Teksti suurus:

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ""Tulumaksuseadusest", "Sotsiaalmaksuseadusest", "Kogumispensionide seadusest" ja "Töötuskindlustuse seadusest" tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine" ning rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 "Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.07.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 80, 1133

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ""Tulumaksuseadusest", "Sotsiaalmaksuseadusest", "Kogumispensionide seadusest" ja "Töötuskindlustuse seadusest" tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine" ning rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 "Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel" muutmine

Vastu võetud 04.07.2005 nr 50

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 40 lõigete 5 ja 6, § 54 lõike 3 ja § 56 lõike 21, «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 4 ning «Kogumispensionide seaduse» § 11 lõike 1 punktide 4 ja 5 alusel.

§ 1. Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine» muutmine

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruses nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine» (RTL 2004, 4, 45; 2005, 32, 450) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 40 lõigete 5 ja 6, § 54 lõike 3 ja § 56 lõike 21, «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 4, «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 2 ning «Kogumispensionide seaduse» § 11 lõike 1 punktide 4 ja 5 alusel.»;

2) paragrahvi 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) Vormi TSD lisa 6 «Ettevõtlusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed ning mitteresidendi püsiva tegevuskoha kasumieraldised» (lisa 7);»;

3) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

« 71) Vormi TSD lisa 61 «Vormi TSD lisa 6 tabelid 1–7» (lisa 71);»;

4) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

« 81) Vormi TSD lisa 71 «Vormi TSD lisa 7 lisalehed 1 ja 2» (lisa 81);»;

5) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 24 järgmises sõnastuses:

« 24) Vorm INF 11 «Maksustamisele mittekuuluvate dividendide ja muude kasumieraldiste deklaratsioon» (lisa 24);»;

6) määruse lisa 1 vormi TSD tekst «Vorm TSD lisa 6. Ettevõtlusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed ning püsiva tegevuskoha kasumieraldised» asendatakse tekstiga «Vorm TSD lisa 6. Ettevõtlusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed ning mitteresidendi püsiva tegevuskoha kasumieraldised»;

7) määruse lisa 1 märkuste punkti 20 viimane lause sõnastatakse järgmiselt:

«Vormi TSD lisa 1 veerus 6 näidatud kalendriaasta jooksul kinnipeetud tulumaksusummat ei vähendata pärast kalendriaastale järgneva aasta 15. veebruari.»;

8) määruse lisa 10 märkuste punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5. Veerus 6 näidatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 alusel sätestatud erijuht, mille alusel riik, linn või vald maksab isiku eest sotsiaalmaksu, alljärgnevate koodide järgi:

«Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 1 kood – 611
  punkti 11 kood – 6111
  punkti 2 kood – 612
  punkti 21 kood – 6121
  punkti 3 kood – 613
  punkti 4 kood – 614
  punkti 5 kood – 615
  punkti 6 kood – 616
  punkti 7 kood – 617
  punkti 8 kood – 618
  punkti 9 kood – 619
  punkti 10 kood – 6110.

«Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 11 kood – 620.»;

9) määruse lisa 7 asendatakse käesoleva määruse lisa kohase lisaga 7 «Vormi TSD lisa 6. Ettevõtlusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed ning mitteresidendi püsiva tegevuskoha kasumieraldised»;

10) määruse lisa 8 asendatakse käesoleva määruse lisa kohase lisaga 8 «Vormi TSD lisa 7. Dividendid ja muud kasumieraldised»;

11) määruse lisa 14 asendatakse käesoleva määruse lisa kohase lisaga 14 «Vorm INF 1. Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate deklaratsioon»;

12) määruse lisa 18 märkuste punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Deklaratsiooni esitab kindlustusandja kalendriaastal füüsilistelt isikutelt «Kogumispensionide seaduse» § 63 tingimustele vastava täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel saadud kindlustusmaksete kohta.»;

13) määrust täiendatakse käesoleva määruse lisa kohase lisaga 81 «Vormi TSD lisa 7 lisalehed 1 ja 2»;

14) määrust täiendatakse käesoleva määruse lisa kohase lisaga 24 «Vorm INF 11. Maksustamisele mittekuuluvate dividendide ja muude kasumieraldiste deklaratsioon»;

15) määruses asendatakse tekst «Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus» tekstiga «Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksu- ja tollikeskus».

§ 2. Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 «Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel» muutmine

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruses nr 113 «Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel» (RTL 2004, 3, 35; 2005, 32, 450) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) rahvusvahelise kaitseorganisatsiooni struktuuriüksuse ameti- või teenistuskohale lähetatud teenistuja või kaadrikaitseväelase kaasasoleva mittetöötava abikaasa kohta Kaitsejõudude Peastaap.»;

2) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» §-s 6 nimetatud isik vastab mitmele nimetatud paragrahvis või «Riiklike peretoetuste seaduse» §-s 6 sätestatud tingimusele samaaegselt, makstakse tema eest sotsiaalmaksu käesoleva paragrahvi lõigetes 31–6 sätestatud juhtudel ühekordselt «Sotsiaalmaksuseaduse» §-s 6 sätestatud summalt.»;

3) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 6 nimetatud isik vastab samaaegselt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 2, 21, 4, 7 või 8 või lõikes 11 sätestatud tingimustele, peab tema osas sotsiaalmaksu arvestust Tööturuamet «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 6 alusel.»;

4) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktis 8 nimetatud isik teatab Kaitsejõudude Peastaabile 10 päeva jooksul kirjalikult oma tööle asumisest või töötamise lõpetamisest, samuti abielu lahutamisest.»

§ 3. Määruse rakendamine
1) Määrust rakendatakse 2005. aasta 1. juulist.
2) Määruse § 1 punkte 2–6, 9–11, 13 ja 14 rakendatakse 2005. aasta 1. jaanuarist.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Aare JÄRVAN

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 7
(rahandusministri 4. juuli 2005. a määruse nr 50 sõnastuses)

Vormi TSD lisa 6

Maksumaksja

Nimi

Registrikood                

ETTEVÕTLUSEGA MITTESEOTUD KULUD JA MUUD VÄLJAMAKSED NING MITTERESIDENDI PÜSIVA TEGEVUSKOHA KASUMIERALDISED

______________ aasta____________________ kuu

Jrk   Summa kroonides
1 2 3
1. Püsivast tegevuskohast väljaviidud vara maksumuse ja selle vara eest vastu saadud vara või teenuse summade vahe või selle korrigeerimine (tabel 1)  
2. Püsiva tegevuskoha kaudu või arvel mitteresidendi peakontorile või muudele struktuuriüksustele tehtud väljamaksete ja vastu saadud kauba või teenuse summade vahe või selle korrigeerimine (tabel 2)  
3. Püsiva tegevuskoha kaudu või arvel kolmandale isikule tehtud väljamaksete ja vastu saadud kauba või teenuse summade vahe või selle korrigeerimine (tabel 3)  
4. Arvutatud tasumisele kuuluv tulumaks:
(rida 1 + rida 2 + rida 3) × 24/76 > 0 (positiivne tulem)
 
5. Residendist äriühingult kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendilt arvutatud tulumaksu mahaarvamine (tabel 4)  
51. Mitteresidendist äriühingult kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendilt arvutatud tulumaksu mahaarvamine (tabel 5)  
52. Mitteresidendilt saadud litsentsitasult ja intressilt kinnipeetud tulumaksu mahaarvamine (tabel 6)  
53. Mitteresidendilt alates 1. jaanuarist 2005. a saadud dividendilt kinnipeetud tulumaksu mahaarvamine (tabel 61)  
54. Mitteresidendilt saadud tulult kinnipeetud või tasutud tulumaksu mahaarvamine maksulepingu alusel (tabel 62)  
6. Eelmise vormi TSD lisa 6 realt 7 edasikantav tulumaksu osa  
7. Tulumaksu mahaarvamise õiguse järgmistele maksustamisperioodidele edasikantav osa: rida 4 – rida 5 – rida 51 – rida 52 – rida 53 – rida 54
rida 6 < 0 (negatiivne tulem plussmärgiga)
 
8. Korrigeeritud tasumisele kuuluv tulumaksu summa: rida 4 – rida 5 – rida 51 – rida 52 – rida 53 – rida 54 – rida 6 ≥ 0 (positiivne tulem)  
9 Korrigeeritud tagastamisele kuuluv tulumaks (tabel 7)  
10. Omavahel seotud isikute vahel sõlmitud tehingute väärtuse vahe (tabel 8)  
11. Seaduse alusel määratud trahvid ja sunniraha ning «Maksukorralduse seaduse» alusel tasutud intressid  
12. Maksumaksjalt erikonfiskeeritud vara maksumus  
13. Vee erikasutuse eest erikasutusloata või üle lubatud koguse tasutud maksed  
14. Kõrgendatud määra järgi tasutud saastetasu  
15. Pistis ja altkäemaks  
16. Mittetulundusühingutele, milles osalemine ei ole ettevõtlusega seotud, tasutud sisseastumis- ja liikmemaksud  
17. Puuduva või nõuetele mittevastava algdokumendi alusel tehtud väljamaksed  
18. Kulud või väljamaksed ettevõtlusega mitteseotud kohustuste täitmiseks, vara soetamiseks ja teenuste ostmiseks ning mittetulundusühingu, sihtasutuse ja juriidilisest isikust usulise ühenduse kulud põhikirjalise tegevusega mitteseotud teenuste ja vara ostmiseks  
19. Maksumaksjaga seotud füüsilistele isikutele väljamakstud laenude, avansside ja ettemaksete maksustatav osa või selle korrigeerimine (tabel 9)  
20. Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku poolt emiteeritud väärtpaberite soetamise kulud  
21. Madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus osaluse omandamise kulud  
22. Madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule tasutud viivis või leppetrahv, kohtu- või vahekohtuväliselt hüvitatud kahju  
23. Madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule antud laen, tehtud ettemaks või muul viisil omandatud nõudeõigus  
24. Krediidiasutuse kahju madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku vastu omandatud nõudeõiguse võõrandamisest või sissenõudmise loobumisest  
25. Maksustamisele kuuluva summa vähendamine  
26. Maksustamisele kuuluv summa kokku: ridade 10 kuni 24 summa – rida 25  
27. Tasumisele kuuluv tulumaks: rida 26 × 24/76 + rida 8 – rida 9 > 0  
28. Tagastamisele kuuluv tulumaks:
rida 26 × 24/76 + rida 8 – rida 9 < 0 (negatiivne tulem plussmärgiga)
 


MAKSUMAKSJA/JUHT

VÕI ESINDAJA

Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev
     


KOOSTAJA

Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon
    e-post

Märkused

1. Vormi TSD lisas 6 näidatakse kalendrikuul tehtud ettevõtlusega mitteseotud kulutused ja muud väljamaksed. Mitteresidendist juriidiline isik, kellel on Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht («Tulumaksuseaduse» § 7) näitab kalendrikuul tehtud kasumieraldised vastavalt «Tulumaksuseaduse» §-dele 50–53, § 54 lõigetele 5, 53, 54 ja 6 ning § 61 lõigetele 25–28.

