Teksti suurus:

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2006
Avaldamismärge:

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse põhimäärus

Vastu võetud 23.12.2003 nr 88
RTL 2004, 1, 3
jõustumine 10.01.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

10.06.2004 nr 70 (RTL 2004, 85, 1337) jõust. 01.07.2004

15.06.2005 nr 53 (RTL 2005, 74, 1046) jõust. 08.07.2005


Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus (edaspidi Keskus) on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus.

§2. Keskusel on oma eelarve ja pangaarve ning oma nimega pitsat.

§3. Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, keskkonnaministri käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest. Keskus on aruandekohustuslik keskkonnaministri ees, kes teostab teenistuslikku järelevalvet Keskuse tegevuse üle.

§4. Keskus asub Tallinnas. Keskuse postiaadress on Mustamäe tee 33, 10616 Tallinn.

2. peatükk
KESKUSE TEGEVUSVALDKONNAD JA ÜLESANDED

§5. Keskuse tegevusvaldkonnad on keskkonnaalase teabevõrgu loomine ja arendamine, Keskuse bilansis oleva riigivara haldamine, selle arvestuse ja kasutamise korraldamine, Keskkonnaministeeriumi ehitus- ja remonditööde ning transpordimajanduse korraldamine ning ohtlike jäätmete käitlussüsteemi väljaarendamise korraldamine.

§6. Keskus oma ülesannete täitmiseks:
1) kogub, analüüsib, töötleb ja väljastab keskkonnaalast teavet ning koostab ja avaldab keskkonnaseisundit kajastavaid ülevaateid;
2) korraldab keskkonnaalaste andmete vahetamist Euroopa Komisjoniga, UNEP-iga ja teiste rahvusvaheliste institutsioonidega;
3) osaleb keskkonnaalaste õigusaktide väljatöötamises oma tegevusvaldkonnas;
4) korraldab Keskkonnaministeeriumi ehitus- ja remonditöid ning transpordimajandust;
5) täidab muid seadusega, seaduse alusel antud õigusaktiga või keskkonnaministri antud ülesandeid.

3. peatükk
KESKUSE JUHTIMINE JA STRUKTUUR

§7. Keskust juhib direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu keskkonnaminister Keskkonnaministeeriumi kantsleri ettepanekul.

§8. Keskuse direktor:
1) juhib Keskuse tööd, otsustab ja korraldab Keskuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
2) vastutab Keskuse tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ja annab aru keskkonnaministrile;
3) esindab Keskust ja sõlmib Keskuse nimel lepinguid ning annab volitusi Keskuse esindamiseks;
4) tagab Keskuse rahaliste vahendite ning Keskuse valduses oleva riigivara sihipärase kasutamise;
5) esitab keskkonnaministrile ettepanekuid Keskuse tegevusvaldkondade korraldamiseks;
6) korraldab Keskuses siseauditialast tööd;
7) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid Keskuse töötajatega;
8) esitab keskkonnaministrile ettepanekuid Keskuse tulude ja kulude eelarve kohta, Keskuse struktuuri ja koosseisude kohta;
9) kohaldab Keskuse töötajatele ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi seaduses ettenähtud alustel ja korras;
10) kinnitab Keskuse tööplaanid ja aruanded, töötajate ametijuhendid ja palgad, büroode tegevusjuhendid ning asutuse tööd reguleerivad dokumendid nagu sisekorraeeskirja, raamatupidamise sise-eeskirja, teabenõuete menetlemise korra, asjaajamiskorra, dokumentide loetelu;
11) annab oma pädevuse piires käskkirju ja korraldusi, mis on kohustuslikud kõigile Keskuse töötajatele.

§9. Keskuse direktor annab õigusaktides näidatud korras tööalastes küsimustes käskkirju.

§10. Keskuse direktori äraolekul asendab teda asedirektor keskkonnainformatsiooni alal.

§11. Direktoril on kaks asedirektorit – asedirektor keskkonnainformatsiooni alal ning asedirektor haldus- ja ehitusalal. Asedirektorite täpsemad ülesanded määratakse ära ametijuhendis.

