Teksti suurus:

Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.04.2006
Avaldamismärge:

Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 06.04.2005 nr 39
RTL 2005, 41, 585
jõustumine 17.04.2005

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.04.2005/44 (RTL 2005, 46, 639) 01.05.2005

29.06.2005/76 (RTL 2005, 76, 1067) 10.07.2005

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 12 lõike 5, § 13 lõike 2, § 15 lõike 3 ja § 16 lõike 2 ning Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1782/2003/EÜ, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid 2019/93/EMÜ, 1452/2001/EÜ, 1453/2001/EÜ, 1454/2001/EÜ, 1868/94/EÜ, 1251/1999/EÜ, 1254/1999/EÜ, 1673/2000/EÜ, 2358/1971/EMÜ ja 2529/2001/EÜ (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1–69), artikli 143b alusel.

§1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse ühtse pindalatoetuse saamise nõuded põllumajandusmaa kohta, täiendava otsetoetuse saamise nõuded põllumajanduskultuuride kohta ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord.

§2. Nõuded põllumajandusmaa, püsirohumaa ja põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas oleva maa kohta

(1) Ühtset pindalatoetust võib taotleda heas põllumajanduslikus korras põllumajandusmaa, püsirohumaa ja põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas oleva maa kohta.

(2) Kasutuses oleval põllumajandusmaal peab kasvatama põllumajanduskultuuri, mis on külvatud, maha pandud või istutatud hiljemalt 15. juuniks, või peab kasutuses olevat põllumajandusmaad hoidma mustkesas.

(3) Enne taotluse esitamise aastat rajatud rohumaa peab vähemalt üks kord enne 31. juulit olema niidetud või peab seal olema loomi karjatatud. Hiljemalt 31. juuliks peab niide olema ära veetud või hekseldatud. Nõutud tegevusi peab tegema viisil, mis võimaldab neid visuaalselt tuvastada.

(4) Heinaseemne kasvatamiseks kasutatava rohumaa suhtes ei kehti lõikes 3 sätestatud nõuded.

(5) Põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olevale maale peab taotluse esitamise aasta 1. juuliks olema külvatud, maha pandud või istutatud põllumajanduskultuur või peab seal olema rajatud mustkesa või peab seal 31. juuliks olema tehtud mehhaaniline umbrohutõrje. Nõutud tegevusi peab tegema viisil, mis võimaldab neid visuaalselt tuvastada.

§3. Nõuded põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse kohta

(1) Põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust võib taotleda Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1782/2003/EÜ artiklis 141 ja lisas IX toodud loetelus nimetatud põllukultuuri või lisa XI punktides 3 ja 4 toodud loetelus nimetatud liiki seemne, välja arvatud hariliku herne (Pisum sativum L. (patrim)) ja põldoa ( Vicia faba L. (patrim)) sertifitseeritud seemne kasvatamise eest.

(2) Sertifitseeritud seemne kasvatamiseks kasutatav põld tuleb põldtunnustada 20. septembriks «Seemne ja taimse paljundusmaterjali seaduses» (RT I 1998, 52/53, 771; 1999, 95, 843; 2000, 29, 169; 2002, 61, 375; 63, 387, 2003, 88, 591; 2004, 32, 226) sätestatud alusel ja korras.

(3) Põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotleja peab «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352, 2004, 28, 190; 38, 258) § 261 lõike 7 kohaselt põlluraamatut.

(31) Kui loodusobjekti kaitse-eeskirjaga või “ Looduskaitseseaduse” (RT I 2004, 38, 258; 53, 373; 2005, 15, 87; 22, 152) § 18 lõike 3 või § 22 lõike 2 alusel ja korras on taotlejale rohumaa niitmiseks ja niidetud heina äravedamiseks või hekseldamiseks või seal loomade karjatamiseks ette nähtud muu tähtpäev kui  lõikes 3 kehtestatud 31. juuli, peab nõue olema täidetud 20. augustiks.

(4) Toetust võib taotleda põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumassiivil asuva põllu kohta.

