Teksti suurus:

Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.03.2006
Avaldamismärge:RTL 2005, 81, 1172

Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 11.07.2005 nr 74

Määrus kehtestatakse « Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse staatus

Eesti Riiklik Autoregistrikeskus (edaspidi ARK) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi ministeerium) valitsemisalas tegutsev hallatav riigiasutus, mis teostab täidesaatvat riigivõimu ja osutab avalikke teenuseid seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Oma ülesannete täitmisel esindab ARK riiki.

§2. ARK-i nimi

(1) ARK-i ametlik nimi on Eesti Riiklik Autoregistrikeskus.

(2) ARK kasutab nimetust:
1) inglise keeles – Estonian Motor Vehicle Registration Centre;
2) prantsuse keeles – Registre National d’Immatriculation des Vehicules;
3) saksa keeles – Estnisches Zentrales Kraftfahrzeugregister;
4) soome keeles – Viron Valtiollinen Autorekisterikeskus;
5) vene keeles – Эстонский Государственный Центр Авторегистра.

§3. ARK-i tegevust reguleerivad õigusaktid

ARK juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, rahvusvahelistest lepingutest ja konventsioonidest, millega Eesti Vabariik on ühinenud, Euroopa Liidu vastavatest õigusaktidest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, majandus- ja kommunikatsiooniministri (edaspidi minister) määrustest ja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§4. Aruandekohustuslikkus

(1) ARK on aruandekohustuslik ministri ees, kes teostab ARK-i üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

(2) ARK koostab ja esitab raamatupidamise ja statistilisi aruandeid õigusaktides ettenähtud korras.

§5. ARK-i tegevuse koordineerimine ja koostöö

(1) ARK-i tegevust suunab, koordineerib ja koostööd korraldab ministeeriumi kantsler.

(2) ARK teeb koostööd ja kooskõlastab oma tegevuse ministeeriumi osakondadega nende põhimääruses sätestatud ülesannete ulatuses.

(3) ARK saab suunised tegevusvaldkonna erialaste põhiülesannete täitmiseks ministeeriumi teede- ja raudteeosakonna ning lennundus- ja merendusosakonna juhatajalt.

§6. ARK-i eelarve ja kulude katmine

(1) ARK-i kulud kaetakse riigieelarvest.

(2) ARK-i eelarve kinnitab, muudab ja eelarve täitmist kontrollib minister.

§7. ARK-i pitsat ja sümboolika

(1) ARK omab väikese riigivapi kujutisega ja oma nimega pitsatit.

(2) ARK omab kaubamärgina registreeritud logo.

§8. ARK-i dokumentide vormistamine

ARK-i dokumendid vormistatakse õigusaktides ja asjaajamiskorraga ettenähtud korras.

§9. ARK-i asukoht

ARK-i asukohaks on Tallinn, postiaadress on Mäepealse 19, 12618 Tallinn. ARK-i piirkondlike struktuurüksuste asukohad määratakse ARK-i direktori poolt.

2. peatükk
ARK-I TEGEVUSVALDKOND, EESMÄRK JA PÕHIÜLESANDED

§10. ARK-i tegevuse eesmärk

ARK-i tegevuse eesmärk on liiklusohutuse suurendamisele ja liiklusvahendite keskonnakahjulikkuse vähendamisele kaasaaitamine ning liiklusregistri pidamine.

§11. ARK-i tegevusvaldkond

ARK-i tegevusvaldkond on riigi poliitika ja arengukavade elluviimine liiklusohutuse ja liiklusvahendite keskkonnaohutuse valdkonnas ja liiklusregistrisse kantud sõidukite, sõidumeerikukaartide, juhilubade ja muude õigusaktidest tulenevate dokumentide üle nõuetekohase arvestuse pidamine.