§12. Keskuse asedirektorid oma haldusala piires:
1) koordineerivad, suunavad ja kontrollivad vastavate Keskuse struktuuriüksuste tegevust;
2) esindavad Keskust Keskuse direktorilt saadud volituste piires;
3) vastutavad töötervishoiu ja tööohutusalase tegevuse korraldamise eest oma valdkonnas.

§13. Keskuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab keskkonnaminister.

§14. Keskuse büroo on Keskuse struktuuriüksus, mida juhib büroo juhataja.

§15. Keskusel on järgmised bürood:
1) keskkonnaregistri büroo;
2) keskkonnaseisundi büroo;
3) jäätmeandme büroo;
4) loodusbüroo;
5) teabebüroo;
6) infotehnoloogia büroo;
7) haldusbüroo;
8) tehnobüroo;

9) kliima- ja osoonibüroo;

10) ohtlike jäätmete büroo.

[RTL 2004, 85, 1337 - jõust. 01.07.2004]

[RTL 2005, 74, 1046 - jõust. 08.07.2005]

§16. Büroode ülesanded on järgmised:

(1) Keskkonnaregistri büroo:
1) võtab vastu, hoiab ja väljastab keskkonnaregistri andmeid;
2) haldab kandeid ja klassifikaatoreid;
3) teeb põhjendatud ettepanekuid direktorile keskkonnaregistri andmekoosseisude ja pidamise korra täpsustamiseks;

4) täidab riikliku keskkonnaseire programmist tulenevaid ülesandeid;

5) koondab, analüüsib ja säilitab keskkonnaseire andmeid.

[RTL 2005, 74, 1046 - jõust. 08.07.2005]

(2) Keskkonnaseisundi büroo:
1) peab arvestust välisõhu saasteainete koguste keskkonda juhtimise üle;
2) peab arvestust vee-erikasutuse üle;
3) [Kehtetu - RTL 2005, 74, 1046 - jõust. 08.07.2005]
4) osaleb keskkonnanormatiivide väljatöötamisel;
5) koostab keskkonnaseisundi ja -koormuse ülevaateid;
6) täidab keskkonnaseisundit ja -koormust puudutavaid teabenõudeid.

(3) Jäätmeandme büroo:
1) peab arvestust jäätmelubade ja jäätmevoogude üle;
2) peab riiklikku pakendiregistrit;
3) peab arvestust ohtlike jäätmete saatekirjade üle;
4) peab arvestust polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate jäätmete üle;
5) peab jäätmekäitluskohtade registrit;
6) koostab jäätmevoogude alaseid ülevaateid;
7) täidab jäätmeid ja jäätmekäitluskohti puudutavaid teabenõudeid.

(4) Loodusbüroo:
1) arendab ja haldab loodusteabe andmevõrku;
2) peab arvestust kaitstavate loodusobjektide ja loodusvarade üle;
3) töötleb ja analüüsib loodusteavet, sealhulgas ruumiandmeid;
4) koostab loodusliku mitmekesisuse seisundi ülevaateid;
5) täidab loodusvarasid ja looduskaitset puudutavaid teabenõudeid;
6) osaleb loodusobjektide kaitse ning loodushariduse korraldamisel.

(5) Teabebüroo:
1) korraldab avalikult kasutatavate keskkonnaandmete avalikustamist;
2) täidab pädeva asutuse ülesandeid organisatsioonide registreerimisel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 761/2001/EÜ organisatsioonide vabatahtliku osaluse võimaldamise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemis EMAS (EÜT L 114, 24.4.2001, lk 129);

3) täidab ühenduse vabatahtliku ökomärgise andmise süsteemi pädeva asutuse ülesandeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 1980/2000/EÜ ühenduse muudetud ökomärgise andmise süsteemi kohta (EÜT L 237, 21.09.2000, lk 1-12) ning Euroopa Komisjoni otsusele 2000/729/EÜ ühenduse ökomärgise kasutamistingimuste tüüplepingu kohta (EÜT L 293, 22.11.2000, lk 20-23).