2. Vormi TSD lisas 6 esitatakse koos selle kuu vormiga TSD, millal lisas 6 toodud väljamakseid ja kulutusi tehti, olenemata sellest, kas maksustamisperioodil maksukohustus tekkis või mitte.

3. Maksumaksjad täidavad vormi TSD lisa 6 järgmiselt:
– residendist äriühing (välja arvatud krediidiasutus) täidab read 10–23 ja 25–28;
– residendist krediidiasutus täidab read 10–20, 22 ja 24–28;
– residendist mittetulundusühing (k.a erakond, ametiühing), sihtasutus ja juriidilisest isikust usuline ühendus täidab read 10–15, 17–23 ja 25–28;
– mitteresidendist juriidiline isik, kellel on Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht (välja arvatud Eestis filiaali omav krediidiasutus) täidab read 1–9, 11–23 ja 25–28;
– mitteresidendist krediidiasutuse Eesti äriregistrisse kantud filiaal täidab read 1–9, 11–20, 22 ja 24–28.

4. Read 1–9 täidab mitteresidendist juriidiline isik, sealhulgas krediidiasutus, kellel on Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht (edaspidi püsiv tegevuskoht). Eelnimetatud ridadest ühe või mitme täitmisel tuleb täita vastav lisatabel (tabelid 1–7). Kui maksustamisperioodil § 53 lõikes 4 nimetatud väljaviidud vara või tehtud väljamakse eest on maksustamisperioodil vastu saadud samas väärtuses muud vara, kaupa või teenust, siis sellise tehingu summasid vormi TSD lisal 6 ei näidata.

5. Real 1 näidatakse Eestist väljaviidud vara maksumuse ja selle vara vastu saadud vara või teenuste summade vahe («Tulumaksuseaduse» § 53 lõike 4 punkt 1) tabeli 1 alusel.

6. Real 2 näidatakse mitteresidendi peakontorile või muudele mitteresidendi struktuuriüksustele tehtud väljamaksete ja nende väljamaksete eest saadud kaupade või teenuste summade vahe («Tulumaksuseaduse» § 53 lõike 4 punkt 2) tabeli 2 alusel.

7. Real 3 näidatakse kolmandatele isikutele tehtud väljamaksete ja nende väljamaksete eest saadud kaupade või teenuste summade vahe («Tulumaksuseaduse» § 53 lõike 4 punkt 3) tabeli 3 alusel.

8. Real 4 arvutatakse tasumisele kuuluv tulumaks (positiivne tulem). Negatiivse tulemi korral täidetakse tabeli 7 alusel rida 9.

9. Real 5 näitab püsiv tegevuskoht tabeli 4 alusel residendist äriühingult alates 1. jaanuarist 2003. a kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendilt arvutatud maksukohustust vähendava tulumaksu summa juhul, kui dividendi saaja osalus dividendi maksvas äriühingus oli dividendi saamise ajal vähemalt 20% («Tulumaksuseaduse» § 61 lõige 27). Arvutatud summa suurus maksukohustuse tekkimise ajal ei või ületada 24/76 residendist äriühingult saadud dividendist («Tulumaksuseaduse» § 61 lõige 25). Igalt residendist äriühingult saadud dividendi kohta peetakse eraldi arvestust ja tabel 4 täidetakse juhul, kui püsiv tegevuskoht on täitnud vormi TSD lisa 6 rea 4.

10. Rea 51 täidab püsiv tegevuskoht tabeli 5 alusel, kui võetakse arvesse välisriigis kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendilt kinnipeetud ning dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaks («Tulumaksuseaduse» § 61 lõige 28).

11. Ridadel 52–54 näidatakse välisriigis saadud tulult kinnipeetud või tasutud tulumaks. Rea 52 täidab püsiv tegevuskoht tabeli 6 alusel, kui maksukohustuse vähendamiseks võetakse arvesse Kreeka, Hispaania, Portugali, Leedu, Läti, Poola, Slovakkia või Tšehhi residendist äriühingult või Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingult tema eelnimetatud riikides registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud litsentsitasult kinnipeetud tulumaks.

Real 52 näidatakse ka Kreeka, Leedu, Läti, Poola või Portugali residendist äriühingult või Euroopa Liidu liikmesriigi äriühingult tema eelnimetatud riikides registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud intressilt kinnipeetud tulumaks («Tulumaksuseaduse» § 54 lõiked 53 ja 54).

Rea 53 ja tabeli 61 täidab püsiv tegevuskoht, kui võetakse arvesse mitteresidendilt alates 1. jaanuarist 2005. a saadud dividendilt kinnipeetud tulumaksu, kui osaluse suurus on alla 20%. («Tulumaksuseaduse» § 54 lõige 5.)

Kui dividendi saaja osalus on vähemalt 20%, siis alates 1. jaanuarist 2005. a saadud dividendi arvelt tehtud väljamakseid vormi TSD lisal 6 ei näidata.

Real 54 näitab püsiv tegevuskoht välisriigist saadud tulult kinnipeetud või tasutud tulumaksu, kui selle mahaarvamine tuleneb kehtivast tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingust. Reale 54 ei märgita ridadel 51–53 näidatud väljamaksetelt tasutud või kinnipeetud tulumaksu. Täidetakse tabel 62.

12. Real 9 näidatakse ümberarvutuse tulemusena saadud tagastamisele kuuluv tulumaksu summa. Täidetakse tabel 7.

13. Real 10 näidatakse residendist juriidilise isiku ja temaga seotud mitteresidendi või füüsilise isiku vahel tehtud tehingute väärtuste vahe. Tehingute väärtuse määramisel tuleb lähtuda rahandusministri määrusega kehtestatud korrast «Seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid».

TABEL 8

Jrk

  Summa kroonides

1

2 3

10.1

Omavahel seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtus  

10.2

Omavahel mitteseotud isikute vahel tehtud sarnaste tehingute väärtus  

10.3

Maksumaksja saamata jäänud tulu:
rida 10.1 – rida 10.2 < 0 (negatiivne tulem plussmärgiga) või
 

10.4

Omavahel seotud isikute vahel tehtud tehingute kulud  

10.5

Omavahel mitteseotud isikute vahel tehtud sarnaste tehingute kulud  

10.6

Kulud, mis maksumaksjal oleks jäänud kandmata:
rida 10.4 – rida 10.5 > 0 (positiivne tulem)
 

10.7

Vormi TSD lisa 6 reale 10 kantav summa: rida 10.3 + rida 10.6  

14. Read 11–18 täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 51 lõigetele 1–3 ja § 52 lõike 2 punktile 1.

15. Real 15 näidatakse väljamaksed, mis on seotud pistise ja altkäemaksu andmisega.

16. Residendist äriühing ja püsiv tegevuskoht näitavad real 18 kulud või väljamaksed ettevõtlusega mitteseotud kohustuste täitmiseks ja ettevõtlusega mitteseotud vara soetamiseks, samuti kulud või väljamaksed maksumaksja ettevõtlusega mitteseotud teenuste ostmiseks. Siin näitab ka residendist mittetulundusühing, sihtasutus ja juriidilisest isikust usuline ühendus kulud põhikirjalise tegevusega (sh põhikirjas lubatud ettevõtlusega) mitteseotud teenuste ja vara soetamiseks.

17. Real 19 näitab residendist juriidiline isik vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 51 lõikele 4 kalendrikuu jooksul temaga seotud füüsilistele isikutele väljamakstud laenude, avansside ja ettemaksete kogusumma, millest on maha arvatud samal kalendrikuul tagastatud laenud, avansid ja ettemaksed ning samal kalendrikuul eelnimetatud avansside või ettemaksete arvel soetatud kaupade ja teenuste maksumus ja töö- või teenustasude summad, mis ületavad 50% maksumaksja poolt eelneval kalendrikuul tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamakseid.

