Teksti suurus:

Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali pakendamise ja turustamise korra kinnitamine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2006
Avaldamismärge:

Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali pakendamise ja turustamise korra kinnitamine1

Vastu võetud 20.04.1999 nr 15
RTL 1999, 93, 771
jõustumine 12.06.1999

 Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.06.2005/73 (RTL 2005, 77, 1072) 14.07.2005

Määrus kehtestatakse “ Seemne ja taimse paljundusmaterjali seaduse” (RT I 1998, 52/53, 771; 1999, 95, 843; 2000, 29, 169; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 591; 2004, 32, 226) § 3 lõike 3, § 12 lõike 5, § 14 lõike 7, § 15 lõike 6, § 16 lõike 3, § 18 lõigete 3 ja 6 ning § 22 lõike 9 alusel.

[RTL 2005, 77, 1072 – jõust. 14.07.2005]

Kinnitan “Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali pakendamise ja turustamise korra” (lisatud).

[RTL 2005, 77, 1072 – jõust. 14.07.2005]

 

 

1 EL Nõukogu direktiiv 98/56/EÜ dekoratiivkultuuride turustamise kohta (EÜT L 226, 13.08.1998, lk 16―23), muudetud EL Nõukogu määrusega 2003/806/EÜ (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1―35) ja  EL Nõukogu direktiiviga 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23―28); Euroopa Komisjoni direktiiv 93/49/EMÜ, milles sätestatakse nende tingimuste loetelu, millele peavad nõukogu direktiivi 91/682/EMÜ kohaselt vastama dekoratiivtaimede paljundusmaterjal ja dekoratiivtaimed (EÜT L 250, 7.10.1993, lk 9―18), muudetud Euroopa Komisjoni direktiiviga 1999/67/EÜ, 28. juuni 1999, millega muudetakse direktiivi 93/49/EMÜ, milles sätestatakse nende tingimuste loetelu, millele peavad nõukogu direktiivi 91/682/EMÜ kohaselt vastama dekoratiivtaimede paljundusmaterjal ja dekoratiivtaimed(EÜT L 164, 30.06.1999, lk 78―78); Euroopa Komisjoni direktiiv 1999/66/EÜ, millega kehtestatakse tarnija poolt nõukogu direktiivi 98/56/EÜ kohaselt koostatud märgistusele või muudele dokumentidele esitatavad nõuded (EÜT L 164, 30.06.1999, lk 76―77); Euroopa Komisjoni direktiiv 1999/68/EÜ, milles nähakse ette lisasätted tarnijate poolt nõukogu direktiivi 98/56/EÜ alusel peetavate dekoratiivtaimesortide loetelude kohta (EÜT L 172,  08.07.1999, lk 42―43)

[RTL 2005, 77, 1072 – jõust. 14.07.2005]

 

 

 

 

Kinnitatud
põllumajandusministri 20. aprilli 1999. a määrusega nr 15

DEKORATIIVKULTUURIDE PALJUNDUSMATERJALI PAKENDAMISE JA TURUSTAMISE KORD

[RTL 2005, 77, 1072 – jõust. 14.07.2005]

I.  LIIKIDE LOETELU, MILLE SUHTES KEHTIB KÄESOLEV KORD

1. Liikide loetelu, mille suhtes kehtib käesolev kord ning mille paljundusmaterjali partii peab olema varustatud tootja dokumendiga, on toodud lisas 1.

[RTL 2005, 77, 1072 – jõust. 14.07.2005]

2. Taimetoodangu Inspektsioon korraldab dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali kontrolli vastavalt rahvusvaheliselt kehtestatud nõuetele. Kontrolli käsitlevad õigusaktid avaldatakse Taimetoodangu Inspektsiooni Teatajas.

II.  DEKORATIIVKULTUURIDE PALJUNDUSMATERJALI PAKENDAMINE JA MÜÜGIPAKENDI MARKEERIMINE

3. Turustamisotstarbelise paljundusmaterjali tootmise või pakendamisega tegeleda soovivad isikud peavad tegevusloa saamiseks esitama vormikohase kirjaliku taotluse (lisa 2) Taimetoodangu Inspektsioonile.

4. Pakendatud dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali turustamisel peab paljundusmaterjali partii olema ühtlase kvaliteediga ja pakendatud uude või puhastatud korduvkasutusega pakendisse.

5. Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali partii peab tootja varustama lisa 3 kohase tootja dokumendiga ja üksikistikud lisa 3 kohase tootekirjeldusega. Pakendatud paljundusmaterjali turustamisel lisatakse tootekirjeldus müügipakendile.

