Teksti suurus:

Struktuuritoetustest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.11.2010, 17

Struktuuritoetustest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord

Vastu võetud 14.07.2005 nr 53
RTL 2005, 83, 1226
jõustumine 31.07.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.03.2007RTL 2007, 26, 46001.04.2007
20.04.2009RTL 2009, 37, 49701.05.2009
29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seadus» § 10 lõike 2 punkti 2 alusel ja kooskõlas Euroopa Komisjoni poolt 18. juuni 2004. a otsusega nr C (2004) 2094/F kinnitatud «Eesti riiklik arengukava struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006», «Avaliku teabe seadusega», Euroopa Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1159/2000 (EÜT L 130, 31.05.2000, lk 30–36) ning Euroopa Komisjoni määrusega (EÜ) nr 621/2004 (ELT L 098, 02.04.2004, lk 0022–0024).
[RTL 2007, 26, 460 - jõust. 01.04.2007]

ÜLDSÄTTED

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Euroopa Liidu (edaspidi EL) struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist rahastatud objektide tähistamise ning EL osalusele viitamise tingimused ja kord, mis on aluseks EL struktuurifondidest ning Ühtekuuluvusfondist teavitamisel ja avalikustamisel ning kõigi EL struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi abil rahastatud objektide tähistamisel.

  (2) Määrus reguleerib «Perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava (edaspidi RAK) logo ja EL lipu kasutamist EL struktuurifondidest rahastatud objektidel ja infokandjatel ning EL lipu kasutamist Ühtekuuluvusfondist rahastatud objektidel ja infokandjatel.
[RTL 2007, 26, 460 - jõust. 01.04.2007]

  (3) Meetme rakendusasutus võib korraldusasutusega eelnevalt kooskõlastades käesoleva määruse §-dest 16–18 tulenevaid kohustusi täiendada ja täpsustada.

  (4) Määrus kehtib ainult RAK-is sätestatud meetmetest saadud toetustest, struktuurifondidest ning Ühtekuuluvusfondist teavitamisel ja ei reguleeri Euroopa Ühenduse algatuste «Equal», «Interreg», «Urban» teavitamist ja avalikustamist.

§ 2.   Määruse eesmärk

  Määruse eesmärgiks on reguleerida üldsuse teavitamist ELi ja Eesti riigi osalusest struktuurifondidest ning Ühtekuuluvusfondist rahastatavates projektides ja tõsta avalikkuse teadlikkust EL struktuurifondidest ning Ühtekuuluvusfondist.

1. osa Struktuurifondidest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord 

1. peatükk RAKI LOGO KIRJELDUS 

§ 3.   RAKi logo komponendid

  (1) RAKi logo koosneb purjekujulisest piltmärgist ja sõnalühendist «RAK», mille all asub tekst «Eesti Riiklik Arengukava».

  (2) RAKi logo peab olema esitletud määruses ning määruse lisades toodud kujul. Muud kasutusviisid ei ole lubatud.

§ 4.   RAKi logo värvid

  (1) RAKi logo peab kasutama värviliselt. Kui trükitehnilised või muud põhjused seda takistavad, võib logo kasutada mustvalgena.

  (2) Tumedal taustal võib logo kasutada ainult valges kastis, mis on suuruselt võrdne § 5 lõikes 2 nimetatud logo turvaalaga (lisa 1, joonis 1).

  (3) Värvilise RAKi logo värvikoodid on (lisa 1, joonis 2):
  1) sinine (Spotvärv: PANTONE 285 C; CMYK: C 91%, M 43%, Y 0%, K 0%; RGB: R 31%, G 96%, B 169%);
  2) must (Spotvärv: PANTONE Black C; CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%; RGB: R 0%, G 0%, B 0%);
  3) valge.

  (4) Mustvalge logo värvikoodid on (lisa 1, joonis 3):
  1) must (Spotvärv: PANTONE Black C; CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%; RGB: R 0%, G 0%, B 0%);
  2) hall (Spotvärv: PANTONE 423 C; CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 50%; RGB: R 127%, G 127%, B 127%);
  3) valge.

§ 5.   RAKi logo turvaala

  (1) RAKi logo turvaala on logo ümber olev ala, mis peab jääma tühjaks muudest kujunduselementidest. Turvaalasse ei ole lubatud paigutada graafilisi objekte, kujunduselemente, teksti, raamjooni, teisi logosid.