[RTL 2005, 76, 1067 – jõust. 10.07.2005]

§4. Püsirohumaa pindala säilitamine

(1) Ühtset pindalatoetust ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust võib taotleda isik, kes on taotluse esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul säilitanud või suurendanud taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotlusel märgitud püsirohumaa pindala. Toetussummat vähendatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 796/2004/EÜ, millega kehtestatakse Euroopa Liidu Nõukogu määruses 1782/2003/EÜ (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad talupidajate jaoks) ette nähtud täidetavate tingimuste, toetuse muutmise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud reeglid (ELT L 141, 30.04.2004, lk 18–58), artiklitele 66 ja 67, kui kõigi toetuse taotlejate taotlustel esitatud püsirohumaa pindala on võrreldes kogu nende kasutuses oleva põllumajandusmaa pindalaga 2005. aasta toetuse taotlustel esitatud samade näitajatega vähenenud enam kui 5%.

(2) Kui kõigi toetuse taotlejate taotlustel esitatud püsirohumaa pindala on võrreldes kogu nende kasutuses oleva põllumajandusmaa pindalaga 2005. aasta toetuse taotlustel esitatud samade näitajatega vähenenud enam kui 5%, peab põllumajandustootja püsirohumaa pinna vähendamiseks või kasutusotstarbe muutmiseks esitama Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) sellekohase taotluse vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 796/2004/EÜ artikli 4 lõikele 1.

(3) Kui kõigi toetuse taotlejate taotlustel esitatud püsirohumaa pindala on võrreldes kogu nende kasutuses oleva põllumajandusmaa pindalaga 2005. aasta toetuse taotlustel esitatud samade näitajatega vähenenud enam kui 10%, tuleb põllumajandustootjal vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 796/2004/EÜ artikli 4 lõikele 2 püsirohumaa uuesti rajada PRIA otsusega määratud pindala ulatuses.

(4) PRIA kontrollib põllumajandustootjate toetuse taotlusel esitatud andmeid ja teatab taotlejale säilitamisele kuuluva püsirohumaa pindala 1. jaanuariks 2006. a. Lõikes 2 nimetatud juhul teatatakse taotlejale, et järgneval kalendriaastal püsirohumaa vähendamiseks või kasutusotstarbe muutmiseks tuleb esitada PRIA-le asjakohane taotlus 1. märtsiks. Lõikes 3 nimetatud juhul teatatakse taotlejale temale pandud kohustusest toetuse taotlemisele järgneval kalendriaastal püsirohumaa määratud ulatuses uuesti rajada.

(5) Põldu, mis asub sellisel registrisse kantud põllumassiivil, mille kohta ei ole 2004. aastast alates ühegi põllu kohta pindalatoetust taotletud, käsitatakse püsirohumaana.

(6) Maakasutuse üleminekul teisele põllumajandustootjale teavitab üleandja uut kasutajat kaasnevast püsirohumaa säilitamise nõudest.

§5. Püsirohumaa kasutusotstarbe muutmise loa taotluse ja püsirohumaa rajamise kohustuse määramise menetlemine

(1) PRIA vaatab § 4 lõikes 2 nimetatud püsirohumaa vähendamise või kasutusotstarbe muutmise taotluse läbi ja otsustab selle rahuldamise 1. aprilliks. Taotlus rahuldatakse, lähtudes taotlejate võrdse kohtlemise printsiibist ja riigi tasemel vajaliku püsirohumaa pindala säilitamise kohustusest.

(2) PRIA teavitab taotlejat § 4 lõikes 3 nimetatud kohustusest 1. aprilliks. Püsirohumaa rajamise kohustus hektarites määratakse individuaalsele taotlejale 2005. aasta taotlusel märgitud püsirohumaa hektarite ja kohustuse panemisele eelneva kalendriaasta taotlusel märgitud püsirohumaa hektarite alusel, lähtudes taotlejate võrdse kohtlemise printsiibist ja riigi tasemel vajaliku püsirohumaa pindala säilitamise kohustusest.

