Teksti suurus:

Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord; registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.01.2009
Avaldamismärge:

Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord; registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord1

Vastu võetud 05.08.2003 nr 77
RTL 2003, 93, 1390
jõustumine 15.09.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

09.10.2003/98 ( RTL 2003, 110, 1740) 27.10.2003

23.04.2004/64 ( RTL 2004, 52, 892) 01.05.2004

01.07.2004/113 ( RTL 2004, 95, 1492 ) 18.07.2004

23.12.2004/193 ( RTL 2005, 2, 4 ) 07.01.2005

25.01.2005/7 (RTL 2005, 18, 192) 06.02.2005

21.06.2005/75 (RTL 2005, 76, 1066 )10.07.2005

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» (RT I 1999, 57, 598; 2002, 13, 80; 61, 375; 63, 387; 96, 566) §11 lõike 2 ning Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 «Volituste andmine «Loomatauditõrje seadusest» ja «Loomakaitseseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» (RT I 2001, 45, 251; 2002, 101, 593) punkti 2 alusel.

§1. Üldsätted

(1) Põllumajandusloomade identifitseerimiseks nad märgistatakse ning registreeritakse põllumajandusloomade registris (edaspidi register).

(11) Veiste identifitseerimine ja registreerimine, veisepassi väljastamine ning veiste arvestuse pidamine toimub vastavalt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu määrusele 1760/2000/EÜ, millega kehtestatakse veiste identifitseerimise ja registreerimise ning veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise reeglid (Euroopa Ühenduse Teataja L 204, 11.08.2000, lk 1 – 10).

(12) Lamba ja kitse üle arvestuse pidamine ning nende identifitseerimine ja registreerimine toimub vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määrusele 21/2004/EÜ, millega kehtestatakse lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteem ja muudetakse määrust nr 1782/2003/EÜ ja direktiive 92/102/EMÜ ning 64/432/EMÜ (Euroopa Liidu Teataja L 5, 9.01.2004, lk 8–17).

(2) Registri volitatud töötleja (edaspidi töötleja ) on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.

[RTL 2005, 76, 1066 - jõust. 10.07.2005]

§2. Märgistamisele kuuluvate põllumajandusloomade liigid

Märgistamisele kuuluvate põllumajandusloomade liigid on:

1) kitsed;

2) lambad;

3) sead;

4) veised.

§3. Põllumajandusloomade märgistamise kord

(1) Põllumajandusloom märgistatakse kõrvamärgi, tätoveeringu või Euroopa Liidu Nõukogu määruse 21/2004/EÜ lisa A lõikes 4 nimetatud identifitseerimisvahendiga.

(2) Põllumajanduslooma märgistab loomaomanik või isik, kes tegeleb põllumajanduslooma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga (edaspidi loomapidaja).

(3) Märgistamiseks vajalikud kõrvamärgid ja aplikaatortangid väljastab Jõudluskontrolli Keskus tasu eest. Kõrvamärgid väljastatakse loomapidajale üksnes tema karja loomade märgistamiseks.

(4) Veis märgistatakse kahe identse kõrvamärgiga, millel on põllumajanduslooma kordumatu ja eluaegne registreerimisnumber (edaspidi registrinumber). Kõrvamärk kinnitatakse veise kummassegi kõrva 20 päeva jooksul alates looma sündimise päevast.

(41) Lammas ja kits märgistatakse kuue kuu jooksul alates looma sündimise päevast või enne nimetatud tähtaja möödumist looma ühest karjast teise või tapamajja viimise korral.

(42) Lammas ja kits, keda peetakse Eestist teise Euroopa Liidu liikmesriiki toimetamiseks, märgistatakse ka Euroopa Liidu Nõukogu 21/2004/EÜ lisa A lõikes 4 nimetatud elektroonilise transponderiga.

(5) Kõrvamärgi võib eemaldada või asendada ainult töötleja loal.

(6) Kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise korral peab loomapidaja täitma lisas 1 toodud vormi ja esitama selle töötlejale ühe päeva jooksul arvates kõrvamärgi kadumisest või loetamatuks muutumisest.

(7) Kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise korral peab loomapidaja kinnitama põllumajandusloomale uue kõrvamärgi seitsme päeva jooksul arvates selle Jõudluskontrolli Keskusest väljastamisest.

[RTL 2005, 76, 1066 - jõust. 10.07.2005]

§4. Kitse kõrvamärk

(1) Kitse kõrvamärk on plastikust ja punast värvi, millele on trükitud Eesti ISO-koodi tähis «EE» ning kümnekohaline kitse registrinumber.