TABEL 9

Jrk

  Summa kroonides

1

2 3

19.1

Antud laenude, avansside ja tehtud ettemaksete summa kokku  

19.2

Tagastatud laenud, avansid ja ettemaksud ning teised arveldatud summad kokku  

Kui rida 19.1 – rida 19.2 tulem on positiivne, täidetakse read 19.3 kuni 19.5

 

19.3

Eelneval kalendrikuul tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed: vormi TSD rida 3 + vormi TSD lisa 4 rida 19  

19.4

50% real 19.3 näidatud summast  

19.5

Vormi TSD lisa 6 reale 19 kantav summa: rida 19.1 – rida 19.2 –
rida 19.4 (positiivne tulem)
 

Kui rida 19.1 – rida 19.2 tulem on negatiivne, täidetakse read 19.6 kuni 19.8

 

19.6

Eelmise ümberarvestuse kuu realt 19.8 ülekantav jääk, millele lisatakse eelmiste maksustamisperioodide vormi TSD lisa 6 ridadel 19 näidatud positiivsed summad, mis ei ole eelnevalt kajastatud real 19.6, kokku (positiivne tulem)  

19.7 Vormi TSD lisa 6 reale 19 kantav summa:

×
  kui rida 19.6 ≥ [(rida 19.1 – rida 19.2 < 0 ) negatiivne tulem plussmärgiga], siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 19: rida 19.1 – rida 19.2 < 0 tulem (miinusmärgiga)  
  kui rida 19.6 < [(rida 19.1 – rida 19.2 ) negatiivne tulem plussmärgiga], siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 19: rea 19.6 tulem (miinusmärgiga)  

19.8

Real 19.6 nimetatud summade ümberarvestuse jääk kuu lõpuks, mis järgneval ümberarvestuse kuul kantakse reale 19.6: [rida 19.6 + vormi TSD lisa 6 (rida 19 negatiivne summa miinusmärgiga)] ≥ 0 (positiivne tulem või null)  

18. Read 20–23 täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 52 lõike 2 punktidele 2–5.

19. Äriühing, sh krediidiasutus, ei täida rida 20 juhul, kui madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku poolt emiteeritud väärtpaberid vastavad «Investeerimisfondide seaduse» § 251 lõikes 1 toodud tingimustele.

20. Real 22 näitab maksumaksja, välja arvatud krediidiasutus, madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule tasutud viivise või leppetrahvi, kohtu- või vahekohtuväliselt hüvitatud kahju. Krediidiasutus näitab madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule tasutud viivise või leppetrahvi, kohtu- või vahekohtuväliselt hüvitatud kahju, välja arvatud juhul, kui väljamakse on tehtud krediidi- või finantseerimisasutusele, mis vastab oma asukohariigi seaduses Eesti krediidi- või finantseerimisasutusele samaväärse asutuse kohta esitatud nõuetele.

21. Real 23 näitab maksumaksja, välja arvatud krediidiasutus, madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule antud laenu või sooritatud ettemaksu või muul viisil nõudeõiguse omandamist madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku vastu.

22. Real 24 näitab residendist krediidiasutus kahju, mida ta saab madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku vastu omandatud nõudeõiguse, sealhulgas antud laenu ja tehtud ettemakse võõrandamisest või sissenõudmisest loobumisest («Tulumaksuseaduse» § 52 lõike 3 punkt 3).

23. Rida 25 täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 54 lõikele 6 juhul, kui langevad ära § 51 lõike 2 punktides 3–5, § 51 lõikes 3, § 52 lõigetes 2 ja 3 maksustamise aluseks olevad asjaolud. Varasemate maksustamisperioodide maksustatavate summade vähendamisel (rea 25 täitmisel) vastavaid parandusi eelmiste deklaratsioonide ridadel 17, 18 ja 20–24 ei tehta. Paragrahvi 51 lõike 4 osas tehtav ümberarvutus näidatakse real 19 ning § 53 lõike 4 osas – ridadel 1–3.

24. Real 27 näidatud tasumisele kuuluv tulumaks kantakse vormi TSD reale 11.

25. Real 28 näidatud tagastamisele kuuluv tulumaks kantakse vormi TSD reale 12.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 71
(rahandusministri 4. juuli 2005. a määruse nr 50 sõnastuses)

Vormi TSD lisa 6 tabelid 1–7

Tabelis 1 (vormi TSD lisa 6 rida 1) näidatakse Eestist väljaviidud vara maksumuse ja selle vara vastu saadud vara või teenuste summade vahe («Tulumaksuseaduse» § 53 lõike 4 punkt 1).

TABEL 1

Jrk

  Summa kroonides

1

2 3

1.1

Vara maksumus maksustamisperioodi alguses või eelmise vormi TSD lisa 6 tabeli 1: rida 1.1 – rida 1.2 + rida 1.3 (vastava märgiga)  

1.2

Väljaviidud vara maksumus (plussmärgiga)  

1.3

Püsiva tegevuskoha jaoks toodud vara või osutatud teenuse maksumus  

1.4

Maksustatav summa, kantakse vormi TSD lisa 6 reale 1:
rida 1.2 – rida 1.3 – rea 1.1 positiivne tulem > 0
 

1.5

Ümberarvestus tehakse juhul, kui: rida 1.2 – rida 1.3 – rea 1.1 positiivne tulem ≤ 0  

1.6

Eelmise ümberarvestuse perioodi rida 1.8 jääk, millele lisatakse eelmiste maksustamisperioodide vormi TSD lisa 6 real 1 näidatud positiivsed summad, mis ei ole eelnevalt kajastatud real 1.6  

1.7

Tagastamisele kuuluv summa ×

1.7.1

Kui rida 1.6 ≤ rida 1.5 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 1 real 1.6 näidatud summa miinusmärgiga  

1.7.2

Kui rida 1.6 > rida 1.5 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 1 real 1.5 näidatud summa miinusmärgiga  

1.8

Järgmisele ümberarvestuse perioodile edasikantav summa:
(rida 1.6 + vormi TSD lisa 6 real 1 näidatud negatiivne summa miinusmärgiga) ≥ 0 (positiivne tulem)
 

1. Tabeli 1 real 1.1 näidatakse maksustamise aluseks oleva vara maksumus. Tabeli esmakordsel täitmisel näidatakse püsiva tegevuskoha vara maksumus seisuga 31.12.1999. a, mida on enne käesoleva deklaratsiooni esitamist vähendatud püsivast tegevuskohast väljaviidud vara võrra ning suurendatud püsiva tegevuskoha jaoks toodud vara või osutatud teenuse (edaspidi vara) võrra.

Igal järgneval korral kantakse reale 1.1 eelmisel maksustamisperioodil esitatud vormi TSD lisa 6 tabeli 1 alusel arvutatud maksustamise aluseks oleva vara maksumus maksustamisperioodi alguseks vastava märgiga.

2. Ridadel 1.2 ja 1.3 näidatakse maksustamise aluseks oleva vastavalt väljaviidud ja sissetoodud vara maksumus.

Kui rida 1.2 – rida 1.3 > 0, siis täidetakse rida 1.4. Kui rida 1.2 – rida 1.3 < 0, siis täidetakse read 1.5 kuni 1.8.

3. Real 1.4 näidatakse maksustatav summa – väljaviidud vara maksumus osas, mis ületab sissetoodud vara maksumuse ja vastu saadud vara või osutatud teenuse maksumuse. Tulem kantakse vormi TSD lisa 6 reale 1.

4. Real 1.5 näidatakse saadud vara või teenuse maksumuse summa, mis ületab väljaviidud vara maksumuse.

5. Real 1.6 näidatakse eelmise ümberarvestuse perioodi real 1.8 arvutatud maksuvähenduse kasutamata osa, millele lisatakse eelmisele ümberarvestusele järgnenud perioodidel maksukohustuse arvutamise aluseks olevad summad.

6. Rida 1.7.1 või 1.7.2 täidetakse juhul, kui on täidetud rida 1.5. Maksustamisperioodil täidetakse üks ridadest: 1.7.1 või 1.7.2. Ridade täitmine oleneb sellest, kas tagastamisele kuuluv summa on suurem või väiksem varem maksustamise aluseks olevast summast.

7. Real 1.8 näidatakse ümberarvestuse summa, mida maksustamisperioodil ei ole maksu vähendusena arvestatud ja mis järgmise ümberarvestuse tegemise kuul kantakse reale 1.6.

Tabelis 2 (vormi TSD lisa 6 rida 2) näidatakse mitteresidendi peakontorile või muudele mitteresidendi struktuuriüksustele tehtud väljamaksete ja nende väljamaksete eest saadud kaupade või teenuste summade vahe («Tulumaksuseaduse» § 53 lõike 4 punkt 2).

TABEL 2

Jrk

  Summa kroonides

1

2 3

2.1

Mitteresidendi peakontorile või muudele mitteresidendi struktuuriüksustele tehtud väljamaksed  

2.2

Real 2.1 näidatud väljamaksete eest vastu saadud kauba või teenuste maksumus  

2.3

Maksustatav summa, kantakse vormi TSD lisa 6 reale 2:
rida 2.1 – rida 2.2 > 0
 

2.4

Ümberarvestus tehakse juhul, kui rida 2.1 – rida 2.2 ≤ 0  

2.5

Eelmise ümberarvestuse perioodi rida 2.7 jääk, millele lisatakse eelmiste maksustamisperioodide vormi TSD lisa 6 real 2 näidatud positiivsed summad, mis ei ole eelnevalt kajastatud real 2.5  

2.6

Tagastamisele kuuluv summa ×

2.6.1

Kui rida 2.5 ≤ rida 2.4 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 2 real 2.5 näidatud summa miinusmärgiga  

2.6.2

Kui rida 2.5 > rida 2.4 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 2 real 2.4 näidatud summa miinusmärgiga  

2.7

Järgmisele ümberarvestuse perioodile edasikantav summa:
(rida 2.5 + vormi TSD lisa 6 real 2 näidatud negatiivne summa miinusmärgiga) ≥ 0 (positiivne tulem)
 

8. Tabeli 2 ridadel 2.1 ja 2.2 näidatakse vastavalt mitteresidendi peakontorile või muudele mitteresidendi struktuuriüksustele tehtud väljamaksed ning nende eest vastu saadud kauba või teenuste maksumus. Tabel 2 täidetakse analoogselt käesoleva vormi tabeliga 1.