§6. Ühtse pindalatoetuse ja täiendava otsetoetuse taotlemine

(1) Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluste vastuvõtmist alustatakse 2. mail. Taotleja esitab 27. maiks koos lisas toodud taotlusega PRIA-le põllumassiivi kaardi, millel märgib põldude numbrid ja põldude piirid, ning taotluse lisas toodud põldude loetelu, kuhu on kantud kõik taotleja kasutuses olevad põllud.

(2) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab taotleja koos taotlusega PRIA-le avalduse taotleja andmete kandmiseks registrisse.

§7. Taotluse kontrollimine

(1) PRIA vaatab taotluse läbi ning kontrollib selles esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele, sealhulgas teostab ühtse pindalatoetuse osas kohapealset kontrolli Euroopa Komisjoni määruse 1973/2004/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1782/2003/EÜ IV ja IVa jaotises sätestatud toetuskavade rakendamiseks ja tootmisest kõrvaldatud maa kasutamine tooraine tootmiseks (ELT L 345, 20.11.2004, lk 1–84), artiklite 136 ja 138 kohaselt. PRIA kontrollib kohapeal Euroopa Komisjoni määruse 796/2004/EÜ artikli 27 alusel vähemalt 5% ühtse pindalatoetuse taotlejatest.

(2) PRIA kontrollib kohapeal Euroopa Komisjoni määruse 796/2004/EÜ artikli 27 alusel vähemalt 5% põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotlejatest.

(3) PRIA kontrollib põlluraamatu pidamist kohapeal.

(4) PRIA esitab sertifitseeritud heintaimede põldude kohta põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse taotlustel esitatud andmed Taimetoodangu Inspektsioonile 20. septembriks. Taimetoodangu Inspektsioon kontrollib esitatud andmete õigsust ja edastab kontrolli tulemused PRIA-le andmete saamisest alates kümne tööpäeva jooksul.

§8. Ühtse pindalatoetuse ühikumäär

(1) Ühtse pindalatoetuse ühikumäära arvestab PRIA.

(2) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 14 lõikes 1 sätestatud juhul kehtestab põllumajandusminister PRIA esitatud andmete alusel ühtse pindalatoetuse ühikumäära hiljemalt 24. novembriks.

§9. Täiendava otsetoetuse ühikumäära kehtestamine

«Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 17 alusel kehtestab põllumajandusminister põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse ühikumäära hiljemalt 24. novembriks.

§10. Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine

PRIA otsustab ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise taotluse esitamise aasta 1. detsembriks.

§11. Põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse vähendamine

(1) Põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust vähendatakse Euroopa Komisjoni määruse 796/2004/EÜ artiklis 51 toodud alustel ja korras, arvestades artiklis 68 sätestatud erandeid.

(2) Kui taotlusel esitatud põllu kohta ei ole põllumajandusministri 9. aprilli 2003. a määruses nr 36 «Põlluraamatu vorm ja põlluraamatu pidamise kord» (RTL 2003, 50, 742) ettenähtud andmeid põlluraamatusse kantud, vähendatakse põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust selle põllu kohta 20% ulatuses nõuetekohasest pinnast.

§12. Toetuse väljamaksmine

(1) Ühtne pindalatoetus makstakse välja §-s 10 nimetatud otsuse alusel Euroopa Komisjoni määruse 1782/2003/EÜ artikli 28 kohaselt.

(2) Põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendav otsetoetus makstakse välja §-s 10 nimetatud otsuse alusel ajavahemikus 1. detsembrist kuni 30. aprillini.

§13. Rakendussäte

Paragrahvi 4 lõiked 1–3, 5 ja 6 ning § 5 jõustuvad 1. jaanuaril 2006. aastal.

