Teksti suurus:

Sõidumeeriku paigaldamise ja kontrollimise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2011
Avaldamismärge:RTL 2005, 82, 1195

Sõidumeeriku paigaldamise ja kontrollimise kord

Vastu võetud 12.07.2005 nr 76

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 13 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus kehtestab nõuded mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja ning mootorsõiduki läbisõidu mõõtmiseks ning registreerimiseks ette nähtud sõidumeerikule, sõidumeeriku paigaldamisele sõidukile, paigaldatud sõidumeeriku kontrollimisele ja sõidumeeriku kontrollimisele liikluses.

  (2) Käesolev määrus kohaldab EÜ Nõukogu määruse 3821/85/EMÜ autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta (EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8–21) lisa I kohase mehaanilise sõidumeeriku ja EÜ Komisjoni määruse 1360/2002/EÜ, millega muudetakse tehnika arenguga seoses nõukogu määrust 3821/85/EMÜ, lisa IB kohase digitaalse andmesalvestusega sõidumeeriku (edaspidi digitaalne sõidumeerik).

§ 2.  Nõuded sõidumeerikule

  (1) Eestis on lubatud kasutada sõidumeerikut, mille andmeplaadile on kantud «Rahvusvahelisel maanteeveol töötava sõiduki meeskonna tööaja Euroopa kokkuleppe» (edaspidi AETR) või EÜ Nõukogu määruse 3821/85 või selle hilisemate muudatuste kohane tüübikinnituse tunnusmärk. Tüübikinnituse tunnusmärk koosneb ristkülikust, mille sisse on märgitud täht «E» või «e» ja selle järele kinnituse andnud riigi tunnusnumber, ning ristküliku vahetusse lähedusse sõidumeeriku tüübile omistatud tüübikinnituse number.

  (2) Lõikes 1 nimetatud tüübikinnituse tunnusmärk peab olema kustumatu ja alati selgelt loetav.

  (3) Andmeplaadil peavad lisaks tüübikinnituse tunnusmärgile olema järgmised andmed:
  1) valmistaja nimi ja aadress;
  2) valmistajanumber ja valmistamisaasta.

  (4) Sõidumeerik peab mõõtma ja registreerima:
  1) sõiduki läbisõitu;
  2) sõiduki kiirust;
  3) sõiduaega;
  4) muud töö- või valveaega;
  5) töö vaheaegu ja igapäevast puhkeaega.

  (5) Kahe mootorsõidukijuhiga (edaspidi juht) mootorsõiduki (edaspidi sõiduk) sõidumeerikul peab olema võimalik samaaegselt kahele erinevale mehaanilise sõidumeeriku salvestuslehele (edaspidi salvestusleht) või digitaalse sõidumeeriku kaardile (edaspidi sõidumeeriku kaart) registreerida üksikasjalikult lõike 4 punktides 3–5 nimetatud aegu.

  (6) Sõiduki läbisõitu võib mõõta ja registreerida kas edasi- ja tagurpidi sõidul või ainult edaspidisõidul.

  (7) Kui sõidukil on kaks juhti, siis peab olema võimalik vahetada salvestuslehti või sõidumeeriku kaarte nii, et lõike 4 punktides 1, 2 ja 3 nimetatud teave oleks märgitud sõidukit tegelikult juhtiva juhi salvestuslehele või kaardile.

2. peatükk MEHAANILINE SÕIDUMEERIK 

§ 3.  Nõuded salvestuslehele

  (1) Sõidumeeriku salvestusleht on sõidumeerikusse paigutatuna ette nähtud registreerima ja salvestama sõidumeeriku poolt edastatud teavet. Lubatud on kasutada ainult käesoleva määruse § 2 lõikes 1 toodud tüübikinnituse tunnusmärki omavat salvestuslehte.

  (2) Igal sõiduki meeskonda kuuluval juhil peab olema võimalik märkida salvestuslehele seda vigastamata ja märgete loetavust mõjutamata enne väljasõitu oma perekonna- ja eesnimi, sõiduki registreerimismärgi andmed, sõiduki asukoht tööperioodi alustamisel, väljasõidu kuupäev ja läbisõidumõõdiku näit ning pärast tööperioodi lõppu saabumiskoht, saabumise kuupäev, läbisõidumõõdiku näit ja läbitud vahemaa.