Tabelis 3 (vormi TSD lisa 6 rida 3) näidatakse kolmandatele isikutele tehtud väljamaksete ja nende väljamaksete eest saadud kaupade või teenuste summade vahe («Tulumaksuseaduse» § 53 lõike 4 punkt 3).

TABEL 3

Jrk

  Summa kroonides

1

2 3

3.1

Kolmandatele isikutele tehtud väljamaksed  

3.2

Real 3.1 näidatud väljamaksete eest vastu saadud kauba või teenuste maksumus  

3.3

Maksustatav summa, kantakse vormi TSD lisa 6 reale 3:
rida 3.1 – rida 3.2 > 0
 

3.4

Ümberarvestus tehakse juhul, kui: rida 3.1 – rida 3.2 ≤ 0  

3.5

Eelmise ümberarvestuse perioodi rida 3.7 jääk, millele lisatakse eelmiste maksustamisperioodide vormi TSD lisa 6 real 3 näidatud positiivsed summad, mis ei ole eelnevalt kajastatud real 3.5  

3.6

Tagastamisele kuuluv summa ×

3.6.1

Kui rida 3.5 ≤ rida 3.4 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 3 real 3.5 näidatud summa miinusmärgiga  

3.6.2

Kui rida 3.5 > rida 3.4 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 3 real 3.4 näidatud summa miinusmärgiga  

3.7

Järgmisele ümberarvestuse perioodile edasikantav summa:
(rida 3.5 + vormi TSD lisa 6 real 3 näidatud negatiivne summa miinusmärgiga) ≥ 0 (positiivne tulem)
 

9. Tabeli 3 ridadel 3.1 ja 3.2 näidatakse vastavalt kolmandatele isikutele tehtud väljamaksed ning nende eest vastu saadud kauba või teenuste maksumus. Tabel 3 täidetakse analoogselt käesoleva vormi tabeliga 1.

Tabelis 4 (vormi TSD lisa 6 rida 5) näitab püsiv tegevuskoht residendist äriühingult alates 1. jaanuarist 2003. a kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendi arvel tehtud väljamakselt arvutatud maksukohustust vähendava tulumaksu summa juhul, kui dividendi saaja osalus dividendi maksvas äriühingus on vähemalt 20% («Tulumaksuseaduse» § 61 lg 27) ja kui püsiv tegevuskoht ei ole enne 31. detsembrit 2003. a nimetatud dividendi käesolevas tabelis näidanud. Arvutatud summa suurus maksukohustuse tekkimise ajal võrdub 24/76-ga residendist äriühingult saadud dividendist («Tulumaksuseaduse» § 61 lg 25). Igalt residendist äriühingult saadud dividendi kohta peetakse eraldi arvestust ja alljärgnev tabel täidetakse juhul, kui püsiv tegevuskoht on täitnud vormi TSD lisa 6 rea 4.

TABEL 4

Residendist äriühingu nimi

Residendist äriühingu registrikood Dividendi saaja osaluse suurus % Dividendi saamise kuupäev Dividendi suurus kroonides Veerg 5 × 24/76 kroonides

1

2 3 4 5 6
           
           
               
Kokku  

10. Tabeli 4 veerus 1 näidatakse püsivale tegevuskohale dividendi maksnud residendist äriühingu nimi ja veerus 2 sama äriühingu registrikood.

11. Veerus 3 näitab dividendi saaja oma osaluse temale dividendi maksvas residendist äriühingus. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

12. Veerus 4 näidatakse tehingu toimumise kuupäev.

13. Veerus 5 näidatakse residendist äriühingult saadud ja maksustamisperioodil väljamakstud dividend. Veerus 6 arvutatakse «Tulumaksuseaduse» § 53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvatav summa, mis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 5.

Tabeli 5 (vormi TSD lisa 6 rida 51) täidab püsiv tegevuskoht, kui võetakse arvesse kuni 31. detsembrini 2004. a välisriigis saadud ja tabelis 5 kajastamata dividendilt kinnipeetud ning dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaks («Tulumaksuseaduse» § 61 lõige 28).

TABEL 5

Riigi nimetus

Väljamakse tegija

Saaja osaluse suurus % dividendi maksvas äriühingus

Välisriigist saadud dividend kroonides

Välisriigis dividendilt kinnipeetud tulumaks kroonides

Välisriigis kasumiosalt tasutud tulumaks kroonides

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud ja kasumiosalt tasutud tulumaksu osa kroonides

nimi registrikood kuupäev summa kuupäev summa

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
                   
               
Kokku  

14. Veerud 2 ja 3 täidetakse iga dividendi väljamaksnud mitteresidendi kohta eraldi.

15. Veerus 4 näitab dividendi saaja oma osaluse temale dividendi maksvas mitteresidendist äriühingus. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

16. Veergudes 5–9 näidatakse vastavalt välisriigist saadud ja maksustamisperioodil väljamakstud dividend, dividendilt kinnipeetud või dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaks Eesti kroonides, vastavalt dividendi maksmise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

17. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab residendist äriühing Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

18. Veerud 8 ja 9 täidetakse juhul, kui dividendi saajale kuulus dividendi maksmise ajal vähemalt 20% dividendi maksnud äriühingu aktsiatest, osadest või häältest.

19. Veerg 10. «Tulumaksuseaduse» § 53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust saab maha arvata ainult selle osa välisriigis saadud dividendilt kinnipeetud või saadud dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksust, mis ei ületa 24/76 mitteresidendi poolt makstud dividendi summast:

kui veerg 6 × 24/76 ≤ kui veerg 7 + veerg 9, siis veerg 10 = veerg 6 × 24/76;

kui veerg 6 × 24/76 > kui veerg 7 + veerg 9, siis veerg 10 = veerg 7 + veerg 9.

20. Arvesse võetakse vaid see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või Eesti Vabariigi ja dividendi maksja residendiriigi vahel kehtiva maksulepingu alusel kohustuslik.

21. Veeru 10 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 6 reale 51.

Tabeli 6 (vormi TSD lisa 6 rida 52) täidab püsiv tegevuskoht vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 54 lõigetele 53 ja 54, kui maksukohustuse vähendamiseks võetakse arvesse Hispaania, Kreeka, Leedu, Läti, Poola, Portugali, Slovakkia või Tšehhi residendist äriühingult või Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingult tema eelnimetatud riikides registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud litsentsitasult kinnipeetud tulumaks. Siin näidatakse ka Kreeka, Leedu, Läti, Poola või Portugali residendist äriühingult või Euroopa Liidu liikmesriigi äriühingult tema eelnimetatud riikides registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud intressilt kinnipeetud tulumaks.

TABEL 6

Riigi nimetus

Väljamakse tegija

Osaluse suurus ≥ 25%

Saamise kuupäev

Litsentsitasu summa kroonides

Intressi summa kroonides

Välisriigis litsentsitasult ja intressilt kinnipeetud tulumaks kroonides

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud tulumaksu osa kroonides

nimi registrikood

1

2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
               
Kokku  

22. Litsentsitasult ja intressilt kinnipeetud tulumaks arvestatakse juhul, kui eelnimetatud tasude maksmisele vahetult eelnenud kaheaastase katkematu perioodi jooksul on osaluse suurus olnud vähemalt 25%. Taoline osalus võib olla:
– litsentsitasu või intressi saaval äriühingul litsentsitasu või intressi maksva äriühingu aktsia- või osakapitalist või
– litsentsitasu või intressi maksval äriühingul litsentsitasu või intressi saava äriühingu aktsia- või osakapitalist või
– Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingul litsentsitasu või intressi maksva äriühingu, samuti litsentsitasu või intressi saava äriühingu aktsia- või osakapitalis.

23. Iga litsentsitasu või intressi väljamaksnud mitteresidendi ning tululiigi (intress või litsentsitasu) kohta täidetakse eraldi read.

24. Veerus 4 näidatakse osaluse suurus (kahe kohaga pärast koma, ümardamata).

25. Veergudes 6 ja 8 näidatakse vastavalt välisriigist saadud litsentsitasu ja litsentsitasudelt kinnipeetud tulumaks ning veergudes 7 ja 8 näidatakse vastavalt välisriigis saadud intressi ja intressilt kinnipeetud tulumaks Eesti kroonides, vastavalt tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

26. Veerus 7 näidatakse ning mahaarvamisel arvestatakse ainult see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või välislepingu alusel kohustuslik.

27. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab püsiv tegevuskoht Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

28. Veerus 9 näidatakse välisriigis kinnipeetud Eestis arvesse võetav tulumaksu osa vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 61 lõikele 25:

kui (veerg 6 või veerg 7) × 24/76 ≤ kui veerg 8, siis veerg 9 =
(veerg 6 või veerg 7) × 24/76;

kui (veerg 6 või veerg 7) × 24/76 > kui veerg 8, siis veerg 9 = veerg 8.

29. Veeru 9 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 6 reale 52.

Tabeli 61 (vormi TSD lisa 6 rida 53) täidab püsiv tegevuskoht, kes on alates 1. jaanuarist 2005. a saanud teiselt mitteresidendilt dividende ning osalus dividendi maksjas on alla 20% vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 54 lõikele 5 ja § 61 lõigetele 25 ja 26. «Tulumaksuseaduse» § 53 lõike 41 kohaselt mittemaksustatava dividendi aluseks olevalt dividendilt välisriigis tasutud tulumaksu siinkohal arvesse ei võeta.

Eestis arvesse võetav välisriigis dividendilt kinnipeetud tulumaksu osa arvutatakse tabelis 61.