[RTL 2005, 77, 1072 – jõust. 14.07.2005]

III.  DEKORATIIVKULTUURIDE PALJUNDUSMATERJALI TURUSTAMISEL KEHTIVAD KVALITEEDINÕUDED

6. Sort, mille paljundusmaterjali turustatakse, peab olema piisavalt ühtlik ja püsiv.

61. Lisas 1 nimetatud liikide sortide loetelu ja sordikirjelduse koostab tootja.

[RTL 2005, 77, 1072 – jõust. 14.07.2005] 

7. Turustada on lubatud kontrollitud paljundusmaterjali, mis:

1) on ühe partii piires ühtlase kvaliteediga ning liigiehtne, sordilise materjali puhul sordiehtne;

2) on sõltuvalt liigile ja sordile omastest tunnustest normaalselt arenenud, kahjustusteta ning terve juurestikuga;

3) on küllaldase niiskusesisaldusega (ei esine närtsimise tunnuseid) ning millel ei esine ohtlikuks loetavaid taimehaigusi ja -kahjureid (lisa 4).

8. Kvaliteedinõuete täitmist kontrollib Taimetoodangu Inspektsioon.

9. Paljundusmaterjali tuleb hoida eraldi partiidena. Partiid peavad tootja poolt olema tähistatud selliselt, et erinevaid partiisid oleks võimalik identifitseerida.

10. Puittaimede üksikistikud peavad olema varustatud tootekirjeldusega, rohttaimede istikute turustamisel peab tootekirjeldus olema nähtav müügikohal (lisa 3).

11. Erineva päritoluga paljundusmaterjali turustamisel peab turustaja pidama arvestust partii erinevate osade kohta. 

12. Paljundusmaterjali turustamisel kehtivate kvaliteedinõuete täitmiseks peavad tootjad, turustajad ja importijad koostöös Taimetoodangu Inspektsiooniga:

1) määrama tegevusalale vastavad kriitilised punktid, mis kuuluvad kontrollimisele;

2) kehtestama kriitiliste punktide jälgimise ja kontrolli protseduuri ning koostama kirjaliku juhendi nimetatud toimingute läbiviimiseks;

3) kehtestama proovide võtmise ja analüüsimise korra;

4) kehtestama toodetud, turustatud või imporditud paljundusmaterjali üle arvestuse pidamise korra. 

13. Turustaja peab erinevatest partiidest pärit taimse paljundusmaterjali turustamisel pidama arvestust partii eri osade kohta.

14. Andmed, mida paljundusmaterjali tootjad on kohustatud koguma ja säilitama kvaliteedinõuete täitmise kontrollimiseks:

1) andmed ostetud paljundusmaterjali kohta;

2) andmed toodetava paljundusmaterjali kohta;

3) andmed turustatud või väljapoole tootmisüksust toimetatud paljundusmaterjali kohta;

4) andmed keemilise taimekaitse (pritsimiste arv, tööde tegemise kuupäev, kasutatud kemikaali nimetus) kohta.

15. Taimetoodangu Inspektsiooni inspektori poolt järelevalve korras võetud proovid analüüsib Põllumajandusuuringute Keskus.

[RTL 2005, 77, 1072 – jõust. 14.07.2005]

16. Kontrollimise nõude täitmine turustamisel ei ole kohustuslik:

1) katseteks ja teadustööks turustatava paljundusmaterjali puhul;

2) aretustööks turustatava paljundusmaterjali puhul.

IV.  [Kehtetu – RTL 2005, 77, 1072 – jõust. 14.07.2005]

 

Lisa 1

«Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra» juurde

LIIKIDE LOETELU, MILLE SUHTES KEHTIB KÄESOLEV KORD

1. Liikide loetelu, mille suhtes kehtib käesolev kord:

Begonia x hiemalis Fotsch

begoonia

-Citrus L.

dekoratiivsidrun

-Dendranthema x grandiflorum (Ramat) Kitam.

krüsanteem

-Dianthus caryophyllus L. ja hübriidid

nelk

-Euphorbia pulcherrima Wild. ex Kletsch

jõulutäht

-Gerbera L.

gerbera

-Gladiolus L.

gladiool

-Lilium L.

liilia

-Malus Miller

dekoratiivõunapuu

-Narcissus L.

nartsiss

-Pelargonium L.

pelargoon

-Phoenix

dekoratiivdatlipalm

-Pinus nigra

must mänd

-Prunus L.

dekoratiivkirss, -mandel, -toomingas

-Pyrus L.

dekoratiivpirn

-Rosa

roos

2. Lisaks käesoleva lisa punktis 1 toodud loetelule kehtib käesolev kord:

1) puittaimede hulka kuuluvatele dekoratiivtaimede liikidele;

2) kahe- ja mitmeaastaste rohttaimede hulka kuuluvatele dekoratiivtaimede liikidele;

3) mitmeaastastele lillesibulate, -mugulate ja -risoomidega paljundatavatele liikidele.