  (3) Salvestuslehele peavad olema trükitud vähemalt järgmised andmed:
  1) valmistaja nimi ja aadress või kaubanimi (trade name);
  2) tüübikinnituse tunnusmärk;
  3) sõidumeeriku, milles lehte saab kasutada, tüübikinnituse tunnusmärk;
  4) kiiruse mõõtevahemiku ülempiir väljendatuna km/h-s.

§ 4.  Uue või parandatud sõidumeeriku kontrollimine vastavalt AETR nõuetele enne paigaldamist

  (1) Uus või parandatud sõidumeerik peab enne paigaldamist olema kontrollitud sõidumeeriku valmistaja või valmistaja volitatud esindaja poolt vastavalt AETR nõuetele.

  (2) Uue või parandatud sõidumeeriku kontrollimiseks tuleb kontrollitav sõidumeerik ja kontrollseade seada töökorda vastavalt valmistaja juhistele.

  (3) Kontrollimisel tuleb:
  1) välisel vaatlusel hinnata sõidumeeriku välist seisukorda, kontrollida markeeringut ja plomme;
  2) katseliselt kontrollida sõidumeeriku tunnusteguri õigsust, kiirusmõõdikut ja kella;
  3) visuaalselt kontrollida kummagi sõidukijuhi töörežiimi loenduri ja ümberlülitite tööd ning läbisõidu loenduri tööd.

  (4) Sõidumeeriku näitude suurimad lubatud hälbed enne paigaldamist on:
  1) läbisõidetud vahemaa – 1% tegeliku vahemaaga võrreldes;
  2) kiirus – ±3 km/h tegeliku kiirusega võrreldes;
  3) aeg – ±2 minutit ööpäevas.

  (5) Kontrollimise lõpus peab kontrollija koostama kontrolldiagrammi. Kontrolldiagramm peab olema varustatud templijäljendiga, millelt selgub kontrolldiagrammi koostamise kuupäev, sõidumeeriku tüüp ja valmistajanumber. Kontrolldiagrammile kantakse kontrollija nimi ja allkiri.

  (6) Sõidumeeriku kõik siseosad peavad olema kaitstud omavolilise avamise eest sõidumeeriku valmistaja või valmistaja volitatud esindaja plommidega.

  (7) Kontrollimise kohta vormistatakse sõidumeeriku katseprotokoll, mis peab sisaldama vähemalt kontrollimise kuupäeva, sõidumeeriku omaniku nime, sõidumeeriku numbrit, kontrolli teostaja nime, allkirja ja otsust nõuetele vastavuse kohta.

§ 5.  Nõuded sõidumeeriku paigaldamisele ja paigaldatud sõidumeeriku esmane kontrollimine pärast paigaldamist

  (1) Sõidumeeriku paigaldamine hõlmab sõidumeeriku sõidukile monteerimist, sõidumeeriku reguleerimist, sõidumeeriku näitude kontrollimist, sõidumeeriku paigaldusplaadi kinnitamist ning sõidumeeriku ja sõiduki ühenduste plommimist.

  (2) Sõidumeeriku võib sõidukile paigaldada äriregistrisse kantud ettevõtja, kellel on sõidumeeriku valmistaja tunnustus ja kes on hinnatud erialaselt pädevaks antud alal «Mõõteseaduse» § 5 kohaselt ning kes on registreeritud Eesti Riiklikus Autoregistrikeskuses (edaspidi ARK).

  (3) Sõidumeeriku paigaldamiseks tuleb paigaldatav sõidumeerik ja sõidumeeriku kontrollseade seada töökorda vastavalt valmistaja juhistele.