  (2) RAKi logo turvaala on määratletud alaga, mis võrdub tähtede «RAK» ja «Eesti Riiklik Arengukava» kõrgusega. Logo turvaala on tähistatud punase katkendjoonega (lisa 1, joonis 1).

§ 6.   RAKi logo kirjatüüp

  RAKi logo kirjatüübiks on Helvetica (lisa 1, joonis 4).

2. peatükk RAKI JA ELI KAKSIKLOGO KIRJELDUS 

§ 7.   RAKi ja ELi kaksiklogo kasutamise eesmärk

  RAKi ja ELi kaksiklogo (edaspidi kaksiklogo) kasutamise eesmärgiks on teavitada avalikkust projektide rahastamise allikatest ehk struktuuritoetustest, mis vastavalt «Perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõikes 1 sätestatule koosneb EL struktuurifondide vahenditest ja Eesti riigi poolt sihtotstarbeliselt eraldatud vahenditest.
[RTL 2007, 26, 460 - jõust. 01.04.2007]

§ 8.   Kaksiklogo taust ja värvid

  (1) Kaksiklogo võib kasutada ainult valgel taustal (lisa 1, joonis 7).

  (2) Tumedal taustal võib kaksiklogo kasutada ainult valges kastis, mis on suuruselt võrdne §-s 9 kirjeldatud turvaalaga (lisa 1, joonis 8).

  (3) Kaksiklogo peab kasutama värviliselt. Kui trükitehnilised või muud põhjused seda takistavad, võib kaksiklogo kasutada mustvalgena (lisa 1, joonis 9).

  (4) RAKi logo põhivärvideks on sinine, must ja valge (lisa 1, joonis 10). RAKi logo värvikoodid on toodud § 4 lõikes 3.

  (5) ELi lipu värvideks on sinine ja kollane (lisa 1, joonis 11). EL lipu värvikoodid on:
  1) kollane (Spotvärv: PANTONE Yellow; CMYK: C 0%, M 0%, Y 100%, K 0%; RGB: R 255%, G 204%, B 0%);
  2) sinine (Spotvärv: PANTONE Reflex Blue; CMYK: C 100%, M 80%, Y 0%, K 0%; RGB: R 0%, G 0%, B 153%).

§ 9.   Kaksiklogo proportsioonid

  Kaksiklogo omavahelise suhte väljendamiseks kasutatakse moodulit «B», mis tuleneb EL lipu proportsioonidest 3:2 (lisa 1, joonis 5). Proportsioonid on järgmised:
  1) vertikaalse kaksiklogo turvaala laiuse ja kõrguse suhe on 5:7,5 (lisa 1, joonis 5);
  2) horisontaalse kaksiklogo turvaala laiuse ja kõrguse suhe on 8,5:4,25 (lisa 1, joonis 6).

3. peatükk OBJEKTIDE TÄHISTAMINE KAKSIKLOGOGA 

§ 10.   Objektide tähistamine kaksiklogoga

  Kaksiklogo peab kasutama järgmistel juhtudel:
  1) EL struktuurifondidest rahastatud objektidel (nt arvutid, põllutöömasinad, tööstusmasinad, mööbliesemed, kontoritehnika). Kaksiklogo peab olema objektile paigutatud nähtavale kohale;
  2) EL struktuurifondide rahastusele ja osalusele viitavatel plakatitel, infoviitadel, stendidel;
  3) EL struktuurifondidest rahastatud või struktuurifonde tutvustaval paberkandjal esitatud info- ja reklaammaterjalidel (nt infolehtedel, trükistel). Kaksiklogo peab paberkandjal esitatud materjalidel olema paigutatud esikaanele. Soovitatav on lisada ka viide asjaomasele struktuurifondile või selle lühendile;
  4) EL struktuurifondide abil soetatud ja valmistatud või struktuurifonde tutvustavatel elektroonilistel infokandjatel (CD, DVD, veebileht, video ja teistel audiovisuaalsetel ja elektroonilistel infokandjatel). Kaksiklogo peab olema paigutatud pakendile või tootele ning selle esilehele, -kaadrile, -pildile. Soovitatav on lisada viide ka asjaomasele struktuurifondile;
  5) EL struktuurifondide abil või EL struktuurifondide tutvustamiseks läbiviidud koolituste, nõustamisteenuste, presentatsioonide, seminaride, näituste ja muude ürituste info- ja reklaammaterjalidel. Kaksiklogo peab paiknema nähtaval kohal.