TABEL 61

Riik

Väljamakse tegija

Saaja osaluse suurus % dividendi maksvas äriühingus

Välisriigist saadud dividend kroonides

Välisriigis dividendilt kinnipeetud tulumaks kroonides

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud tulumaksu osa kroonides

nimetus

kood nimi registrikood kuupäev summa

1

2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
               
Kokku  

30. Veerus 1 näidatakse riik, kus tulu on saadud.

31. Veerus 2 näidatakse maksulepinguriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud loetelule. Kui väljamakse tegija on sellise riigi resident, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut ei ole, märgitakse veergu 2 tähis «×».

32. Veerud 3 ja 4 täidetakse iga dividendi väljamaksnud mitteresidendi kohta eraldi.

33. Veerus 5 näitab dividendi saaja oma osaluse temale dividendi maksvas mitteresidendist äriühingus. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

34. Veergudes 7 ja 8 näidatakse vastavalt välisriigist saadud ja maksustamisperioodil väljamakstud dividend, dividendilt kinnipeetud tulumaks Eesti kroonides, vastavalt tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

35. Välisriigis kinnipeetud tulumaksu saab residendist äriühing Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

36. Veerg 9. «Tulumaksuseaduse» § 53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust saab maha arvata ainult selle osa välisriigis saadud dividendilt kinnipeetud tulumaksust, mis ei ületa 24/76 mitteresidendi poolt makstud dividendi summast vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 61 lõikele 25:

kui veerg 7 × 24/76 ≤ kui veerg 8, siis veerg 9 = veerg 7 × 24/76;

kui veerg 7 × 24/76 > kui veerg 8, siis veerg 9 = veerg 8.

37. Arvesse võetakse vaid see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või Eesti Vabariigi ja dividendi maksja residendiriigi vahel kehtiva maksulepingu alusel kohustuslik.

38. Veeru 9 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 6 reale 53.

Tabelis 62 näidatakse püsiva tegevuskoha maksulepingu alusel Eestis arvesse võetav välisriigis saadud tulult kinnipeetud või tasutud tulumaks, välja arvatud tabelites 4–61 arvesse võetud tulumaks. Saadud tulu näidatakse koos kinnipeetud tulumaksuga.

TABEL 62

Riik

Väljamakse tegija

Väljamakse

Välisriigis saadud tulu kroonides

Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks kroonides

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu osa kroonides

nimetus

kood nimi registrikood liik kood kuupäev summa kuupäev summa

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
                     
                     
               
Kokku  

39. Arvesse võetakse see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või maksulepingu alusel kohustuslik.

40. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab püsiv tegevuskoht Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

41. Veerus 1 näidatakse riik, kus tulu on saadud.

42. Veerus 2 näidatakse maksulepinguriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud loetelule. Kui väljamakse tegija on sellise riigi resident, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut ei ole, märgitakse veergu 2 tähis «×».

43. Veerud 3 ja 4. Iga väljamakse tegija (mitteresidendi) kohta täidetakse eraldi rida.

44. Veergu 5 märgitakse väljamakse liik ning veergu 6 väljamakse kood, mis määratakse OECD mudellepingu artikli numbri alusel: 6 – kinnisvaratulu, 7 – ärikasum, 8 – rahvusvaheline transport, 11 – intressid (välja arvatud tabelis 6 näidatud), 12 – litsentsitasud (välja arvatud tabelis 6 näidatud), 17 – kunstnikud ja sportlased, 21 – muu tulu.

45. Veerus 7 näidatakse väljamakse kuupäev. Veerus 8 näidatakse välisriigist saadud, välisriigis maksustatud tulu summa enne tulumaksu kinnipidamist. Tulu näidatakse Eesti kroonides vastavalt väljamakse toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

46. Veergudes 9 ja 10 näidatakse väljamaksetelt välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks koos tulumaksu kinnipidamise või tasumise kuupäeva märkimisega. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks näidatakse Eesti kroonides vastavalt tulumaksu kinnipidamise või tasumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

47. Veerg 11. Tasumisele kuuluvast tulumaksust saab maha arvata ainult selle osa välisriigist saadud väljamakselt kinnipeetud või tasutud tulumaksust, mis ei ületa 24% saadud väljamaksest:

kui veerg 8 × 24/100 ≤ kui veerg 10, siis veerg 11 = veerg 8 × 24/100;

kui veerg 8 × 24/100 > kui veerg 10, siis veerg 11 = veerg 10.

48. Veeru 11 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 6 reale 54.

Tabelis 7 (vormi TSD lisa 6 rida 9) näidatakse ümberarvutuse tulemusena saadud tagastamisele kuuluv tulumaksu summa.

TABEL 7

Eelmise tabeli 7 veerg 5

Vormi TSD lisa 6 ridade 8 kokkuvõte Käesoleva vormi TSD lisa 6 (rida 1+rida 2+rida 3) × 24/76<0 negatiivne tulem plussmärgiga Tagastamisele kuuluv tulumaksu osa Järgmistele ümberarvestuse perioodidele edasikantav tulumaks

1

2 3 4 5
         

49. Veerus 1 näidatakse eelmise ümberarvestusperioodi sama tabeli veerus 5 näidatud edasikantud tulumaks. Püsiv tegevuskoht, kes täitis perioodil 01.01.2004–30.04.2004. a tabeli 5 veeru 5, kannab pärast 01.05.2004. a esmakordselt täitmisele kuuluva tabeli 7 veergu 1 enne 30.04.2004. a täidetud viimase tabeli 5 veeru 5 summa.

50. Veerus 2 näidatakse pärast viimast ümberarvestust tasumisele kuulunud tulumaksu summad käesoleva ja eelmiste deklaratsioonide vormi TSD lisa 6 realt 8.

51. Veerus 3 arvutatakse tagastamisele kuuluv tulumaks.

52. Veerus 4 korrigeeritakse tagastamisele kuuluv tulumaks tegelikult tasutud tulumaksuga:

kui veerg 1 + veerg 2 – veerg 3 > 0, siis veerg 4 = veerg 3;

kui veerg 1 + veerg 2 – veerg 3 < 0, siis veerg 4 = veerg 1 + veerg 2.

Veerus 4 olev summa kantakse vormi TSD lisa 6 reale 9.

53. Veerus 5 arvutatakse järgmistele maksustamisperioodidele edasikantav tulumaks:

kui veerg 4 = veerg 3, siis veerg 5 = veerg 1 + veerg 2 – veerg 3;

kui veerg 4 = veerg 1 + veerg 2, siis veerg 5 = 0.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 8
(rahandusministri 4. juuli 2005. a määruse nr 50 sõnastuses)

Vormi TSD lisa 7

Maksumaksja

Nimi

Registrikood                

DIVIDENDID JA MUUD KASUMIERALDISED

______________ aasta ____________________ kuu

Jrk   Summa kroonides
1 2 3
1. Maksustamisele kuuluv aastatel 1994–1999 lõppenud majandusaastate puhaskasumist maksustamisperioodil väljamakstud dividendi summa  
2. Arvutatud tulumaks: rida 1 × 24/76  
3. Tulumaksu mahaarvatav osa: rida 1 × k  
4. Tulumaksu mahaarvatava osa kasutamata jääk maksustamisperioodi alguses  
5. Tulumaksu mahaarvatava osa kasutamata jääk maksustamisperioodi lõpus: rida 2 – rida 3 – rida 4 (negatiivne tulem plussmärgiga)  
6. Maksukohustus real 1 näidatud dividendilt: rida 2 – rida 3 – rida 4 (positiivne tulem)  
7. Maksustamisele kuuluv kuni 31.12.1993. a lõppenud majandusaastate puhaskasumist ja alates 1.01.2000. a teenitud kasumist maksustamisperioodil väljamakstud dividendi summa  
8. Arvutatud tulumaks: rida 7 × 24/76  
9. Dividendilt arvutatud maksukohustus kokku: rida 6 + rida 8  
10. Eestis arvesse võetav välismaal alates 1. jaanuarist 2005. a saadud dividendilt kinnipeetud tulumaksu osa (tabeli 2 veeru 9 kokkuvõte)  
101. Eestis arvesse võetav välismaal kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendilt kinnipeetud või dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaksu osa (lisaleht 1 tabeli 2a veeru 11 kokkuvõte)  
11. Residendist äriühingult kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendilt arvutatud tulumaksu mahaarvamise õigus (lisaleht 2 tabeli 4 veeru 6 kokkuvõte)  
111. Mitteresidendilt saadud litsentsitasult ja intressilt kinnipeetud tulumaksu mahaarvamine (tabeli 3 veeru 9 kokkuvõte)  
12. Kuni 31.12.1999. a kehtinud «Tulumaksuseaduse» § 32 lõike 2 alusel tasutud dividendi tulumaksu enammakse  
13. Eelmiselt maksustamisperioodilt edasi kantud tulumaksukohustust vähendav osa  
14. Järgmistele maksustamisperioodidele edasi kantav tulumaksu kohustust vähendav summa: rida 9 – rida 10 – rida 101 – rida 11 – rida 111 – rida 12 – rida 13 (negatiivne tulem plussmärgiga) või  
15. Tasumisele kuuluv tulumaks: rida 9 – rida 10 – rida 101 – rida 11 – rida 111 – rida 12 – rida 13 (positiivne tulem)  


MAKSUMAKSJA/JUHT

VÕI ESINDAJA

Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev
     


KOOSTAJA

Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon
    e-post

Märkused

1. Vormi TSD lisas 7 näidatakse residendist äriühingu poolt kalendrikuul väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 50 lõikele 1, § 54 lõigetele 5, 53 ja 54, §-le 60 ja § 61 lõigetele 25–28.

2. Vormi TSD lisa 7 esitatakse koos selle kuu vormiga TSD, millal väljamakseid tehti, olenemata sellest, kas maksustamisperioodil maksukohustus tekkis või mitte.

