Teksti suurus:

Krediidiasutuste seaduses nimetatud isikute vastavust kinnitavate andmete esitamise ja majanduslike huvide deklareerimise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1999, 147, 2068

Krediidiasutuste seaduses nimetatud isikute vastavust kinnitavate andmete esitamise ja majanduslike huvide deklareerimise kord

Vastu võetud 15.10.1999 nr 24

Krediidiasutuste seaduse (RT I 1999, 23, 349) paragrahvi 48 lõike 7 ja paragrahvi 49 lõike 4 alusel Eesti Pank määrab:

Kinnitada «Krediidiasutuse juhtide ja sisekontrolli osakonna juhataja või revisjonikomisjoni esimehe (liikmete) usaldusväärsust, sobivust ja nõuetele vastavust kinnitavate andmete ja dokumentide esitamise ning krediidiasutuste juhtide majanduslike huvide ja majanduslike huvide konfliktide deklareerimise kord» (lisatud).

President Vahur KRAFT

Kinnitatud
Eesti Panga presidendi 15. oktoobri 1999. a määrusega nr 24

KREDIIDIASUTUSE JUHTIDE JA SISEKONTROLLI OSAKONNA JUHATAJA VÕI REVISJONIKOMISJONI ESIMEHE (LIIKMETE) USALDUSVÄÄRSUST, SOBIVUST JA NÕUETELE VASTAVUST KINNITAVATE ANDMETE JA DOKUMENTIDE ESITAMISE NING KREDIIDIASUTUSTE JUHTIDE MAJANDUSLIKE HUVIDE JA MAJANDUSLIKE HUVIDE KONFLIKTIDE DEKLAREERIMISE KORD

1. OSA. ÜLDSÄTTED

1. Käesolev kord sätestab krediidiasutuste seaduse alusel krediidiasutuse juhtide, sisekontrolli osakonna juhataja, revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete, krediidiasutuse välisriigis asuva tütarkrediidiasutuse juhtide, krediidiasutuse välisriigis asuva filiaali juhataja (juhatajate) ja välisriigi krediidiasutuse filiaali juhataja (juhatajate) (edaspidi krediidiasutuste seaduses nimetatud isikud) usaldusväärsust, sobivust ja krediidiasutuste seaduse nõuetele vastavust kinnitavate andmete ja dokumentide esitamise korra, sh krediidiasutuse juhtide majanduslike huvide ja majanduslike huvide konfliktide deklareerimise tingimused ja korra.

2. Krediidiasutuse juhtideks ja krediidiasutuste seaduses nimetatud teistele ametikohtadele võib valida või määrata vaid isikuid, kes suudavad tagada krediidiasutuse kindla ja usaldusväärse juhtimise ning kes vastavad krediidiasutuste seaduses sätestatud nõuetele, st isikuid, kes omavad oma ülesannetele vastavat kompetentsust ja hoolikust ning on usaldusväärsed.

3. Krediidiasutuse juhid ja töötajad on kohustatud tegutsema nendelt oodatava ettenägelikkuse ja kompetentsusega ning vastavalt nende ametikohale esitatavatele nõuetele, lähtudes krediidiasutuse ning selle klientide huvidest. Krediidiasutuse juhid ja töötajad on kohustatud seadma krediidiasutuse ja selle klientide majanduslikud huvid kõrgemale oma isiklikest majanduslikest huvidest.

4. Krediidiasutuse kindla ja usaldusväärse juhtimise tagamine on krediidiasutuse juhtimis- ja kontrolliorganite kohustus.

5. Eesti Panga Pangainspektsioon (edaspidi Pangainspektsioon) kontrollib ja hindab krediidiasutuste seaduses sätestatud alustel perioodiliselt seaduses nimetatud isikute usaldusväärsust, sobivust ja vastavust seaduse nõuetele.

2. OSA. KREDIIDIASUTUSTE SEADUSES NIMETATUD ISIKUTE USALDUSVÄÄRSUST, SOBIVUST JA KREDIIDIASUTUSTE SEADUSE NÕUETELE VASTAVUST KINNITAVATE ANDMETE ESITAMINE

6. Krediidiasutuste seaduses nimetatud isikute usaldusväärsust, sobivust ja krediidiasutuste seaduse nõuetele vastavust kinnitavad andmed esitatakse ankeedi vormis.

