HALDUSÕIGUSPensioniõiguse üldregulatsioon

Teksti suurus:

Väljateenitud aastate pensionide seadus (lühend - VAPS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.11.2006
Avaldamismärge:

Väljateenitud aastate pensionide seadus

Vastu võetud 14.05.1992
RT 1992, 21, 294
jõustumine 01.07.1992

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.06.1993RT I 1993, 40, 59601.07.1993
23.03.1994RT I 1994, 24, 39801.04.1994
27.06.1994RT I 1994, 51, 85601.07.1994
15.11.1994RT I 1994, 83, 145001.01.1995
28.06.1995RT I 1995, 61, 102701.09.1996
06.12.1995RT I 1995, 95, 163101.01.1996
20.03.1996RT I 1996, 22, 43701.04.1996
21.11.1996RT I 1996, 86, 153901.01.1997
05.11.1997RT I 1997, 81, 136601.11.1997
11.02.1998RT I 1998, 17, 26601.03.1998
25.11.1998RT I 1998, 107, 176701.01.1999
15.03.2000RT I 2000, 25, 14701.04.2000
14.03.2000RT I 2000, 28, 16716.04.2000
14.06.2000RT I 2000, 58, 37601.12.2000
05.12.2001RT I 2001, 100, 64801.01.2002
19.06.2002RT I 2002, 61, 37501.08.2002
07.04.2004RT I 2004, 27, 18001.05.2004
15.06.2005RT I 2005, 38, 29501.01.2006

I. osa ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Väljateenitud aastate pension määratakse nende kutsealade töötajatele ja spetsialistidele, kes teevad sellist tööd, millega kaasneb enne vanaduspensioni ikka jõudmist kutsealase töövõime kaotus või vähenemine, mis takistab sellel kutsealal või ametikohal töötamise jätkamist.

  Väljateenitud aastate pensionile õigust andva staaži hulka ei arvata käesoleva seadusega ettenähtud kutsealadel või ametikohtadel osalise tööajaga töötamise aeg.
[RT I 1994, 83, 1450 - jõust. 01.01.1995]

§ 2. Õigus saada väljateenitud aastate pensioni on:

1) [Kehtetu - RT I 2000, 28, 167 - jõust. 16. 04. 2000][Punkti 2 sõnastus kuni 31. 12. 2005]

2) politseiametnikel, uurijatel ja uurimisala juhtivtöötajatel ning tuletõrje- ja vanglaametnikel (§ 12);[Punkti 2 sõnastus alates 1. 01. 2006]

2) politseiametnikel, päästeteenistujatel ning vanglaametnikel (§ 12);3) mõne kategooria tsiviillennundustöötajatel ja katselenduritel (§ 13);4) allmaa- ja pealmaamäetöödel - mõne kutseala töötajatel (§ 14 punkt 1);5) mere- ja jõelaevastiku ning kalalaevastiku laevade ujuvkoosseisu mõnedel kutsealadel ja ametikohtadel töötajatel (§ 14 punkt 2);[Punkti 6 sõnastus kuni 31. 12. 2005]

6) tekstiilitööstuse naistöötajatel (§ 14 punkt 3);[Punkti 6 sõnastus alates 1. 01. 2006]

6) tekstiilitööstuse töötajatel (§ 14 punkt 3);7) lastekodude, erivajadusega inimeste õppeasutuste ja haigete laste asutuste pedagoogidel (§ 14 punkt 4);8) teatri-, muusika- ja kontserditegevusega tegelevate ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide teatud kategooriate artistidel (§ 14 punkt 5);9) inimese immuunpuudulikkuse (AIDS-i) viirusega nakatunud meditsiinitöötajatel (§ 14 punkt 6);10) linnasiseste regulaarliinide ühissõidukijuhtidel (§ 14 punkt 7).Käesoleva paragrahvi punktides 1 - 8 märgitud isikute kutsealad ja ametikohad, kus töötamine annab õiguse saada väljateenitud aastate pensioni, samuti töötajatele selle pensioni määramiseks vajaliku väljateenitud aastate arvutamise korra kinnitab Eesti Vabariigi Valitsus.
[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 1. 01. 2006]

§ 3.   Väljateenitud aastate pensioni arvutamise aluseks on pensioni baasosa, millele liidetakse iga sellele pensionile õigust andva staaži aasta eest 90,6 protsenti staažiaasta hindest ning käesoleva seaduse §-s 6 nimetatud isikutel iga ülejäänud pensionistaaži aasta eest 100 protsenti staažiaasta hindest.