3. Vormi TSD lisa 7 real 1 näidatakse aastatel 1994–1999 lõppenud majandusaastate puhaskasumist maksustamisperioodil väljamakstud ja «Tulumaksuseaduse» § 50 lõike 1 alusel maksustamisele kuuluv dividendi summa. Siin ei näidata kuni 31.12.1999. a kehtinud «Tulumaksuseaduse» § 32 lõike 4 alusel moodustatud dividendiarvelt makstud dividendi vastavalt kehtiva «Tulumaksuseaduse» § 60 lõikele 8. Real 1 näidatakse dividendi summa enne tulumaksu kinnipidamist «Tulumaksuseaduse» § 29 lõike 8 alusel.

4. Real 2 arvutatakse tulumaksu summa real 1 näidatud väljamaksetelt.

5. Real 3 näidatakse tulumaksu mahaarvatav osa, mis saadakse koefitsiendi k korrutamisel real 1 näidatud summaga, kuid mitte rohkem kui real 2 arvutatud tulumaks («Tulumaksuseaduse» § 60 lõige 2). Koefitsient k arvutatakse tabelis 1 esitatud andmete alusel.

TABEL 1

                                                                                                                                                   Kroonides

Aasta

Tulumaks (T) Puhaskasum (K1) Fondiemissiooni summa (F1) Väljamakstud dividend (D1)

1

2 3 4 5

1994

       

1995

       

1996

       

1997

       

1998

       

1999

       

Kokku

       


Maksumaksja poolt tabeli 1 andmete alusel arvutatud
k = T/(K1 – F1) kolme kohaga pärast koma

 

5.1. Tabel 1 täidetakse vormi TSD lisa 7 esmakordsel täitmisel («Tulumaksuseaduse» § 60 lõige 2). Residendist äriühing, kes on aastal 2000 või hiljem esitanud vormi TSD lisa 7, ei pea tabelit 1 täitma.
5.2. 1994. a tuludeklaratsioonidest võetakse arvesse aasta deklaratsioon. Kui äriühingu majandusaasta ei ühti kalendriaastaga, siis mahaarvatava tulumaksu arvutamisel lähtutakse nendest majandusaastatest, mis lõppesid aastatel 1994–1999, millele lisatakse 31.12.1999. a lõppenud maksustamisperioodi tulemused nimetatud perioodi eest esitatud tuludeklaratsiooni ja bilansi alusel.
5.3. Tabeli 1 veerus 2 näidatakse maksustatavalt tulult arvutatud ja soodustusega korrigeeritud tulumaksu (T) summad, mis saadakse aastate 1994–1999 ettevõtte tuludeklaratsiooni realt 22. Maksuhalduri poolt tehtud maksuotsuse alusel on maksumaksjal kuni 1999. a täiendavalt määratud ja pärast tulumaksu tasumist õigus muuta veergu (T) ja arvutada uus k.
5.4. Veerus 3 näidatud puhaskasum (K1) saadakse 1994–1999. a majandusaasta aruannete bilansi realt «aruandeaasta kasum (kahjum)». Kui majandusaastal saadi kahjumit, märgitakse vastavale reale kahjum miinusmärgiga. Konsolideeritud aruandluse korral näitab iga äriühing vaid oma majandusaasta kasumi/kahjumi.
5.5. Veerus 4 näidatud fondiemissiooni summa (F1) on aastatel 1994–1999 samade aastate puhaskasumi arvel läbiviidud fondiemissiooni summa.
5.6. Veerus 5 näidatakse aastatel 1994–1999 samade aastate puhaskasumi arvel enne 1.01.2000. a väljamakstud dividendi (D1) summa.
5.7. Esmasel 1994–1999. aastate puhaskasumi arvelt dividendi väljamaksmisel pärast 1.01.2000. a arvutatakse tabelis 1 esitatud koondandmete alusel puhaskasumi ühikule langev mahaarvatav tulumaksu osa (edaspidi koefitsient k) lähtuvalt tabelis 1 toodud valemist. Kui K1 või K1–F1 on negatiivne arv või null, samuti kui T on null, siis koefitsienti k ei arvutata.
Vormi TSD lisa 7 esitamisel jääb koefitsient k edaspidi muutumatuks.

6. Vormi TSD lisa 7 real 4 näidatakse eelmise esitatud vormi TSD lisa 7 rea 5 negatiivne tulem plussmärgiga. Vormi TSD lisa 7 esmasel esitamisel pärast 1.01.2003. a kantakse vormi TSD lisa 7 reale 4 maksumaksja poolt esitatud viimase kuni 31.12.2002. a kehtinud vormi TSD lisa 7 real 18 näidatud jäägist kasutamata tulumaksu mahaarvamise õigus («Tulumaksuseaduse» § 60 lõige 6).

7. Real 5 näidatakse maksustamisperioodi lõpuks tulumaksu mahaarvamise õiguse kasutamata jääk, mida saab järgmistel maksustamisperioodidel kasutada real 1 näidatud dividendilt arvutatud maksukohustuse vähendamiseks. Kui residendist äriühingul ei ole enam aastatel 1994–1999 lõppenud majandusaastate puhaskasumit, millest dividendi välja maksta, kuid real 5 on veel tulumaksu mahaarvatava osa kasutamata jääki, siis selle jäägiga ei saa katta real 7 näidatud dividendilt arvutatud maksukohustust vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 60 lõikes 2 sätestatule.

8. Real 6 arvutatakse maksukohustus real 1 näidatud väljamaksetelt.

9. Real 7 näidatakse kuni 31.12.1993. a lõppenud majandusaastate puhaskasumist ja alates 1.01.2000. a teenitud kasumist väljamakstud dividend. Siin ei näidata alates 2005. aasta 1. jaanuarist saadud ja § 50 lõikes 11 sätestatud tingimustel väljamakstavaid maksustamisele mittekuuluvaid dividende. Real 7 näidatakse dividendi summa enne tulumaksu kinnipidamist «Tulumaksuseaduse» § 29 lõike 8 alusel.

10. Real 8 arvutatakse maksukohustus real 7 näidatud väljamaksetelt.

11. Real 9 näidatakse ridadel 1 ja 7 näidatud väljamaksete maksukohustus kokku enne «Tulumaksuseaduse» § 54 lõigetes 5, 53 ja 54, § 60 lõikes 1 ja § 61 lõigetes 27 ja 28 sätestatud mahaarvamiste rakendamist.

12. Rea 10 täidab residendist äriühing alates 2005. aasta 1. jaanuarist mitteresidendilt saadud dividendi arvel tehtud väljamaksete kohta vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 54 lõikele 5 ja § 61 lõigetele 25 ja 26, kui:
– on täidetud read 1 ja/või 7 ja
– võetakse arvesse mitteresidendi äriühingult saadud dividendilt välisriigis kinnipeetud tulumaksu;
– osaluse suurus dividendi maksnud mitteresidendist äriühingus oli dividendi maksmise ajal alla 20%.

Eestis arvesse võetav välisriigis dividendilt kinnipeetud tulumaksu osa arvutatakse tabelis 2.

«Tulumaksuseaduse» § 50 lõike 11 kohaselt mittemaksustatava dividendi aluseks olevalt dividendilt välisriigis tasutud tulumaksu arvesse ei võeta ja tabelis 2 ei kajastata.

TABEL 2

Riik

Väljamakse tegija

Dividendi saaja osaluse suurus % dividendi maksvas äriühingus

Välisriigist saadud dividend kroonides

Välisriigis dividendilt kinnipeetud tulumaks kroonides

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud tulumaksu osa kroonides

nimetus

kood nimi registrikood kuupäev summa

1

2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
               
Kokku  

12.1. Tabeli 2 veerus 2 näidatakse maksulepinguriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud loetelule.
Kui väljamakse tegija on sellise riigi resident, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut ei ole, märgitakse veergu 2 tähis «×».
12.2. Veerud 3 ja 4 täidetakse iga dividendi väljamaksnud mitteresidendi kohta eraldi.
12.3. Veerus 5 näitab dividendi saaja oma osaluse temale dividendi maksvas mitteresidendist äriühingus. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.
12.4. Veergudes 6–8 näidatakse vastavalt välisriigist saadud ja maksustamisperioodil väljamakstud dividend, dividendilt kinnipeetud tulumaks Eesti kroonides, vastavalt tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.
12.5. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab residendist äriühing Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.
12.6. Veerg 9. «Tulumaksuseaduse» § 50 lõike 1 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust saab maha arvata ainult selle osa välisriigis saadud dividendilt kinnipeetud tulumaksust, mis ei ületa 24/76 mitteresidendi poolt makstud dividendi summast vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 61 lõikele 25:
kui veerg 7 × 24/76 ≤ kui veerg 8, siis veerg 9 = veerg 7 × 24/76;
kui veerg 7 × 24/76 > kui veerg 8, siis veerg 9 = veerg 8.
12.7. Arvesse võetakse vaid see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või Eesti Vabariigi ja dividendi allikariigi vahel kehtiva maksulepingu alusel kohustuslik.
12.8. Veeru 9 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 7 reale 10.

13. Rida 101 täidetakse lisalehe 1 alusel. Kuni 31. detsembrini 2004. a välisriigist saadud, kuid kuni eelnimetatud kuupäevani kehtinud vormi TSD lisa 7 tabelis 2 kajastamata dividendide arvestus on toodud käesoleva vormi lisalehel 1, kus tabeli 2a veeru 11 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 7 reale 101. Lisaleht 1 esitatakse koos maksustamisperioodi vormi TSD lisaga 7 («Tulumaksuseaduse» § 61 lõige 28).