§ 11.   Objektide tähistamine EL lipuga

  Kui EL struktuurifondidest rahastatud objekt on mõõtmetelt liiga väike või kujult erinev, nii et kaksiklogo sellele paigutada ei ole võimalik või ei täida kaksiklogo oma teavituslikku eesmärki, kasutatakse ainult EL lippu.

§ 12.   Tähistamise kestus

  Kaksiklogo peab struktuurifondide toetusel soetatud või valminud objektidele paigaldama üldjuhul viieks aastaks alates toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 13.   Kaksiklogo kasutamise keeld

  (1) Kaksiklogo ei tohi kasutada materjalidel ja objektidel, millel puudub seos ELi struktuurifondidest saadud toetusega või RAKi programmitäiendis kinnitatud teavitamiskavas olevate tegevustega, välja arvatud §-s 22 sätestatud juhul.

  (2) Toetuse saaja ei tohi kaksiklogo kasutada enne kui on tehtud tema toetuse taotluse rahuldamise otsus.

4. peatükk VIITAMISE JA TEAVITAMISE VAHENDID 

§ 14.   Objektide tähistamise vahendid

  ELi struktuurifondide toetusel valminud või soetatud objektid peab toetuse saaja märgistama kaksiklogoga kleebise, plakati, stendi ja/või tänutahvliga vastavalt objekti iseloomule ja käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

§ 15.   Kleebise paigaldamine

  (1) ELi struktuurifondide toetusel valminud või soetatud objektid peab toetuse saaja märgistama kaksiklogo kleebisega järgmiselt:
  1) suured objektid (põllutöömasinad, sõidukid, seadmed ja muud) 120×80 mm suuruse kleebisega (lisa 1, joonis 13);
  2) väiksed objektid (kontoritehnika, mööbliesemed ja muu) 30×45 mm suuruse kleebisega (lisa 1, joonis 12).

  (2) Kleebise peab paigaldama viieks aastaks alates toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Juhul kui kleebis kahjustub enne viie aasta möödumist, peab kleebise välja vahetama.

  (3) Lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud kleebised hangib korraldusasutus.

  (4) Toetuse saajale annab vajadusel kleebised vastav rakendusüksus tasuta.

§ 16.   Plakati kasutamine

  (1) Kaksiklogoga plakatit peab kasutama alljärgnevatel juhtudel:
  1) struktuurifondide rakendusüksused ja teised struktuurifondide rakendamisega seotud asutused (nt toetust saanud maakondlikud arenduskeskused, koolituskeskused ja teised) peavad oma ruumidesse külastajate või klientide jaoks nähtavale kohale välja panema plakatid kaksiklogoga;
[RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]
  2) plakati peab paigaldama struktuuritoetuse abil ehitatud, renoveeritud ja sisustatud hoonetesse või ruumidesse (nt koolitusruumid, turismiobjektid). Plakati olemasolu korral ruumis ei ole vaja üksikobjektide tähistamiseks eraldi kleebiseid kasutada.

  (2) Kaksiklogoga standardplakatid (lisa 1, joonis 14) hangib korraldusasutus.

  (3) Vajadusel võib toetuse saaja või rakendusüksus kaksiklogoga standardplakati asemel valmistada määruse lisas 1 esitatust erineva kujundusega plakati, kuhu peab lisama kaksiklogo ja on soovitatav lisada viide asjaomasele struktuurifondile, objekti kirjeldusele ja muule olulisele informatsioonile.

  (4) Toetuse saajale annab vajadusel standardplakatid vastav rakendusüksus tasuta.

§ 17.   Stendi paigaldamine

  (1) Kui struktuurifondidest rahastatava infrastruktuuri-investeeringuga seotud objekti EL struktuurifondide poolne toetussumma on 319 560 eurot ja üle selle, peab EL osalus objekti rahastamisel olema kajastatud tööde alustamisel objekti asukohta püstitataval stendil. Näidis võimalikust stendi kujundusest on esitatud määruse lisa 1 joonisel 15.
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Lõikes 1 nimetatud stend peab vastama alljärgnevatele tingimustele:
  1) stendi pindalast vähemalt 25% peab olema eraldatud viitele EL rahastuse kohta ja analoogses sõnastuses tekstist: «Euroopa Liidu kaasrahastatav projekt» või «Euroopa Liidu struktuurifondidest toetatud projekt» ning soovitatav on lisada ka viide asjaomasele struktuurifondile;
  2) stendile peab olema paigutatud kaksiklogo;
  3) stendile on soovitatav lisada projekti tutvustav info;
  4) stendi miinimummõõtmed on 1,2 m (laius) × 1,05 m (kõrgus);
  5) objektide puhul, mille osas on nõutav «Ehitusseaduse» § 29 lõike 2 punktis 3 nimetatud informatsioonitahvli püstitamine, võib viide EL struktuurifondide toetusele kanda nimetatud informatsioonitahvlile.

