkondlik maksukeskus» ja «maksukeskus» vastavas käändes sõnadega «maksu- ja tollikeskus» vastavas käändes.

§ 17. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 75 «Uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu erijuhul tagastamise kord» muutmine

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 75 «Uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu erijuhul tagastamise kord» (RTL 2004, 44, 758) §-s 2 asendatakse sõnad «piirkondlikule maksukeskusele» sõnadega «maksu- ja tollikeskusele».

§ 18. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 76 «Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm» muutmine

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 76 «Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm» (RTL 2004, 44, 759) lisades 1 ja 2 asendatakse sõnad «piirkondlik maksukeskus» ja «maksukeskus» vastavas käändes sõnadega «maksu- ja tollikeskus» vastavas käändes.

§ 19. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 77 «Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm» muutmine

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 77 «Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm» (RTL 2004, 44, 760) lisades 1 ja 2 asendatakse sõnad «piirkondlik maksukeskus» ja «maksukeskus» vastavas käändes sõnadega «maksu- ja tollikeskus» vastavas käändes.

§ 20. Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 89 «Tolliagentuuri tegevusloa ja tolliagendi tunnistuse väljastamise ja kehtetuks tunnistamise ning tolliagentuuri tegevuse kord» muutmine

Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 89 «Tolliagentuuri tegevusloa ja tolliagendi tunnistuse väljastamise ja kehtetuks tunnistamise ning tolliagentuuri tegevuse kord» (RTL 2004, 50, 869) § 1 lõikes 1 ja §-s 9 asendatakse sõna «tolliinspektuur» vastavas käändes sõnadega «maksu- ja tollikeskus» vastavas käändes.

§ 21. Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 92 «Täiendavad juhised vabatsoonis ja vabalaos tegutsemiseks ning tegutsemisloa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord» muutmine

Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 92 «Täiendavad juhised vabatsoonis ja vabalaos tegutsemiseks ning tegutsemisloa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord» (RTL 2004, 50, 872; 2005, 14, 135) § 3 lõikes 1 ja § 8 lõikes 3 asendatakse sõna «tolliinspektuur» vastavas käändes sõnadega «maksu- ja tollikeskus» vastavas käändes.

§ 22. Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 94 «Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused» muutmine

Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 94 «Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused» (RTL 2004, 50, 874; 160, 2408) § 4 lõikes 2 ja § 9 lõikes 3 asendatakse sõna «tolliinspektuur» vastavas käändes sõnadega «maksu- ja tollikeskus» vastavas käändes.

§ 23. Rahandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 98 «Deklareeritud kauba impordi- ja eksporditollimaksude summa arvestusse kandmise, teatamise ja tasumise kord» muutmine

Rahandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 98 «Deklareeritud kauba impordi- ja eksporditollimaksude summa arvestusse kandmise, teatamise ja tasumise kord» (RTL 2004, 50, 878) § 11 punktis 1, § 12 pealkirjas ning lõigetes 1 ja 2, § 15 lõikes 1, § 18 lõigetes 1 ja 2, § 22 lõikes 1, § 26 lõikes 4, § 30 lõikes 1 ning § 35 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna «tolliinspektuur» vastavas käändes sõnadega «maksu- ja tollikeskus» vastavas käändes.

§ 24. Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruse nr 99 «Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamiseks» muutmine

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruse nr 99 «Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamiseks» (RTL 2004, 54, 918; 2005, 9, 81) § 4 lahtri 37 täitmist puudutavas osas, § 17 lõikes 1 ja § 20 lõikes 1 asendatakse sõna «tolliinspektuur» vastavas käändes sõnadega «maksu- ja tollikeskus» vastavas käändes.

§ 25. Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruse nr 100 «Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord» muutmine

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruses nr 100 «Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord» (RTL 2004, 54, 919; 2005, 12, 103) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 2 lõikes 1, § 6 lõigetes 2 ja 3, § 9 lõikes 3 ning § 12 lõikes 1 asendatakse sõna «tolliinspektuur» vastavas käändes sõnadega «maksu- ja tollikeskus» vastavas käändes;

2) määruse § 8 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõna «inspektuuri» sõnadega «maksu- ja tollikeskuse».

§ 26. Rahandusministri 18. juuni 2004. a määruse nr 120 «Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks» muutmine

Rahandusministri 18. juuni 2004. a määruse nr 120 «Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks» (RTL 2004, 86, 1356) § 2 lõikes 8 asendatakse sõnad «piirkondlikule maksukeskusele» sõnadega «maksu- ja tollikeskusele».

§ 27. Rahandusministri 30. augusti 2004. a määruse nr 134 «Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine» muutmine

Rahandusministri 30. augusti 2004. a määruse nr 134 «Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine» (RTL 2004, 120, 1887) lisades 1 ja 3–5 asendatakse sõnad «piirkondlik maksukeskus» vastavas käändes sõnadega «maksu- ja tollikeskus» vastavas käändes.

§ 28. Määruse jõustumine

Käesolevat määrust rakendatakse 2005. aasta 1. juulist.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Aare JÄRVAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json