14. Rida 11 täidetakse lisalehe 2 alusel. Kuni 31. detsembrini 2004. a teiselt residendist äriühingult saadud, kuid kuni eelnimetatud kuupäevani kehtinud vormi TSD lisa 7 tabelis 3 kajastamata dividendide arvestus on toodud käesoleva vormi lisalehel 2, kus tabeli 4 veeru 6 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 7 reale 11. Lisaleht 2 täidetakse ainult juhul, kui dividendi saaja osalus dividendi maksjas oli vähemalt 20% («Tulumaksuseaduse» § 61 lõige 27).

15. Rea 111 ja tabeli 3 täidab residendist äriühing vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 54 lõigetele 53 ja 54, kui § 50 lõike 1 alusel tekkinud maksukohustuse vähendamiseks võetakse arvesse Hispaania, Kreeka, Leedu, Läti, Poola, Portugali, Slovakkia või Tšehhi residendist äriühingult või Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingult tema eelnimetatud riikides registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud litsentsitasult kinnipeetud tulumaks. Samuti võetakse siin arvesse Kreeka, Leedu, Läti, Poola või Portugali residendist äriühingult või Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingult tema eelnimetatud riikides registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud intressilt kinnipeetud tulumaks.

TABEL 3

Riigi nimetus

Väljamakse tegija

Osaluse suurus ≥ 25%

Saamise kuupäev

Litsentsitasu  kroonides

Intress kroonides

Välisriigis kinnipeetud tulumaks kroonides

Eestis arvesse võetav tulumaksu osa kroonides

nimi registrikood

1

2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
               
Kokku  

15.1. Litsentsitasult ja intressilt kinnipeetud tulumaks arvestatakse juhul, kui eelnimetatud tasude maksmisele vahetult eelnenud kaheaastase katkematu perioodi jooksul on osaluse suurus olnud vähemalt 25%. Taoline osalus võib olla:
– litsentsitasu või intressi saaval äriühingul litsentsitasu maksva äriühingu aktsia- või osakapitalist või
– litsentsitasu või intressi maksval äriühingul litsentsitasu saava äriühingu aktsia- või osakapitalist või
– Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingul litsentsitasu või intressi maksva äriühingu, samuti litsentsitasu või intressi saava äriühingu aktsia- või osakapitalis.
15.2. Iga litsentsitasu või intressi väljamaksnud mitteresidendi ning tululiigi (intressi või litsentsitasu) kohta täidetakse eraldi read.
15.3. Veerus 4 näidatakse osaluse suurus (kahe kohaga pärast koma, ümardamata).
15.4. Veergudes 6 ja 8 näidatakse vastavalt välisriigist saadud litsentsitasu ja litsentsitasudelt kinnipeetud tulumaks ning veergudes 7 ja 8 näidatakse vastavalt välisriigist saadud intress ja intressilt kinnipeetud tulumaks Eesti kroonides vastavalt tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.
Veerus 8 näidatakse ning mahaarvamisel arvestatakse ainult selle osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või välislepingu alusel kohustuslik.
15.5. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab residendist äriühing Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.
15.6. Veerus 9 näidatakse välisriigis kinnipeetud Eestis arvesse võetav tulumaksu osa vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 61 lõikele 25:
kui (veerg 6 või veerg 7) × 24/76 ≤ kui veerg 8, siis veerg 9 =
(veerg 6 või veerg 7) × 24/76;
kui (veerg 6 või veerg 7) × 24/76 > kui veerg 8, siis veerg 9 = veerg 8.
15.7. Veeru 9 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 7 reale 111.

16. Vormi TSD lisa 7 esmasel esitamisel pärast 1.01.2003. a kantakse vormi TSD lisa 7 reale 12 maksumaksja poolt esitatud viimase kuni 31.12.2002. a kehtinud vormi TSD lisa 7 rea 18 jäägist edasikantav kasutamata tulumaksu enammakse osa.

Rea 12 täidavad ka need residendist äriühingud, kes aastal 2000 või hiljem ei ole esitanud ühtegi vormi TSD lisa 7 ning kellel enne kehtiva seaduse jõustumist kehtinud «Tulumaksuseaduse» § 32 lõike 2 alusel tasutud tulumaks ei olnud 1999. a maksustamisperioodi kohta esitatud viimases ettevõtte tuludeklaratsioonis täies ulatuses maha arvatud sellesama seaduse alusel tasumisele kuuluvast ettevõtte tulumaksust. Real 12 näidatakse vormi TSD lisa 7 esmakordsel täitmisel tulumaksu enammakse jääk kontokaardilt, kaasa arvatud enne 2000. a tekkinud dividendi tulumaksu võlg, mis on tasutud pärast 1.01.2000. a.

17. Rida 13. Täidetakse pärast 1.01.2003. a vormi TSD lisa 7 esmasel esitamisel maksumaksja poolt viimase kuni 31.12.2002. a kehtinud vormi TSD lisa 6 rea 14 ja/või vormi TSD lisa 7 real 7.1.3 näidatud jääkide alusel. Edaspidi näidatakse eelmise esitatud vormi TSD lisa 7 rea 14 negatiivne tulem plussmärgiga.

18. Real 14 näidatakse maksustamisperioodi lõpuks «Tulumaksuseaduse» § 54 lõigetes 5, 53 ja 54, § 60 lõikes 1 ja § 61 lõigetes 27 ja 28 sätestatud tulumaksu mahaarvamise õiguse kasutamata osa, mida saab kasutada järgmistel maksustamisperioodidel real 9 näidatud maksukohustuse vähendamiseks ja mis kantakse järgmise esitamisele kuuluva vormi TSD lisa 7 reale 13.

19. Real 15 näidatud tulumaksu summa kantakse vormi TSD reale 13.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 81
(rahandusministri 4. juuli 2005. a määruse nr 50 sõnastuses)

Vormi TSD lisa 7 lisalehed 1 ja 2

Lisaleht 1 (täidetakse ja esitatakse koos vormi TSD lisaga 7).

Käesoleva lisalehe ja vormi TSD lisa 7 rea 101 täidab residendist äriühing kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendi arvel tehtud väljamakse kohta vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 61 lõikele 28, kui:
– on täidetud vormi TSD lisa 7 read 1 ja/või 7 ja
– võetakse arvesse mitteresidendilt äriühingult kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendilt välisriigis kinnipeetud tulumaksu või
– võetakse arvesse mitteresidendilt äriühingult kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksu, kui dividendi saanud residendist äriühingule kuulus dividendi väljamaksmise ajal vähemalt 20% dividende maksnud mitteresidendist äriühingu aktsiatest, osadest või häältest.

Eestis arvesse võetav välisriigis dividendilt kinnipeetud ja saadud dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksu osa arvutatakse tabelis 2a juhul, kui eespool nimetatud tingimustel mitteresidendilt saadud dividende ei ole eelnevalt kajastatud kuni 31. detsembrini 2004. a kehtinud vormi TSD lisa 7 tabelis 2.

TABEL 2a

Riik

Väljamakse tegija

Saaja osaluse suurus % dividendi maksvas äriühingus

Saadud dividend

Dividendilt kinnipeetud tulumaks kroonides

Kasumiosalt tasutud tulumaks

Arvesse võetav kinnipeetud ja kasumiosalt tasutud tulumaksu osa kroonides

nimetus

kood nimi registrikood kuupäev summa kroonides kuupäev summa kroonides

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
                     
                     
               
Kokku  

13.1. Tabeli 2a veerus 2 näidatakse maksulepinguriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud loetelule. Kui väljamakse tegija on sellise riigi resident, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut ei ole, märgitakse veergu 2 tähis «×».

13.2. Veerud 3 ja 4 täidetakse iga dividendi väljamaksnud mitteresidendi kohta eraldi.

13.3. Veerus 5 näitab dividendi saaja oma osaluse temale dividendi maksnud mitteresidendist äriühingus, kui osaluse suurus on vähemalt 20%. Kui maksulepingu kohaselt dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaksu arvessevõtmiseks nõutav osaluse suurus on väiksem kui 20%, siis võetakse aluseks maksulepingus sätestatud osaluse suurus. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

13.4. Veergudes 6–10 näidatakse vastavalt välisriigist saadud ja maksustamisperioodil väljamakstud dividend, dividendilt kinnipeetud või dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaks Eesti kroonides, vastavalt tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

13.5. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab residendist äriühing Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

13.6. Veerud 9 ja 10 täidetakse juhul, kui on täidetud veerg 5.

13.7. Veerg 11. «Tulumaksuseaduse» § 50 lõike 1 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust saab maha arvata ainult selle osa välisriigis saadud dividendilt kinnipeetud või saadud dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksust, mis ei ületa 24/76 mitteresidendi poolt makstud dividendi summast:

kui veerg 7 × 24/76 ≤ kui veerg 8 + veerg 10, siis veerg 11 = veerg 7 × 24/76;

kui veerg 7 × 24/76 > kui veerg 8 + veerg 10, siis veerg 11 = veerg 8 + veerg 10.

13.8. Arvesse võetakse vaid see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või Eesti Vabariigi ja dividendi maksja residendiriigi vahel kehtiva maksulepingu alusel kohustuslik.

13.9. Veeru 11 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 7 reale 101.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 81
(rahandusministri 4. juuli 2005. a määruse nr 50 sõnastuses)

Vormi TSD lisa 7 lisalehed 1 ja 2

Lisaleht 2 (täidetakse ja esitatakse koos vormi TSD lisaga 7).

Käesoleva lisalehe ja vormi TSD lisa 7 rea 11 täidab residendist äriühing kuni 31. detsembrini 2004. a teiselt residendist äriühingult saadud dividendi arvel tehtud väljamakse kohta vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 61 lõikele 27, kui:
– on täidetud vormi TSD lisa 7 read 1 ja/või 7 ja
– residendist äriühing on saanud alates 1. jaanuarist 2003. a kuni 31. detsembrini 2004. a teiselt residendist äriühingult dividendi ja dividendi saaja osalus dividende maksvas äriühingus dividendi maksmise ajal on vähemalt 20% ning neid saadud dividende ei ole kajastatud kuni 31. detsembrini 2004. a kehtinud vormi TSD lisa 7 tabelis 3.