 

Lisa 2

«Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra» juurde

 

 

“Dekoratiivkultuuride pakendamise ja

turustamise kord”

lisa 3

(põllumajandusministri 21. juuni 2005. a

määruse nr 73 sõnastuses)

 

 

 

 

 

 

TOOTEKIRJELDUSE JA TOOTJA DOKUMENDI VORMI JA SISU NÕUDED

1. Dekoratiivkultuuride tootekirjeldusele märgitakse:
1) dekoratiivkultuuri liigi nimetus eesti keeles;
2) sordinimi ja pookealuse puhul sordinimi või selle märgistus;
3) tootja, pakendaja või turustaja nimi;
4) tootjariigi nimi.

2. Dekoratiivkultuuri tootja dokumendile märgitakse:
1) sõnad “EÜ kvaliteet”;
2) liikmesriigi nimi või selle tähis;
3) kontrollimist teostava asutuse nimi või selle tähis;
4) isiku taimetervise registri kande number;
5) tootja, pakendaja või turustaja nimi;
6) dekoratiivkultuuri paljundusmaterjali partii number;

7) dokumendi väljaandmise kuupäev;
8) taimepassiga varustatavate liikide korral ka ladina ja eesti keeles liigi botaaniline nimetus, mille võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta;
9) sordinimi ja pookealuse puhul sordinimi või selle märgistus;
10) dekoratiivkultuuri paljundusmaterjali partii suurus;
11) ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatud dekoratiivkultuuri paljundusmaterjali puhul päritoluriigi nimi.

[RTL 2005, 77, 1072 – jõust. 14.07.2005]

 

 

Lisa 4

«Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali pakendamise, turustamise ja impordi korra» juurde

KASVUAEGSELT KONTROLLITAVAD DEKORATIIVKULTUURIDELE OHTLIKUKS LOETAVAD TAIMEHAIGUSED JA -KAHJURID NING RASKESTITÕRJUTAVATENA KÄSITLETAVAD UMBROHUD

1. Dekoratiivkultuuridele ohtlikuks loetavad taimehaigused ja -kahjurid ning raskestitõrjutavatena käsitletavad umbrohud (taimekahjustajad) on järgmised:

Dekoratiivkultuuride liigid

Taimekahjustajad, mida ei tohi taimsel materjalil visuaalsel kontrollil esineda

Begonia x hiemalis
Fotsch

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

- Aleurodidae, eriti Bemisia tabaci

 

- Aphelenchoides spp.

 

- Ditylenchus destructor

 

- Meloidogyne spp.

 

- Myzus ornatus

 

- Otiorrhynchus sulcatus

 

- Sciara

 

- Thysanoptera, eriti Franklinella occidentalis

 

Bakterid

 

- Erwinia chrysanthemi

 

- Rhodococcus fascians

 

- Xanthomonas campestris pv. begoniae

 

Seened

 

- jahukaste

 

- varrepõletiku tekitajad (Phytophthora spp., Pythium spp. ja Rhizoctonia spp.)

 

Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti

 

- lehtede kortsumishaigus

 

- tospoviirused (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Citrus

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

- Aleurothrixus floccosus (Mashell)

 

- Meloidogyne spp.

 

- Parabemisia myricae (Kuwana)

 

- Tylenchulus semipenetrans

 

Seened

 

- Phytophthora spp.

 

Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti

 

- viroidid, nagu exocortis, cachexia-xyloporosis

 

- haigused, mis noortel lehtedel tekitavad psoroosisarnaseid sümptomeid, nagu: Psorosis, Ring spot, Cristacortis, Impietratura, Concave gum

- Infectious variegation

 

- Citrus leaf rugose

Dendranthema x Grandiflorum (Ramat) Kitam

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

- Agromyzidae

 

- Aleurodidae, eriti Bemisia tabaci

 

- Aphelenchoides spp.

 

- Diarthronomyia chrysanthemi

 

- Lepidoptera, eriti Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella

 

- Thysanoptera, eriti Franklinella occidentalis

 

Bakterid

 

- Agrobacterium tumefaciens

 

- Erwinia chrysanthemi

 

Seened

 

- Fusarium oxisporum spp. chrysanthemi

 

- Puccinia chrysanthemi

 

- Pythium spp.