7. Käesoleva korra lisas oleva ankeedi «Krediidiasutuse juhtide ja sisekontrolli osakonna juhataja või revisjonikomisjoni esimehe (liikmete) usaldusväärsust, sobivust ja nõuetele vastavust kinnitavate andmete ankeet» (edaspidi ankeet) ja muud dokumendid peab esitama Pangainspektsioonile:
7.1. krediidiasutuse tegevusloa taotleja loa taotlemisel Eesti Panga poolt kehtestatud korras isiku kohta, kes on valitud, nimetatud või määratud krediidiasutuse:
7.1.1. juhatuse või nõukogu liikmeks asutamislepinguga või asutamiskoosoleku otsusega;
7.1.2. sisekontrolli osakonna juhatajaks asutatava krediidiasutuse nõukogu otsusega või revisjonikomisjoni esimeheks või liikmeks ühistupanga asutamiskoosoleku otsusega;
7.1.3. välisriigi krediidiasutuse filiaali juhatajaks (juhatajateks) välisriigi krediidiasutuse pädeva organi otsusega;
7.2. tegutseva krediidiasutuse juhatus krediidiasutuse välisriigis asuva tütarkrediidiasutuse asutamise või omandamise või filiaali asutamise loa taotlemisel krediidiasutuste seaduse paragrahvis 20 ettenähtud alusel isiku kohta, keda kavatsetakse valida või määrata:
7.2.1. välisriigis asuva tütarkrediidiasutuse juhatuse või nõukogu liikmeks;
7.2.2. välisriigis asuva filiaali juhatajaks (juhatajateks);
7.3. tegutseva krediidiasutuse juhatus krediidiasutuste seaduse paragrahvi 48 lõikes 6 sätestatud korras isiku kohta, keda kavatsetakse valida, nimetada või määrata:
7.3.1. juhatuse või nõukogu liikmeks;
7.3.2. sisekontrolli osakonna juhatajaks või revisjonikomisjoni esimeheks.

8. Käesoleva korra punktides 7.2 ja 7.3 sätestatut kohaldatakse juhatuse või nõukogu liikmete ning revisjonikomisjoni esimehe iga korduva valimise korral. Sisekontrolli osakonna juhataja kohta esitatakse ankeet iga kahe tööaasta järel.

9. Käesoleva korra punktides 7.1.1–7.1.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1 ja 7.3.2 nimetatud isikud (edaspidi ankeedi täitja) täidavad ankeedi kahes eksemplaris.

10. Ankeedi esmakordsel esitamisel tuleb lisada:
10.1. ankeedi täitja vastutusala kirjeldus või ametijuhend, mis on heaks kiidetud krediidiasutuse pädeva organi poolt;
10.2. ankeedi täitja haridust ja ametialast kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide notariaalselt kinnitatud koopiad (kõrgkooli diplomid, akadeemilist kraadi tõendavad dokumendid, kutsetunnistused jne) ning muud kirjalikud tõendid, mis kajastavad ankeedi täitja kutsealast sobivust, kogemusi ja laitmatut ärialast reputatsiooni.

11. Ankeedi korduval esitamisel tuleb lisada käesoleva korra punktis 10 nimetatud dokumendid, kui neid ei ole varem esitatud või kui dokumentides kajastatud andmed on muutunud võrreldes varemesitatuga.

12. Täidetud ankeedi üks eksemplar tuleb esitada Pangainspektsioonile. Teise eksemplari esitab ankeedi täitja käesoleva korra punkti 19 kohaselt kehtestatud tingimustel ja korras krediidiasutuse siseselt määratud vastutavale isikule.

13. Ankeedi täitja on kohustatud viivitamatult teatama krediidiasutuse siseselt määratud vastutavale isikule ankeedis esitatud andmete olulisest muutumisest, sealhulgas:
13.1. tema kohta karistusregistrisse kantud kriminaalkaristustest;
13.2. tema maksejõuetuks tunnistamisest;
13.3. muudest olulistest asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada tema usaldusväärsusele, sobivusele ja krediidiasutuste seaduse nõuetele vastavusele antud hinnangut.

14. Krediidiasutuse juhatus edastab käesoleva korra punkti 13 kohaselt teatatud andmed Pangainspektsioonile hiljemalt kümne päeva jooksul pärast andmete saamist. Samuti on krediidiasutuse juhatus kohustatud viivitamatult edastama Pangainspektsioonile neile teatavaks saanud muu olulise informatsiooni, mida ankeedi täitja ei ole esitanud tulenevalt käesoleva korra punktist 13, kuid mis mõjutab või võib mõjutada tema usaldusväärsusele, sobivusele ja krediidiasutuste seaduse nõuetele vastavusele antud hinnangut.