  Käesoleva seaduse § 2 punktides 1 ja 2 loetletud isikute ning punktis 3 nimetatud katselendurite pensionile arvutatakse täiendavalt juurde 20 protsenti pensioni baasosast.
[RT I 2001, 100, 648 - jõust. 01.01.2002]

§ 4. [Kehtetu - RT I 1993, 40, 596 - jõust. 01.07.1993]

§ 5. [Kehtetu - RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000]

§ 51.   Väljateenitud aastate pensionile õigust andvat staaži, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 6 sätestatud pensionistaaži, arvestatakse tööperioodide summana.
[RT I 2001, 100, 648 - jõust. 01.01.2002]

§ 52.   Väljateenitud aastate pensionile õigust andva staaži kindlaksmääramisel lähtutakse ümardamata staažist.
[RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000]

  [Paragrahvi 6 sõnastus kuni 31. 12. 2005]

§ 6.   Mõne kutseala spetsialistidele (§ 12 viimane lõik ja § 13 punktid 2, 3, 4) väljateenitud aastate pensioni määramiseks vajalik üldine pensionistaaž tehakse kindlaks riikliku pensionikindlustuse seaduse (RT I 1998, 64/65, 1009; 1999, 10, 150; 97, 857) §-de 18 ja 20 alusel.
[RT I 2001, 100, 648 - jõust. 01.01.2002]

  [Paragrahvi 6 sõnastus alates 1. 01. 2006]

§ 6.   Mõne kutseala spetsialistidele (§ 12 teine lõik ja § 13 punktid 2–4) väljateenitud aastate pensioni määramiseks vajalik pensionistaaž tehakse kindlaks riikliku pensionikindlustuse seaduse ja okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel.
[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

§ 61.   Väljateenitud aastate pension määratakse käesoleva seadusega sätestatud tingimuste olemasolul isikule, kellel on vähemalt 15-aastane Eestis omandatud pensionistaaž.
[RT I 2001, 100, 648 - jõust. 01.01.2002]

§ 7.   Väljateenitud aastate pension määratakse pensionitaotluse esitamise päevast.

  Väljateenitud aastate pension määratakse eluajaks.

  Väljateenitud aastate pensioni saajal, kellel on õigus pensionile riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel, on õigus taotleda nimetatud seaduse alusel pensioni määramist mis tahes ajal pärast pensioni saamise õiguse tekkimist.
[RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000]

§ 8. [Kehtetu - RT I 1993, 40, 596 - jõust. 01.07.1993]

§ 9. [Kehtetu - RT I 1996, 22, 437 - jõust. 01.04.1996]

§ 10.   Väljateenitud aastate pensioni määratakse ja makstakse pärast töötamise lõpetamist käesoleva seaduse alusel pensioni saamise õigust andval kutsealal või ametikohal.

  Sellele kutsealale või ametikohale tagasipöördumisel väljateenitud aastate pensioni maksmine peatatakse.

  Isikule, kes jätkab töötamist kutsealal või ametikohal, mis ei anna õigust saada pensioni käesoleva seaduse alusel, makstakse väljateenitud aastate pensioni täies ulatuses.

  [Lõiked 4-5 -- Kehtetud - RT I 2000, 25, 147 - jõust. 1. 04. 2000]
[RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000]

§ 11.   Väljateenitud aastate pension määratakse, seda makstakse, arvutatakse ümber ja indekseeritakse riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud korras.
[RT I 2001, 100, 648 - jõust. 01.01.2002]

§ 111.   Väljateenitud aastate pensioni määramisel ja maksmisel läbiviidavale haldusmenetlusele ja tehtavatele otsustele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

II. osa VÄLJATEENITUD AASTATE PENSION POLITSEI- JA KORRAKAITSEORGANITE TÖÖTAJATELE 
[RT I 2000, 28, 167 - jõust. 16.04.2000]

[Paragrahvi 12 sõnastus kuni 31. 12. 2005]

§ 12. Õigus saada väljateenitud aastate pensioni on:

1) [Kehtetu - RT I 2000, 28, 167 - jõust. 16. 04. 2000]2) politseiametnikel;3) Eesti Vabariigi Riikliku Kohtueelse Uurimise Ameti uurijatel ja uurimisala juhtivtöötajatel;4) riigi- ja munitsipaaltuletõrje tuletõrjetöötajatel;5) vanglaametnikel;
- kes on töötanud politseis, uurimisasutuses, tuletõrjes või vanglas sellele pensionile õigust andvatel kutsealadel või ametikohtadel vähemalt 25 aastat.Käesoleva paragrahvi punktides 1-5 loetletud isikutel, kes on teenistusest vallandatud vanuse, tervisliku seisundi või koosseisude koondamise tõttu, on õigus saada väljateenitud aastate pensioni, kui nad teenistusest lahkumise või vallandamise päevaks on saanud 50-aastaseks ning kelle üldine pensionistaaž on vähemalt 25 aastat, millest vähemalt 12 aastat ja kuus kuud on teenitud selle pensioni saamise õigust andvatel kutsealadel või ametikohtadel kaitsejõududes, politseis, uurimisasutuses, tuletõrjes või vanglas.
[RT I 2001, 100, 648 - jõust. 1.01.2002][Paragrahvi 12 sõnastus alates 1. 01. 2006]

§ 12.   Õigus saada väljateenitud aastate pensioni on politseiametnikel, päästeteenistujatel ja vanglaametnikel, kes on töötanud politseis, päästeteenistuses või vanglas sellele pensionile õigust andvatel kutsealadel või ametikohtadel vähemalt 25 aastat.

  Käesoleva paragrahvi esimeses lõigus nimetatud isikutel, kes on teenistusest vabastatud vanuse, pikaajalise töövõimetuse või koondamise tõttu, on õigus saada väljateenitud aastate pensioni, kui neil teenistusest vabastamise päevaks puudub riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõikes 1 või 2 sätestatud vanusesse jõudmisest kuni 5 aastat ning nende üldine pensionistaaž on vähemalt 25 aastat, millest vähemalt 12 aastat ja kuus kuud on teenitud selle pensioni saamise õigust andvatel kutsealadel või ametikohtadel.
[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

III. osa VÄLJATEENITUD AASTATE PENSION LENNUNDUSTÖÖTAJATELE 

[Paragrahvi 13 sõnastus kuni 31. 12. 2005]

§ 13. Õigus saada väljateenitud aastate pensioni, olenemata ettevõtte, asutuse või organisatsiooni ametkondlikust alluvusest, on järgmiste kategooriate lennundustöötajatel:

1) lennukoosseisu töötajatel ja katselenduritel:
meestel, kellel on välja teenitud vähemalt 25-aastane staaž;
naistel, kellel on välja teenitud vähemalt 20-aastane staaž.
Nimetatud töötajatel, kes on töölt lennukoosseisust või katselenduri ametikohalt vabastatud või vallandatud tervisliku seisundi (haiguse) tõttu, on õigus saada pensioni proportsionaalselt väljateenitud aastatega, kui see staaž on:
meestel - vähemalt 20 aastat;
naistel - vähemalt 15 aastat;2) lennukorraldaja (dispetšeri) tunnistust omavatel lennuliikluse juhtimise teenistuse töötajatel:
50-aastaseks saanud meestel, kellel on vähemalt 20- aastane pensionistaaž, millest vähemalt 10 aastat on töötatud lennuliikluse vahetul juhtimisel;45-aastaseks saanud naistel, kellel on vähemalt 15- aastane pensionistaaž, millest vähemalt seitse aastat ja kuus kuud on töötatud lennuliikluse vahetul juhtimisel.

Lennuliikluse juhtimisega seotud töötajatel arvatakse väljateenitud aastate staaži hulka ka töötamine käesoleva paragrahvi punktis 1 märgitud kutsealadel;

3) insener-tehnilise teenistuse töötajatel:
55-aastaseks saanud meestel, kellel on vähemalt 25- aastane pensionistaaž, millest vähemalt 20 aastat on töötatud käesolevas punktis märgitud teenistuses;50-aastaseks saanud naistel, kellel on vähemalt 20- aastane pensionistaaž, millest vähemalt 15 aastat on töötatud käesolevas punktis märgitud teenistuses.