Residendist äriühingult kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendi ning maksumaksja maksukohustust vähendava summa arvestus näidatakse tabelis 4.

TABEL 4

Dividendi väljamaksnud
residendist äriühingu

Dividendi saaja osaluse suurus
%

Dividendi saamise kuupäev

Dividendi summa kroonides

Maksukohustust vähendav summa kroonides

nimi

registrikood

1

2 3 4 5 6
           
           
           
               
Kokku  

14.1. Tabelis 3 peetakse eraldi arvestust igalt residendist äriühingult saadud dividendi kohta.

14.2. Veerus 3 näitab dividendi saaja oma osaluse temale dividendi maksnud residendist äriühingus juhul, kui osaluse suurus on vähemalt 20%. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

14.3. Veerus 4 näidatakse dividendi saamise kuupäev.

14.4. Veerus 5 näidatakse residendist äriühingult saadud ja maksustamisperioodil väljamakstud dividend.

14.5. Veerus 6 arvutatakse maksukohustust vähendav summa: veerg 5 × 24/76. Veeru 6 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 7 reale 11.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 14
(rahandusministri 4. juuli 2005. a määruse nr 50 sõnastuses)

Vorm INF 1

Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus

Dividende või muid kasumieraldisi väljamaksva äriühingu

Nimi

Registrikood

               

Asukoha aadress

Telefon

e-post

DIVIDENDIDE JA MUUDE KASUMIERALDISTE SAAJATE DEKLARATSIOON

______________ aasta ____________________ kuu

Saaja isikukood või registrikood

Ees- ja perekonnanimi või nimi Residendiriigi kood Elukoha või asukoha aadress Maksustatud dividendi arvelt väljamakstud dividendid kroonides Maksuvaba dividendi arvelt väljamakstud dividendid kroonides Osaluse suuruse %

1

2 3 4 5 51 6
                                 
                                 
                                 
                                 
             
Kokku    
 


Äriühingu juht
või esindaja

Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev
     


Koostaja

Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon
    e-post

Märkused

1. Deklaratsiooni vorm on kehtestatud ja täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 56 lõikele 21. Sellel vormil näitab residendist äriühing väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised (edaspidi dividendid) ning nende saajad. Lisaks vormi TSD lisa 7 ridadel 1 ja 7 näidatud dividendi saajatele näidatakse ka isikud, kellele tehakse väljamakseid kuni 31.12.1999. a kehtinud «Tulumaksuseaduse» § 32 lõike 4 alusel moodustatud dividendiarvelt, samuti «Tulumaksuseaduse» § 50 lõike 11 kohaselt.

2. «Tulumaksuseaduse» § 50 lõikes 11 sätestatud tingimustele vastavate dividendide väljamaksmise korral esitatakse vorm INF 1 koos vormiga INF 11.

3. Veerus 3 näidatakse residendiriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud loetelule. Kui väljamakse tehakse sellise välisriigi residendile, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut ei ole, märgitakse veergu 3 tähis «×». Kui dividendi saaja on Eesti resident, kirjutatakse veergu 3 null.

4. Veerus 5 näidatakse maksustatud dividendide arvelt väljamakstud dividendid või muud kasumieraldised enne tulumaksu kinnipidamist «Tulumaksuseaduse» § 29 lõike 8 alusel, st sama summa, mis on näidatud vormi TSD lisa 7 ridadel 1 ja 7.

5. Veerus 51 näidatakse kuni 31.12.1999. a kehtinud «Tulumaksuseaduse» § 32 lõike 4 alusel moodustatud dividendiarvelt ning «Tulumaksuseaduse» § 50 lõike 11 alusel makstud dividendid enne tulumaksu kinnipidamist «Tulumaksuseaduse» § 29 lõike 8 alusel. Kui deklareeritakse ainult «Tulumaksuseaduse» § 50 lõike 11 alusel makstud dividendi, peavad vormi INF 1 veeru 51 andmed võrduma vormi INF 11 tabeli 2 veerus 2 näidatud andmetega.

6. Veerus 6 näidatakse dividendi saaja aktsiate, osade või häälte osatähtsus äriühingus, kui see on vähemalt 10%. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

7. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksu- ja tollikeskusele väljamakse tegemise kuule järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 24
(rahandusministri 4. juuli 2005. a määruse nr 50 sõnastuses)

Vorm INF 11

Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus

Residendist äriühingu

Nimi

Registrikood

               

Asukoha aadress

Telefon

e-post

MAKSUSTAMISELE MITTEKUULUVATE DIVIDENDIDE JA MUUDE KASUMIERALDISTE DEKLARATSIOON

______________ aasta ____________________ kuu

1. Deklaratsioon on kehtestatud «Tulumaksuseaduse» § 56 lõike 21 alusel.

2. Deklaratsioon täidetakse ja esitatakse juhul, kui residendist äriühing teeb väljamakseid, mida «Tulumaksuseaduse» § 50 lõike 11 alusel ei maksustata. Vorm INF 11 esitatakse koos deklaratsiooniga INF 1.

3. Residendist äriühingu (dividendi saaja) väljamakstavad dividendid ja muud kasumieraldised on maksuvabad, juhul kui dividendid, mille arvel tehakse väljamakse, on:
a) saadud pärast 1. jaanuari 2005. a («Tulumaksuseaduse» § 61 lõige 26) ja
b) väljamakse aluseks olev kasumiosa on saadud dividendina residendist või mitteresidendist äriühingult ning sellelt on tulumaks tasutud või kinni peetud («Tulumaksuseaduse» § 50 lõige 11).

Maksuvabad on ka residendist äriühingu välisriigis asuvale püsivale tegevuskohale omistatud kasumi arvel väljamakstud dividendid, kui sellelt kasumilt on püsiva tegevuskoha riigis tulumaks makstud («Tulumaksuseaduse» § 50 lõige 11).

4. Tabelis 1 näidatakse saadud dividendid, mille saajale kuulus dividendi väljamaksmise ajal vähemalt 20 % dividendi maksnud äriühingu aktsiatest, osadest või häältest.

Saadud dividendide arvestus näidatakse tabelis 1.

TABEL 1

Riigi

Väljamaksja

Dividendi saaja osalus
%

Dividendi saamise kuupäev

Saadud dividend kroonides

Saadud dividendilt kinnipeetud tulumaks kroonides

Saadud dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaks kroonides

nimi kood nimi kood
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
                 
            Kokku
   
 


Äriühingu juht
või esindaja

Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev
     


Koostaja

Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon
    e-post

4.1. Veerus 2 näidatakse residendiriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud loetelule. Kui väljamakse tehakse sellise välisriigi residendile, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut ei ole, märgitakse veergu 2 tähis «×». Kui dividendi saaja on Eesti resident, kirjutatakse veergu 2 null.
4.2. Tabel 1 täidetakse iga dividendi väljamaksnud äriühingu või residendist äriühingu välisriigis asuva püsiva tegevuskoha kohta eraldi.
4.3. Veerus 5 näidatakse dividendi saaja aktsiate, osade või häälte osatähtsus äriühingus. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata. Residendist äriühingu välisriigis asuva püsiva tegevuskoha puhul märgitakse osaluse suuruseks 100%.
4.4. Residendist äriühingu välisriigis asuva püsiva tegevuskoha puhul märgitakse veergu 6 püsiva tegevuskoha kasumiosalt tulumaksu tasumise kuupäev.
4.5. Veerus 7 näidatakse saadud dividend koos kinnipeetud tulumaksuga. Veergudes 8 ja 9 näidatakse mitteresidendilt saadud dividendilt kinnipeetud või dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaks Eesti kroonides, vastavalt tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile. Eesti äriühingult saadud dividendi korral märgitakse veergu 9 tähis «×».
4.6. Residendist äriühingu välisriigis asuva püsiva tegevuskoha puhul märgitakse veerus 7 püsivale tegevuskohale omistatud kasumiosa suurus. Veerus 8 näidatakse püsivale tegevuskohale omistatud kasumiosa sama äriühingu Eestis asuvale struktuuriüksusele üleandmisel välisriigis tasutud tulumaks. Veerus 9 näidatakse püsivale tegevuskohale omistatud kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaks.

5. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab residendist äriühing tabelis kajastada ainult välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

6. Veergudes 8 ja 9 võetakse arvesse vaid see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või Eesti Vabariigi ja dividendi maksja residendiriigi või püsiva tegevuskoha asukohariigi vahel kehtiva maksulepingu alusel kohustuslik.

7. Tabelis 2 peetakse arvestust tabelis 1 näidatud saadud dividendi arvelt väljamakstud dividendide kohta.

TABEL 2

                                                                                                                                                       kroonides

Kalendrikuu alguseks saadud ja väljamaksmata dividendide summa kokku (tabel 1 veerg 7 – tabel 1 veerg 8 + eelmise väljamakse kuu tabel 2 veerg 3)

Kalendrikuus veerus 1 näidatud dividendide summa arvelt väljamakstud summa kokku Kalendrikuu lõpuks väljamaksmata dividendide summa (veerg 1 – veerg 2), mis kantakse järgnevale dividendide väljamaksmise kalendrikuu tabeli 2 veergu 1

1

2 3
     

8. Tabeli 2 veerus 2 näidatakse väljamakstud dividendi summa enne «Tulumaksuseaduse» § 29 lõike 8 alusel tulumaksu kinnipidamist.

9. Dividendide väljamaksmisel tuleb käesolev deklaratsioon esitada koos deklaratsiooniga INF 1.

10. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksu- ja tollikeskusele väljamakse tegemise kuule järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json