(2) Kitse kõrvamärk koosneb kahest identsest poolest. Kõrvamärgi esimesel real on Jõudluskontrolli Keskuse logo ja Eesti ISO-koodi tähis «EE», teisel real on kümnekohalise registrinumbri viis esimest ning kolmandal real viis viimast numbrit.

(3) [Kehtetu - RTL 2005, 76, 1066 - jõust. 10.07.2005]

(4) Kitse kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise korral väljastab Jõudluskontrolli Keskus 20 päeva jooksul arvates § 3 lõikes 6 nimetatud teate saamisest loomapidajale sama registrinumbriga uue kõrvamärgi.

[RTL 2005, 76, 1066 - jõust. 10.07.2005]

§5. Lamba kõrvamärk

(1) Lamba kõrvamärk on plastikust ja kollast värvi, millele on tükitud Eesti ISO-koodi tähis «EE» ning kümnekohaline lamba registrinumber.

(2) Lamba kõrvamärk koosneb kahest identsest poolest. Kõrvamärgi esimesel real on Jõudluskontrolli Keskuse logo ja Eesti ISO-koodi tähis «EE», teisel real on kümnekohalise registrinumbri viis esimest ning kolmandal real viis viimast numbrit.

(3) [Kehtetu - RTL 2005, 76, 1066 - jõust. 10.07.2005]

(4) Lamba kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise korral väljastab Jõudluskontrolli Keskus 20 päeva jooksul arvates § 3 lõikes 6 nimetatud teate saamisest loomapidajale sama registrinumbriga uue kõrvamärgi.

[RTL 2005, 76, 1066 - jõust. 10.07.2005]

§6. Sea märgistus

(1) Sea liikumise korral loomakasvatushoonest või -rajatistest või loomade pidamiseks piiritletud alalt (edaspidi ehitis ), kus siga sündis, märgistatakse ta tätoveeringuga või plastikust kõrvamärgiga, millel kajastub selle ehitise registreerimise number (karjakood), kus siga sündis.

(2) Tapamajja saadetavale seale lüüakse nõelhaamriga vahetult enne veokile laadimist kintsu piirkonda selle ehitise registreerimise number, kust siga tapamajja saadetakse.

[RTL 2005, 2, 4- jõust. 07.01.2005]

§7. Veise kõrvamärk

(1) Veise kõrvamärk on plastikust ja kollast värvi. Kõrvamärgil on märgitud Eesti ISO-koodi tähis «EE» ning trükitud kümnekohaline veise registrinumber. Kõrvamärgile on trükitud ribakood, mis sisaldab kõrvamärgile kantud teavet.

(2) Kõrvamärgi üks pool on trükitud neljas reas: esimesel real on Jõudluskontrolli Keskuse logo ja Eesti ISO-koodi tähis «EE», teisel real on kümnekohalise registrinumbri viis esimest numbrit, kolmandal real on ribakood ning neljandal real on kümnekohalise registrinumbri viis viimast numbrit.

Näide:
1. rida: logo, EE

2. rida: 00012

3. rida: ribakood

4. rida: 34567

(3) Kõrvamärgi teine pool on trükitud kolmes reas: esimesel real on Jõudluskontrolli Keskuse logo ja Eesti ISO-koodi tähis «EE», teisel real kümnekohalise registrinumbri viis esimest numbrit ja kolmandal real viis viimast numbrit.

(4) Identse registrinumbriga kõrvamärgid kinnitatakse selleks ettenähtud aplikaatortangidega veise mõlemasse kõrva.

(5) Kõrvamärgi kadumisel või loetamatuks muutumisel väljastab Jõudluskontrolli Keskus 20 päeva jooksul arvates § 3 lõikes 6 nimetatud teate saamisest loomapidajale sama registrinumbriga uue kõrvamärgi.

 

§8. Põllumajandusloomade registreerimise kord ja veisepass

(1) Põllumajanduslooma, välja arvatud siga, märgistamisel täidab loomapidaja lisas 3 toodud vormi ja esitab selle töötlejale seitsme päeva jooksul alates märgistamise päevast.

(11) Veise registreerimisel saadab töötleja loomapidajale posti teel lihtkirjaga lisas 5 esitatud vormi kohase passi.

(12) Loomapidaja kannab kohe veise karja toomisel veisepassi oma nime, elu- või asukoha, aadressi ja veise karjatoomise kuupäeva ning selle ehitise registreerimise numbri, kus veist peetakse, ning kinnitab need andmed allkirjaga.

(13) Veisepassis looma liikumise või veterinaartoimingute osa kannetega täitumise korral esitab loomapidaja veisepassi lisalehe saamiseks töötlejale taotluse seitsme päeva jooksul alates passi täitumise päevast. Taotlusega koos esitatakse ka kannetega täitunud pass.