  (4) Paigaldamiseks esitatud sõidukile ja sõidumeerikule peab paigaldaja enne sõidumeeriku paigaldamist teostama välise vaatluse, mille käigus kontrollitakse järgmiste nõuete täitmist:
  1) sõidumeerikule peab olema tehtud käesoleva määruse § 4 kohane AETR nõuetele vastavuse kontrollimine ja selle kohta peab olema koostatud ja paigaldajale esitatud katseprotokoll. Sõidumeerik peab olema plommitud ja sobima antud sõidukile;
  2) sõidukile peavad olema paigaldatud valmistaja poolt ettenähtud mõõtudega rehvid. Rehvi siserõhk peab vastama sõiduki valmistaja nõuetele. Rehvi mustri jääksügavus peab vastama teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 «Mootorsõiduki ja selle tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» nõuetele;
  3) sõiduk peab olema koormata.

  (5) Sõidumeerik tuleb paigaldada sõidukile nii, et juhil on oma kohalt selge vaade kiirusmõõdikule, läbisõidumõõdikule ja kellale, ning nende seadmete kõik osad, kaasa arvatud nende juhtimisosad, peavad olema kaitstud juhusliku vigastamise eest. Kui sõidukis, millele valmistajatehas ei ole ette näinud sõidumeerikut, säilib pärast sõidumeeriku paigaldamist oma kohal valmistajatehase kiirusmõõdik, võib sõidumeeriku paigaldada juhi otsesest vaateväljast kõrvale.

  (6) Sõidumeerik peab olema paigaldatud selliselt, et kontrollija saaks vajadusel pärast seadme avamist lugeda salvestuslehelt kirjeid salvestuslehte deformeerimata, vigastamata ja määrimata.

  (7) Sõidumeeriku paigaldamise käigus tuleb määrata sõiduki tunnustegur «w», mis on sõidukit iseloomustav parameeter ja näitab signaalide arvu, mida sõidukile paigaldatud sõidumeerik saab impulsside andurilt 1 km distantsi läbimisel. Tunnustegur «w» väljendatakse impulsside arvuga 1 km kohta või pöörete arvuga 1 km kohta. Koefitsient määratakse vastavalt testri juhenditele või selle puudumisel 1 km läbimisel saadud impulsside abil vastavalt akrediteerimisasutuse poolt heakskiidetud sõidumeeriku kohandamise metoodikale.

  (8) Pärast sõiduki tunnusteguri «w» määramist tuleb seada sõidumeeriku tegur «k», mis on sõidumeerikut iseloomustav parameeter ja mis näitab signaalide arvu, mida sõidumeerik peab saama 1 km distantsi läbimisel, võrdseks käesoleva paragrahvi lõikes 7 saadud teguri «w» väärtusega. Tegurit «k» väljendatakse impulsside arvuga 1 km kohta.

  (9) Sõidumeerik loetakse õigesti reguleerituks, kui tegur «k» ei erine kontrollmõõtmisel saadud tegurist «w» üle 2%.

  (10) Sõidumeeriku suurimad lubatud hälbed pärast paigaldamist ei tohi ületada:
  1) läbisõidetud vahemaa – 2% tegeliku vahemaaga võrreldes;
  2) kiirus – ±4 km/h tegeliku kiirusega võrreldes;
  3) aeg – ±2 minutit ööpäevas.

  (11) Pärast sõidumeeriku paigaldamist ja selle kontrollimist tuleb sõidumeeriku kõrvale või sõidumeerikusse kinnitada paigaldusplaat nii, et ta on selgesti nähtav. Kui paigaldusplaat on paigaldatud sõidumeeriku kõrvale, peab paigaldusplaadile olema kantud sõidumeeriku valmistajanumber. Kui edasistel kontrollimistel tekib vajadus muuta sõidumeeriku paigaldamisplaadi andmeid, siis varem pandud paigaldamisplaadi asemele peab paigaldaja kinnitama uue paigaldusplaadi.

  (12) Paigaldusplaat peab olema kaitstud turvakilega nii, et paigaldusplaati ei saa ära võtta turvakilet vigastamata.

  (13) Paigaldusplaadile peavad olema kantud järgmised andmed:
  1) paigaldaja nimi, aadress või kaubanimi;
  2) sõiduki tunnustegur kujul w = ... p/km või w = ... imp/km, kus «p» tähistab pöörete ja «imp» impulsside arvu;
  3) rehvide tegelik ümbermõõt kujul l = ... mm;
  4) kuupäev, millal määrati sõiduki tunnustegur ja mõõdeti rehvide tegelik ümbermõõt.