  (3) Stendi peab asendama tänutahvliga hiljemalt kuue kuu jooksul pärast tööde lõpetamist.

§ 18.   Tänutahvli paigaldamine

  (1) Kui EL struktuurifondidest rahastatava infrastruktuuri-investeeringuga seotud objekti EL struktuurifondide poolne toetussumma on 319 560 eurot ja üle selle, peab toetuse saaja asendama stendi kuue kuu jooksul pärast tööde lõpetamist tänutahvliga. Näidis võimalikust stendi kujundusest on esitatud määruse lisa 1 joonisel 16.
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Tänutahvel peab vastama alljärgnevatele tingimustele:
  1) tänutahvel paigaldatakse üldsusele avatud kohtadesse, mis on valminud struktuurifondide toetusel. Tahvel paigaldatakse ehitatud või renoveeritud objektile või sellega seotud kohta või selle lähedusse;
  2) tänutahvlile peab olema paigutatud kaksiklogo ja vajadusel viide asjaomasele struktuurifondile;
  3) kui projekti teostavad lepingupooled või koostööpartnerid soovivad paigutada tänutahvlile ka oma logo, peab selle paigutama tänutahvli paremasse nurka, kaksiklogo paigutatakse vasakule;
  4) tänutahvli miinimumsuurus on 420 mm × 300 mm.

  (3) Kui EL struktuurifondide poolne toetussumma on alla 3 miljoni euro või Kalanduse Arendusrahastust rahastatavate meetmete osas alla 500 000 euro, peab tänutahvli paigaldama viieks aastaks. Kui EL struktuurifondide poolne toetussumma on üle nimetatud piirmäärade, peab paigaldama alalise tänutahvli.

  (4) Ärihoonetesse tehtavate struktuurifondidest rahastatavate investeeringute korral paigaldatakse tänutahvel üheks aastaks alates objekti soetamisest või valmimisest või stendi asendamisest tänutahvliga.

5. peatükk MUUD TEAVITAMISTEGEVUSED 

§ 19.   Projektide tutvustamine

  Struktuurifondidest rahastatud projektide või programmide tutvustamisel (teabeüritused, pressiteated, intervjuud, artiklid, saated jms) on kohustuslik viidata struktuurifondidele ja RAKile.

§ 20.   Ajalehekuulutused

  Struktuurifondidest rahastatud kuulutustel (projektikonkursside avamised, personaliotsingu teadaanded) peab kasutama kaksiklogo. Näidis võimalikust kuulutuse kujundusest on esitatud määruse lisas 1, joonisel 17.

§ 21.   Teabeüritused

  Struktuurifondide tutvustamisega või struktuurifondidest rahastatud projektidega seotud teabeürituste (konverentsid, messid) läbiviimisel peab ürituse toimumiskohta välja panema ELi ja Eesti lipu ning viitama suuliselt struktuurifondidele ja RAKile.

§ 22.   Meened

  Kui projekti või programmi või struktuurifondide tutvustamiseks valmistatakse meeneid, siis on kaksiklogo kasutamine meenetel kohustuslik. Vajadusel võib lisada viite ka asjaomasele struktuurifondile. Kui meene on oma mõõtmetelt liiga väike või kujult erinev, nii et kaksiklogo sellele paigutada ei ole võimalik või ei täida kaksiklogo oma teavituslikku eesmärki, kasutatakse ainult EL lippu.

§ 23.   Dokumendid

  Struktuurifondidega seotud aruannetel, dokumentidel ja teadetel on soovitatav kasutada kaksiklogo.

2. osa Ühtekuuluvusfondist rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord 

6. peatükk OBJEKTIDE TÄHISTAMINE 

§ 24.   Stendi paigaldamine

  (1) Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatava objekti juurde peab paigaldama stendi. Näidis võimalikust stendi kujundusest on esitatud määruse lisas 2, joonisel 1.