Insener-tehnilise teenistuse töötajate väljateenitud aastate staaži hulka arvatakse ka töötamine käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 märgitud kutsealadel;

4) stjuuarditel, instruktor-stjuuarditel, stjuardessidel ja instruktor-stjuardessidel:
50-aastaseks saanud stjuuarditel ja instruktor- stjuuarditel, kellel on vähemalt 20-aastane pensionistaaž, millest vähemalt 10 aastat on töötatud stjuuardina või instruktor-stjuuardina;45-aastaseks saanud stjuardessidel ja instruktor- stjuardessidel, kellel on vähemalt 15-aastane pensionistaaž, millest vähemalt seitse aastat ja kuus kuud on töötatud stjuardessina või instruktor-stjuardessina.

Käesolevas punktis ettenähtud tingimustel määratakse pension vaid neile stjuuarditele (instruktor-stjuuarditele) ja stjuardessidele (instruktor-stjuardessidele), kelle aastane lennutundide arv on vähemalt 500.

Väiksema lennutundide arvu korral suurendatakse proportsionaalselt nõutavat staaži väljateenitud aastate pensioni õigust andval tööl.
 [RT I 2001, 100, 648 - jõust. 1.01.2002][Paragrahvi 13 sõnastus alates 1. 01. 2006]

§ 13. Õigus saada väljateenitud aastate pensioni on järgmiste kategooriate lennundustöötajatel:

1) lennukoosseisu töötajatel ja katselenduritel, kellel on välja teenitud vähemalt 25-aastane staaž lennukoosseisu töötajana või katselendurina.Nimetatud töötajatel, kes on lennukoosseisust või katselenduri ametikohalt vabastatud tervisliku seisundi tõttu, on õigus saada pensioni proportsionaalselt väljateenitud aastatega, kui see staaž on vähemalt 20 aastat;

2) lennuliikluse lennujuhtidel ja lennuinformaatoritel (dispetšeritel) 10 aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõikes 1 või 2 sätestatud vanusesse jõudmist, kui neil on vähemalt 20-aastane pensionistaaž, millest vähemalt 10 aastat on töötatud lennuliikluse vahetul juhtimisel.Lennuliikluse juhtimisega seotud töötajatel arvatakse väljateenitud aastate staaži hulka ka töötamine käesoleva paragrahvi punktis 1 märgitud kutsealadel;

3) insener-tehnilise teenistuse töötajatel 5 aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõikes 1 või 2 sätestatud vanusesse jõudmist, kui neil on vähemalt 25-aastane pensionistaaž, millest vähemalt 20 aastat on töötatud käesolevas punktis märgitud teenistuses.Insener-tehnilise teenistuse töötajate väljateenitud aastate staaži hulka arvatakse ka töötamine käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 märgitud kutsealadel;

4) stjuuarditel, instruktor-stjuuarditel, stjuardessidel ja instruktor-stjuardessidel 10 aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõikes 1 või 2 sätestatud vanusesse jõudmist, kui neil on vähemalt 20-aastane pensionistaaž, millest vähemalt 10 aastat on töötatud käesolevas punktis nimetatud kutsealadel.Käesolevas punktis ettenähtud tingimustel määratakse pension vaid neile stjuuarditele (instruktor-stjuuarditele) ja stjuardessidele (instruktor-stjuardessidele), kelle aastane lennutundide arv on vähemalt 500.

Väiksema lennutundide arvu korral suurendatakse proportsionaalselt nõutavat staaži väljateenitud aastate pensioni õigust andval tööl.
[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

IV. osa VÄLJATEENITUD AASTATE PENSION ÜKSIKUTE MAJANDUSHARUDE TEATUD KATEGOORIATE TÖÖTAJATELE NING MÕNE KATEGOORIA ARTISTIDELE 

§ 14. Õigus saada väljateenitud aastate pensioni on:

1) töötajatel, kes vahetult töötavad kogu tööpäeva allmaa- ja pealmaamäetöödel (kaasa arvatud mäepäästeüksuste isikkoosseis) põlevkivi ja muude maavarade kaevandamisel ning kaevanduste ehitamisel, olenemata vanusest, kui nad on nendel kutsealadel töötanud vähemalt 25 aastat, nende tööde põhikutsealade töötajatel - koristusetöölistel, läbindajatel ja väljamismasinate juhtidel, kui nad on töötanud nendel kutsealadel vähemalt 20 aastat;[Punkti 2 sõnastus kuni 31. 12. 2005]