§12. ARK-i põhiülesanded

ARK-i põhiülesanneteks täidesaatva riigivõimu teostamisel on:
1) mootorsõiduki, trammi ja mopeedi juhtimise õiguse saamiseks või taastamiseks nõutavate eksamite korraldamine, eksamitulemuste hindamine, mootorsõiduki, trammi ja mopeedi juhtimise õiguse andmine ning juhilubade valmistamise, väljastamise, vahetamise ja juhilubade tagasinõudmise korraldamine;
2) väikelaevade ja jettide juhtimisõigust tõendavate dokumentide väljastamise korraldamine;
3) «Liiklusseaduse» § 27 lõikes 1 nimetatud juhilubade vastavuse tuvastamine;
4) seadusega ettenähtud juhtudel ja tingimustel juhtimisõiguse peatamine või kehtetuks tunnistamine;
5) juhtimisõiguse peatamise, äravõtmise, kehtetuks tunnistamise ja taastamise üle arvestuse pidamine;
6) mootorsõidukite, trammide ja nende haagiste ning nende osade ja varustuse tehnilise ekspertiisi, katsetamise ja tüübikinnitamise korraldamine ja teostamine;
7) maastikusõidukite ning nende osade ja varustuse tehnilise ekspertiisi ja katsetamise korraldamine ja teostamine;
8) mootorsõidukite, trammide ja nende haagiste ning maastikusõidukite varustuse tehnoseisundi nõuetele vastavuse kontrolli korraldamine ja teostamine;
9) mootorsõidukite, nende haagiste ja maastikusõidukite registreerimine, nende registreerimismärkide ja registreerimistunnistuste väljastamine, registrimuudatuste vormistamine ja vastava arhiivi pidamine;
10) väikelaevade, alla 12-meetrise kogupikkusega laevade ja jettide registreerimine, nendele registreerimisnumbri kombinatsiooni omistamine ja registreerimistunnistuste väljastamine, registrimuudatuste vormistamine ja vastava arhiivi pidamine;
11) mootorsõidukijuhi juhendajale ja õpetajale vastava tunnistuse ja eksamineeritavale nimelise sõidueksami kaardi väljastamine;
12) «Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe» (edaspidi ADR) kohase autojuhi koolituse tunnistuse ja ohutusnõuniku väljaõppe tunnistuse väljastamine;
13) sõidumeerikukaartide väljastamine ja nende üle arvestuse pidamine;
14) mootorsõidukijuhi koolituse üle järelevalve teostamine;
15) volitatud töötlejana liiklusregistri ja vastava arhiivi pidamine ning registrikannete teostamisel seadustest tulenevate erinõuete rakendamine;
16) muude seadusest tulenevate ülesannete täitmine.

§13. ARK-i tegevus põhiülesannete täitmiseks

Põhiülesannete täitmiseks ARK:
1) töötab välja ja viib ellu ARK-i strateegia ja tööplaanid;
2) annab ARK-i teenuste kasutajatele selgitusi oma tegevust reguleerivate õigusaktide kohta;
3) osaleb ARK-i ülesannetega seotud õigusaktide väljatöötamisel ning esitab vajadusel ettepanekuid õigusaktide muutmiseks ja täiendamiseks;
4) osaleb rahvusvahelistes töögruppides ja komiteedes, sealhulgas Euroopa Liiduga seonduvates;
5) osaleb liiklusohutuse ja -järelevalvealases töös;
6) peab läbirääkimisi, sõlmib kokkuleppeid ja lepinguid füüsiliste ja juriidiliste isikutega vastavalt oma pädevusele;
7) teeb koostööd valitsusasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, riigiasutuste, välisriikide asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

3. peatükk
ARK-I STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED

§14. ARK-i struktuuriüksused

(1) ARK-i struktuuriüksused on osakonnad ja bürood.

(2) ARK-i struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab minister.

(3) Osakonna ja büroo struktuur ja ülesanded määratakse direktori poolt kinnitatud põhimäärusega.

§15. ARK-i osakonnad ja bürood ning nende põhiülesanded

(1) Registri- ja infotöötlusosakond peab ja arendab riiklikku liiklusregistrit, tagab selle häireteta ööpäevaringse funktsioneerimise, töötab välja vajalikud arengukavad, viib need ellu ning teostab andmevahetust teiste andmebaasidega.

(2) Arendusosakond arendab ARK-i ühtset infosüsteemi, koostab ja juhib infosüsteemi arendusprojekte, selgitab välja vajadused riist- ning tarkvara soetamiseks või loomiseks, nõustab infosüsteemi protsesside kvaliteedi juhtimist.

(3) Infotehnoloogia osakond korraldab infotehnoloogiavahendite, tarkvara ning andmeside haldamist, hooldamist ja arendamist ning tagab selle häireteta ööpäevaringse funktsioneerimise.

(4) Tehnoosakond korraldab ja teostab mootorsõidukite, trammide ja nende haagiste, nende osade ja varustuse tehnilist ekspertiisi, katsetamist ja tüübivastavuse kinnitamist, korraldab ja teostab tehnoseisundi kontrolli ja järelevalvet kontrolli kvaliteedi üle, korraldab ja teostab maastikusõidukite, nende osade ja varustuse tehnilist ekspertiisi ning katsetamist.

(5) Eksamiosakond korraldab mootorsõiduki, trammi ja mopeedi juhtimisõiguse andmiseks ja juhtimisõiguse taastamiseks eksamineerimist, korraldab juhtimisõigust (sh väikelaevade ja jettide juhtimisõigust) tõendavate dokumentide ja mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistuste, juhendaja tunnistuste, ADR kohase koolituse tunnistuste, ohutusnõuniku väljaõppe tunnistuste ning sõidumeerikukaartide väljastamist ja korraldab juhtimisõiguse peatamist ja kehtetuks tunnistamist.