  (14) Sõidumeerikule on vaja paigaldada uus paigaldusplaat, kui lõike 13 punktides 2 ja 3 nimetatud andmed on muutunud või turvakile vigastatud.

  (15) Sõidumeeriku ja selle tööga seotud osad peab paigaldaja plommima vastavalt valmistaja juhendile järgmiselt:
  1) paigaldusplaadi ainult juhul, kui paigaldusplaadi kinnitus võimaldab seal olevaid andmeid rikkumata paigaldusplaati ära võtta;
  2) sõidumeeriku ajami ühenduskohad sõidukiga;
  3) muunduri ja toitejuhtmete sõiduki elektrisüsteemi ühendamise kohad;
  4) sõidumeeriku ülekannete ümberlüliti, kui sõiduki tagasillas on kaks või enam jõuülekannet;
  5) ühendused, mis ühendavad muundurit ja ümberlülitit sõidumeeriku muude osadega.

  (16) Sõidumeeriku paigaldamise kohta koostab paigaldaja vastava tunnistuse, mis peab sisaldama vähemalt tunnistuse väljastamise kuupäeva, sõiduki omaniku nime, sõiduki registreerimismärki, VIN-koodi, sõidumeeriku numbrit, tunnustegurite «w» ja «k» suurusi, kiiruse, aja ja vahemaa mõõtetulemusi ning paigaldaja või kontrollija nime ja allkirja.

  (17) Sõidumeeriku tunnistuse originaal antakse sõiduki omanikule, selle koopia koos sõidumeeriku katseprotokolliga jäävad paigaldajale.

  (18) Kui plomme on vajalik eemaldada tehnoloogilistel põhjustel sõiduki remondi ajal või on plommid vigastatud sõiduki kasutamise käigus, siis pärast remonti või plommide vigastuste ilmsiks tulekut peab paigaldaja sõiduki uuesti plommima vastavalt käesoleva paragrahvi nõuetele.

§ 6.  Sõidumeeriku üldtehnilise seisukorra kontrollimine sõiduki korralise tehnilise ülevaatuse käigus

  Sõidumeeriku üldtehnilise seisukorra kontrollimise peab läbi viima sõiduki korralise tehnilise ülevaatuse läbiviija vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri» nõuetele läbi viidava ülevaatuse käigus igal aastal. Kontrollimise eesmärgiks on veenduda, et sõidumeerik töötab, on olemas tüübikinnituse tunnusmärk, paigaldusplaat ja plommid ning need on korras ja mis tahes moonutusteta.

§ 7.  Sõidumeeriku kontrollimine koos hälvete määramise ja uue paigaldusplaadi panemisega

  (1) Sõidukile paigaldatud sõidumeeriku suhtes peab iga kahe aasta järel olema läbi viidud kontrollimine koos hälvete määramise ja uue paigaldusplaadi panemisega.

  (2) Sõidumeeriku kontrollimise koos hälvete määramise ja uue paigaldusplaadi panemisega peab läbi viima § 5 lõikes 2 nimetatud sõidumeeriku paigaldaja.

  Sõidumeeriku suurimad lubatud hälbed nimetatud kontrollimisel on:
  1) läbisõidetud vahemaa – 4% tegeliku vahemaaga võrreldes;
  2) kiirus – ±6 km/h tegeliku kiirusega võrreldes;
  3) aeg – ±2 minutit ööpäevas.

  (3) Sõidumeeriku kontrollimise kohta koostab paigaldaja vastava tunnistuse, mis peab sisaldama vähemalt käesoleva määruse § 5 lõikes 16 toodud näitajaid.

§ 8.  Sõidumeeriku kasutamise kontrollimine liikluses

  (1) Liikluses kontrollivad sõidumeeriku nõuetekohast olemasolu ja kasutamist «Liiklusseaduse» § 461 alusel sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja kohta kehtestatud nõuete täitmise üle järelevalvet teostavad isikud.