2) mere- ja jõelaevastiku ning kalalaevastiku mõnd tüüpi laevade ujuvkoosseisu mõnedel kutsealadel ja ametikohtadel töötajatel, olenemata vanusest:
meestel, kes on nendel kutsealadel ja ametikohtadel töötanud vähemalt 25 aastat;
naistel, kes on nendel kutsealadel ja ametikohtadel töötanud vähemalt 20 aastat;[Punkti 2 sõnastus alates 1. 01. 2006]

2) mere- ja jõelaevastiku ning kalalaevastiku mõnd tüüpi laevade ujuvkoosseisu mõnedel kutsealadel ja ametikohtadel töötajatel, olenemata vanusest, kui nad on nimetatud kutsealadel ja ametikohtadel töötanud vähemalt 25 aastat;[Punkti 3 sõnastus kuni 31. 12. 2005]

3) tekstiilitööstuses telgedel ja masinatel töötavatel naistöötajatel:
50-aastaseks saamisel, kui nad on töötanud sellel kutsealal vähemalt 20 aastat;[Punkti 3 sõnastus alates 1. 01. 2006]

3) tekstiilitööstuses telgedel ja masinatel töötavatel töötajatel 5 aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõikes 1 või 2 sätestatud vanusesse jõudmist, kui nad on töötanud sellel kutsealal vähemalt 20 aastat;4) pedagoogidel, olenemata vanusest, kellel on vähemalt 25-aastane pedagoogilise töö staaž, millest vähemalt 15 aastat on töötatud lastekodudes ning erivajadustega inimeste õppeasutuses ja haigete laste asutustes, samuti kinnipidamiskohtade koolides;5) teatud kategooria artistidel, olenemata vanusest, 20- 25-aastase loometegevuse staaži korral teatri-, muusika- ja kontserditegevusega tegelevates ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides, olenemata ettevõtluse vormist ja ametkondlikust kuuluvusest;6) inimese immuunpuudulikkuse (AIDS-i) viirusega nakatunud meditsiinitöötajatel, kes on saanud nakkuse oma töökohustuste täitmisel, olenemata vanusest ja pensionistaažist;[Punkti 7 sõnastus kuni 31. 12. 2005]

7) linnasisestel regulaarliinidel töötavatel autobussi- (v.a. mikrobuss), trammi- ja trollijuhtidel rohkem kui 40 000 elanikuga linnades:
55-aastaseks saanud meestel, kes on töötanud sellel kutsealal vähemalt 25 aastat;
50-aastaseks saanud naistel, kes on töötanud sellel kutsealal vähemalt 20 aastat.[Punkti 7 sõnastus alates 1. 01. 2006]

7) linnasisestel regulaarliinidel töötavatel autobussi- (v.a mikrobuss), trammi- ja trollijuhtidel rohkem kui 40 000 elanikuga linnades 5 aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõikes 1 või 2 sätestatud vanusesse jõudmist, kui nad on töötanud sellel kutsealal vähemalt 25 aastat.


[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

V. osa RAKENDUSSÄTTED 
[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

§ 15.   Selgitusi väljateenitud aastate pensioni õigust andvate kutsealade ja ametikohtade loetelude rakendamise kohta antakse Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras .

  [Paragrahv 16 kehtetu alates 1. 01. 2006 - RT I 2005, 38, 295 ]

§ 16.   1995. aastal suurendatakse 1. jaanuarist käesoleva seaduse §-des 12, 13 ja 14 sätestatud vanusenõudeid ühe aasta võrra. Alates 1996. aasta 1. jaanuarist suurendatakse vanusenõudeid riiklike elatusrahade seaduse §-s 5 sätestatust tulenevalt arvestusega, et õigus väljateenitud aastate pensionile tekib isikul kas 10 või 5 aastat enne riiklike elatusrahade seaduse §-s 5 ettenähtud pensioniikka jõudmist. Alates 2000. aasta 1. aprillist suurendatakse vanusenõudeid riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõigetes 1 või 2 sätestatust tulenevalt arvestusega, et õigus väljateenitud aastate pensionile tekib isikul kas 10 või 5 aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõigetes 1 või 2 sätestatud vanusesse jõudmist.
[RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000]