  (2) Stend peab vastama alljärgnevatele tingimustele:
  1) stendi peab paigaldama kõigi nähtavate infrastruktuuri objektide või nende juurde viivate teede kõrvale;
  2) stendil peab olema kujutatud ELi lipp ja selle all peab olema järgnev või sellega võrdväärses sõnastuses tekst: «Projekti rahastab osaliselt Euroopa Liit» või «Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist»;
  3) stendile on soovitatav lisada Ühtekuuluvusfondi poolne ja kogu projekti rahastuse maht, viide Ühtekuuluvusfondi eesmärgile ning märkida ära rahastatava objekti või projekti nimi ja kirjeldus;
  4) ELi osalusele viitava teksti kirjatüüp peab olema Helvetica;
  5) stendile tuleb lisada selgitus Ühtekuuluvusfondi rolli kohta järgmises või sellega võrdväärses sõnastuses: «Käesoleva projekti tulemusel suureneb majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus Euroopa Liidus»;
  6) viide EL poolsele rahastusele ja teabele peab moodustama vähemalt 25% stendi pinnast;
  7) stendi miinimummõõtmed on 1,2 m (laius) × 1,05 m (kõrgus).

  (3) Stendi peab paigaldama ehitustööde alustamisel ja asendama kuue kuu jooksul pärast projekti lõpetamist alalise tänutahvliga.

§ 25.   Tänutahvli paigaldamine

  (1) Ühtekuuluvusfondist rahastatud avalikkusele ligipääsetavatel rajatistele peab kuue kuu jooksul pärast projekti lõpetamist paigaldada tänutahvli. Näidis võimalikust tänutahvli kujundusest on esitatud määruse lisas 2, joonisel 2.

  (2) Tänutahvel peab vastama alljärgnevatele tingimustele:
  1) tänutahvli peab paigaldama valminud objektile või selle lähedusse;
  2) tänutahvlil peab olema järgnev või sellega võrdväärses sõnastuses tekst: «Projekti rahastas osaliselt Euroopa Liit» või «Projekti kaasrahastati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist»;
  3) ELi osalusele viitava teksti kirjatüüp peab olema Helvetica;
  4) tänutahvlile peab lisama selgituse Ühtekuuluvusfondi rolli kohta järgmises või sellega võrdväärses sõnastuses: «Käesoleva projekti tulemusel suureneb majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus Euroopa Liidus;
  5) tänutahvli miinimummõõtmed on 450 mm × 300 mm.

7. peatükk MUUD TEAVITAMISTEGEVUSED 

§ 26.   Ürituste läbiviimine

  (1) Ühtekuuluvusfondi ja selle projekte tutvustavatel avalikel üritustel (nt seminaridel, pressikonverentsidel, meediaüritustel, messidel) peab viitama Eesti ja EL-poolsele kaasrahastusele.

  (2) Lõikes 1 nimetatud üritused peab läbi viima järgnevatel tingimustel:
  1) ürituste läbiviimisel tuleb asetada ELi ja Eesti lipp nähtavale kohale;
  2) kui projekti kogumaksumus ületab 50 miljonit eurot, on kohustuslik korraldada pressikonverents;
  3) meediat (trükiajakirjandus, raadio, televisioon) peab teavitama projekti käivitamisest, rakendamisest ja lõpetamisest kas pressikonverentside, pressiteadete või muude teavitamistegevuste abil.

§ 27.   Infomaterjalide valmistamine

  (1) Avalikkuse teadlikkuse tõstmiseks on soovitatav kasutada teabeedastusvahendeid, sealhulgas voldikuid, brošüüre, uudistelehti, reklaamesemeid, aruandeid, veebilehekülgi ja muud.

  (2) Teabe edastamisel peab järgima alljärgnevaid tingimusi:
  1) Ühtekuuluvusfondi vahendite abil soetatud või valmistatud CD-del, trükistel, veebilehekülgedel, videotel ja teistel infokandjatel peab EL lipp olema paigutatud kõige esimesele lehele või vastavalt esikaadrile, -pildile, -lehele või pakendile;
  2) Ühtekuuluvusfondi osalusele viitavatel või Ühtekuuluvusfondi tutvustavatel plakatitel, trükistel ja teistel infokandjatel peab olema viide Ühtekuuluvusfondile ning EL lipp peab olema paigutatud nähtavale kohale;
  3) toetuse saaja või rakendaja peab oma veebilehekülje kaudu edastama infot Ühtekuuluvusfondi poolsest rahastusest ja projektidest.

Lisa lisad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json