  (2) Liikluses kontrollitakse sõidumeeriku olemasolu, sõidumeeriku töökorras olekut ja selle võimalikku väärkasutamist, paigaldusplaadi ja plommide olemasolu ja puutumatust ning sõidu- ja puhkeaja režiimi järgimist juhtide poolt.

  (3) Lõikes 1 nimetatud isik peab sõidumeeriku avamise kohta tegema märke salvestuslehe tagumisele poolele, näidates ära kontrollimise kellaaja, oma nime, ametikoha ja kirjutades allkirja või kasutades märke tegemiseks nimetemplit.

3. peatükk DIGITAALNE SÕIDUMEERIK 

§ 9.  Sõidumeeriku kaart

  (1) Digitaalse sõidumeerikuga sõiduki juhil, juhi tööandjal, sõidumeeriku paigaldamise töökojal ja kontrollijal peab olema asjakohane sõidumeeriku kaart, mis võimaldab kasutaja kindlakstegemist, andmete salvestamist ja säilitamist.

  (2) Töökoja kaardi abil saab sõidumeerikut katsetada (inglise keeles test), tehniliselt kontrollida (calibration) ja sõidumeeriku andmeid alla laadida (downloading). Tehniline kontrollimine tähendab sõidumeeriku andmemälus sisalduvate sõiduki näitajate ajakohastamist või nende õigsuse kinnitamist. Sõiduki parameetrid on sõidukit tuvastavad andmed (sõiduki VIN-kood, sõiduki registreerimisnumber ja sõiduki registreerinud riik) ning sõiduki karakteristikud (sõiduki tunnustegur «w», sõidumeeriku tegur «k», rehvide tegelik ümbermõõt, rehvi suurus, kiiruspiiriku seadistus (kui kiiruspiirik on olemas), tegelik universaalaeg, läbisõidumõõdiku näit).

§ 10.  Paigaldamine

  (1) Uued sõidumeerikud tarnitakse paigaldajale või sõidukitootjale aktiveerimata kujul. Aktiveerimata sõidumeerik ei registreeri ega salvesta andmeid juhi kaardi sisestamise ja väljavõtmise kohta, andmeid juhi tegevuse ja rikete kohta ning asjakohaseid tehnoloogilisi andmeid.

  (2) Sõidukitootja peab enne paigaldamist sisestama sõidumeerikusse vastavalt valmistaja juhistele kõik asjakohased parameetrid.

  (3) Sõidukitootja või sõidumeeriku paigaldaja peab aktiveerima paigaldatud sõidumeeriku enne seda, kui sõiduk viiakse ära ruumidest, kus paigaldamine toimus.

  (4) Sõidumeeriku aktiveerimine peab käivituma automaatselt, kui töökoja kaart sisestatakse esimest korda ühte kaardi liidestest.

  (5) Pärast aktiveerimist peavad sõidumeeriku funktsioonid ja andmepääsuõigused olema täielikult kasutatavad ning toimima peavad kõik sõidumeeriku registreerimis- ja salvestusfunktsioonid.

  (6) Paigaldamisele järgneb tehniline kontrollimine. Esmakordne tehniline kontrollimine hõlmab sõiduki registreerimisnumbri sisestamist ja see toimub kahe nädala jooksul kas pärast paigaldamist või sõidukile registreerimisnumbri andmist, olenevalt sellest, kumb toimub hiljem.

§ 11.  Paigaldusplaat

  (1) Pärast sõidumeeriku paigaldamist ja selle kontrollimist kinnitatakse sõidumeeriku peale, sisse või kõrvale paigaldusplaat, mis on selgelt nähtav ja kergesti juurdepääsetav. Pärast iga paigaldaja või töökoja läbiviidud kontrollimist tuleb kinnitada eelmise plaadi asemele uus plaat.

  (2) Paigaldusplaadile peavad olema kantud vähemalt järgmised andmed:
  1) paigaldaja või töökoja nimi, aadress või kaubanimi;
  2) sõiduki tunnustegur kujul w = ... imp/km, kus «imp» tähendab impulsside arvu;
  3) sõidumeeriku tegur kujul k = ... imp/km, kus «imp» tähendab impulsside arvu;
  4) rehvide tegelik ümbermõõt kujul l = ... mm;
  5) rehvi mõõdud;
  6) kuupäev, millal määrati sõiduki tunnustegur «w» ja mõõdeti rehvide tegelik ümbermõõt;
  7) sõiduki valmistajatehase tähis.