15. Pangainspektsioon võib krediidiasutuste seaduses ettenähtud juhtudel nõuda esitatud dokumentide ja tõendite täpsustamiseks ja kontrollimiseks täiendavaid dokumente ja informatsiooni.

3. OSA. KREDIIDIASUTUSTE JUHTIDE MAJANDUSLIKE HUVIDE JA MAJANDUSLIKE HUVIDE KONFLIKTIDE DEKLAREERIMINE

16. Käesoleva korra punktides 7.2.1, 7.2.2 ja 7.3.1 nimetatud isikud peavad lisaks ankeedis toodud andmetele deklareerima oma majanduslikud huvid ja majanduslike huvide konfliktid kirjalikult selgituse vormis.

17. Selgituses tuleb esitada andmed:
17.1. isikule ja temaga samaväärset majanduslikku huvi omavatele isikutele kuuluvate Eesti Vabariigis ja/või välisriigis välja lastud aktsiate, osade, osakute ja muude väärtpaberite (sh optsioonide) kohta, näidates ära:
17.1.1. emitendi;
17.1.2. aktsiate, osade jne liigi;
17.1.3. aktsiate, osade jne koguse;
17.1.4. noteerija, kui väärtpaberid on avalikult kaubeldavad;
17.2. isiku ja temaga samaväärset majanduslikku huvi omavate isikute varaliste kohustuste kohta antud krediidiasutuse ees, näidates ära:
17.2.1. saadud laenu põhiosa summa ja täiendavalt taotletud laenusumma;
17.2.2. laenujäägi suuruse selgituse esitamise ajal;
17.2.3. intressimäära;
17.2.4. laenu tagastamise tähtaja ja andmed selle pikendamise kohta;
17.3. isiku ja temaga samaväärset majanduslikku huvi omavate isikute varaliste kohustuste kohta kolmandate isikute ees summas, mille suurus füüsilise isiku puhul ületab tema kuue kuu keskmise sissetuleku eelmisel kalendriaastal, juriidilise isiku puhul aga tema kolme kuu keskmise käibe eelmisel kalendriaastal, näidates ära:
17.3.1. laenuandja nime (ärinime);
17.3.2. saadud laenu põhiosa summa ja täiendavalt taotletud laenusumma;
17.3.3. laenujäägi suuruse selgituse esitamise ajal;
17.3.4. intressimäära;
17.3.5. laenu tagastamise tähtaja ja andmed selle pikendamise kohta;
17.4. muude oluliste asjaolude kohta, mis põhjustavad või võivad põhjustada huvide konflikte, näidates ära:
17.4.1. tema isikuga seotud olulised asjaolud;
17.4.2. temaga samaväärset majanduslikku huvi omavate isikutega seotud olulised asjaolud.

18. Käesoleva korra punktide 16 ja 17 kohaselt antud selgitus esitatakse üks kord aastas hiljemalt 1. märtsil käesoleva korra punkti 19 kohaselt kehtestatud tingimustel ja korras krediidiasutuse siseselt määratud vastutavale isikule. Kui selgituses esitatud andmetes on olulisi muudatusi, tuleb nendest kirjalikult viivitamatult teatada eelnimetatud isikule.

4. OSA. LÕPPSÄTTED

19. Krediidiasutuse pädevad organid peavad korraldama asutuses krediidiasutuste seaduses nimetatud isikute poolt käesoleva korra kohaselt täidetud ankeetide ja selgituste kogumise ja säilitamise, määrates selleks krediidiasutuses vastutava isiku.

20. Käesoleva korra punkti 19 täitmist kajastavad otsused peavad olema dokumenteeritud ja kõik käesoleva korra kohaselt koostatavad dokumendid peavad olema kättesaadavad krediidiasutuste seaduse paragrahvis 101 ettenähtud alustel.

Lisa
«Krediidiasutuse juhtide ja sisekontrolli osakonna juhataja või revisjonikomisjoni esimehe usaldusväärsust, sobivust ja nõuetele vastavust kinnitavate andmete ja dokumentide esitamise ning krediidiasutuse juhtide majanduslike huvide ja majanduslike huvide konfliktide deklareerimise korra» juurde
SID

SID

SID

SID

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json