 

- Rhizoctonia solani

 

- Verticillium spp.

 

Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti

 

- Chrysanthemum B mosaic virus

 

- Tomato aspermy cucumovirus

Dianthus Caryophyllus L. ja hübriidid

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

- Agromyzidae

 

- Aleurodidae, eriti Bemisia tabaci

 

- Thysanoptera, eriti Franklinella occidentalis

 

- Lepidoptera, eriti Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella

 

Seened

 

- Alternaria dianthi

 

- Alternaria dianthicola

 

- Mycosphaerella dianthi

 

- Phytophthora nicotiana sp. parasitica

 

- Rhizoctonia solani

 

- varrepõletik (Fusarium spp. ja Pythium spp.)

 

- Uromyces dianthi

 

Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti

 

- Carnation etched ring caulimovirus

 

- Carnation mottle carmovirus

 

- Carnation necrotic fleck closterovirus

 

- tospoviirused (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Euphorbia pulcherrima (Wild. ex Kletzch)

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

- Aleurodidae, eriti Bemisia tabaci

 

Bakterid

 

- Erwinia chrysanthemi

 

Seened

 

- Fusarium spp. 

 

- Pythium ultimum

 

- Phytophthora spp.

 

- Rhizoctonia solani

 

- Thielaviopsis basicola

 

Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti

 

- tospoviirused (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Gerbera L.

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

- Agromyzidae

 

- Aleurodidae, eriti Bemisia tabaci

 

- Aphelenchoides spp.

 

- Lepidoptera

 

- Meloidogyne

 

- Thysanoptera, eriti Franklinella occidentalis

 

Seened

 

- Fusarium spp. 

 

- Phytophthora cryptogea

 

- jahukaste

 

- Rhizoctonia solani

 

- Verticillium spp.

 

Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti

 

- tospoviirused (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Gladiolus L.

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

- Ditylenchus dipsaci

 

- Thysanoptera, eriti Franklinella occidentalis

 

Bakterid

 

- Pseudomonas marginata

 

- Rhodococcus fascians

 

Seened

 

- Botrytis gladiolorum

 

- Curvularia trifolii

 

- Fusarium oxisporum sp. gladioli

 

- Penicillum gladioli

 

- Sclerotinia spp.

 

- Septoria gladioli

 

- Urocystis gladiolica

 

- Uromyces trasversalis

 

Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti

 

- Aster yellow mycoplasm

 

- Corky pit agent

 

- Cucumber mosaic virus

- Gladiolus ringspot virus (= Narcissus latent virus)

 

- Tobacco rattle virus

 

Muud kahjulikud organismid

 

- Cyperus esculentus

Lilium L.

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

- Aphelenchoides spp.

 

- Rhyzoglyphus spp.

 

- Pratylenchus penetrans

 

- Rotylenchus robustus

 

- Thysanoptera, eriti Franklinella occidentalis

 

Bakterid

 

- Erwinia carotovora subsp.  carotovora

 

- Rhodococcus fascians

 

Seened

 

- Cylindrocarpon destructans

 

- Fusarium oxisporum f. sp.  lilii

 

- Pythium spp.

 

- Rhizoctonia solani

 

- Rhizopus spp.

 

- Sclerotium spp.

 

Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti

 

- Cucumber mosaic virus

 

- Lily symptomless virus

 

- Lily virus x

 

- Tobacco rattle virus

 

- Tulip breaking virus

 

Muud kahjulikud organismid

 

- Cyperus esculentus

Malus Miller

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

- Anarsia lineatella

 

- Eriosoma lanigerum

 

- kilptäid, eriti

 

Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

 

Bakterid

 

- Agrobacterium tumefaciens

 

- Pseudomonas syringae pv. syringae

 

Seened

 

- Armillariella mellea

 

- Chondrostereum purpureum

 

- Nectria galligena

 

- Phytophthora cactorum

 

- Rosellinia necatrix

 

- Venturia spp.

 

- Verticillium spp.

 

Viirused ja viirusesarnased organismid

 

kõik

Narcissus L.

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

- Aphelenchoides subtenuis

 

- Ditylenchus destructor

 

- Eumerus spp.

 

- Merodon equestris

 

- Pratylenchus penetrans

 

- Rhyzoglyphidae

 

- Tarsonemidae

 

Seened

 

- Fusarium oxisporum f. sp.  narcissi

 

- Sclerotinia spp.