(14) Veisepassi kadumise, loetamatuks muutumise või passis vigade avastamise korral esitab loomapidaja uue passi saamiseks töötlejale taotluse seitsme päeva jooksul asjakohase sündmuse toimumisest arvates. Veise kadumise, veisepassi loetamatuks muutumise või passis vigade avastamise korral tagastab loomapidaja veisepassi töötlejale.

(15) Lõikes 13 nimetatud lisalehe väljastamise korral tehakse kannetega täitunud passile märge, mille kohaselt pass kehtib koos lisalehega. Lõikes 14 nimetatud uue passi väljastamise korral tehakse passile märge “duplikaat„. Töötleja saadab kannetega täitunud veisepassi koos lisalehega või uue passi loomapidajale posti teel lihtkirjaga 14 päeva jooksul arvates taotluse saamisest.

(2) Veise, lamba ja kitse kohta registrisse kantavate andmete muutumise korral täidab loomapidaja lisas 2 toodud vormi ja sea ühest karjast teise liikumise korral lisas 8 toodud vormi ning esitab selle registreerimiseks töötlejale seitsme päeva jooksul arvates asjakohase sündmuse toimumisest. Veise hukkumise, kadumise, hädatapmise, oma tarbeks kohapeal lihaks tapmise, kohapeal kontrolltapmise, kohapeal loomataudi leviku tõkestamiseks tapmise või ühendusevälisesse riiki ekspordi korral ei ole vaja töötlejale saata lisas 2 toodud vormi, vaid loomapidaja kannab andmed veisepassi ning tagastab passi töötlejale seitsme päeva jooksul asjakohase sündmuse toimumisest arvates.

(21) Loomapidaja täidab sigade kohta lisas 6 toodud vormi ja esitab selle töötlejale iga aasta 15. maiks ning lammaste ja kitsede kohta lisas 7 toodud vormi ja esitab selle töötlejale iga aasta 15. jaanuariks.

(3) Kui loomapidaja andmed ei kajastu registris ega põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris, täidab loomapidaja ka lisas 4 toodud vormi ning esitab selle vastavalt lõigetes 1 ja 2 esitatud ajal.

(4) Põllumajanduslooma tapamajja saatmise korral esitab tapmist korraldav isik töötlejale looma veterinaartõendi koopia, veise puhul ka veisepassi, seitsme päeva jooksul alates looma tapmise päevast.

(5) Hukkunud või tapetud põllumajanduslooma saatmise korral loomsete jäätmete käitlemise ettevõttesse esitab loomsete jäätmete käitlemist korraldav isik töötlejale looma veterinaartõendi koopia seitsme päeva jooksul alates looma ettevõttesse vastuvõtmise päevast.

(6) Loomapidaja kohta registrisse kantavate andmete muutumise korral esitab loomapidaja kümne päeva jooksul arvates andmete muutumisest töötlejale kirjaliku taotluse muudatuse tegemiseks registris. Loomapidaja surma korral esitab uus loomapidaja lisaks taotlusele surmatunnistuse või omandiõiguse üleminekut tõendava dokumendi.

[RTL 2005, 76, 1066 - jõust. 10.07.2005]

 

§9. Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toimetatud või ühendusevälisest riigist imporditud põllumajandusloomade registreerimise kord

 

(1) Euroopa Liidu liikmesriigist veise, lamba ja kitse Eestisse toimetamise korral täidab loomapidaja lisas 3 toodud vormi ning sea puhul lisas 8 toodud vormi ja esitab selle töötlejale registreerimiseks seitsme päeva jooksul alates looma Eestisse toimetamise päevast.

(2) Lõikes 1 nimetatud riigist Eestisse toimetatud seal, lambal ja kitsel säilitatakse päritoluriigi registrinumber.

(3) Ühendusevälisest riigist imporditud ja profülaktilise karantiini läbinud põllumajanduslooma märgistab loomapidaja 14 päeva jooksul alates importimise päevast ning täidab veise, lamba ja kitse puhul lisas 3 ning sea puhul lisas 8 toodud vormi, näidates ära ka looma eelmise registrinumbri, ja esitab selle töötlejale registreerimiseks seitsme päeva jooksul alates põllumajanduslooma märgistamise päevast .

(4) Kui loomapidaja andmed ei kajastu registris ega põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris, täidab loomapidaja ka lisas 4 toodud vormi ning esitab selle lõigetes 1 ja 3 esitatud ajal.

(5) Lõikes 3 nimetatud põllumajanduslooma ei pea märgistama juhul, kui loom viiakse tapamajja ja tapetakse seal 20 päeva jooksul alates importimise päevast.

(6) Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toimetatud veisega on kaasasolev pass esitatakse töötlejale ka pass lõikes 1 esitatud ajal. Töötleja saadab passi tagasi päritoluriigi pädevale asutusele.

