Teksti suurus:

Sideettevõtjale sõnumite ülekandmise ja teabe andmise kulude hüvitamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2005, 41, 320

Sideettevõtjale sõnumite ülekandmise ja teabe andmise kulude hüvitamise kord

Vastu võetud 07.07.2005 nr 160

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 114 lõike 5 alusel.

§ 1. Sõnumi tsentraalsesse jälgimisseadmesse ülekandmiseks vajaliku riist- ja tarkvaraga seotud kulude hüvitamine

(1) Sõnumi tsentraalsesse jälgimisseadmesse ülekandmiseks vajaliku sõnumit jaotava liidese ning vastava riist- ja tarkvara maksumus ning nende hoolduskulud hüvitatakse sideettevõtjale teenustasuna riigieelarvest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eelarve kaudu. Nimetatud teenustasu makstakse fikseeritud maksetena üks kord aastas ajatatuna ühe soetatud eseme kohta mitte pikemale perioodile kui 10 aastat. Teenustasu makstakse vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning sideettevõtja vahel sõlmitud lepingule.

(2) Riist- ja tarkvara soetamise või väljavahetamise vajadus, soetamise viis ning soetamis- ja hoolduskulud kooskõlastatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga enne riist- või tarkvara soetamist või väljavahetamist.

(3) Riist- ja tarkvara kohta esitab sideettevõtja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile kooskõlastamiseks vähemalt järgmised andmed ning dokumendid:
1) tarnija pakkumise riist- ja tarkvara funktsionaalsuse, koguse, maksumuse ning tarnetähtaja kohta;
2) jälitus- või julgeolekuasutuse kinnituse riist- ja tarkvara sobivuse kohta «Elektroonilise side seaduse» §-des 112 ja 113 sätestatud kohustuste täitmiseks;
3) riist- ja tarkvara hoolduskulude eelarve.

§ 2. Teabele juurdepääsu kulude hüvitamine

(1) Jälitus- või julgeolekuasutus hüvitab sideettevõtjale «Elektroonilise side seaduse» § 112 lõikes 1 nimetatud andmete kättesaadavuse tagamiseks loodud elektroonilise ühenduse eest jälitus- või julgeolekuasutuse ja sideettevõtja vahel sõlmitud lepingus üheks kalendrikuuks kindlaksmääratud summa, sõltumata järelepärimiste arvust või kättesaadavate andmete liigist ja mahust.

(2) «Elektroonilise side seaduse» § 112 lõikes 1 ettenähtud andmete kättesaadavuse tagamiseks vajaliku elektroonilise ühenduse loomise kulud nähakse ette jälitus- või julgeolekuasutuse eelarves.

§ 3. Teabe andmise kulude hüvitamine

(1) Paragrahvis 2 nimetatud elektroonilise ühenduse puudumise korral suuliste või kirjalike järelepärimiste esitamisel hüvitab jälitus- või julgeolekuasutus sideettevõtjale kulud vastavalt temaga sõlmitud lepingule.

(2) Üks järelepärimine hõlmab teavet:
1) liitumislepingus sisalduvate sõnumi edastaja ja vastuvõtja isikuandmete kohta;
2) sõnumi edastaja ja vastuvõtja asukoha kohta;
3) sõnumi edastamise fakti, kestuse, viisi ja vormi kohta;
4) sõnumite edastamise protsessis moodustuvate sõnumite edastamist kirjeldavate andmekogude ja nendes sisalduvate andmete kohta.

§ 4. Sõnumite jälgimisseadmesse ülekandmisega seotud kulude hüvitamine

Jälitus- või julgeolekuasutus hüvitab ühes kalendrikuus kulud «Elektroonilise side seaduse» § 113 lõikes 3 nimetatud juurdepääsu kasutamise ja sõnumite ülekandmise eest sideettevõtjaga sõlmitud lepingus kindlaksmääratud summas, olenemata edastatavate sõnumite ja nende saladuse õiguse piiramise mahust.

§ 5. Hüvitise suuruse osas kokkuleppele mittejõudmine

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi või jälitus- või julgeolekuasutuse ja sideettevõtja vahel käesolevas määruses ettenähtud hüvitise suuruse osas kokkuleppele mittejõudmine ei saa olla «Elektroonilise side seaduse» § 112 lõikes 1 sätestatud teabe edastamisest või § 113 lõikes 3 nimetatud sõnumite ülekandmise keeldumise aluseks.

Peaminister Andrus ANSIP

Siseminister Kalle LAANET

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json