§ 12.  Plommimine

  (1) Plommima peab järgmisi kohti:
  1) mis tahes ühendus, mis lahtiühendamise korral põhjustaks tuvastamatuid muudatusi andmetes või tuvastamatut andmekadu;
  2) paigaldusplaat, kui see ei ole kinnitatud nii, et seda ei saa eemaldada sellel olevaid tähiseid kahjustamata.

  (2) Kui plomme on vajalik eemaldada tehnoloogilistel põhjustel sõiduki remondi ajal või on plommid vigastatud sõiduki kasutamise käigus, siis pärast remonti või vigastatud plommide ilmsiks tulekut peab paigaldaja sõidumeeriku uuesti plommima vastavalt käesoleva paragrahvi nõuetele.

§ 13.  Teepikkuse mõõtmine

  Läbisõidumõõdiku näitude suurimad lubatud hälbed on:
  1) enne paigaldamist – 1% tegeliku vahemaaga võrreldes;
  2) paigaldamisel ja korrapärase ülevaatuse ajal – 2% tegeliku vahemaaga võrreldes;
  3) kasutamisel – 4% tegeliku vahemaaga võrreldes.

§ 14.  Kiiruse mõõtmine

  (1) Sõidumeerik peab olema võimeline mõõtma kiirust vahemikus 0 km/h kuni 220 km/h.

  (2) Suurim lubatud hälve tavakasutamisel on ±6 km/h, mis võtab arvesse:
  1) sisendi erinevustest (nt rehvi erinevused) tingitud hälvet ±2 km/h;
  2) paigaldamisel või korrapärasel ülevaatusel tehtud mõõtmiste hälvet ±1 km/h.

  (3) Andmesalvestuse eristusvõime annab sõidumeeriku salvestatud kiirusele lisahälbe ±0,5 km/h.

  (4) Kiirust mõõdetakse normaalhälbe piires kahe sekundi jooksul alates kiiruse muudatuse lõpust kiirenduse juures kuni 2 m/s2.

§ 15.  Aja mõõtmine

  (1) Sõidumeerik peab mõõtma aega pidevalt ning esitama kuupäeva ja kellaaja digitaalselt universaalajas.

  (2) Kuupäeva ja kellaaega universaalajas kasutatakse kõikjal sõidumeerikus dateerimiseks (nt salvestused, väljatrükid, andmevahetus, kuvamine).

  (3) Kohaliku aja näitamiseks peab olema võimalik kuvatava aja nihet muuta.

  (4) Sõidumeeriku suurim lubatud ajahälve aja mõõtmisel on ±2 sekundit 24 tunni jooksul.

§ 16.  Uue või parandatud sõidumeeriku kontroll

  Iga uut või parandatud sõidumeerikut peab kontrollima kas sõidumeeriku valmistaja või tema volitatud esindaja, veendumaks selle nõuetekohases toimimises, samuti näitude ja salvestuste täpsuses vastavuses §-des 13 ja 14 sätestatud nõuetele. Sõidumeerik tuleb plommida § 12 kohaselt ja läbi viia tehniline kontrollimine.

§ 17.  Paigaldamise kontroll

  Pärast sõidukile paigaldamist ei tohi sõidumeeriku suurimad lubatud hälbed ületada §-des 13 ja 14 sätestatud väärtusi.

§ 18.  Korraline ülevaatus

  (1) Sõidukile paigaldatud sõidumeeriku korraline ülevaatus toimub pärast seadme iga remonti või pärast sõidukit iseloomustava teguri või rehvide ümbermõõdu iga muudatust või kui universaalaeg erineb õigest ajast enam kui 20 minutit või kui muutub sõiduki registreerimisnumber, ja kord kahe aasta jooksul pärast viimast ülevaatust.