§ 17.   Isikule, kellele oli määratud või kellele määratakse väljateenitud aastate pension algtähtajaga enne 2000. aasta 1. aprilli, arvutatakse pension ümber ning kui ümberarvutatud pension osutub väiksemaks makstud pensionist, jätkatakse pensioni maksmist endises suuruses kuni määratud tähtajani.
[RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000]

  [Paragrahv 18 jõustub 1. 01. 2006]

§ 18.   Meestel on kuni 2015. aastani õigus käesoleva seaduse § 12 teises lõigus sätestatud väljateenitud aastate pensionile, kui nad teenistusest vabastamise päevaks on jõudnud järgmisse vanusesse:

Aasta

Vanus

2005–2006

53

2007

54

2008

54

2009

55

2010

55

2011

56

2012

56

2013

57

2014

57


[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006] [Paragrahv 19 jõustub 1. 01. 2006]

§ 19.   Naistel on kuni 2015. aastani õigus käesoleva seaduse § 13 punktis 1 sätestatud väljateenitud aastate pensionile järgmise väljateenitud aastate staaži olemasolul:

Aasta

Staaž lennukoosseisu töötajana või katselendurina (aastat)

Lennukoosseisust või katselenduri ametikohalt tervisliku seisundi tõttu vabastatud töötajate staaž (aastat)

Kuni 31. dets. 2006

20

15

2007

21

16

2008

21

16

2009

22

17

2010

22

17

2011

23

18

2012

23

18

2013

24

19

2014

24

19


[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006] [Paragrahv 20 jõustub 1. 01. 2006]

§ 20.   Naistel on kuni 2015. aastani õigus käesoleva seaduse § 13 punktis 2 sätestatud väljateenitud aastate pensionile järgmise pensionistaaži olemasolul:

Aasta

Pensionistaaž (aastat)

Sellest töötatud lennuliikluse vahetul juhtimisel (aastat)

Kuni 31. dets. 2006

15

7,5

2007

16

8

2008

16

8

2009

17

8,5

2010

17

8,5

2011

18

9

2012

18

9

2013

19

9,5

2014

19

9,5


[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006] [Paragrahv 21 jõustub 1. 01. 2006]

§ 21.   Naistel on kuni 2015. aastani õigus käesoleva seaduse § 13 punktis 3 sätestatud väljateenitud aastate pensionile järgmise pensionistaaži olemasolul:

Aasta

Pensionistaaž (aastat)

Sellest töötatud insener-tehnilises teenistuses (aastat)

Kuni 31. dets. 2006

20

15

2007

21

16

2008

21

16

2009

22

17

2010

22

17

2011

23

18

2012

23

18

2013

24

19

2014

24

19


[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006] [Paragrahv 22 jõustub 1. 01. 2006]

§ 22.   Stjuardessil ja instruktor-stjuardessil on kuni 2015. aastani õigus käesoleva seaduse § 13 punktis 4 sätestatud väljateenitud aastate pensionile järgmise pensionistaaži olemasolul:

Aasta

Pensionistaaž (aastat)

sellest töötatud stjuardessina või instruktor-stjuardessina (aastat)

Kuni 31. dets. 2006

15

7,5

2007

16

8

2008

16

8

2009

17

8,5

2010

17

8,5

2011

18

9

2012

18

9

2013

19

9,5

2014

19

9,5


[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006] [Paragrahv 23 jõustub 1. 01. 2006]

§ 23.   Naistel on kuni 2015. aastani käesoleva seaduse § 14 punktides 2 ja 7 sätestatud kutsealadel ja ametikohtadel ning tingimustel töötamisel õigus väljateenitud aastate pensionile, kui neil on nimetatud kutsealadel või ametikohtadel vähemalt järgmine pensionistaaž:

Aasta

Pensionistaaž (aastat)

Kuni 31. dets. 2006

20

2007

21

2008

21

2009

22

2010

22

2011

23

2012

23

2013

24

2014

24


[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006] [Paragrahv 24 jõustub 1. 01. 2006]

§ 24.   Isikutel, kellel on 2007. aasta 1. jaanuariks väljateenitud aastate pensioni saamiseks nõutud pensionistaaž, tekib õigus väljateenitud aastate pensionile kuni 2006. aasta 31. detsembrini kehtinud pensionistaaži nõuete alusel.
[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]