Põllumajandusministri 6. aprilli 2005. a määruse nr 39 «Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord»
lisa

PINDALATOETUSTE TAOTLUS

 

vorm PT50

1.1. Taotleja üldandmed

 

1.2. Täidab PRIA

Eesnimi:

Perekonnanimi:

Isikukood:

     
                       

Ärinimi:

Taotluse nr:

 
                       

Registrikood:

                 

Esindaja nimi:

Vastuvõtja allkiri:

 

Sisestaja nimi:

 

Kontakttelefon:

Topeltsisestaja nimi:

 

2. Ühtne pindalatoetus (ÜPT)

Taotlen ühtset pindalatoetust põldude loetelu veerus 7 sümboliga «×» märgitud põldude kohta.

3. Põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendav otsetoetus

3.1. Taotlen põllukultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust põldude loetelu veerus 8 sümboliga «T» märgitud põldude kohta.

3.2. Taotlen sertifitseeritud heinaseemne kasvatamise täiendavat otsetoetust põldude loetelu veerus 8 sümboliga «S» märgitud põldude kohta.

4. Ebasoodsamate piirkondade toetus (LFA) ja põllumajanduslik keskkonnatoetus (PKT)

4.1. Taotlen ebasoodsamate piirkondade (LFA) toetust põldude loetelu veerus 9 sümboliga «X» märgitud põldude kohta.

Taotleja, kes võtab kohustuse 2005. aastal, peab esitama ebasoodsamate piirkondade toetuse kohustuse vormi (MT61).

4.2. Taotlen põllumajanduslikku keskkonnatoetust (PKT) põldude loetelu veerus 10 sümboliga «K» või «M» märgitud põldude kohta või ohustatud tõugu loomade loetelus toodud loomade kohta.

Taotleja, kes võtab kohustuse 2005. aastal, esitab põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse vormi (MT60), mahepõllumajandusliku tootmise kohustuse võtja esitab viljavaheldusplaani/külvikorra sisseviimise plaani vormi (MT60A) ning ohustatud tõugu looma kasvatamise kohustuse võtja esitab ohustatud tõugu loomade loetelu vormi (MT60B).

Pindalatoetuste taotlusega koos tuleb esitada põllumassiivide kaardid.

5. Taotleja kinnitus

Kinnitan oma allkirjaga, et vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele, kinnitan taotlusel esitatud andmete õigsust ning võimaldan esitatud andmeid kontrollida. Annan nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks toetuse määramisel ja maksmisel.

Kuupäev:

Allkiri:

Lk nr 1

Põldude loetelu

 

lehel

Taotluse lisa

Põldude loetelu

1. Jrk nr

2.
Põllumassiivi number

3.
Põllu number

4.
Põllu pind (ha)

5. Maa-kasutuse tüüp (P, PR, LR, PK, M)*

6.
Kasva-tatav põllu-kultuur

7.
Taotlen ÜPT* toetust (X)

8.
Taotlen põllumaj. kultuuri toetust (T või S)*

9.
Taotlen LFA* toetust (X)

10.
Taotlen PKT toetust (K või M)*

11.
Põllu pH kuni 5,5 või heina-seemne põld (X)

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

Kinnitan, et käesolevas loetelus esitatud andmed on õiged:

Taotleja nimi:

Kuupäev:

Allkiri

Lk nr

P – põllukultuurid (k.a mustkesa, lühiajaline rohumaa, sert. heinaseeme jne); PR – pikaajaline rohumaa; LR – looduslik rohumaa; PK – püsikultuurid (viljapuu- ja marjaaiad, ravim- ja maitsetaimed jne); M (veerus 5) – põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olev maa; ÜPT – ühtne pindalatoetus; T – põllukultuurid; S – sertifitseeritud heinaseeme; LFA  – ebasoodsamate piirkondade toetus; PKT – põllumajanduslik keskkonnatoetus; K – keskkonnasõbralik tootmine; M (veerus 10) – mahepõllumajanduslik tootmine.

•Veerus 5 tähistega PR ja LR tähistatud põlde käsitatakse püsirohumaana.

[RTL 2005, 46, 639 - jõust. 01.05.2005]

/otsingu_soovitused.json