 

- Sclerotium bulborum

 

Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti

 

- Tobacco rattle virus

 

- Narcissus white streak agent

 

- Narcissus yellow stripe virus

 

Muud kahjulikud organismid

 

- Cyperus esculentus

Pelargonium L.

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

- Aleurodidae, eriti Bemisia tabaci

 

- Lepidoptera

 

- Thysanoptera, eriti Franklinella occidentalis

 

Bakterid

 

- Rhodococcus fascians

 

- Xanthomonas campestris pv. pelargonii

 

Seened

 

- Puccinia pelargonii-zonalis

 

- Botrytis spp.

 

- Pythium spp.

 

- Verticillium spp.

 

Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti

 

- Pelargonium flower break carmovirus

 

- Pelargonium leaf curl tombusvirus

 

- Pelargonium line pattern virus

 

- tospoviirused (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Phoenix

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

- Thysanoptera

 

Seened

 

- Exosporium palmivorum

 

- Gliocladium wermoeseni

 

- Graphiola phoenicis

 

- Pestalozzi phoenicis

 

- Pythium spp.

 

Viirused ja viirusesarnased organismid

 

kõik

Pinus nigra

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

- Blastophaga spp.

 

- Rhyacionia buoliana

 

Seened

 

- Lophodermium seditiosum

 

Viirused ja viirusesarnased organismid

 

kõik

Prunus L.

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

- Capnodis tenebrionis

 

- Meloidogyne spp.

 

- kilptäid, eriti

 

Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

 

Bakterid

 

- Agrobacterium tumefaciens

 

- Pseudomonas syringae pv.  mors prunorum

 

- Pseudomonas syringae pv. syringae

 

Seened

 

- Armillariella mellea

 

- Chondrostereum purpureum

 

- Nectria galligena

 

- Rosellinia necatrix

 

- Taphrina deformans

 

- Verticillium spp.

 

Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti

 

- Prune dwarf virus

 

- Prunus necrotic ringspot virus

Pyrus L.

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

- Anarsia lineatella

 

- Eriosoma lanigerum

 

- kilptäid, eriti

 

Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

 

Bakterid

 

- Agrobacterium tumefaciens

 

- Pseudomonas syringae pv. syringae

 

Seened

 

- Armillariella mellea

 

- Chondrostereum purpureum

 

- Nectria galligena

 

- Phytophthora spp. 

 

- Rosellinia necatrix

 

- Verticillium spp.

 

Viirused ja viirusesarnased organismid

 

kõik

Rosa

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

- Lepidoptera, eriti Epichoristodes acerbella

Cacoecimorpha pronubana,

 

- Meloidogyne

 

- Pratylenchus spp.

 

- Tetranychus urticae

 

Bakterid

 

- Agrobacterium tumefaciens

 

Seened

 

- Chondrostereum purpureum

 

- Coniothyrium spp.

 

- Diplocarpon rosae

 

- Peronospora sparsa

 

- Phragmidium spp.

 

- Rosellinia necatrix

 

- Sphaerotheca pannosa

 

- Verticillium spp.

 

Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti

 

- Apple mosaic virus

 

- Arabis mosaic nepovirus

 

- Prunus necrotic ringspot virus

2. Lisa 1 punktis 2 sätestatud dekoratiivkultuuridele ohtlikuks loetavad taimehaigused ja -kahjurid (taimekahjustajad) on järgmised:

Taimekahjustajad, mida ei tohi taimsel materjalil visuaalsel kontrollil esineda

 

Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides

 

- Agromyzidae

 

- Aleurodidae

 

- Aphididae

 

- Aphelenchoides spp.

 

- Cecidophyopsis ribis

 

- Coccoidea, eriti

 

Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

 

- Ditylenchus dipsaci

 

- Ditylenchus destructor

 

- Meloidogyne spp.

 

- Tetranychus spp.

 

- Thysanoptera, eriti Thrips tabaci ja

Franklinella occidentalis

 

Bakterid

 

- Agrobacterium rhizogenes

 

- Agrobacterium tumefaciens

 

- Corynebacterium fascians

 

- Pseudomonas spp.

 

Seened

 

- Armillariella mellea

 

- Ceratocystis ulmi

 

- Chondrostereum purpureum

 

- jahukasteseened

 

- Nectria galligena

 

- Phytophthora cactorum

 

- Phytophthora fragariae var.  rubi

 

- Pythium spp.

 

- Rhizoctonia spp.

 

- Verticillium spp.

 

Viirused ja viirusesarnased organismid

 

kõik

 

/otsingu_soovitused.json