[RTL 2005, 76, 1066 - jõust. 10.07.2005]

 

§10. Põllumajandusloomade registreerimistunnistuse väljastamise kord

(1) Loomapidaja kirjaliku taotluse alusel väljastab töötleja põllumajanduslooma registrisse kandmise kohta registreerimistunnistuse.

(2) Registreerimistunnistusele märgitakse järgmised andmed:

1) loomapidaja nimi, elu- või asukoht ja aadress;

2) loomapidaja isiku- või registrikood;

3) registrisse kantud põllumajandusloomade arv ja nende registrinumbrid ning nende ehitiste registreerimise numbrid, kus loomad asuvad.

(3) Registreerimistunnistuse allkirjastab ja kinnitab töötleja pitseriga töötleja volitatud esindaja.

(4) Registreerimistunnistus väljastatakse töötleja asjakohasel dokumendiplangil viie päeva jooksul alates taotluse saabumise päevast.

[RTL 2005, 2, 4 - jõust. 07.01.2005]

 

§11. [Kehtetu – RTL 2004, 52, 892 - jõust. 01.05.2004]

§12. [Kehtetu – RTL 2004, 52, 892 - jõust. 01.05.2004]

 

§13. Põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord

(1) Loomapidaja peab arvestust temale kuuluvate põllumajandusloomade kohta elektrooniliselt või paberkandjal.

(2) Arvestusdokumentides peavad olema karja kuuluva veise kohta vähemalt Euroopa Liidu Komisjoni määruse 911/2004/EÜ, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1760/2000 kõrvamärkide, loomapasside ja põllumajandusettevõtete registrite kohta (Euroopa Liidu Teataja L 163, 21.05.2004, lk 65–70), artiklis 8 toodud andmed ning lamba ja kitse kohta Euroopa Liidu Nõukogu määruse 21/2004/EÜ artiklis 5 viidatud andmed.

(3) Sigade kohta peab arvestusdokumentides olema vähemalt karja kuuluvate sigade arv ning järgmised andmed sea karja ja karjast välja liikumise kohta:

1) kuupäev;

2) sigade arv ning nende ehitiste registreerimise numbrid, kus sead sündisid ja kust või kuhu sead liikusid ;

3) ostja ja müüja nimed, aadressid, isiku- või registrikoodid.

(4) Lõigetes 2 ja 3 toodud andmed kannab loomapidaja arvestusdokumentidesse kolme päeva jooksul alates looma sündimise, märgistamise, karja ja karjast välja liikumise, hukkumise, kadumise, tapmise päevast.

(5) Loomapidaja peab säilitama lõigetes 2 ja 3 nimetatud arvestusdokumente kolm aastat alates põllumajanduslooma karjast väljaliikumise, hukkumise, kadumise, tapmise päevast ja esitama need järelevalveametnikule tema nõudmisel.

[RTL 2005, 76, 1066 - jõust. 10.07.2005]

 

§14. Rakendussätted

(1) Tunnistan kehtetuks põllumajandusministri 29. juuni 2001. a määruse nr 47 “Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord» (RTL 2001, 87, 1220; 2002, 119, 1726).

(2) Enne 10. juulit 2005. a sündinud lammast ja kitse ei pea uuesti märgistama ega registreerima. Enne 10. juulit 2005. a sündinud lamba või kitse kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise korral väljastab Jõudluskontrolli Keskus 20 päeva jooksul arvates § 3 lõikes 6 nimetatud teate saamisest loomapidajale lamba või kitse kõrva kinnitatava sama registrinumbriga kõrvamärgi, millel on Eesti ISO-koodi tähis “EE” .

(3) Enne 1. oktoobrit 2000. a märgistatud veise kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise korral väljastab Jõudluskontrolli Keskus 20 päeva jooksul arvates § 3 lõikes 6 nimetatud teate saamisest loomapidajale veise mõlemasse kõrva kinnitatavad sama registrinumbriga kõrvamärgid, millel on Eesti ISO-koodi tähis «EE».

(4) Kehtetu- [ RTL 2005, 2, 4 - jõust. 07.01.2005]

(5) Enne 1. oktoobrit 2000. a sündinud veise puhul ei ole looma sünnikuupäeva ja ema registrinumbri kandmine veisepassi kohustuslik.

(6) Määrus jõustub 15. septembril 2003. a. Paragrahvi 3 lõige 42 jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

[RTL 2005, 76, 1066 - jõust. 10.07.2005]

____________
1 (E Ü) 1760/2000/EM Ü (E ÜT L 204, 11.08.2000, lk 0001 –0010), 92/102/EM Ü (E ÜT L 355, 05.12.1992, lk  12)

 

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

Lisa 8

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json