(6) Registreerimisosakond korraldab mootorsõidukite ja nende haagiste, maastikusõidukite, väikelaevade, alla 12-meetrise kogupikkusega laevade ja jettide registreerimist.

(7) Finantsosakond korraldab ARK-i raamatupidamist, koostab ARK-i eelarve eelnõu, analüüsib ja jälgib eelarvevahendite kasutamist.

(8) Haldusosakond korraldab ARK-i valduses oleva riigivara kasutamist ja arvestust, viib läbi riigihankeid, korraldab ARK-i ehitiste ehitus- ja hooldustegevust ning ARK-i töötajate töövahendite ja inventariga varustamist ning büroode vajalike range arvestusega blankettide ja registreerimismärkidega varustamist.

(9) Arhiiviosakond hoiab liiklusregistri algdokumentatsiooni paberkandjal ja elektroonilisel kujul ning seadusega kohustuslikuks säilitamiseks määratud dokumentatsiooni arhiivi.

(10) Juriidiline osakond tegeleb ARK-i pädevusse kuuluvate õigusalaste küsimustega, esindab volituse alusel ARK-i kohtus ning valmistab ette ARK-i tegevusega seotud õigusaktide eelnõude kavandeid.

(11) Siseauditi- ja järelevalveosakond tuvastab ja hindab riske, mis võivad mõjutada ARK-i tegevust, hindab ARK-i eesmärkide saavutamiseks rakendatud juhtimis- ja kontrollimeetmeid, nende tulemuslikkust, säästlikkust ja efektiivsust ning avaldab arvamust meetmete piisavuse, töökindluse ja vajalikkuse kohta, teavitab direktorit oma tähelepanekutest ja järeldustest ning annab soovitusi vajalike meetmete rakendamiseks, samuti kontrollib ARK-i tegevuse seaduslikkust.

(12) Personali- ja üldosakond korraldab ARK-i arengusuundadest lähtuva personalipoliitika ja koolitusstrateegia väljatöötamist ning elluviimist, korraldab ARK-i töötajate personaliarvestust, koolitust ja atesteerimist ning tegeleb avalikkuse ja klientide informeerimisega ARK-i tegevusest ning teenustest; korraldab statistika väljastamist, lahendab tööõiguslikke küsimusi, korraldab koolitust ja atesteerimist ning korraldab asjaajamist.

(13) Büroo korraldab ARK-i klientide teenindamist vastavalt käesoleva põhimääruse §-s 12 sätestatud põhiülesannetele.

4. peatükk
ARK-I JUHTIMINE

§16. ARK-i juhtimine

(1) ARK-i juhib direktor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist minister kantsleri ettepanekul. Direktoriga sõlmib töölepingu minister.

(2) Direktori äraolekul asendab teda direktori poolt määratud direktori asetäitja.

§17. Direktori volitused ja vastutus

ARK-i direktor:
1) juhib ARK-i tegevust, vastutab põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest;
2) vastutab ARK-i tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja efektiivse täitmise eest ning annab aru ministrile;
3) esindab ARK-i, sõlmib ARK-i nimel lepinguid ja annab volitusi ARK-i esindamiseks, sh esindamiseks kohtus;
4) korraldab ARK-i eelarve koostamist ministrile esitamiseks ning vastutab eelarve täpse ja sihipärase täitmise eest;
5) korraldab ARK-i tegevusega seotud õigusaktide eelnõude kavandite koostamist ja edastab vastavad ettepanekud ministeeriumile;
6) teeb ministrile ettepanekuid ARK-i struktuuri ja koosseisu muutmiseks;
7) sõlmib ARK-i töötajatega töölepingud ja lõpetab need, kohaldab ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
8) käsutab ARK-i valduses olevat riigivara, vastutades selle heaperemeheliku majandamise eest ja hoolitsedes selle säilimise ja väärtuse võimaliku kasvu eest;
9) annab vastavalt seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele teenistusalastes küsimustes käskkirju ja korraldusi;
10) korraldab teenistusliku järelevalve ja siseauditi teostamist ARK-i tegevuse üle seaduse alusel ning Vabariigi Valitsuse ja ministri poolt kehtestatud ulatuses ja korras sisekontrolli süsteemi kaudu ja vastutab sisekontrolli teostamise eest;
11) täidab muid ülesandeid, mis talle on pandud seaduse ja selle alusel antud õigusaktidega.

§18. ARK-i direktori käskkirjad ja korraldused

ARK-i direktori käskkirjad ja kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt asjaajamise juhendile.

5. peatükk
LÕPPSÄTE

§19. ARK-i ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

ARK-i ümberkorraldamise või tema tegevuse lõpetamise otsustab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§20. Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistatakse kehtetuks majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. märtsi 2004. a määrus nr 36 «Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse põhimäärus» (RTL 2004, 26, 418).

Minister Edgar SAVISAAR

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Signe RATSO

/otsingu_soovitused.json