[RTL 2005, 74, 1046 - jõust. 08.07.2005]

(6) Infotehnoloogia büroo:
1) haldab Keskuse riist-, tark- ja võrguvara;
2) korraldab Keskuse töötajate infotehnoloogilist väljaõpet ja täiendusõpet;
3) hooldab ja administreerib Keskuse keskkonnaandmete servereid.

(7) Haldusbüroo:
1) korraldab Keskuse valduses oleva riigivara kasutusse andmist;
2) peab arvestust kommunaal- ja ekspluatatsioonikulude üle.

(8) Tehnobüroo:
1) teostab ehitus- ja remonditöid;
2) korraldab transpordimajandust.

(9) Ohtlike jäätmete büroo:
1) riigi ohtlike jäätmete käitlusobjektide töö järelevalve ja kontroll;
2) uute ja olemasolevate riigi ohtlike jäätmete käitlusobjektide arendamiseks vajalike konkursside ja riigihangete ettevalmistamine ja korraldamine;
3) ohtlike jäätmete käitlemisega seotud investeerimisobjektide elluviimine ja sihtotstarbelise ning säästliku rahastamise korraldamine ning järelevalve teostamine;
4) koostöös Keskkonnaministeeriumiga keskkonnastrateegiast ja keskkonnategevuskavast tulenevate ohtlike jäätmetega seonduvate tööde ja projektide ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse jäätmeprogrammi (ohtlike jäätmete osas) eelarvete koostamine;

(10) Kliima- ja osoonibüroo:

1)viib ellu ja koordineerib ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonis, Kyoto protokollis ja Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud ühisrakendusprojekte ja kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise skeemi;

2)peab kasvuhoonegaaside heitkoguste registrit;

3) [Kehtetu - RTL 2005, 74, 1046 - jõust. 08.07.2005]

4)osoonikihti kahandavate ainete järk-järgulise käibelt kõrvaldamise programmi juhtimine;

5)osoonikihti kahandavate ainete ja fluoreeritud kasvuhoonegaaside alaste iga-aastaste aruannete ettevalmistamine ja esitamine Euroopa Komisjonile (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest nr 2037/2000 osoonikihti kahandavad ainete kohta (Euroopa Liidu Teataja L 244, 29.09.2000, lk 1-24; L 244, 29.09.2000, lk 25; L 244, lk 26; L 065, 08.03.2003, lk 29-30; L 265, 16.10.2003, lk 1-4) tulenev kohustus);

6) osoonikihti kahandavate ainete ja fluoreeritud kasvuhoonegaase kasutavate firmade andmebaaside koostamine ning täiendamine ainete kaupa (tuletõrjegaasid, külmaained, fumigandid, lahustid, jne);

7) enam kui 3 kilo osoonikihti kahandavaid aineid ja fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavaid seadmeid omavate firmade andmebaaside koostamine.

8) korraldab kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste jaotuskava eelnõu ettevalmistamist.

[RTL 2004, 85, 1337 - jõust. 01.07.2004]

[RTL 2005, 74, 1046 - jõust. 08.07.2005]

§17. Keskuse büroode täpsemad ülesanded määratakse kindlaks büroode tegevusjuhendites.

4. peatükk
LÕPPSÄTTED

§18. Keskuse tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine toimub seaduses sätestatud alustel ja korras.

§19. Keskkonnaministri 15. jaanuari 1998. a määrus nr 2 «Ohtlike Jäätmete Käitlussüsteemi Koordineerimiskeskuse ümberkorraldamine» (RTL 1998, 74/75, 309; 143/144, 541; 2000, 64, 1011; 2003, 49, 722) tunnistatakse kehtetuks.

§20. (1) Paragrahvi 16 lõike 10 punkt 2 jõustub 2004. aasta 1. novembril.

      (2) [Kehtetu - RTL 2005, 74, 1046 - jõust. 08.07.2005]

[RTL 2004, 85, 1337 - jõust. 01.07.2004]

/otsingu_soovitused.json