  (2) Ülevaatuse käigus tuleb kontrollida:
  1) sõidumeeriku nõuetekohast toimimist, sealhulgas andmete salvestamist sõidumeeriku kaardile;
  2) paragrahvides 13 ja 14 toodud lubatud hälvete nõuete järgimist paigaldamisel;
  3) sõidumeeriku tüübikinnitusmärgi olemasolu tehase tähistusel;
  4) paigaldusplaadi kinnitatust;
  5) plommide olemasolu ja puutumatust sõidumeerikul;
  6) rehvi mõõtmeid ja rehvide tegelikku ümbermõõtu.

  (3) Ülevaatuse käigus toimub sõidumeeriku tehniline kontrollimine.

§ 19.  Lubatud hälvete kontrollimine

  (1) Sõidumeeriku suurima lubatud hälbe määramine tehnilise kontrollimise ajal tuleb läbi viia järgmistel tingimustel:
  1) sõidukorras koormata sõiduk;
  2) rehvirõhk vastavalt tootja juhistele;
  3) rehvi kulumine on lubatud piires.

  (2) Katsetamiseks võib kasutada alternatiivseid meetodeid, näiteks sobiva täpsusega katsestendi. Katsestendi vastavus pikkusmõõtmete osas tuleb tagada võrdluskatsete ja jälgitava kalibreerimisega.

§ 20.  Digitaalse sõidumeeriku üldtehnilise seisukorra kontrollimine sõiduki korralise tehnilise ülevaatuse käigus

  Sõidumeeriku üldtehnilise seisukorra kontrollimine toimub käesoleva määruse § 6 kohaselt.

§ 21.  Digitaalse sõidumeeriku kasutamise kontrollimine liikluses

  (1) Sõidumeeriku olemasolu ja kasutamist kontrollivad liikluses «Liiklusseaduse» § 461 alusel sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja kohta kehtestatud nõuete täitmise üle järelevalvet teostavad isikud, kellel on kontrollija kaart.

  (2) Liikluses kontrollitakse sõidumeeriku olemasolu, sõidumeeriku töökorras olekut ja selle võimalikku väärkasutamist, paigaldusplaadi ja plommide olemasolu ja puutumatust ning sõidu- ja puhkeaja režiimi järgimist juhtide poolt.

4. peatükk ERISÄTTED 

§ 22.  Info säilitamine ja vahetamine

  (1) Paragrahvides 4 ja 5 nimetatud kontrollijad peavad säilitama kontrollimise tulemusi kajastavaid dokumente kuni järgmise kontrollimise kuupäevani (kaasa arvatud).

  (2) Sõidumeeriku valmistaja või tema volitatud esindaja peab esitama ARK-ile nende poolt kasutatavate paigaldusplaatide ja plommide näidised ning paigaldusskeemid.

  (3) ARK koostab iga aasta 1. jaanuari seisuga Eestis registreeritud paigaldajate nimekirja ja esitab selle Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile teiste AETR lepinguosaliste riikide pädevatele asutustele saatmiseks.

  (4) ARK peab Eesti sõidumeerikute paigaldajate andmebaasi ja annab kontrolli õigust omavatele ametiasutustele nende nõudmisel vajalikku infot.

§ 23.  Teiste riikide paigaldusplaatide tunnustamine

  Sõidumeerikuga varustatud sõiduki registreerimisest ei või keelduda ega keelata sellise sõiduki kasutamist põhjusel, et sõidukile on paigaldatud teiste AETR lepinguosaliste riikide tüübikinnituse tunnusmärk ja kehtiv paigaldusplaat.

§ 24.  Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Teede- ja sideministri 16. jaanuari 2001. a määrus nr 2 «Sõidumeeriku paigaldamise ja kontrollimise korra kehtestamine» (RTL 2001, 9, 124) tunnistatakse kehtetuks.

§ 25.  Üleminekusäte

  Teede- ja sideministri 16. jaanuari 2001. a määruse nr 2 «Sõidumeeriku paigaldamise ja kontrollimise korra kehtestamine» § 8 lõike 1 alusel teostatud kontrollimisi tõendavad paigaldusplaadid kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni, kuid mitte kauem kui 2007. aasta 1. augustini.

Edgar SAVISAAR
Minister

Signe RATSO
Asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json